بایگانی بخش form

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -

تمدید مهلت کارآموزی تا ۱۸ تیر

به پیوست اطلاعات لازم در مورد نشکات مورد توجه اخذ کارآموزی، روشهای جایابی و مراحل اخذ نامه اشتغال به کارآموزی بصورت غیر حضوری جهت دانشجوان متقاضی کارآموزی در تابستان ۹۹ تقدیم میگردد. با توجه به برگزاری امتحانات، تاریخ درخواست کارآموزی تا ۱۸ تیر تمدید شد.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -

تمدید مهلت کارآموزی تا ۱۸ تیر

به پیوست اطلاعات لازم در مورد نشکات مورد توجه اخذ کارآموزی، روشهای جایابی و مراحل اخذ نامه اشتغال به کارآموزی بصورت غیر حضوری جهت دانشجوان متقاضی کارآموزی در تابستان ۹۹ تقدیم میگردد. با توجه به برگزاری امتحانات، تاریخ درخواست کارآموزی تا ۱۸ تیر تمدید شد.  

img_yw_news
شنبه ۲ آبان ۱۳۸۸ -

form