بایگانی بخش متن ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ -

دکتر طیرانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ -

دکتر فرخ حجت کاشانی

img_yw_news
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ -

شرح وظایف اعضای هیئت علمی

شرح وظایف اعضای هیئت علمیاعضای هیات علمی آموزشی • تدریس مؤظف 8 تا 12 واحد نظری یا معادل عملی آن بر اساس آئین نامه مصوب شورای دانشگاه • انجام تحقیقات بنیادی یا کاربردی • راهنمائی و پاسخگوئی به سؤالات دانشجویان • سرپرستی و انجام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان • راهنمائی پایان نامه های دوره های کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی • ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها یا انجام عملیات صحرائی • حضور در شوراها و کمیته ها و هیات های ممتحنه • قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه خدمات علمی و تخصصی • حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه • انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر گروه یا رئیس دانشکده یا مسئولین دانشگاه اعضای هیات علمی پژوهشی • اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه طبق ارجاع گروه • ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس مصوبات هیات رئیسه دانشگاه طبق ارجاع گروه • انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی طبق برنامه گروه • شرکت در سمینارها و کنفرانسها و مجامع علمی و تخصصی طبق نظریه گروه • شرکت در شوراهای دانشگاه و خارج از دانشگاه به تشخیص گروه • تدریس حداکثر 4 ساعت در هفته • حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه • انجام سایر اموری که از طرف مدیر گروه، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه ارجاع میشود

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ -

شرح وظایف و اختیارات معاون آموزشی

 معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق   دکتر محمد عظیم کرمی رتبه علمی دانشیار شرح وظایف و اختیارات • اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها • تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی • ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها • نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری • تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده • ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی • ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط • نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری • شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ -

شرح وظایف و اختیارات معاون پژوهشی

 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق    دکتر حمید بهنام رتبه علمی دانشیار شرح وظایف و اختیارات • اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه • نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها • تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده • نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده • ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی • ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب • ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده • نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی • نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود • بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده • نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده • بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه • بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده • نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده • بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان • نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده • نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات • نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات • نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده • بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط • اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده • ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ -

شرح وظایف و اختیارات رئیس دانشکده

 ریاست دانشکده مهندسی برق   دکتر محمدرضا دلیری رتبه علمی استاد شرح وظایف و اختیارات • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه • پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده • نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه • پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه • بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه • شرکت درشوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ -

دکترستار میرزا کوچکی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ -

اولین المپیاد سامانه های نوین الکترومغناطیسی

***زمان ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد .***• صحبتی با مدیران• صحبتی با دانش آموزان و دبیرانصحبتی با مدیرانباسمه تعالی قدر وقت ار نشناسد دل وکاری نکند بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم ( حافظ ) مدیر محتـرم و فرهیخته : با سلام و عرض ادب بدون مقدمه ! ... نقش تمامی ما معلمین و اساتید ؛ در امر آموزش ، از ابتدای خردسالی تا پایان دانشجویی یک امر است ؛ کشف استعداد های نهفته در دریای عمیق وجود دانش آموزان و دانشجویان و کمک به رشد و شکوفایی آنها تا مرز دانایی و مهمتر از آن توانایی ! اما ای کاش این ها برای ما و شما تکراری و فقط در حد حرف نبود ؛ ای کاش کنـکور و تست از این نخبگان پیدا و پنهان ؛ فقط یک تست زن حرفه ای نمی ساخت و هزار و یک ای کاش دیگر که شما بهتر می دانید . گاهی اوقات به چهره ی دانشجویان ورودی دانشگاهمان که نگاه می کنم ؛ تیز هوشان و نخبه هایی را می بینم که اگر فرصت داشتند ، به جای کسب رتبه های طلایی کنکور ( که ارزش آن چندی نمی پاید ! )، مخترعان و مبتکرانی بی بدیل بودند و ایران ما بیش از هر چیز ؛ نیازمند دانشمندانی پویا ، خلاق و جوان است ... این باور ماست ... و براساس همین باور در دهم و یازدهم آبان ماه سال آینده( 1390 )بین تمام مدارس خوب – که از مدیریتی حرفه ای و هوشمند بهره می برند - مسابقه ای با شکوه برگزار خواهیم کرد . موضوعات مسابقه به قرار زیر است : 1 ) نیروی ضد جاذبه : ( Anti Gravity ) 2 ) تفنگ مغناطیسی : ( Coil Gun ) 3 ) انتقال بی سیم انرژی الکتریکی : ( EM Power Transmission ) که توضیحات کامل کاربری آنها در بروشور و CD به پیوست تقدیم می گردد آنچه از شما انتظار می رود ؛ جدیّت و ترغیب اساتید و دانش آموزان تحت پوشش تان است تا با قدرت و قوت از پروژه ای که در این فرصت چند ماهه و در یکی از این سه زمینه طراحی و به مرحله ساخت می رسانند ؛ دفاع نمایند و امید که مرکز شما جزو بهترین ها و پیش تازان این المپیاد ارزشمند علمی باشد . پیشاپیش از دلسوزی و بذل توجهی که در حق فرزندان ایران عزیزمان می نمایید سپاسگزارم . دکتـر علی عبدالعالی دبیـر المپیاد سامانه های نوین الکترومغناطیسی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران صحبتی با دانش آموزان و دبیراندانش آموزان عزیز و دبیران گرانقدر : سلام ؛ اگر ما می دانستیم دقیقاً چه کاری انجام می دهیم ، به آن پژوهش نمی گفتند ، می گفتند ؟ ! ( آلبرت انیشتین ) آموزش ، حرکت کردن در مسیرهای هموار ، پاکوب شده و علامت گذاری شده علم است . مسیرهایی که قبلاً توسط دیگران و توسط پیش قراولان دانش کشف شده ، زوایای آن بررسی شده و به بهترین شکل برای پیمودن راه آماده شده است . در حالیکه پژوهش ، قدم گذاشتن در راههای ناشناخته و خط کشی نشده علم است . پژوهش لذت کشف علمی و سرکشیدن به اطراف ناشناخته علم را به انسان می چشاندوجرأت سفر برای رسیدن به حالات بهتر را به انسان تزریق می کند . پژوهش باید همراه آموزش به دانش آموزان تعلیم داده شده تا فرصت ساخته شدن دانشمند درون به آنها داده شود و این حلقه مفقوده نظام آموزشی ماست . برنامه حاضر ، برنامه ای است برای تمرین پژوهش قدم به قدم و راهنمایی شده در حوزه های جذاب علمی و با اهداف مشخص برای دانش آموزان هوشمند و فهیم ایران عزیزمان به این منظور پروژه های تحقیقی – ساختی در زمینه الکتریسیته ، مغناطیس و الکترومغناطیس انتخاب شده ، توضیحاتی در مورد آنها مهیا گردیده و در اختیار شما گذاشته شده تا بتوانید از این نقطه ی شروع ، زندگی پژوهشی خود را آغاز کنید . این پروژه ها عبارتند از : تفنگ الکترومغناطیسی ، انتقال بدون سیم برق و شناوری مغناطیسی که در ادامه توضیحاتی در مورد آنها ملاحظه می فرمایید . " تعلیق الکترومغناطیسی مغناطیسی ( نیروی ضد جاذبه ) " Anti Gravity کلید واژه ها ( عبارات ارزشمند برای جستجم در فضای اینترنت ) : Levitation – magnetic levitation – Anti gravity – lenz law می دانید شناور بودن یک جسم در هوا به چه دردی می خورد ؟! کیف می دهد ؟ !! غیر از کیف دادن به دردهای دیگری هم می خورد ! مخصوصاً وقتی که جسم مجبور به حرکت کردن باشد . اصطکاک حرکت با زمین قسمت زیادی از انرژی اجسام را به خود مشغول می کند . اگر جسمی کمی از زمین بلند شده و روی هوا حرکت کند این مقدار انرژی راصرفه جویی کرده ومی تواند به سرعت های خیلی بالاتری دست بیابد .( قصه ی بشقاب پرنده ها را که می دانید؟! ) مثال می خواهی ؟ مثالش قطارهای پر سرعت مغناطیسی MAGLEV است . به هر حال باز هم اینجا سر و کله ی میدان مغناطیسی به عنوان پهلوان پاور لیفتینگ پیدا می شود تا وسیله شما را از زمین بلند کند ، اما این کار از طرق مختلفی قابل انجام است . یک راهش قانون لنز است و یک راهش استفاده از ابر رساناهاست یک راهش استفاده هوشمندانه از آهنربای دائمی و الکتریکی است اما شما ، راهتان را خودتان انتخاب کنید ! " تفنگ الکترومغناطیسی " Coil Gun کلید واژه ها : Coilgun - سیم پیچ – میدان مغناطیسی – خازن – آهنربا – قانون لنز – بانک خازن Capacitor Bank - دیود انرژی ذخیره شده – گلوله ی آهنربایی – گلوله ی فلزی غیرآهنربایی – تخلیه الکتریکی – شارژ و دشارژ سریع خازن – می دانی که خازن ، انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و سیم پیچ میدان مغناطیسی ایجاد می کند . اگر آقای خازن انرژی خیلی زیادی را در زمان کمی به جناب سیم پیچ ( سلف ) بسپارد ، چه می شود ؟ آنها که بلدند می گویند ولتاژ زیاد در دو سر سیم پیچ منجر به افزایش زیاد جریان سیم پیچ در زمان کم می شود ، علی الخصوص که مقاومت سیم پیچ هم کم باشد . حالا این مراودات جناب خازن و جناب سلف به چه دردهایی می خورد ؟ به درد پرتاب کردن جسم فلزی آهنربایی ( آهنی ) و یا غیر آهنربایی ( غیر آهنی ) آنها که بلدند ، گفتند : آهنی با جاذبه و غیر آهنی با دافعه ! پس چه مشکلی داریم ؟ تفنگ هایمان را به جای ساختن با باروت ، با برق شهری شارژ کنیم و بعد ، حمله ... ! تند نرو ! بازده را در نظر نگرفته ای . برای با صرفه بودن باید تفنگ تو بازده بالایی داشته باشد . حداقل دیگر نباید خیلی پایین باشد ! بازده یعنی چه ؟ انرژی ذخیره شده در خازن را بلدی حساب کنی ؟ انرژی جنبشی گلوله را چطور ؟ بازده نسبت این دوتاست راستی ! انرژی جنبشی گلوله را چطور می توان در آزمایش اندازه گیری کرد ؟ " انتقال توان بدون سیم " EM Power Transmission کلید واژه ها : انتقال برق بدون سیم – رزونانس ( Resonarse ) – تشدید – Witricity – Wireless Power - Wireless Electricity – سیم پیچ ، سلف – خازن – فرکانس تشدید ( Resonance Frequency ) برق از نیروگاه تا خانه شما چطور می آید ؟!خوب معلوم است ! از توی سیم ! صدای رادیو از فرستنده تا ماشین شما چطور می آید ؟خوب معلوم است ! از توی هوا ! خوب حالا سوال مهم این است ؛ آیا نمی شود برق هم از توی هوا بیاید و چیزی را روشن کند ؟؟؟! قاعدتاً باید بشود ! پس چرا وسایل الکتریکی از طریق هوا تغذیه نمی شوند ؟ احتمالاً می گویید چون بازده آن کم است و تمام توان در کل فضا پخش می شود و قسمت کوچکی به وسیله می رسد البته مگر آنکه فاصله زیاد نباشد . راههای دیگری نیز برای بالا بردن بازده وجود دارد ؛ مثلاً آنکه برق را به سمت گیرنده وسیله مورد نظر نشانه برویم ، به جای آنکه آنرا در کل فضا پخش کنیم . یا مثلاً آنکه از پدیده تشدید استفاده کنیم و در یک فرکانس خاص برق را بفرستیم و چاه فرکانسی سر راهش بگذاریم که اسم دیگرش مدار تشدید سلف و خازن است ! باقی ایده ها را هم شما پیدا کنید ! بدیهی است که هر چه توان بیشتری را به فاصله بیشتری منتقل کنید ، انتقال دهنده ی بهتری ساخته اید . به عبارت دیگر ، سعی کنید لامپ پر مصرف را از فاصله ی بیشتری روشن کنید ! به تازگی در دانشگاه MIT توانسته اند یک لامپ 60 واتی را از فاصله نزدیک به 2 متری روشن کنند . روشی که آنها برای این کار استفاده کرده اند ؛ استفاده از پدیده ی تشدید یا همان رزونانس است . حالا این گوی و این میدان ... حالا این قوانین ساده فیزیکی و این هم شما ! ببینید که می توانید کدامیک از این پروژه ها را به بهترین نحو در گروه خود بسازید ؟!... مسابقه ای با شکوه با یکی از سه موضوع بسیار جذاب زیر : 1 ) تعلیق الکترومغناطیسی Anti Gravity 2 ) تفنگ الکترومغناطیسی Coil Gun 3 ) انتقال توان بدون سیم EM Power Transmission برای دریافت پاسخ سوالات خود و یا آشنایی با مبانی علمی مسابقه با دبیرخانه تماس بگیرید : 22774681 – 021 و یا به سایت دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران مراجعه نمایید : http : // ee.iust.ac.ir و یا به آدرس زیر ایمیل نمایید : Email : Prdee@elec.iust.ac.ir " به امید دیدار و پیروزی شما در اولین المپیاد سامانه های نوین الکترومغناطیسی " دکتـر علی عبدالعالی دبیـر المپیاد سامانه های نوین الکترومغناطیسی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۸۹ -

رزومه - خام

• مشخصات فردی• دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی 1-مشخصات فردی: نام خانوادگی: مطلقنام: محمد رضاتخصص: کنترلرتبه علمی: تلفن: ایمیل: Jahedmr(At)iust.ac.ir 2- دانشگاههای محل تحصیل 3- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی 4- دروس ارائه شده 5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی 6- مقالات مجلات 7- مقالات کنفرانس 8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 10- مسئولیت‌های اجرایی 11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی 12- افتخارات کسب شده 13- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ -

TRAFFIC LIGHT

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ -

سیستم PCS327

برای مدلسازی مجموعه فرآیند و کنترل کننده از واحدی به نام شبیه ساز فرآیند (PCS327) استفاده می شود.این واحد از دو قسمت اصلی یعنی فرآیند و کنترل کننده تشکیل شده است. فرآیند شامل یک معکوس کننده، سه تابع کندی(lag)، یک تاخیر خالص(Distance velocity lag) و دو انتگرال گیر (integrator) می باشد. با اتصال مناسب هر یک از این اجزاء می توان دوازده فرآیند مختلف را شبیه سازی نمود. ثابت زمانی واحد integrator -lag و زمان مرده توسط کلیدهای مربوطه در یکی از دو مقدار ms10 یاs 1 قابل تنظیم می باشد.کنترل کننده شامل سه جزء متناسب (P)، انتگرالی (I) و مشتقی (D) می باشد. برای جمله متناسب، باند تناسبی ( بهره کنترل کننده تناسبی است) در محدوده 4درصد تا 200 درصد بطور پیوسته قابل تنظیم است. برای جمله انتگرالی، ثابت زمانی Ti بین مقادیر ms 5 تا ms250 (Fast) یاs5/0 تا s25 (Slow) توسط کلید مربوطه به طور پیوسته تنظیم می شود و برای جمله مشتقی ثابت زمانی Td بین مقادیر 0 تاms 2 (Fast) یا 0 تا s 2 (Slow) بطور پیوسته قابل تنظیم خواهد بود.توسط این سیستم علاوه بر بررسی تأثیر کنترل کننده های چند جمله ای(PID) بر فرآیندهای صنعتی و تأثیر تأخیر خالص می توان با استفاده از بخش غیر خطی که شامل limits, deadband,overlap می باشد آزمایشهای مربوط به درس غیر خطی را نیز انجام داد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ -

فانکشن ژنراتور (آز کنترل)

مدل فانکشن ژنراتور موجود در آزمایشگاه FG601 مربوط به شرکت فیدبک انگلستان میباشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ -

Digital pendulum

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ -

Digital servo system

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۹ -

آزمایشگاه کنترل

بسمه تعالی آزمایشگاه کنترل شامل پنج بخش می باشد: آزمایشگاه کنترل خطی، آزمایشگاه کنترل صنعتی، آزمایشگاه کنترل دیجیتال، آزمایشگاه ابزار­ دقیق و بخش آزمایشگاه تحقیقاتی. که در حال حاضر سه آزمایشگاه کنترل خطی و صنعتی و تحقیقاتی دایر می­باشد و آزمایشگاه کنترل دیجیتال و ابزار دقیق در حال راه اندازی است.  آزمایشگاه کنترل خطی آزمایشگاه کنترل صنعتیمدیر گروه کنترل : آقای دکتر­ محمد ­فرّ­خی سرپرست آزمایشگاه: خانم مهندس فرشته ­عباس ­عظیمی تعداد دانشجویان در هر گروه آزمایشگاه کنترل خطی : 10 نفر تعداد گروه معمول آزمایشگاه کنترل خطی در هفته در هر ترم : 8 گروه مدرس آزمایشگاه کنترل خطی : خانم مهندس فرشته ­عباس ­عظیمی همکاران آزمایشگاه کنترل خطی: دانشجویان ارشد و دکترا تعداد دانشجویان در هر گروه آزمایشگاه کنترل صنعتی: 12 نفر تعداد گروه معمول آزمایشگاه کنترل صنعتی در هفته در هر ترم: 1 الی 2 گروه مدرس آزمایشگاه کنترل صنعتی : آقای دکتر هومن سجادیان همکار آزمایشگاه کنترل صنعتی: خانم مهندس فرشته ­عباس­ عظیمی آزمایشگاه کنترلفهرست آزمایشها در آزمایشگاه کنترل خطی سیستم­ها و وسایل موجود در بخشهای مختلف آزمایشگاه کنترل در جداول زیر آورده شده است. که در هر کدام توضیحات لازم داده شده است. آزمایشگاه کنترل خطی و صنعتی تعداد SERVO MOTOR MS150 4 PCS3275 PT326 5 ROBOT HRA 933 1 PLC (MITSUBISHI 38-350) 1 OSCILLOSCOPE TDS 1002B 4 FUNCTION GENERATOR FG601 6 Level & Flow Process Rig 1 ****آزمایشگاه ابزار دقیق تعداد pic - DIGITAL SERVO MOTOR (WORKSHOP)33-100 1 TRAFFIC LIGHT (MIC 957) 2 STEPPER MOTOR (MIC 954) 2 TK294 1 AUTOMOTIVE 42-001 1 POWER SUPPLY(PS 455) 5 MIC 931 (POWER SUPPLY) 2 ACM 349 (ANALOGUE COMPUTING MODULE) 5 FUNCTION GENERATOR TWG 501 2 **** آزمایشگاه کنترل دیجیتال تعداد DIGITAL SERVO CONTROLLER DSC 153 5 ANALOGUE OUTPUT UNIT AO 153D 5 INCREMENTAL ENCODER IE 153A 5 QUADRATURE DECODER QD 153B 5 SAMPLE & HOLD UNIT (SH 150M) 4 PID UNIT (PID150Y) 4 SIMULATED RELAY UNIT (SR150G) 4 **** بخش تحقیقاتی آزمایشگاه کنترل تعداد TWIN ROTOR 33-220 1 DIGITAL PENDULUM MECHANICAL UNIT(33-200) 1 X-Y PLOTTER 3 Levitation 1 Couple Tank 1 Ball & Plate 1 Mobile Robot (e-puck) 6 Manipulated Robot 1 Pan & Tilt 1

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ -

گروهها و اعضای هیئت علمی

دکتر محمدنژاددکتر نادریدکتر ازهریدکتر رحمتیدکتر آیت اللهیدکتر میرزاکوچکیدکتر رضایی راددکتر شکوهیدکتر صدردکتر ابریشمی فردکتر شاه حسینیدکتر محدث کساییمهندس فریبرزمهندس حاجی پوردکتر موسوی

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ -

لیست اساتید سایق

گروه الکترونیکگروه بیوالکتریکگروه قدرتگروه کنترلگروه مخابراتگروه الکترونیکمدیر گروه دکتر عبدالرضا رحمتی  دکتر کریم محمدی دکتر شهرام محمدنژاد دکتر احمد آیت الهی دکتر سیدجواد ازهریدکتر ستار میرزاکوچکی دکتر مجید نادریدکتر غلامعلی رضائی‌راددکتر شهریار برادران شکوهیدکتر علی صدردکتر سید ادیب ابریشمی فر دکتر هادی شهریار شاه حسینی دکتر احمد محدث کسائیمهندس جمشید فریبرز دکتر غلامحسین روئین تن(بازنشسته) مهندس مهدی حاجی پور(بازنشسته)دکتر سید محمد رضا موسوی میر کلایی (استاد مامور)گروه قدرتمدیر گروه دکتر ابوالفضل واحدی دکتر عباس شولائی دکتر شایانفر دکتر صادق جمالی دکتر محسن کلانتر دکتر شهرام جدید دکتر محمدعلی شرکت‌معصوم دکتر احمد غلامیمهندس احد کاظمیدکتر علیرضا جلیلیان دکتر سیدمحمد شهرتاش دکتر حسین حیدری دکتر داود عرب خابوریمهندس فرامرز کازرانیگروه بیو الکتریک مدیرگروهدکتر سید حجت سبزپوشان دکتر حمید بهنام دکتر عباس عرفانیان دکتر محمدرضا دلیری (هیئت علمی حق التدریسی)گروه مخابراتمدیر گروهنادر کمجانیدکتر فرخ حجت کاشانی دکتر محمد سلیمانی دکتر همایون عریضی دکتر وحید طباطباوکیلی دکتر محمد خلج امیرحسینی دکتر احمد چلداوی دکتر ابوالفضل فلاحتی دکتر محمدحسین کهایی دکتر هاشم واجدسمیعی دکتر سیدعلی‌اصغر بهشتی شیرازی دکتر بهمن ابوالحسنی دکتر مجید طیرانی گروه کنترلمدیرگروه دکتر محمد فرخی دکتر حسین بلندی دکتر جواد پشتان دکتر محمد رضا جاهد مطلق دکتر علی اکبر جلالی دکتر علیرضا محمدشهری دکتر هومن سجادیان 

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ -

حاشیه

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ -

رزومه اساتید

• مشخصات فردی• دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی 1-مشخصات فردی: نام خانوادگی: نام: تخصص: رتبه علمی: تلفن: ایمیل: 2- دانشگاههای محل تحصیل 3- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی 4- دروس ارائه شده 5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی 6- مقالات مجلات 7- مقالات کنفرانس 8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 10- مسئولیت‌های اجرایی 11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی 12- افتخارات کسب شده 13- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

فانکشن ژنراتور آز 2و3

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

کرو تریسر آز 2و3

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

مولتی متر آز 2و3

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

بردبرد آز 2و3

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

منبع تغذیع DC تک

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

منبع تغذیع DC دوبل

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

اسیلوسکوپ 200M

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

بردبرد

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

مولتی متر

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

کرو تریسر

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

سیگنال ژنراتور

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

منبع تغذیه DC ولتاژ بالا

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

منبع تغذیع DC ولتاژ پایین

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ -

اسیلوسکوپ 40M

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

Mutimedia Programmer User Manual

نام فیلم آموزشیدسترسیAutoDetect.aviAVR.AVIBufferMenu.aviCPLD.AVIDeviceMenu.aviFileMenu.aviHelpMenu.aviISP.AVIMAIN.AVIPIC.AVISVF.AVITestMenu.avi

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

تستر آی . سی Tester I.C

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

پاک کننده EPROM

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

کامپیوتر

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

پروگرامر Programmer

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

اسیلوسکوپ Oscilloscope

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

منبع تغذیه

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

فانکشن Function Generator

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

مولتی متر Digital Multimeter

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

بردبرد با منبع تغذیه

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

مولتی متر Digital Multimeter

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

منبع تغذیه

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

فانکشن Function Generator

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

اسیلوسکوپ Oscilloscope

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

آزمایشگاه الکترونیک 2

نام آزمایشگاه : آزمایشگاه الکترونیک 2نوع آزمایشگاه : آموزشیظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفرهمسئول آزمایشگاه: خانم مهندس حبیبیشماره تماس آزمایشگاه: 2646 آزمایش های قابل انجام: 1. بررسی تقویت کننده کلاس A وتعیین بهترین نقطه کار2. منابع ولتاژ وجریان ثابت3. تقویت کننده پوش پول4. بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده امیتر مشترک5. آشنایی با UJT6. تقویت کننده های با فیدبک7. منابع تغذیه تثبیت شده8. اثر حرارت بر روی نقطه کار ترانزیستور و شرایط پایداری9. ترانزیستور اثر میدان FET 10. بررسی تقویت کننده ترانزیستور اثر میدان FETتجهیزات آزمایشگاه:• اسیلوسکوپ 200M• منبع تغذیع DC دوبل• منبع تغذیع DC تک• فانکشن ژنراتور• کرو تریسر• مولتی متر• بردبردمراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:• "روش طراحی وتحلیل مدارهای الکترونیک"دکتر خلیل مافی نژاد،مهندس فرامرز صبوری.• "رهیافت حل مسئله در الکترونیک"محمود دیانی.• فصلهای 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 16 از"Electronic Principles", MALVINO • فصلهای 9 ، 10 ، 12 ، 13 و18 "Integrated Electronics Analog and Digital Circuits and Systems", MILLMAN and HALKIAS

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

آزمایشگاه الکترونیک 3

نام آزمایشگاه : آزمایشگاه الکترونیک 3نوع آزمایشگاه : آموزشیظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفرهمسئول آزمایشگاه: خانم مهندس حبیبیشماره تماس آزمایشگاه: 2646 آزمایش های قابل انجام: 1. تقویت کننده با فیدبک2. تقویت کننده Cascode3. تقویت کننده تفاضلی4. تقویت کننده عملیاتی5. مدار Op.Amp. با یک منبع تغذیه6. انتگرال‌ گیر و مشتق گیر با استفاده از Op. Amp.7. مقایسه کننده‌ها8. نوسانسازهای RC9. تقویت کننده با مدار هماهنگی10. اسیلاتور RF با استفاده از ‌L و Cتجهیزات آزمایشگاه:• اسیلوسکوپM200• منبع تغذیع DC دوبل• منبع تغذیع DC• فانکشن ژنراتور• کرو تریسر• مولتی متر• بردبردمراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:• "مدارهای میکرو الکترونیک"،کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، ترجمه محمود دیانی.

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

آزمایشگاه الکترونیک 1

نام آزمایشگاه : آزمایشگاه الکترونیک 1نوع آزمایشگاه : آموزشیظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفرهمسئول آزمایشگاه: خانم مهندس حبیبیشماره تماس آزمایشگاه: 2659 آزمایش های قابل انجام:1. آشنایی با دستگاه های اندازه گیری2. آشنایی با دیود3. کاربرد یکسو سازی 4. صافی های منبع تغذیه5. استفاده از دیود در مدارهای شکل دهنده و چند برابر کننده ولتاژ6. آشنایی با ترانزیستور7. منحنی نگار8. بررسی ترانزیستور در حالت های فعال ، قطع و اشباع9. تقویت کننده امیتر مشترک10. تقویت کننده کلکتور مشترک و بیس مشترک11. کاربرد زوج دارلینگتون در مدارات12. استفاده از دیود زنر در تثبیت کننده های ولتاژتجهیزات آزمایشگاه:• اسیلوسکوپ 40M• منبع تغذیع DC ولتاژ پایین• منبع تغذیه DC ولتاژ بالا• سیگنال ژنراتور• کرو تریسر• مولتی متر• بردبردمراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:• "طراحی مدارهای عملی الکترونیک"، جروم ای الکسی.• "مبانی الکترونیک "، دکتر سید علی میر عشقی.• "تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک"، مهندس تقی شفیعی.• "مبانی فیزیک ومدار الکترونیک"، دکتر روئین تن. آزمایشگاه مدارهای الکتریکی نام آزمایشگاه : آزمایشگاه الکترونیک 1نوع آزمایشگاه : آموزشیظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفرهمسئول آزمایشگاه: خانم مهندس حبیبیشماره تماس آزمایشگاه: 2659  نام مسئول آزمایشگاه : دکتر توتونچیان  شماره تماس آزمایشگاه : 5741       شرح مختصر آزمایشگاه :  در این آزمایشگاها مبانی مهندسی مدارهای الکتریکی I و II طی آزمایش­های مختلفی، مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد.   آزمایش های قابل انجام :  1- آشنایی با اجزاء مدار و قوانین حاکم بر آنها  آشنایی با اجزاء مدار همچون مقاومت، سلف و خازن  بررسی قانون ولتاژ  بررسی قانون جریان کیرشهف  بررسی قانون تقسیم ولتاژ و جریان   2- بررسی مدار معادل تونن و نورتن  آشنایی با مدار های معادل تونن و نورتن  بررسی قضیه انتقال حداکثر توان  بررسی قضیه تطبیق امپدانس   3- مشاهده عملکرد سلف و خازن در موقعیت های مختلف  مشاهده عملکرد سلف و خازن در جریان مستقیم  مشاهده عملکرد سلف و خازن در جریان متناوب با فرکانس های مختلف  آشنایی با مدار معادل سلف و خازن   4- آشنایی با مدارات مرتبه اول  مشاهده ثابت زمانی مدار  بررسی عوامل موثر در تعیین ثابت زمانی  بررسی پاسخ پله و پالس مدار  مشاهده نحوه تغییر پاسخ پله با توجه به Rise Time در RC موازی و سری   5- آشنایی با مدارات مرتبه اول  بررسی پاسخ فرکانسی مدار مرتبه اول  آشنایی با عملکرد مدارات مشتق گیر و عوامل موثر در آنها  آشنایی با عملکرد مدارات انتگرال گیر و عوامل موثر در آنها   6- آشنایی با مدارات مرتبه دوم  تحلیل حالت گذرای مدار مرتبه دوم  بررسی پاسخ پله مدار RLC سری و موازی  مشاهده حالت میرایی  مشاهده حالت نوسانی  مشاهده حالت زیر میرایی    7- آشنایی با مدارات مرتبه دوم  عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC سری ) در فرکانس­های مختلف  چگونگی عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC سری ) به عنوان صافی  استخراج محل قطب­ها از روی پاسخ فرکانسی   8- آشنایی با مدارات مرتبه دوم  عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC موازی ) در فرکانس­های مختلف  چگونگی عملکرد مدارات مرتبه دوم ( RLC موازی ) به عنوان صافی  استخراج محل قطب­ها از روی پاسخ فرکانسی   9- بررسی مدارات تطبیق امپدانس  آشنایی با تطبیق امپدانس  تحیلیل تفاوت قضیه تطبیق امپدانس با قضیه انتقال حداکثر توان  استخراج پاسخ فرکانسی مدارات تطبیق امپدانس     فهرست تجهیزات آزمایشگاه :  نام دستگاه  تعداد  فانکشن ژنراتور مدل SFG2120  7  مولتی متر دیجیتالی 5/3 رقمی  7  اسلیسکوپ آنالوگ دو کانال 20MHz  7  اسیلوسکوپ دیجیتال دو کانال 20MHz  7  منبع ولتاژ DC دوبل ترکینگ  7          آزمایش های قابل انجام: 1. آشنایی با دستگاه های اندازه گیری2. آشنایی با دیود3. کاربرد یکسو سازی 4. صافی های منبع تغذیه5. استفاده از دیود در مدارهای شکل دهنده و چند برابر کننده ولتاژ6. آشنایی با ترانزیستور7. منحنی نگار8. بررسی ترانزیستور در حالت های فعال ، قطع و اشباع9. تقویت کننده امیتر مشترک10. تقویت کننده کلکتور مشترک و بیس مشترک11. کاربرد زوج دارلینگتون در مدارات12. استفاده از دیود زنر در تثبیت کننده های ولتاژ تجهیزات آزمایشگاه: • اسیلوسکوپ 40M• منبع تغذیع DC ولتاژ پایین• منبع تغذیه DC ولتاژ بالا• سیگنال ژنراتور• کرو تریسر• مولتی متر• بردبرد مراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:• "طراحی مدارهای عملی الکترونیک"، جروم ای الکسی.• "مبانی الکترونیک "، دکتر سید علی میر عشقی.• "تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک"، مهندس تقی شفیعی.• "مبانی فیزیک ومدار الکترونیک"، دکتر روئین تن.

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

آزمایشگاه میکروپروسسور و اجزاء کامپیوتر

نام آزمایشگاه : میکروپروسسور و اجزاء کامپیوترنوع آزمایشگاه : آموزشیظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفرهمسئول آزمایشگاه: خانم بیدوندشماره تماس آزمایشگاه: 2649 تجهیزات آزمایشگاه:• فانکشن Function Generator• مولتی متر Digital Multimeter• اسیلوسکوپ Oscilloscope• منبع تغذیه• کامپیوتر• پروگرامر Programmer• تستر آی . سی Tester I.C • پاک کننده EPROMمراجع پیشنهادی:• 8051• Mazidi• Mutimedia Programmer User Manual• Project's Proposal• LCD

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ -

آزمایشگاه دیجیتال (مدار منطقی ) – تکنیک پالس

بسمه تعالینام آزمایشگاه : دیجیتال (مدار منطقی ) – تکنیک پالسنوع آزمایشگاه : آموزشیظرفیت آزمایشگاه: 6 گروه دو نفرهمسئول آزمایشگاه: خانم بیدوندشماره تماس آزمایشگاه: 2649 آزمایش های قابل انجام آزمایشگاه دیجیتال ( مدار منطقی ): 1. گیت‌های منطقی2. آشنایی با چند نمونه مدار لاجیک و بدست آوردن پارامترهای IC ها3. آشنایی با چند نمونه مدار ترکیبی4. آشنایی با نمایشگرها5. ادامه آشنایی با مدارهای ترکیبی6. آشنایی با ساختمان انواع فلیپ فلاپها7. شمارنده‌های آسنکرون8. شمارنده‌های سنکرون9. آشنایی با برخی آی سی های شمارنده10. شیفت رجیسترهاآزمایش های قابل انجام آزمایشگاه تکنیک پالس : 1. مدارهای RC و پاسخ زمانی ترانزیستور2. سویپ ولتاژ3. سویپ میلر با فیدبک جریان4. سویپ میلربا فیدبک ولتاژ و سویپ دیجیتالی5. سویپ Free Running6. مولتی ویبراتور با دو حالت پایدار Bistable M.V.7. مولتی ویبراتور با یک حالت پایدار Mono – Stable M.V.8. مولتی ویبراتور بی‌ثبات Astable M.V.9. مدار اشمیت تریگر Schmitt Triger10. آشنایی با آی سی 555تجهیزات آزمایشگاه:• فانکشن Function Generator• مولتی متر Digital Multimeter• اسیلوسکوپ Oscilloscope• منبع تغذیه• بردبرد با منبع تغذیه • تستر آی . سی Tester I.Cمراجع پیشنهادی جهت تهیه پیش گزارش:• اصول و مبانی تکنیک پالس تالیف : دکتر سید احمد معتمدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۸ -

لیست دانشجویان دکترای مهندسی برق

لیست دانشجویان دکترای مهندسی برقنوبتنوع سهمیهوضعیترشته و گرایشمقطعنام و نام خانوادگیشماره دانشجوئی#روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترابهروز رضایی818111621روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامصطفی شاه نظری818112352روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااحمد عفیفی828110323روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید تلاوت828120244روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمد مرادی828120355روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسید محمد موسوی گزافرودی828120576روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترافرهاد حق جو828120797روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراعلی عبدالعالی828130388روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامرتضی کازرونی828130499روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامحمدرضا ذوقی8281306210روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامعصومه شفیعیان بجستانی8281307311روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراامیر فرهاد احیایی8281401912روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترانصور باقری8381100613روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترارضا ابراهیمی آتانی8381101514روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراحمیدرضا کبروی8381102415روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراعلیرضا صابرکاری8381103316روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترایاسر بالغی دماوندی8381104217روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراسید حسن میرحسینی دیلمان8381106918روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامجید آقا بابائی8381107819روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحسین شاطری8381200320روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراایمان زیاری8381201221روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی زنگنه8381202122روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترارضا شریفی8381203923روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی مصلی نژاد8381204824روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی توفیقی8381205725روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسید محمد حسین نبوی8381206626روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید بهجت8381208427روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمود رضا شاکرمی8381209328روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراعلی رضا شریفی8381300929روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراامیر حبیب زاده شریف8381301830روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامحسن فلاح8381302731روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترافرهاد فانی صابری8381401532روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترامجتبی برخورداری یزدی8381402433روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراسیدجواد سیدمهدوی چابک8481100934روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراامیرکیوان ممتاز8481101835روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراشمس اله سالمیان8481102736روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامحمد آراسته8481103637روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهدی عالمی رستمی8481104538روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهدی حریری8481105439روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامیثم منسوب بصیری8481107240روزانهمربیدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراجمشید فریبرز8481108141روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراافشین لشکرآرا محمره8481200642روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامصطفی سرلک8481202443روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحسین عزیزی مقدم8481204244روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراپیمان رضائی8481300345روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترایاسر عطار ایزی8481302146روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامهدی رجبی8481303947روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراحمید خدابخشی8481304848روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراحبیب قربانی نژاد فومنی8481305749روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامجید روح اله اردستانی8481306650روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترامهدی خدابنده8481400951روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکتراجعفر زارعی8481402752روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراخلیل منفردی8581100353روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراغلامرضا اکبری زاده8581101254روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترابابک زمانلوی8581102155روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااصغر طاهری8581103956روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراشبنم وحدتی دانشمند8581200957روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید وحیدی نسب8581201858روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسید علیرضا داوری8581202759روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامسعود اسماعیلی8581203660روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعباس شیری8581204561روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی ثواقبی فیروز آبادی8581205462روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراحسن آقابابائیان8581301563روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترانیما آزادی طینت8581302464روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامهدی مرادیان8581303365روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترافاطمه صادقی کیا8581304266روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسید حسین محسنی ارمکی8581305167روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامجید حاجتی پور8581400368روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترافرهاد بیات8581401269روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراداریوش عباسی مقدم8581502770روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترالیلا صفری8681100671روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامحمد امین امیری8681101572روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااحسان رحیمی ازغدی8681102473روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترافرزاد گلشن پور نیام8681103374روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراحمید رضا توکلی محمودآبادی8681104275روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااحمد آل احمد8681105176روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترارضا ولی پور ابراهیمی8681106977روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراخدیجه افهامی سیس8681107878روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراعلی محمدی8681108779روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترانیما جوینده آبکنار8681109680روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامصطفی ذوالفقاری نژاد8681110481روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراآرش دهستانی کلاگر8681201282روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترانوید غفار زاده8681202183روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراایمان پورفر8681203984روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترارضا پازوکی8681302785روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامجتبی معینی فرد8681303686روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترانسرین نصر اصفهانی8681304587روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحمد محمدی راد8681305488روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترابهرام رضایی8681309989روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامهدیه السادات سعدآبادی8681400690روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمد مهدی عارفی8681401591روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراحسن گل محمد8681402492روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراعلی کاظمی8681403393روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراخوشنام شجاعی ارانی8681404294روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراوهاب نکوکار8681405195روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامحمود آتشبار8681500395روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامهدی مهدی خانی8681501297روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکترااحمد شالباف8681600998روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراسید شهاب الدین صحافی8781100999روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراآتیلا اسکندرنژاد87811018100روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامعصومه صفخانی87811027101روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراامیر حسین جعفری87811036102روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراهوتن حداد لاریجانی87811045103روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهدی محمدخانی87811054104روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراهادی جهانی راد87811063105روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراراضیه سادات اخوت87811072106روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراروشنک رضائی پور87812006107روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی اسدی87812015108روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراروزبه اسد87812024109روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراامیر بکتاش87812032110روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید عباسی87812042111روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامرتضی رضایی87812051112روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحمید رضا عبدالمحمدی87812069113روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی کرمی87812078114روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترابهنام علیزاده گالشکلامی87812087115روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحمید خوشخو87812096116روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترااحسان اسماعیلی87812104117روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراپیام ربانی فر87812113118روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحمد آل بویه87813012119روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحسن جانی پور87813021120روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراوحید نیری87813039121روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسیدحسن صدیقی87813048122روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسید محمد هاشمی87813066123روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحمود تلافی نوغانی87813075124روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامصطفی عابدی87814009125روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراساحره بیدقی87814018126روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراایرج خیری زاد87814027127روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراحامد جباری اصل87814036128روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمد رضائی87814045129روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراسید علیرضا حسینی کرابی87815006130روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراحسین مومن زاده حقیقی87815015131روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراالهام حسینی87815024132روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامهران مشرقی87815033133روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامحمد حسین اکبری87815042134روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترافرزاد حسین پناهی87815051135روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکترالیلی صالحی87816003136روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکتراعلیرضا اسدی کاریزکی87816012137روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکترا

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ -

دکتر دلیری

• مشخصات فردی• دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی 1-مشخصات فردی: نام خانوادگی: دلیری نام: محمد رضا تخصص: علوم اعصاب شناختی- بینایی ماشین- بازشناسی آماری الگو-پردازش تصاویر پزشکی رتبه علمی: استادیارتلفن: ایمیل: mdaliri(At)gwdg.de 2- دانشگاههای محل تحصیل کارشناسی مهندسی الکترونیک - دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد مهندس پرتوپزشکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترای علوم اعصاب - مرکزبین المللی مطالعات پیشرفته تریسته ایتالیا فوق دکترای علوم اعصاب - مرکزبین المللی مطالعات پیشرفته تریسته ایتالیا فوق دکترای علوم اعصاب شناختی - گوتبنگن آلمان 3- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی :علوم اعصاب شناختیبینایی ماشینبازشناسی آماری الگوپردازش تصاویر پزشکی4- دروس ارائه شده الکترونیک - میکروکنترل - برنامه نویسی کامپیوتر - پردازش سیگنالهای گسسته - سایکوفیزیک- الکتروفیزولو‌ژی 5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی پروژه اروپایی VISITOR, سیستم توجه در بینایی ماشین - INRIA- گرونوبل- فرانسه پروژه اروپایی VisionTrain, سیستم تشخیص اشیا با استفاده از شکل و فرم - SISSA/ISAS - تریسته- ایتالیا 6- مقالات مجلات R. Daliri, V. Torre, "Robust Symbolic Representation for Shape Recognition and Retrieval", Pattern Recognition 41(5), 1799-1815, 2008.M.R. Daliri, V. Torre, "Shape and Texture Clustering: The Best Estimate for the Cluster Numbers", Image and Vision Computing, in Press.M.R. Daliri, V. Torre, “A Fragment-based Approach for Shape Recognition”, Computer Vision and Image Understanding, in Press.M.R. Daliri, V. Torre, “Shape Recognition using Kernel Edit Distance”, under review.M.R. Daliri, S. Treue, “Feature-based Attention Shifts the Perceptual Directional Tuning Curves in Human Subjects”, under preparation.M.R. Daliri, S. Treue, “Feature Similarity Gain Model in Area MT of Macaque Monkeys”, under preparation.M.R. Daliri, S. Treue, “The Effect of Attention on Coherence Response Functions in Area MT”, under preparation. 7- مقالات کنفرانس M.R. Daliri, R.A. Zoroofi, “ Automated Segmentation of 3D MR images”, The 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tabriz, Iran (14-16 May 2002)M.R. Daliri , R.A Zoroofi, “Design and implementation software package for segmentation and 3D visualization of brain MR images ” The Second Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Application, Tehran, Iran (February 13-14, 2003)R. Ebrahimpour, M.R. Daliri, B. Moshiri, “Feature Fusion Approach for Face Recognition using DCT and SVD Methods” Fifth Irano Armenian Conference on Intelligent Information Technologies in Data Analysis and Control, NorAmberd, Armenia (June 28-July 6, 2003)M.R. Daliri, R. Ebrahimpour, “Face Recognition as a higher cognitive function: a New Approach with Fractal Neural Networks” Fifth Irano Armenian Conference on Intelligent Information Technologies in Data Analysis and Control, NorAmberd, Armenia (June 28-July 6, 2003)M.R. Daliri, E. Delponte, A. Verri, V. Torre, "String Kernel for Shape Recognition", in workshop of Kernel Methods and Structured Domains, Neural Information Processing Systems Conference (NIPS), Canada, December 2005.M.R. Daliri, V. Torre, "Shape Recognition and Retrieval using String of Symbols", Proceedings of the 5th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 06), USA, 101-108, 2006.M.R. Daliri, V. Torre, R. Horaud, “Visual Attention: The State of the Art”, The Fourth Asian Conference on Vision (ACV2006), Matsue, Japan (abstract).R. Daliri, S.A. Kondra, V. Torre, “Cat-Dog Categorization in Natural Images”, European Conference on Visual Perception (ECVP), Italy, 2007 (abstract).S.A. Kondra, W. Vanzella, R. Daliri, V. Torre, “ A New Algorithm for Image Segmentation by using Color, Intensity, and Scale”, European Conference on Visual Perception (ECVP), Italy, 2007 (abstract).M.R. Daliri, V. Kozyrev, S. Treue, “Feature-based Attention Shifts the Directional Tuning Curves of MT Neurons towards the Attended Feature”, 8th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society, Germany, 2009 (abstract).V. Kozyrev, A. Lochte, M.R. Daliri, S. Treue, “Attentional Alteration of Direction Tuning of Neurons in Macaque Area MT to Two Spatially Separated Motions”, 8th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society, Germany, 2009 (abstract).M.R. Daliri, S. Treue, “Feature Similarity Gain or Biased Competition: Various Accounts for Attentional Modulation”, Wiring the brain: from synapses to ensembles (Neurizons), Göttingen, Germany, 2009 (abstract).M.R. Daliri, V. Kozyrev, S. Treue, “Attention Changes the Responses of MT Neurons to Motion Patterns of Various Coherency Levels in a Multiplicative Manner”, Society for Neuroscience, Chicago, USA, 2009 (abstract).V. Kozyrev, A. Lochte, M.R. Daliri, S. Treue, “Attentional Modulation of the Tuning of Neurons in Macaque Area MT to the Direction of Two Spatially Separated Motion Patterns”, Society for Neuroscience, Chicago, USA, 2009 (abstract).V. Kozyrev, A. Lochte, M.R. Daliri, D. Battaglia, S. Treue, “Influence of Attention on Encoding of two Spatially Separated Motion Patterns by Neurons in Area MT”, Bernstein Conference for Computational Neuroscience (BCCN2009), Frankfurt, Germany, 2009 (abstract). 8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) M.R. Daliri, V. Torre, “Unsupervised Clustering of Shapes ", Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4291, 712-720, 2006, Springer Publisher.M.R. Daliri, E. Delponte, A. Verri, V. Torre, "Shape Categorization using String Kernels", Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4109, 297-305, 2006, Springer Publisher.M.R. Daliri, W. Vanzella, V. Torre, “A Vision System for Recognizing Objects in Complex Real Images", Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4842 (2), 234-244, 2007, Springer Publisher 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرور مقالات برای مجله های Image and Vision Computing ؛ Pattern Recognition ؛ Pattern Recognition Letters ؛ Applied Intelligence ؛ IEEE Trans. System, Man, Cybernetics Visual Communication and Image Representation ؛ و کنفرانسهای بین المللی مرتبط 10- مسئولیت‌های اجرایی 11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی عضو کمیته پایان نامه دکتری "Visual Searching using Symbol Networks" - دانشکده کامپیوتر - Nova Southern University- فلوریدا - آمریکا راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد - دکتری در پروژه های زیر : The effect of feature-based attention on direction psychometric functions in human subjectsFeature similarity gain model or biased competition theory: can they be separated by electrophysiological experiments? 12- افتخارات کسب شده رتبه دوم بهترین پروژه دانشجویی در پردازش تصویر- گراز- اتریش احراز رتبه suma-cum-laude برای پایان نامه دکتری 13- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی

img_yw_news
سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ -

دکتر موسوی میرکلایی

• مشخصات فردی• دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده 1- مشخصات فردی: نام خانوادگی: موسوی میرکلائی نام: سید محمد رضا تخصص: برق - الکترونیک رتبه علمی: دانشیار تلفن: 77240492 - داخلی 2651 ایمیل: M_Mosavi(At)iust.ac.ir 2- دانشگاههای محل تحصیل مقطع تحصیلی رشته گرایش محل تحصیل سال شروع سال پایان معدل کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران 1372 1376 15/17 (رتبه اول) کارشناسی ارشد برق الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران 1376 1377 07/18 (رتبه اول) دکتری برق الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران 1378 1382 25/19 (رتبه اول) 3- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی :سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ایدفاع و جنگ الکترونیکیهوش مصنوعی پیشرفتهسیستم‌های میکروپروسسوری پیشرفتهمعماری کامپیوتری پیشرفتهپردازش سیگنال‌های دیجیتالحسگرهاطراحی مدارت الکتریکی و الکترونیکی دقیق4- دروس ارائه شده 1. پردازش تکاملی (کارشناسی ارشد- دکتری)2. شبکه های عصبی (کارشناسی ارشد- دکتری)3. ریزپردازنده 2 (کارشناسی ارشد- دکتری)4. معماری پیشرفته کامپیوتری (کارشناسی ارشد- دکتری)5. طراحی مدارات مجتمع فرکانس بالا (کارشناسی ارشد- دکتری)6. مدارهای الکتریکی 1 (کارشناسی)7. مبانی مهندسی برق 1 (کارشناسی)8. مدارهای الکترونیکی 1 (کارشناسی)9. زبان های ماشین و اسمبلی (کارشناسی)10. مدارهای منطقی (کارشناسی)11. معماری کامپیوتر (کارشناسی)12. ریزپردازنده 1 (کارشناسی)13. اصول میکروکنترلرها (کارشناسی)14. سیستم های خبره (کارشناسی)15. زبان تخصصی (کارشناسی)16. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (کارشناسی) 17.. مباحث ویژه در الکترونیک (کارشناسی)5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی 1. “ طراحی و ساخت ی ک مکان سنجدقیق با استفاده از گ ی رنده های ارزان ق ی مت GPS “ ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، بهمن ماه 1383. 2. “ پیش بینی تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر توابع موجک “ ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، شهریورماه 1384. 3. “ تخمین بلادرنگ و دقیق خطاهای مکانی گیرنده های تک فرکانسه GPS با استفاده از شبکه های عصبی موازی “ ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، فرودین ماه 1385. 4. “ طراحی و ساخت یک حسگر زمانی دقیق مبتنی بر گیرنده های GPS “ ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، دی ماه 1385. 5. “ هموارسازی داده های گیرنده های GPS “ ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، اسفند ماه 1386. 6. “ تقریب و دسته بندی زیرمجموعه بهینه از ماهواره های GPS با استفاده از شبکه های عصبی “ ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، اسفند ماه 1387. 7. سید محمد رضا موسوی میرکلائی ، “ بررسی تاث ی رات ی ونسفر روی گ ی رنده های تک فرکانسه GPS و چگونگی مدل سازی آنان توسط شبکه های عصبی “ ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، بهمن ماه 1388. 8.. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “پردازش داده های GPS با استفاده از الگوریتم های تکاملی“، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن ماه 1389.6- مقالات مجلات 1. M. R. Mosavi, K. Mohammadi, and M. H. Refan, “Adaptive Neurofuzzy and Positioning Accuracy”, GIS Development Magazine, Vol.7, Issue.3, pp.19-20, March 2003.2. M. R. Mosavi, K. Mohammadi, and M. H. Refan, “A New Approach for Improving of GPS Positioning Accuracy using an Adaptive Neurofuzzy System, before and after S/A Is Turned off”, Journal of Engineering Science, Iran University of Science and Technology, Vol.15, No.1, pp.101-114, 2004. 3. M. R. Mosavi, “A Wavelet Based Neural Network for DGPS Corrections Prediction”, WSEAS Transactions on Systems, Greece, Vol.3, Issue.10, pp.3070-3075, December 2004. 4. M. R. Mosavi, “A Practical Approach for Accurate Positioning with L1 GPS Receivers using Neural Networks”, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, USA, Vol.17, No.2, pp.159-171, March 2006. 5. M. R. Mosavi, “Comparing DGPS Corrections Prediction using Neural Network, Fuzzy Neural Network, and Kalman Filter”, Journal of GPS Solutions, USA, Vol.10, No.2, pp.97-107, May 2006.6. M. R. Mosavi, “Real Time Prediction of GPS Receivers Timing Errors using Parallel-Structure Neural Networks”, Journal of Geoinformatics, Vol.3, No.3, pp.53-61, September 2007. 7. M. R. Mosavi, “Precise Real-Time Positioning with a Low Cost GPS Engine using Neural Networks”, Journal of Survey Review, UK, Vol.39, No.306, pp.316-327, October 2007. 8. M. R. Mosavi, “GPS Receivers Timing Data Processing using Neural Networks: Optimal Estimation and Errors Modeling”, Journal of Neural Systems, World Scientific, Vol.17, No.5, pp.383-393, October 2007. 9. M. R. Mosavi, “High Performance Methods for GPS GDOP Approximation using Neural Networks”, Journal of Geoinformatics, Vol.4, No.3, pp.9-16, September 2008. 10. M. R. Mosavi, “Recurrent Polynomial Neural Networks for Enhancing Performance of GPS in Electric Systems”, Journal of Wireless Sensor Network, Vol.1, No.2, pp.95-103, July 2009. 11. M. R. Mosavi, “GPS Data Smoothing”, Journal of Remote Sensing, Vol.22, pp.21-35, 2009. 12. M. R. Mosavi, “Neural Networks-based Single-Frequency GPS Receivers Ionospheric Time-Delay Modeling”, Asian Journal of Geoinformatics, Vol.9, No.4, pp.35-40, December 2009. 13. M. R. Mosavi, “Infrared Counter-Countermeasure Efficient Techniques using Neural Network, Fuzzy System, and Kalman Filter”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.5, No.4, pp.215-222, December 2009. 14. M. R. Mosavi, “Evolutionary Algorithms Approach for Errors High-Precision Modeling in Single-Frequency GPS Receivers”, Journal of Geoinformatics, Vol.6, No.2, pp.17-25, June 2010. 15. M. R. Mosavi, “Knowledge-based Methods for Optimum Approximation of Geometric Dilution of Precision”, Journal of Computational Intelligence and Applications, Vol.9, No.2, pp.153-170, June 2010. 16. M. R. Mosavi and M. Sarraf, “Precise Modeling of GPS GDOP using Neural Network”, International Review of Modelling and Simulations, Vol.3, No.4, pp.665-671, August 2010. 17. M. R. Mosavi, “An Effective Method for GPS GDOP Clustering using Ant Colony Optimization Algorithm”, Asian Journal of Geoinformatics, Vol.10, No.4, 2010. 18. M. R. Mosavi, “Estimation of Pseudo-Range DGPS Corrections using Neural Networks Trained by Evolutionary Algorithms”, Journal of Review of Electrical Engineering, Vol.5, No.6, 2010. 19. M. R. Mosavi, “Applying Genetic Algorithm to Fast and Precise Selection of GPS Satellites”, Asian Journal of Applied Sciences, Vol.4, No.3, pp.229-237, 2011. 20. M. R. Mosavi, “Wavelet Neural Network for Corrections Prediction in Single-Frequency GPS Users”, Neural Processing Letters, 2011. 21. M. R. Mosavi, A. Nakhaei, and Sh. Bagherinia, “Improvement in Differential GPS Accuracy using Kalman Filter”, Journal of Aerospace Science and Technology (in review). 22. M. R. Mosavi, “Noise Reduction of GPS Receivers Timing Data using Kalman Filters and Neural Networks”, Circuits, Systems, and Computers (in review). 23. فردیس نخعی، عباس سام، سید محمد رضا موسوی و آزاده نخعی، “پیش بینی بلادرنگ خطای آنالیزور فلوئورسانس اشعه ایکس برای عیارسنجی پیوسته عناصر با استفاده از فیلتر کالمن“، نشریه علوم و مهندسی جداسازی (در دست داوری).24. M. R. Mosavi and H. Azami, “Applying Neural Network for Clustering of GPS Satellites”, (in review). 25. M. R. Mosavi and M. Shiroie, “Efficient Evolutionary Algorithms for GPS Satellites Classification”, (in review). 26. F. Nakhaeie, A. Sam and M. R. Mosavi, “Prediction of Column Flotation using the Artificial Neural Network”, (in review). 27. M. Saraf, K. Mohammadi, and M. R. Mosavi “Bayesian Framework on GPS GDOP Classification”, (in review). 28. مهدی باقری، کریم محمدی و سید محمد رضا موسوی، “بهبود کارآیی در طراحی مدارات دیجیتال ترکیبی با استفاده از سخت افزار تکامل پذیر“، (در دست داوری). 7- مقالات کنفرانس 1. شهرام جدید، کریم محمدی و سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیر و پردازشگر مولفه های توان و ضریب توان در محیط های غیر سینوسی“، هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص292-299، 28 تا 30 اردیبهشت ماه 1379. 2. شهرام جدید، سید محمد رضا موسوی میرکلائی و ابوالفضل سلامی، “طراحی و ساخت Cos متر میکروپروسسوری برای وارد کردن اتوماتیک پله های مختلف بانک های خازنی“، چهل و یکمین کنفرانس منطقه ای مشترک دانشگاه و شرکت برق منطقه ای مازندران، 18 اسفندماه 1379. 3. کریم محمدی، محمد رضا جاهد مطلق و سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “بهبود خطای موقعیت در گیرنده های ارزان قیمت GPS با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی“، دومین کنفرانس سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص166-173، 29 و 30 مهرماه 1380. 4. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، کریم محمدی و احمد قلعه نویی، “بهبود خطای موقعیت در گیرنده های ارزان قیمت GPS با استفاده از منطق فازی“، سومین همایش مجموعه های فازی و کاربرد های آن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص171-179، 29 و 30 خردادماه 1380. 5. A. Ghalehnoee, K. Mohammadi, and M. R. Mosavi, “Improve Determining the Location of a Moving Body on Map by Low Cost GPS Receiver”, IEEE Conference on Research and Development, Malaysia, pp.242-244, 16-17 July 2002. 6. M. R. Mosavi, K. Mohammadi, and M. H. Refan, “Time varying ARMA Processing on GPS Data to Improve Positioning Accuracy”, The Asian GPS Conference 2002, India, pp.125-128, 24-25 October 2002. 7. M. R. Mosavi, K. Mohammadi, and M. H. Refan, “Fuzzy Processing on GPS Data to Improve Positioning Accuracy, before and after S/A is Turned off“, The Asian GPS Conference 2002, India, pp.117-120, 24-25 October 2002. 8. M. R. Mosavi, K. Mohammadi, and M. H. Refan, “Improving of Position Accuracy on GPS using Fuzzy Logic and RBF Neural Network”, 4th Iranian Aerospace Society Conference, Amirkabir University, pp.271-279, 25-28 January 2003. 9. M. H. Refan, M. R. Mosavi, and K. Mohammadi, “Time Varying Kalman Filter Processing to Predict the Future Errors of a GPS Receiver”, Map India Conference 2003, India, 28-31 January 2003. 10. M. R. Mosavi, K. Mohammadi, M. H. Refan, and M. Farrokhi, “Prediction of Errors and Improvement of Position Accuracy on Low Cost GPS Receiver with MLP Neural Network”, The 11th Iranian Conference on Electrical Engineering, Vol.3, pp.513-520, 6-8 May 2003. 11. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، کریم محمدی و محمد حسین رفان، “طراحی دقیق نقشه های دیجیتالی با استفاده از منطق فازی و نگاشت موقعیت یک متحرک بر روی آنان“، چهارمین همایش مجموعه های فازی و کاربردهای آن، دانشگاه مازندارن، ص241-250، 7 و 8 خرداد 1382. 12. M. H. Refan, K. Mohammadi, and M. R. Mosavi, “Improvement on a Low Cost Positioning Sensor Accuracy”, IEEE Conference on Sensors, Malaysia, pp.9-14, 14-18 July 2003. 13. M. H. Refan, M. R. Mosavi, and K. Mohammadi, “Fast Prediction of DGPS Corrections on a Low Cost GPS Receiver with Modular Neural Network”, Conference on GPS/GNSS, Japan, pp.263-267, 15-18 November 2003. 14. M. R. Mosavi, “Fuzzy Management on Navigation Systems Sources Based on GPS-INS”, 3th Annual Conference and Exhibition on Geographical Information Technology and Applications (Map Asia 2004), China, 26-29 August 2004. 15. M. R. Mosavi, “Fuzzy Point Averaging of the GPS Position Components”, 3th Annual Conference and Exhibition on Geographical Information Technology and Applications (Map Asia 2004), China, 26-29 August 2004. 16. M. R. Mosavi, Z.Habibi, and F.Hosseini, “Increasing of DGPS Accuracy using Recurrent Neural Networks”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2004), China, Vol.2, pp.1574-1577, Aug. 31-4 Sep. 2004. 17. M. R. Mosavi, “A Comparative Study between Performance of Recurrent Neural Network and Kalman Filter for DGPS Corrections Prediction”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2004), China, Vol.1, pp.356-359, Aug. 31-4 Sep. 2004. 18. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، کریم محمدی، محمد رضا فراست، محمود اسدپور و سید علی رضا حسینی، “طراحی و پیاده سازی یک روش مقابله با اهداف کاذب مادون قرمز با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه“، ششمین کنفرانس سیستم های هوشمند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 4 تا 5 آذرماه 1383. 19. M. R. Mosavi, “A Wavelet based Neural Network for Accurate GPS Positioning”, 8th Annual Conference Map India 2005, India, 7-9 Feb. 2005. 20. M. R. Mosavi, “A Real-Time Precise Fuzzy Algorithm for Map Matching via GPS”, Map Middle East 2005 Conference, UAE, 23-25 April 2005. 21. M. R. Mosavi and A.Ghadiri, “Implementation of a GPS-based AVL System for Mazandaran Province”, 4th Annual Conference and Exhibition on Geographical Information Technology and Applications (Map Asia 2005), Indonesia, 22-25 August 2005. 22. M. R. Mosavi, “Reduction of GPS Receiver Noise using Parallel-Structure Wavelet based Neural Networks”, Symposium on Spatial-Temporal Modeling, Spatial Analysis, Data Mining, and Data Fusion, China, pp.241-248, 27-29 August 2005. 23. M. R. Mosavi, “On-Line Estimation for Increasing GPS Standard Engines Positioning Accuracy using Pi-Sigma and Sigma-Pi Neural Networks”, International Symposium on Telecommunications 2005, Iran, pp.1011-1015, 10-12 September 2005. 24. M. R. Mosavi, “Increasing GPS Timing Accuracy using Recurrent Neural Network”, Symposium on Geoinformation 2005, Malaysia, 27-29 September 2005. 25. M. R. Mosavi and K. R. Kalantari, “Accurate GPS using Adaptive Fuzzy Kalman Filter”, 6th Iranian Conference on Fuzzy Systems, Iran, pp.179-187, 17-19 May 2006. 26. M. R. Mosavi, M. Mirzaeepour, and H. Nabavi, “Extrapolative Model of DGPS Corrections using a Multilayered Neural Network based on the Extended Kalman Filter”, 2006 IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems, Thailand, pp.365-369, 7-9 June 2006. 27. M. R. Mosavi, “Modeling of GPS SPS Timing Error using Multilayered Neural Network”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2006), China, 16-19 November 2006. 28. M. R. Mosavi, “Frequency Domain Modeling of GPS Positioning Errors”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2006), China, 16-19 November 2006. 29. M. R. Mosavi, M. Asadpour, and M. R. Farasat, “Design and Implementation of a New Infrared Counter-Countermeasure Algorithm using Kalman Filter”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2006), China, 16-19 November 2006. 30. M. R. Mosavi, “Performance Enhancement of GPS based Line Fault Location using Radial Basis Function Neural Network”, 5th Annual Conference and Exhibition on Geographical Information Technology and Applications (Map Asia 2006), Thailand, 29 August-1 September 2006. 31. M. R. Mosavi, “Precise Timing with a Single Frequency GPS Engine using Pi-Sigma and Sigma-Pi Neural Networks”, Symposium and Exhibition on Geoinformation 2006, Malaysia, 19-21 September 2006. 32. M. R. Mosavi, “A Smoothing Algorithm for Low Cost GPS Receivers Data Processing”, 15th Symposium and Exhibition on Remote Sensing and Assisting Systems, Syria, 18-21 September 2006. 33. M. R. Mosavi, “Accurate and On-Line Timing using Recurrent Wavelet Neural Network for Power Systems”, 21th International Power System Conference, Iran, pp.1-7, 13-15 November 2006. 34. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، محمود اسدپور و رضا خلیلی، “مقایسه عملکرد دو روش ضدجمینگ مادون قرمز با استفاده از سیستم فازی و شبکه عصبی“، اولین گنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، 7-9 شهریور 1386. 35. M. R. Mosavi, “A Wavelet-Based Neuro-Fuzzy System for DGPS Corrections Approximation”, 2007 Congress on Intelligent and Fuzzy Systems, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, August 2007. 36. M. R. Mosavi, “An Adaptive Correction Technique for DGPS using Recurrent Wavelet Neural Network”, 2007 IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Canada, pp.3029-3033, 7-10 October 2007. 37. M. R. Mosavi, “Application of Wavelet based Neural Network to Modeling of L1 GPS Timing Error”, The 28th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2007), Malaysia, 12-16 November 2007. 38. M. R. Mosavi, “A Smoothing Algorithm based on Impulse Response for GPS Data Processing”, The First National Data Mining Conference, Amirkabir University, 20-21 November 2007. 39. M. R. Mosavi, “Precise Timing in Electric Power Systems using Kalman Filter Estimation”, 22th International Power System Conference, Iran, 19-21 November 2007. 40. M. R. Mosavi, M. Asadpour, and H. A Amerim, “Design and Simulation of an Infrared Jammer Source for an Infrared Seeker”, IEEE Conference on Signal Processing, Communications, and Networking, India, 4-6 January 2008. 41. M. R. Mosavi, “A Forecasting Method of DGPS Corrections based on Radial Basis Probabilistic Neural Network”, The 4th International Symposium on Telecommunication (IST 2008), Tehran, Iran, 27-28 August 2008. 42. M. R. Mosavi, “Recurrent Polynomial Neural Networks for Enhancing Performance of GPS based Line Fault Location”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2008), China, pp.1668-1672, 26-29 October 2008. 43. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “یک روش موثر در انتخاب زیرمجموعه بهینه از ماهواره هایGPS با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی“، دومین گنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 7-9 آبان ماه 1387. 44. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، هدی نبوی و مهسا میرزائی پور، “دسته بندی زیرمجموعه بهینه از ماهواره هایGPS با استفاده از شبکه عصبی احتمالی“، دومین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 22-23 آبان ماه 1387. 45. M. R. Mosavi, P. Keshavarz, and M. Ahmadi, “An Intelligent DGPS using Radial Basis Function Neural Network”, 16th Symposium and Exhibition on Remote Sensing and Assisting Systems, Syria, 10-12 November 2008. 46. M. R. Mosavi, “A Smoothing Algorithm based on Least-Squares Estimation for GPS Data Processing”, The 29th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2008), Sri Lanka, 10-14 November 2008. 47. مجید شمس الدینی، سید محمد رضا موسوی و اسلام کشاورز، “استفاده از الگوریتم ژنتیک در یافتن پارامترهای کنترل کننده های پس فاز و پیش فاز یک AUV با جرم متغیر“، هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 29 بهمن - 1 اسفند 1387. 48. M. R. Mosavi and M. Sorkhi “An Efficient Method for Optimum Selection of GPS Satellites using Recurrent Neural Network”, 2009 IEEE/ASME Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Singapore, pp.245-249, 14-17 July 2009. 49. M. R. Mosavi and H. AmirMoini, “Single-Frequency GPS Receivers Ionospheric Time-Delay Approximation using Radial Basis Function Neural Network”, 2009 IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Texas, USA, pp.4729-4732, 11-14 October 2009. 50. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “ارزیابی عملکرد دو روش مقابله با اهداف کاذب مادون قرمز با استفاده از تخمین های شبکه عصبی و فیلتر کالمن“، سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند، دانشگاه یزد، ص665-672، 24-26 تیرماه 1388. 51. M. R. Mosavi and M. Divband, “GPS Timing Errors Modeling in Frequency Domain”, The 30th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2009), China, 19-23 October 2009. 52. H. Farrokhi, M. R. Mosavi, and A. Nakhaei, “Prediction of DGPS Corrections using Kalman Filter”, The 30th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2009), China, 19-23 October 2009. 53. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، حمید فرخی و آزاده نخعی، “پیش بینی تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده از فیلتر کالمن“، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص141-148، 1-2 آذر ماه 1388. 54. سید محمد رضا موسوی میرکلائی و هادی قربانی، “محاسبه سریع فاکتور آرایش هندسی ماهواره هایGPS با استفاده از شبکه های عصبی Sigma-Pi و Pi-Sigma “، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص213-219، 1-2 آذر ماه 1388. 55. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، مریم سرخی، حمید امیرمعینی و محمد دیودبند، “پیش بینی اصلاحات GPS تفاضلی با استفاده از الگوریتم های تکاملی“، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص461-469، 1-2 آذر ماه 1388. 56. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “تحلیل تاثیر جمرهای مادون قرمز بر روی سیگنال های حلقه ردیابی“، سومین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 24-25 آذر ماه 1388.57. سید محمد رضا موسوی میرکلائی و محمد دیوبند، “تحلیل شبکه عصبی مبتنی بر موجک آموزش یافته با الگوریتم PSO برای پیش بینی بلادرنگ خطاها در گیرنده های تک فرکانسه GPS “، سومین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 24-25 آذر ماه 1388. 58. M. R. Mosavi and M. Divband, “Calculation of Geometric Dilution of Precision using Adaptive Filtering Technique based on Evolutionary Algorithms”, IEEE Conference on Electrical and Control Engineering, China, pp.4842-4845, 25-27 June 2010. 59. M. R. Mosavi, “Use of Accurate GPS Timing based on Radial Basis Probabilistic Neural Network in Electric Systems”, IEEE Conference on Electrical and Control Engineering, China, pp.2572-2575, 25-27 June 2010. 60. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “پیش بینی ارتفاع لایه کف سلول فلوتاسیون ستونی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی“، دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص1-7، 14-16 اردیبهشت ماه 1389. 61. F. Nakhaei, A. Sam, and M. R. Mosavi, “Metallurgical Performance Prediction of Column Flotation using the Artificial Neural Network”, International Mining Congress and Exhibition, Iran, 18-21 October 2010. 62. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “پیش بینی عیار مس و آهن کنسانتره سلول فلوتاسیون ستونی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی“، همایش صنایع معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، خرداد ماه 1389. 63. M. R. Mosavi and H. AmirMoini, “An Intelligent Differential GPS using Π-Σ Neural Network”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2010), China, , pp.1418-1420, 24-28 October 2010.64. M. Hamghalam and M. R. Mosavi, “Robustness of Stego-Images against Histogram Attack based on Genetic Algorithm”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2010), China, pp. 682-685, 24-28 October 2010. 65. F. Nakhaei, A. Sam, M. R. Mosavi and S. Zeidabadi, “Prediction of Copper Grade at Flotation Column Concentrate using Artificial Neural Network”, IEEE Conference on Signal Processing (ICSP 2010), China, pp. 1421-1424, 24-28 October 2010. 66. M. R. Mosavi, “Application of Genetic Algorithm for GPS GDOP Computation”, The 31th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2010), Vietnam, 1-5 November 2010. 67. M. R. Mosavi, “Applying Genetic Algorithm to GPS GDOP Classification”, The 31th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2010), Vietnam, 1-5 November 2010.68. M. R. Mosavi and M. Shemirani, “Matching GPS Measurements on Locations in Digital Maps using Neural Network”, The 31th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2010), Vietnam, 1-5 November 2010. 69. مهدی باقری، سید محمد رضا موسوی و کریم محمدی، “ طراحی فیلتر تصویر برای حذف نویز ضربه‌ای با استفاده از سخت‌افزار تکامل‌پذیر“، ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 5-6 آبان ماه 1389.70. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “ استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر موجک در مدل سازی دقیقGPS GDOP “، چهارمین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 10 آذر ماه 1389.71. سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “ تقریب تاخیر زمانی یونسفر در گیرنده های تک فرکانسه GPS با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چندلایه“، چهارمین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 10 آذر ماه 1389.72. مهدی باقری، سید محمد رضا موسوی و کریم محمدی، “ استفاده از نرخ جهش پویا در تکامل مدارات دیجیتال ترکیبی“، چهارمین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 10 آذر ماه 1389.73. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “بهبود خطای اندازه گیری ارتفاع لایه کف در ستون های فلوتاسیون صنعتی“، دومین همایش معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، 6-8 آذر ماه 1389.74. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمد رضا موسوی میرکلائی، “تعیین زمان ماند مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه“، دومین همایش معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، 6-8 آذر ماه 1389.75. فردیس نخعی، عباس سام، سید محمد رضا موسوی میرکلائی و محمد علی شهریاری، “پیش بینی عیار مولیبدن کنسانتره ستون فلوتاسیون واحد نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه با استفاده از شبکه های عصبی“، دومین همایش معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، 6-8 آذر ماه 1389.76. M. Bagheri, M. Taheri, K. Mohammadi, and M. R. Mosavi, “Image Encryption with Evolvable Hardware”, The 5th International Symposium on Telecommunication (IST 2010), Tehran, Iran, 4-6 December 2010. 8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) 1. سید محمد رضا موسوی میرکلائی ، “ طراحی سیستم های دیجیتالی با میکروکنترلر 8051 “ ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، 1386. 2. سید محمد رضا موسوی میرکلائی ، “ طراحی مدارهای واسط دیجیتالی مبتنی بر میکروکنترلر 16 بیتی 80196 “ ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ا ی ران ، 1388. 3. سید محمد رضا موسوی میرکلائی ، “ پردازش داده ها در گیرنده های تک فرکانسه GPS “ ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ا ی ران (در حال چاپ). 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ردیف محل تدریس مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ 1 دانشگاه علم و صنعت ایران مربی 1379 1381 2 دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار 1382 1386 3 دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار 1386 ادامه دارد 10- مسئولیت‌های اجرایی ردیف محل خدمت سمت از تاریخ تا تاریخ 1 علم و صنعت واحد بهشهر سرپرست آزمایشگاه ها و کارگاه ها 1380 1381 2 علم و صنعت واحد بهشهر معاون پژوهشی 1383 1384 3 علم و صنعت واحد بهشهر معاون آموزشی و پژوهشی 1384 1386 4 علم و صنعت واحد بهشهر استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1386 1389 5 علم و صنعت واحد بهشهر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 1386 1389 6 علم و صنعت واحد بهشهر مدیر امور پژوهشی 1386 1388 7دانشکده مهندسی برقمدیر تحصیلات تکمیلی1389ادامه دارد11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی کارشناسی : بیش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد: 4 پایان نامه 1. علی رضا حریریان، “ شبیه سازی حلقه تعقیب یک سرجستجوگر مادون قرمز با رتیکل چرخشی“، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1386 (استاد راهنما).2. مجید شمس الدینی، “ طراحی و بهبود سیستم کنترل یک سامانه خودگردان زیرآبی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک“، دانشگاه علم و صنعت ایران - آموزش مجازی، اسفند ماه 1387 (استاد راهنما).3. داریوش ارزیده، “ مدل سازی خطای یونسفر در گیرنده های تک فرکانسه GPS با استفاده از شبکه های عصبی“، دانشگاه علم و صنعت ایران - آموزش مجازی، فروردین ماه 1388 (استاد راهنما).4. آزاده نخعی، “ پیش بینی تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده از فیلتر کالمن“، دانشگاه بیرجند، شهریور ماه 1388 (استاد راهنمای دوم).5. مرضیه مویدی، “ دسته بندی زیرمجموعه بهینه ماهواره های GPS با استفاده از الگوریتم ژنتیک“، دانشگاه علم و صنعت ایران - آموزش مجازی، تیرماه 1389 (استاد راهنما).6. فردیس نخعی، “ پیش بینی عیار و بازیابی مس و مولیبدن کنسانتره ستون فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی“، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهریورماه 1389 (استاد راهنمای دوم).7. مریم شمیرانی، “ ارائه الگوریتمی مبتنی بر شبکه عصبی برای تطبیق نقشه از طریق GPS “، دانشگاه علم و صنعت ایران - آموزش مجازی، آذرماه 1389 (استاد راهنما). 12- افتخارات کسب شده 1. کسب رتبه اول در مقطع های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. 2. اتمام دوره کارشناسی ارشد در سه ترم. 3. استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد بهشهر در سال 1382. 4. پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1385. 5. پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1386. 6. برنده جایزه بهترین مقاله در سی امین کنفرانس بین المللی سنجش از راه دور در کشور چین. 7. مدرس و محقق برتر دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد بهشهر در سال 1387.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۸ -

مهندس عظیمی

نام و نام خانوادگی: فرشته عباس عظیمی ایمیل: feriazimi@yahoo.com شماره تماس داخلی : ۲۶۳۶ تحصیلات : کارشناسی: مهندسی برق- الکترونیک کارشناسی ارشد: مهندسی برق- کنترل علایق تحقیقاتی : - سنسورها - الگوریتم های تکاملی و کاربرد آنها در صنعت و اقتصاد - کنترل دور موتورها سوابق کاری: - شرکت سامسونگ - تدریس آزمایشگاه کنترل خطی - همکاری در آزمایشگاههای کنترل صنعتی و الکترونیک I مقالات: - بررسی پارامترهای موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از نرم افزار pc-opera۷.۵ ، مجله مهندسی برق تبریز. - استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پارامترهای موتور سوئیچ رلوکتانس، کنفرانس سیستمهای هوشمند دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. - Design and multiobjective optimization of the parameters of switched reluctance motor. International Journal of Computational Engineering Science ۵ (۱): ۲۲۵-۲۳۳

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ -

دکتر عرفانیان

• مشخصات فردی• دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی 1-مشخصات فردی: نام خانوادگی: عرفانیان امیدوار نام : عباس تخصص: مهندسی پزشکی رتبه علمی: دانشیار تلفن: (3553) 77240540 ایمیل: erfanian(At)iust.ac.ir 2- دانشگاههای محل تحصیل • لیسانس مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران، 1364 . • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1368 . • دکترای تخصصی مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1374 . • محقق میهمان، بخش کنترل و سیستم، دانشکاه کیس وسترن ، کلیولند، آمریکا ، 1994 . 3- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی :• مهندسی عصبی(Neural Engineering)• کنترل سیستم‌های عصبی- عضلانی(Neuromuscular Control Systems)• سیستم‌های واسط مغز- کامپیوتر(Brain-Computer Interface)4- دروس ارائه شده • هوش مصنوعی • پ ردازش سیگنال های بیولوژیک • مدلسازی سیستم های بیولوژیک • تکنولوژی توانبخشی • کنترل سیستم عصبی _ عضلانی • شبکه ‌‌ های عصبی • پردازش سیگنال­های دیجیتال پیشرفته • پردازش زمان-فرکانس 5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی 1. آزماینده میانمداری ( Incircuit tester ) مدار ‌‌ های دیجیتال و آنلوگ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (1368-1365) . 2. سیستم تحریک الکتریکی کارکردی ( FES ) ، مرکز تحقیقات مهندسی توانبخشی جانبازان (1372-1368) . 3. تشخیص حالت عضله با استفاده از سیگنال EMG ، دانشگاه کیس وسترن آمریکا و مرکز پزشکی VA کلیولند امریکا (1373-1372) . 4. شبکه ‌‌ های عصبی آشوبگونه، پژوهشکده سیستم ‌‌ های هوشمند، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضی (1377-1375) . 5. تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بیوالکتریک، ‌ معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایرا ن(1381-1378) . 6. ردیابی تغییرات پویایی سیگنال ‌‌ های مغزی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران (1379-1378) . 7. طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری تحریک الکتریکی کارکردی (نسل دوم) ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران (1380-1379) . 8. بررسی تعییرات ضربان قلب (HRV) با استفاده از روش­های بازنمائی زمانی-فرکانسی در شرایط مختلف فیزیکی-فارماکولوژی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران (1380-1379). 9. طراحی و ساخت سیستم ریز پردازنده ای تحریک الکتریکی عصبی - عضلانی قابل حمل، طرح تاوا وزارت صنایع و معادن (آزمایشگاه کنترل سیستم­های عصبی عضلانی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1381-1380)،. 10. ارتباط مغز با کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران(فاز 1)، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران (1383-1382) . 11. طراحی و ساخت سیستم تحریک کننده عصبی-عضلانی مدار-بسته کامپیوتری، طرح تحقیقات تعاون میان دانشگاهی (آزمایشگاه کنترل سیستم­های عصبی عضلانی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1382-1381). 12. طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی برای ایجاد حرکت­های ایستادن و گام­برداشتن در افراد دچار ضایعه نخاعی (parawalk) ، سازمان گسترش صنایع نوسازی ایران ( آزمایشگاه کنترل سیستم­های عصبی عضلانی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385-1383) 13. تحریک الکتریکی عملکردی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران (1384-1384) . 14. پروتز عصبی حرکتی سطحی برای رفع اختلالات حرکتی (نمونه آزمایشی) ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران (1385). 15. فناوری عصبی: تجهیز امکانات لازم جهت کنترل سیستم­های عصبی-عضلانی با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی سطحی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران ( آزمایشگاه کنترل سیستم­های عصبی عضلانی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385). 16. فناوری عصبی ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران (1386). 17. کنترل رکاب زدن در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از تحریک الکتریکی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران ، 1387 18. تجهیز مرکز فناوری عصبی ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم صنعت ایران، 1387 . 6- مقالات مجلات 1. H.-R. Kobravi and A. Erfanian, " A Decentralized Adaptive Robust Method for Chaos Control," Choas, American Institute of Physics, vol. 19, 20092. H.-R. Kobravi and A. Erfanian, " A Decentralized Adaptive Robust Control Based on Sliding Mode and Nonlinear Compensator for Control of Ankle Movement Using Functional Electrical Stimulation of Agonist-Antagonist Muscles," J. Neural Eng. vol., 6, pp. 2009.3. A. Ajoudani and A. Erfanian, "A neuro-sliding mode control with adaptive modeling of uncertainty for control of movement in paralyzed limbs using functional electrical stimulation," IEEE Trans. Biomed. Eng. vol. 56, no. 7, pp. 1771-1780, July 2009.4. M.-M. Ebrahimpour and A. Erfanian, "Comments on 'Sliding Mode Closed-Loop Control of FES: Controlling the Shank Movement'," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 55, no. 12, Dec. 2008. 5. F. Oveisi and A. Erfanian, "A Minimax mutual information scheme for supervised feature extraction and its application to EEG-based brain-computer interfacing," EURASIP Journal on Advances in Signal Processing , vol. 2008, 2008. 6. B. Mahmoudi and A. Erfanian "Electro-encephalogram based brain-computer interface: Improved performance by mental practice and concentration skills" Med. & Biol. Eng. & Compu,, Oct. 7, 2006. 7. A. Erfanian and B. Mahmoudi, "Real-Time Ocular Artifacts Suppression Using Recurrent Neural Network for EEG-based Brain Computer Interface," Med. & Biol. Eng. & Compu, vol. 43, pp. 296-305, 2005. 8. A. Erfanian, Configuring Radial Basis Function Network Using Fractal Scaling Process With Application to Chaotic Time Series Prediction,” Journal of Chaos and Solitons & Fractals , 2004 . 9. A. Erfanian, “Cognitive aspects in chaotic dynamics,” in Philosophica 17: Interpretive Process & Environmental Fitting, K. Badie, F. Wallner and A. Berger (Eds.), Wilhelm braumuller , Unversitats-Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H., Wein, 2000. 10. A. Erfanian, H.J. Chizeck, and R. M. Hashemi, "Using evoked EMG as a synthatic force sensor of isometric electrically stimulated muscle," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 45, no. 2 pp. 188-202, 1998. 11. A. Erfanian, H. J. Chizeck, and R. M. Hashemi, “Functional Neuromuscular Stimulation: The EMG-Joint Angle Relationships in Electrically Stimulated Muscle,” Scientific Journal of Shahed University, no.7-8, 1996. 12. A. Erfanian, R. M. Hashemi, K, Badie, and C. Lucas, "A Self- Organizing learning algorithm for radial basis function networks", Scientific Journal of Shahed University, no.5-6, 1995. 13. ف اطمه حمزه‌‌لو , عباس عرفانیــان امیدوار، تشخیص میزان پیچیدگی فعالیت‌‌های ذهنی بوسیله سیگنـال‌‌های مغـزی با استفاده از شبکه ­ های عصبی ، مجله علمی-­پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز، 1381. 14. علیرضا اخبارده، عباس عرفانیـان امیدوار، نظریه تشدید وفقی درطبقه بندی سیگنال‌های الکترواکلوگرام ، مجله علمی-­پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز، 1381. 15. عباس عرفانیــان امیـدوار ، پیمان رجبی، پیش بینی نیروی انقباض ایزومتریک در عضله فلج تحریک شده با استفاده از شــــــبکه ‌‌ های عصبی خود سازنده ، مجله علمی­پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383. 16. عباس عرفانیــان امیـدوار ، علی عرفانی، "تشخیص الگوهای EEG در هنگام تصور حرکت دست با استفاده از یک طبقه بندی کننده مبتنی بر تجزیه و تحلیل مولفه­های مستقل، مجله انجمن برق و الکترونیک ایران، 1383 17. عباس عرفانیــان امیـدوار ، مدل شبکه عصبی از عضله تحریک شده در شرایط غیرایزومتریک ، مجله انجمن مهندسی پزشکی ایران، 1384. 18. حمیدرضا کبروی، عباس عرفانیــان امیـدوار ، یک سیستم تحریک کننده عصبی-عضلانی مدار- بسته کامپیوتری برای کنترل بی درنگ حرکت در عضو فلج، مجله علمی-­پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385. 19. حمیدرضا کبروی، عباس عرفانیــان امیـدوار ، کنترل کننده تطبیقی مقاوم فازی سلسله مراتبی جهت کنترل موقعیت مفصل زانو ، پذیرفته شده در فصلنامه مهدسی پزشکی زیستی، 1388. 20. فرزانه شایق بروجنی، عباس عرفانیان امیدوار ، حذف بر - خط آرتیفکت پلک­زدن از سیگنال­های مغزی در سیستم­های ارتباطی مغز با کامپیوتر با استفاده از تحلیل عصبی- وفقی مولفه ­ های مستقل ، پذیرفته شده برای چاپ در مجله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، 1388. 21. حسنا قندهاریون، عباس عرفانیان امیدوار ، حـذف خود کار آرتیفکت چشمی از سیـگنال­های مغزی بـا استـفاده از ویژگی­های آماری و زمانی- فرکانسی مولفه­های مستقل، پذیرفته شده در فصلنامه مهدسی پزشکی زیستی، 1388. 7- مقالات کنفرانس 1. A. Zakeri, A. Erfanian and A. Foroutan, “Automatic Detection of M yocardial Ischemia Using Adaptive Optimal Kernel Time Frequency Analysis of HRV and KNN Classifier,” World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Munich, Germany, September 7 – 12, 2009. 2. S. Pouryazdian and A. Erfanian, “Detection of steady-state visual evoked potentials for Brain-Computer Interfaces Using PCA and High-Order Statistics,” World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Munich, Germany, September 7 – 12, 2009.3. M. Ahmadi and A. Erfanian, “An On-Line BCI System for Hand Movement Control Using Real-Time Recurrent Probabilistic Neural Network,” 4th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Antalya, Turkey, April-May 2009 . 4. H.-R. Kobravi and Abbas Erfanian, " Adaptive Neuro-Sliding Mode Control of Ankle Movement Using Electrical Stimulation of Agonist-Antagonist Muscles," 12th Annual Conference of the International FES Society, Freiburg, Germany, September 2008. 5. K. Misaghian and Abbas Erfanian, "Adaptive Neuro-Sliding Mode Control of FES-Cycling," 12th Annual Conference of the International FES Society, Freiburg , Germany , September 2008. 6. P. Eskandari and A. Erfanian," Improving the Performance of Brain-Computer Interface through Meditation Practicing," 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS ), Vancouver, British Columbia, Canada , 2008. 7. M. Kh. Hazrati and A.Erfanian, " An On-line BCI for Control of Hand Grasp Sequence and Holding Using Adaptive Probabilistic Neural Network," 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS ), Vancouver, British Columbia, Canada , 2008. 8. N. Hamedi and A. Erfanian, " An Interactive Virtual Reality based BCI for On-line Control of Hand Grasping, Opening, and Holding: Feature Selection by Mutual Information," 12th Annual Conference of the International FES Society, Freiburg, Germany, September 2008. 9. A. Ajoudani and A. Erfanian, “ Neuro-Sliding Mode Control with Modular Structure for Controlling Knee-joint Angle Using Quadriceps Electrical Stimulation,” 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Lyon, France, 2007. 10. F. Oveisi and A. Erfanian, “A Tree-Structure Mutual Information-Based Feature Extraction and Its Application to EEG-Based Brain-Computer Interfacing,” 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Lyon, France, 2007. 11. H. Ghandeharion and A. Erfanian, " A Fully Automatic Method for Ocular Artifact Suppression from EEG Data Using Wavelet Transform and Independent Component Analysis," 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS ), New York City, USA, August, 2006. 12. F. Shayegh and A. Erfanian, "Real-Time Ocular Artifacts Suppression from EEG Signals Using an Unsupervised Adaptive Blind Source Separation," 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), New York City, USA, August, 2006. 13. Ajoudani and A. Erfanian, “Neuro-Sliding Mode Control of Knee-Joint Angle with Quadriceps Electrical Stimulation,” 11th Annual Conference of the International FES Society September 2006 – Zao. Japan. 14. A. Erfanian, HR.Kobravi, O. Zohorian and F. Emani, “A Portable Programmable Transcutaneous Neuroprosthesis with Built-in Self-Test Capability for Training and Mobility in Paraplegic subjects,” 11th Annual Conference of the International FES Society September 2006 – Zao. Japan. 15. AB. Farjadian and A. Erfanian, “Implementation of a Modular Fuzzy Logic Controller for Standing–Up, standing and sitting-Down in Paraplegia Using a Portable Transcutaneous Neuroprosthesis,” 11th Annual Conference of the International FES Society September 2006 – Zao. Japan. 16. S. Nemati and A. Erfanian, “Fuzzy Logic Control of Hand Grasp in Quadriplegics Using Functional Neuromuscular Stimulation,” 11th Annual Conference of the International FES Society September 2006 – Zao. Japan. 17. A.-R. Mirizarandi, A. Erfanian , and Hamid-Reza Kobravi, “Adaptive Inverse Control of the Knee Joint Position In Paraplegic Subject Using Recurrent Neural Network, in Proc. 10th Annual Conf. Int. Functional Electrical Stimulation Society, Montreal, Canada, 2005. 18. A. Erfanian and Ali Erfani, "EEG-based Brain-Computer Interface For Hand Grasp Control: Feature Extraction by Using ICA," in Proc. 9th Annual Conf. Int. Functional Electrical Stimulation Society, UK , 2004. 19. H.-R. Kobravi and A. Erfanian , "A Transcutaneous Computer-based Closed-loop Motor Neuroprosthesis for Real-Time Movement Control," in Proc. 9th Annual Conf. Int. Functional Electrical Stimulation Society, UK , 2004. 20. A. Erfanian and A. Erfani, "ICA-Based Classification Scheme for EEG-based Brain-Computer Interface: The Role of Mental Practice and Concentration Skills," in Proc. 26th Annual Conf. Int. Conf. IEEE/EMBS, San Francisco , USA, 2004.21. A. Erfani and A. Erfanian, " The Effects of Mental practice and Concentration Skills on EEG Brain Dynamics During Motor Imagery Using Independent Component Analysis," in Proc. 26th Annual Conf. Int. Conf. IEEE/EMBS, San Francisco , USA, 2004.22. B. Mahmoudi and A. Erfanian , “A real-time Continous EEG classification scheme for natural hand grasp control by using matlab simulink,” in Proc. 8th Annual Conf. Int. Functional Electrical Stimulation Society, Australia , 2003. 23. A. Erfanian and B. Mahmoudi, “A Natural EEG-based Brain-computer interface for hand grasp control: the role of mental practice and concentration,” in Proc. 8th Annual Conf. Int. Functional Electrical Stimulation Society, Australia , 2003. 24. A. Erfnian and H. J. Chizeck,” Prediction of Electrically Stimulated Muscle Force Under Isometric Conditions Using Self-Constructing Neural Networks,” in Proc. 8th Annual Conf. Int. Functional Electrical Stimulation Society, Australia , 2003. 25. A. Erfanian, “Nonlinear Indices of Muscle Fatigue: Dimensional Complexity of Evoked EMG During Prolonged Electrical Stimulation of Paralyzed Muscle,” in Proc. 7th Annual Conf. of the Int. Functional Electrical Stimulation, 2002.26. B. Mahmoudi and A. Erfanian, “Single-channel EEG-based prosthetic hand grasp control for amputee subjects,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Houston, USA, vol. 24, 2002.27. A. Erfanian and B. Mahmoudi, “Real-time eye blink suppression using neural adaptive filters for EEG-based Brain Computer Interface,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Houston, USA, vol. 24, 2002.28. B. Mahmoudi and A. Erfanian , “Wavelet analysis of cortical potentials during hand movement imagination,” International Congress on Biological and Medical Engineering, Singapore, 2002. 29. A. Erfanian, M. Gerivany, EEG signals can be used to detect the voluntary hand movements by using an enhanced resource-allocating neural network,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Istanbul, Turkey, vol. 23, 2001.30. A. Erfanian, H.J. Chizeck, “Evoked EMG can be used as a fatigue sensor of paralyzed muscle during stimulation patterns corresponding to neural prosthesis operation,” 5th Annual Conf. of the Int. Functional Electrical Stimulation, 2000.31. A. Erfanian, P. E. Crago, “Neural network modeling of electrically stimulated muscle under non-isometric conditions,” 5th Annual Conf. of the Int. Functional Electrical Stimulation, 2000.32. A. Erfanian, S. Moghadas, “Prediction of hand movement from the event-related EEG using neural network,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Atlanta GA USA, vol. 21, 1999.33. A. Arabi and A. Erfanian, “Neural adaptive filters for estimating the brainstem auditory evoked potential,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Atlanta GA USA, vol. 21, 1999.34. M. Dehkordi1, A. Erfanian, and A. Foroutan, “Time-frequency analysis of the heart-rate variability during physical and physical-pharmacological tests”, in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Atlanta GA USA, vol. 21, 1999.35. M. M. Beigi, A. Erfanian, and M. Elkhani, “Multiresolution adaptive filter for estimating the brainstem auditory evoked potential,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Hong Kong, vol. 20, 1998.36. A. Erfanian, “Chaotic radial basis function network with application to dynamic modeling of chaotic time series,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Hong Kong, vol. 20, 1998.37. A. Erfanian, “Chaotic dynamics in biological systems,” Proc. Iranian Congress of Neuroscience, Shaheed Beheshti University of Medical Science and Health Service, vol. 1. 1996.38. A. Erfanian, H. J. Chizeck, R. M. Hashemi, “A Force-Generating Model of Electrically Stimulated Muscle Using Evoked EMG", in Proc. Iranian Conf. Biomed, vol. 8, 1996.39. A. Erfanian, H. J. Chizeck, R. M. Hashemi, “Excitation-Contraction Fatigue During Sustained Electrical Stimulation,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, vol. 18, Amsterdam, The Netherlands, 1996.40. A. Erfanian, H. J. Chizeck, R. M. Hashemi, “Chaotic activity during electrical stimulation of paralyzed muscle,” in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, vol. 18, Amsterdam, The Netherlands, 1996.41. A. Erfanian, H.J. Chizeck, and R. M. Hashemi, "Development of an on-line correction capability for FNS locomotion: State estimation of electriaclly stimulated muscle using the EMG surface response", Rehabilitation Research and Development Progress Reports, vol. 30-31, 1994.42. A. Erfanian, H. J. Chizeck, and R. M. Hashemi, "State estimation of electriaclly stimulated muscle using the EMG surface response", The 9th Annual Applied Neural Control Research Day, Cleveland, OH, USA, May 16-17, 1994.43. A. Erfanian, H.J. Chizeck, and R. M. Hashemi, "The relationship between joint angle and evoked EMG in electrically stimulated muscle," in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, vol. 16, Baltimore, USA, 1994.44. A. Erfanian, H.J. Chizeck, and R. M. Hashemi, "Evoked EMG in electrically stimulated muscle and mechanisms of fatigue," in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, vol. 16, Baltimore, USA, 1994.45. A. Erfanian, H.J. Chizeck, and R. M. Hashemi, "A characterization of changes in the dynamics of muscle contraction during prolonged electricall stimulation," in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, vol. 16, Baltimore, USA, 1994.46. A. Erfanian, R. M. Hashemi, K.Badie, and H. Hatamlui, "The EMG signal of electrically stimulated muscle as an indication of joint-torque, and joint angle", in Proc. Iranian Conf. Biomed. Eng . , vol. 5, 1992. 47. A. Erfanian, R. M. Hashemi, K. Badie, and C. Lucas, "Dynamic modeling of chaotic systems using neural networks", in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, vol. 14, Paris, France, 1992.48. A. Erfanian, K. Badie, H. Hatamlui, "A Cognitive approach to description of paralyzed muscle using EMG-surface response", in Proc. of World Cong. on Medical Physics and Biomedical Eng . , vol. 29, Kyoto, Japan, 1991. 49. A. Erfanian, R. M. Hashemi, and K. Badie, "An approach to modeling and controlling electrically activated paralyzed muscle using the EMG-surface response," in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, vol. 13, Orlando, USA, 1991.50. ع . عرفانیان و ا . خادم زاده، " آزمایش میانمداری و بررسی اثرات آن در مدارات نحت آزمایش " ، کنفرانس کاربرد کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1366 . 51. ع . عرفانیان ، م . ر . هاشمی، ک . بدیع، و ح . حاتملو، " تحریک الکتریکی عضلانی و استخراح پارامترهای حرکتی از سیگنال الکترومایوگرام ، چهارمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران، 1370 . 52. س . نوشفر، ا . نامدار، ع . عرفانیان ، ک . بدیع، و م . ر . هاشمی، " گسترش یک سیستم تحریک کننده کارکردی کامپیوتری، " اولین کنفرانس بین المللی کامپیوتر در علوم، فنون و پزشکی در ایران، اصفهان، 1370 . 53. ع . عرفانیان ، م . ر . هاشمی، ک . بدیع، و ح . حاتملو، " سیگنال الکترومایوگرام عضله تحریک شده بعنوان نشاندهنده زاویه و گشتاور مفصل، " پنجمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران، 1371 . 54. ح . حاتملو، ع . عرفانیان ، ا . فنخار حسینی، ک . بدیع، و م . ر . هاشمی، " ارزیابی گام برداشتن در بیماران ضایعه نخاعی با استفاده از تحریک کننده 6 کاناله قابل حمل، " دومین گنگره فیزیک پزشکی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تبریز، 1372 . 55. ع . عرفانیان ، م . ر . هاشمی، ک . بدیع، و ک . لوکس، " شبکه های نرونی شعاعی خودشازمانده، " دومین گنگره فیزیک پزشکی ایران و ششمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تبریز، 1372 . 56. ح . حاتملو، ا . فنخار حسینی، ع . عرفانیان ، و ک . بدیع، " ارزیابی بازسازی عضلانی در بیماران فلج با استفاده از " سیگنال الکترومایوگرام سطحی " ، هفتمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران، 1373 . 57. ع . عرفانیان ، " آشوب در سیستم های زیست شناختی " ، خبرنامه پژوهشکده سیستم های هوشمند، بهار 1376 . 58. موید دانشیاری و ع . عرفانیان ، " بهبود شبکه های عصبی غیر لیبشیتزی و ارزیابی آنها در شناسائی الگو و ظرفیت حافظه " ، ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1377 . 59. ع . عرفانیان و ا . آگاه، " شبکه ‌‌ های عصبی آشوبگونه و کاربرد آن در حل مسائل بهینه ‌‌ سازی کوله ‌‌ پشتی " ، ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1377 . 60. موید دانشیاری و ع . عرفانیان ، " گسترش یک شبکه عصبی با عناصرآشوبگونه سینوسی و ارزیابی آن در شناسائی الگو و ظرفیت حافظه " ، چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، 1377 . 61. س . مقدس ، ع . عرفانیان ، و م. ایلخانی " تشخیص فرمان های حرکتی قشر مغز از سیگنال ‌‌ های مغزی با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی " ، هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1378 . 62. ا . اعرابی ، ع . عرفانیان ، م. ایلخانی " تخمین پتانسیل های برانگیخته شنوائی از سیگنال های مغزی با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی مبتنی بر توابع شعاعی " ، هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1378 . 63. ع . عرفانیان و موید دانشیاری، " شبکه عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی غیر لیبشیتزی " ، هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران1378 . 64. ع . عرفانیان ، " فرآیند یادگیری غیرلیبشیتزی در شبکه ‌‌ های عصبی " ، پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، 1379 . 65. ا . اعرابی و ع . عرفانیان " استخراج پتانسیل های برانگیخته شنوائی از سیگنال الکتروآنسفالوگرام با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی ویولت " ، هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اصفهان 1379 . 66. ع . عرفانیان ، " مدلسازی عضله در شرایط غیرایزومتریک با استفاده از شبکه های عصبی " ، هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اصفهان 1379 . 67. مهدی گریوانی، عباس عرفانیـان امیـدوار ، " بیوسوئیچ مبتنی بر سیگنال ‌‌ های مغزی جهت ارتباط انسان با کامپیوتر " ، ششمین کنفرانس بین ‌‌ المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، 1379 . 68. ع . اخبارده، ع . عرفانیان امیدوار ، " تشخیص حرکت های چپ و راست چشم با استفاده از سیگنال ‌‌ های EOG جهت ارتباط انسان با کامپیوتر، ششمین کنفرانس بین ‌‌ المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، 1379 . 69. مهدی گریوانی، عباس عرفانیـان امیـدوار ، " تشخیص فرمان ‌‌ های قشر حرکتی مغز مربوط به پنجه یک دست بوسیله سیگنال ‌‌ های مغزی در حالت چشم باز " ، نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران 1380 . 70. عباس عرفانیـان امیـدوار ، احمد دهقانی و عباس فروتن، " بررسی تغییرات ضربان قلب (HRV) در هنگام آزمایشات فیزیکی با استفاده از روش های دسته ای تخمین طیف با دقت بالا " ، نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران 1380 . 71. فاطمه حمزه ‌‌ لو، عباس عرفانیـان امیـدوار ، " تشخیص فعالیت ‌‌ های ذهنی از سیگنـال ‌‌ های مغـزی با استفاده از روش ‌‌ های طبقه ‌‌ بندی کننده آماری و شبکه ‌‌ های عصبی " ، نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران 1380 . 72. گریوانی، عباس عرفانیـان امیـدوار ، " طبقه ‌‌ بندی پتانسیل ‌‌ های قشر مغز به منظور تشخیص فرمان ‌‌ های حرکتی پنجه دو دست : ارتباط مستقیم مغز با کامپیوتر " ، دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران 1380 . 73. عباس عرفانیـان امیـدوار، " ارائه یک شبکه عصبی جدید بر مبنای پویائی غیرلیبشیتزی برای شناسائی الگو، " هفتمین کنفرانس بین ‌‌ المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، 1380 . 74. عباس عرفانیـان امیـدوار ، " معماری طبیعت : هندسه فرکتال و نظری آشوب، " مجله فضا، شماره 2-3 ، 1380 . 75. عباس عرفانیـان امیـدوار ، احمد دهقانی و عباس فروتن، " بررسی سازوکار عملکرد سیستم عصبی خودمختار در هنگام انجام آزمایشات فیزیکی با استفاده از روش های تطبیقی بازنمائی زمانی - فرکانسی سیگنال “HRV دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز 1381 . 76. علیرضا اخبارده، عباس عرفانیـان امیـدوار، " نظریه تشدید وفقی درطبقه بندی سیگنال ‌ های الکترواکلوگرام " دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز 1381 . 77. فاطمه حمزه ‌‌ لو، عباس عرفانیــان امیـدو ار، " تشخیص میزان پیچیدگی فعالیت ‌‌ های ذهنی بوسیله سیگنـال ‌‌ های مغـزی با استفاده از شبکه های عصبی " دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تبریز 1381. 78. بابک محمودی، عباس عرفانیــان امیـدوار ، " تشخیص الگوهای EEG در هنگام فعالیت های ذهنی با استفاده از یک طبقه بندی کننده مبتنی بر تبدیل پاره موج ، یازهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، شیراز 1382 . 79. علی عرفانی، عباس عرفانیــان امیـدوار ، آنالیز مولفه های مستقل سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت دست، یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران 1382 . 80. فرهاد ایمانی، عباس عرفانیــان امیـدوار ، گسترش یک سیستم تحریک کننده عصبی-عضلانی ریزپردازنده ای قابل حمل با قابلیت کنترل از راه دور، یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران 1382 . 81. عباس عرفانیــان امیـدوار ، علی عرفانی، تشخیص الگوهای EEG در هنگام تصور حرکت دست با استفاده از یک طبقه بندی کننده مبتنی بر آنالیز مولفه های مستقل، دوازدهمین کن فرانس مهندسی برق ایران، مشهد، 1383 . 82. حمیدرضا کبروی، عباس عرفانیــان امیـدوار ، گسترش یک سیستم تحریک کننده عصبی-عضلانی مدار-بسته کامپیوتری، دوازدهمین کن فرانس مهندسی برق ایران، مشهد، 1383 . 83. روزبه رضوانی نراقی، عباس عرفانیان امیدوار، عباس فروتن، آنالیز زمان-فرکانس (خانواده کوهن) سیگنال تغییرات ضربان قلب در بیماران مشکوک به کم خونی قلبی، کن فرانس مهندسی برق ایران، زنجان، 1384. 84. سید علی­رضا میری زرندی، عباس عرفانیان امیدوار، کنترل تطبیقی حرکت مفصل زانوی فرد فلج در تحریک الکتریکی عملکردی با استفاده از شبکه­های عصبی پرسپترون، کن فرانس مهندسی برق ایران، زنجان، 1384. 85. حمیدرضا کبروی، عباس عرفانیان امیدوار، شناسایی بر-خط دینامیک عضله-مفصل زانوی فرد فلج در شرایط غیرایزومتریک در تحریک­های طولانی مدت با استفاده از شبکه­های­ عصبی بازگشتی، کن فرانس مهندسی برق ایران، زنجان، 1384. 86. میلاد توتونچیان، عباس عرفانیان امیدوار، اثر تمرینات ذهنی و بیو فیدبک بر روی سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت دست با استفاده از آنالیز بای سپکتروم به روش بازگشتی مرتبه سه، دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تبریز، 1384 87. حسنا قندهاریون و عباس عرفانیان امیدوار، روشی خودکار برای حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال­های مغزی مبتنی بر تحلیل مولفه­های مستقل، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1385. 88. روزبه رضوانی نراقی، عباس عرفانیان امیدوار و عباس فروتن، تشخیص زود هنگام ایسکمی قلبی در آزمایشات اتونومیک با استفاده از آنالیز تبدیل موجک، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1385. 89. فرزانه شایق بروجردی و عباس عرفانیان امیدوار، حذف تطبیقی آرتیفکت پلک­زدن از سیگنال­های مغزی با استفاده از روش تحلیل مولفه­های مستقل مبتنی بر شبکه­های عصبی، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1385. 90. فرید اویسی، عباس عرفانیان امیدوار ، انتخاب ویژگی با استفاده از اطلاعات متقابل در سیستم­های ارتباط مغز با کامپیوتر ، سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران 1385 . 91. حمید رضا کبروی، عباس عرفانیان امیدوار ، کنترل کننده تطبیقی مقاوم فازی جهت کنترل موقعیت مفصل زانو بوسیله تحریک الکتریکی کارکردی عضلات چهار سر رانی ، سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران 1385 . 92. میرمهدی ابراهیم­پور و عباس عرفانیان امیدوار ، کنترل زاویه مفصل زانو با استفاده از کنترل­کننده لغزشی مرتبه دوم و تحریک الکتریکی عضلات چهار سر ران ، چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تهران 1386 . 93. فرید اویسی ارنگه، عباس عرفانیان امیدوار ، یک روش جدید برای استخراج ویژگی با استفاده از اطلاعات متقابل و الگوریتم ژنتیک جهت طبقه­بندی سیگنال­های مغزی در سیستم­های ارتباط مغز با کامپیوتر ، مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1386 . 94. پروانه اسکندری، عباس عرفانیان امیدوار، بررسی اثر مراقبه در کارایی سیستم­های واسط مغز با کامپیوتر، مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1387. 95. حمیدرضا کبروی، عباس عرفانیان امیدوار، یک روش جدید کنترل لغزشی مبتنی بر کنترل کننده PID غیرخطی در تحریک الکتریکی سیستم عصبی عضلانی، مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1387. 96. مهرناز خدام حضرتی ، عباس عرفانیان امیدوار، یک سیستم واسط مغز با کامپیوتر مبتنی بر محیط مجازی برای کنترل بستن پنجه دست: استخراج ویژگی بر اساس مولفه های فرکانسی مرتبه بالا، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، مشهد، 1387 . 97. خشایار میثاقیان و عباس عرفانیان امیدوار، کنترل عصبی-لغزشی رکابزنی در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، مشهد، 1387 . 98. فرید اویسی ارنگه، عباس عرفانیان امیدوار، طبقه­بندی سیگنال­های مغزی در سیستم­های ارتباط مغز با کامپیوتر با استفاده از الگوریتم تحلیل مولفه­های مستقل غیرخطی، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، مشهد، 1387 . 99. آرزو ذاکری، عباس عرفانیان امیدوار، تحلیل تغییرات ضربان قلب در شرایط ایسکمی با استفاده از تحلیل زمان-فرکانس تطبیقی با کرنل بهینه وابسته به سیگنال، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، مشهد، 1387 . 100. علی سیدی، عباس عرفانیان امیدوار، کنترل برخاستن از روی صندلی در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از یک کنترل­گر غیر متمرکز تطبیقی، مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1388. 101. وهاب نکوکار، عباس عرفانیان امیدوار، کنترل بهینه گام برداشتن در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی عصبی-عضلانی، مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1388. 102. حمیدرضا کبروی و عباس عرفانیان امیدوار، یک روش کنترل مقاوم مدولار مبتنی بر کنترل عصبی- لغزشی جهت کنترل حرکت مچ پا با استفاده از تحریک الکتریکی همزمان عضلات موافق و مخالف، مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1388. 8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ا یستادن و گام برداشتن در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از فناوری عصبی کنترل حرکت­های ایستادن، برخاستن و گام برداشتن در افراد دچار ضایعه نخاعی کنترل حرکت رکاب زنی در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از فناوری عصبی سیستم­های واسط مغز-کامپیوتر با استفاده از سیگنال­های مغزی تشخیص ایسکمی قلبی با استفاده از سیگنال­های الکتروکاردیوگرام کنترل سیستم­های عصبی حرکتی در نخاع 10- مسئولیت‌های اجرایی • مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق (1384-1387) • عضو هئیت تحریریه مجله تخصصی برق و الکترونیک ایران 11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی 1. ا . آگاه، گسترش شبکه ‌‌ های عصبی بر مبنای سازوکار آشوب، اسفند 1376 . 2. م . محمد ‌‌ بیگی، فیلترهای وفقی مبتنی بر تفکیک چندگانه و کاربرد آن در تخمین پتانسیل های برانگیخته شنوائی از سیگنالهای مغزی، مهر 1377 . 3. م . دانشیاری، گسترش شبکه ‌‌ های عصبی آشوبگونه و کاربرد آن در طبقه بندی و شناسائی الگو، مهر 1377 . 4. س . مقدس، تشخیص فرمان های حرکتی قشر مغز از سیگنال ‌‌ های مغزی با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی، آبان 1377 . 5. ا . اعرابی، تخمین پتانسیل های برانگیخته شنوائی از سیگنالهای مغزی با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی، اسفند 1377 . 6. ک . انصاری، مدلسازی عضله تحریک شده در شرایط غیرایزومتریک با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی، شهریور 1378 . 7. م . دهکردی، ارزیابی نحوه کنترل سیستم عصبی خودکار بر فعالیت قلب با استفاده از تبدیل پاره ‌‌ موج، شهریور 1378 . 8. پ . رجبی، مدلسازی عضله تحریک شده در شرایط ایزومتریک با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی، 1378 . 9. آ . نبی ‌‌ پور، ردیابی تغییرات پویایی سیگنال EEG با استفاده از روش ‌‌ های زمانی _ فرکانسی . quadratic 10. ا . دهقانی، ارزیابی نحوه کنترل سیستم عصبی خودکار بر فعالیت قلب با استفاده از روش ‌‌ های تخمین طیف توان با دقت بالا، 11. م . گریوانی، تشخیص فرمان ‌‌ های حرکتی بستن و بازکردن دو دست از سیگنال ‌‌ های مغزی با استفاده از شبکه ‌‌ های عصبی، اسفند 1379 . 12. ع . اخبارده، ردیابی چشمی با استفاده از سیگنال EOG جهت ارتباط انسان و کامپیوتر، اردیبهشت 13380 . 13. ف . حمزه لو، تشخیص فعالیت های ذهنی از سیگنال های مغزی با استفاده از طبقه بندی کننده های عصبی و آماری، اردیبهشت 1380 14. م . گودرزی، طراحی و ساخت سیستم ریزپردازنده ای تحریک الکتریکی کارکردی برای ایستادن و گام برداشتن در افراد فلج، مهرماه 1380 . 15. م . بدیعی، طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری تحریک الکتریکی کارکردی برای ایستادن و گام برداشتن در افراد فلج، آبان ماه 1380 . 16. ش . نصر، استفاده از روش های مبتنی بر متعامدسازی و شبکه های عصبی در ارزیابی نحوه کنترل سیستم عصبی خودکار بر فعالیت قلب، اسفند 1380 . 17. ک . لیاقت، تشخیص اراده حرکت بستن و باز کردن پنجه یک دست از سیگنال های مغزی با استفاده از شبکه های عصبی، تیر 1381 . 18. بابک محمودی، گسترش یک سیستم ارتباطی بین مغز انسان و کامپیوتر براب افراد فلج دست و قطع دست با حرکت با استفاده ا ز شبکه های عصبی ، 1382. 19. ابراهیم اسدی، طبقه بندی پتانسیل های قشر مغزناشی از انجام حرکت، دیدن حرکت و یا تصور حرکت با استفاده ا ز شبکه های عصبی ، .1382. 20. فرهاد ایمانی، طراحی وساخت یک سیستم تحریک کننده الکتریکی جریانی فابل حمل و مقایسه آن با سیستم های ولتاژی در انقباض عضلات فلج، 1382. 21. حمیدرضا کبروی، طراحی و ساخت یک سیستم تحریک کننده الکتریکی عصبی-عضلانی مدار-بسته کامپیوتری، 1382. 22. امید ظهوریان، گسترش یک سیستم تحریک کننده الکتریکی قابل حمل با قابلیت مدولاسیون توام فرکانس و عرض پالس، 1382. 23. مانا ندافیان، آشکارساز ی مراحل گام برداشتن با استفاده از شبکه های عصبی، اردیبهشت 1383. 24. روزبه رضوانی نراقی، تعِِیین معیار احتمال وقوع سکته قلبی از روی سیگنال الکترومایوگرام، اردیبهشت1384. 25. سید علیرضا میریزرندی، کنترل بی درنگ مفصل زانوی دو پا در هنگام ایستادن با استفاده از شبکه­های عصبی، اردیبهشت1384. 26. میلاد توتونچیان، بررسی اثر فیدبک زیستی در سیستم های ارتباطی مغز با کامپیوتر، تیر 1384 27. فرزانه شایق بروجنی، حذف بی­درنگ آرتیفک­های چشمی موجود در سیگنال الکتروآنسفالوگرام با استفاده از روش تحلیل مولفه­های مستقل، فروردین 1385. 28. حسنا قندهاریون، حذف اتوماتیک آرتیفک­های چشمی حوجود در سیگنال الکترو آنسفالوگرام با استفاده از روش تحلیل مولفه­های مستقل، 29. سعید نعمتی، کنترل حلقه بسته بستن پنجه دست با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی، مرداد 1385. 30. امیر بهادر فرجادیان، گسترش یک سیستم تحریک کننده عصبی-عضلانی حلقه بسته قابل حمل، خرداد 1385. 31. پروانه اسکندری، اثر تمرین ذهنی در کارایی سیستم­های ارتباط مغز با کامپیوتر ، خرداد 1386. 32. آرش آجودانی، کنترل عصبی- لغزشی زاویه مفصل زانو با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی، تیر 1386. 33. میر مهدی ابراهیم پور، کنترل زاویه مفصل زانوی پا به شیوه کنترل لغزشی با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی، شهریور 1386. 34. فرید اویسی، استخراج ویژگی­ها با روش تحلیل اجزاء مستقل و اطلاعات متقابل جهت طبقه­بندی سیگنال مغزی در حین تصور حرکت ، شهریور 1386. 35. نوید حامدی ، ارتباط بی-درنگ مغز با کامپیوتر: استخراج ویژگی با استفاده از اطلاعات متقابل، تیر 1387 36. مهرناز خدام حضرتی ، سیستم بی­درنگ مغز با کامییوتر: کنترل بستن پنجه دست، تیر 1387 37. خشایار میثاقیان ، کنترل لغزشی رکاب زذن در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی، مهر 1387. 38. سید محمد احمدی، ارتباط بی_درنگ مغز با کامپیوتر: کنترل بستن و باز کردم پنجه دست، مهر 1388 39. ارزو ذاکری، تشخیص ایسکمی قلبی با استفاده از تحلیل زمان فرکانس، تیر 1388. 40. سعید پوریزدیان، واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر پتانسیل­های برانگیخته بینائی حالت-پایدار ، شهریور 1388. 12- افتخارات کسب شده • پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1377 • پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1385 • ثبت اختراع: پروتز عصبی حرکتی سطحی گام برداشتن برای افراد دچار ضایعه نخاعی (پاراپلژیک کامل) 13- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی مرکز فناوری عصبی ایران 1 - آزمایشگاه کنترل سیستم­های عصبی-عضلانی 2- آزمایشگاه سیستم­های واسط مغز-کامپیوتر 3- آزمایشگاه مهندسی عصبی 4 - پروژه­های تحقیقاتی مرکز فناوری عصبی ایران

img_yw_news
سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ -

مهندس رحیمی

مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی : احسان رحیمی اطلاعات تماس: مرکز تحقیقات نانوپترونیکس ، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران 13114-16844 تلفن: (داخلی2667) 77140540-021 پست الکترونیک: erahimi (AT)iust(DOT)ac.ir سوابق و مدارک تحصیلی : * دانشجوی دوره دکتری برق- الکترونیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران زمینه کاری: نانوالکترونیک مولکولی * کارشناسی ارشد در رشته برق- الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران زمینه کاری : طراحی و شبیه سازی حمله به الگوریتم‌ها در پردازنده های رمزنگاری به روش تحلیل توان مصرفی * کارشناسی در رشته مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد زمینه کاری : طراحی و ساخت دستگاه Event Recorder, Data Logger افتخارات آموزشی و پژوهشی: * فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد رشته برق (در میان تمام گرایش‌ها) دانشگاه علم و صنعت ایران * دانشجوی نمونه و برتر دانشگاه علم و صنعت در بین تمامی دانشجویان ممتاز در همه گرایش‌های رشته برق در هشتمین نشست با نخبگان و ممتازان دانشگاه *کسب مقام اول تیمی در پروژه‌های اینترنشیپ دانشگاه فردوسی مشهد سال 1381 * برگزیده مرحله دوم المپیاد کشوری شیمی سال 1376* کسب مقام اول مقالات و عنوان پژوهشگر جوان در کنفرانس CSNDSP IEEE اتریش در سال 1387 زمینه های مورد علاقه : * نانو الکترونیک مولکولی * افزاره های نقطه کوانتمی * طراحی حملات کانال جانبی بر روی پردازنده‌های رمزنگاری * طراحی پردازنده‌های خاص مقالات داوری شده • E. Rahimi, S. Nejad , "Secure Clocked QCA Logic for Implementation of Quantum Cryptographic Processors", IEEE International Conference on Applied Electronics, Czech, 9 to 10 September 2009, Pages • E. Rahimi, S. Nejad, “Quantum-Dot Cellular ROM: A Nano-Scale Level Approach to Digital Data Storage”, IEEE 6th • International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Graz University of technology, Austria, July 23rd 2008, pages 618-621. (*Best Paper Award) • E. Rahimi, A. Sadr, “An Investigation through Different Bits Leakage in Power Analysis Attacks”, 4th Iranian Society of Cryptology Conference, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, October 16-18, 2007, pages 3-7. • E. Rahimi, Sh. B. Shokouhi, A. Sadr, “A Parallelized and Pipelined Datapath to Implement ISODATA Algorithm for• Rosette Scan Images on a Reconfigurable Hardware”, IEEE International Conference on Granular Computing, Silicon Valley, USA, November 2-5, 2007, pages 433-436 • E. Rahimi, S. Nejad, “Analysis of Super-Gaussian Ultra-Short Pulse propagation in Nonlinear Optical Fibers”, 5th International Symposium on High Capacity Optical Networks& Enabling Technologies, Penang Malaysia, Nov. 18-20, 2008, pages 135-140. • S. Nejad, S. Enayati and E. Rahimi, “Dark Current Reduction in ZnO-Based MSM Photodetectors with Interfacial Thin Oxide Layer” , 5th International Symposium on High Capacity Optical Networks& Enabling Technologies, Penang Malaysia, Nov. 18-20, 2008, pages 259-264. • E. Rahimi, S. Nejad, “Time and Frequency Domain Analysis of Frequency Chirp and Raman Response for Soliton Propagation in Nonlinear Optical Fibers”, 17th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, May 12-14, 2009, to be appeared in Proc.. • S. Nejad, S. Enayati and E. Rahimi, “ZnO based UV Photodetector with Improving of Quantum Efficiency and Dark Current , 1th National Conference on Optics and Laser Engineering Malek Ashtar University, Isfaha, Iran, May 20-21, 2009, pages 329-334. کتاب‌های تالیف شده • S. Nejad and Ehsan Rahimi,” QCA: The prospective Technology for Digital Telecommunication Systems in : Nanotechnology for Telecommunications Handbook” Taylor & Francis Group Project, CRC Press, Editor: Sohail Anwar, Penn State University, Altoona College. (About to be published)

img_yw_news
سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ -

مهندس سالمیان

Shamsolah SalemianNanoptronics Research Center, Electronics and Electrical Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran Postal Code: 16846 -13114 E-mail: salemian(At)iust.ac.ir __________________I am a Ph.D. Student in Electrical Department of Iran University ofScience and Technology (IUST). I have been working more than 3 years onQuantum communication and computation. My thesis title is "Design andmodeling of Quantum Repeater in Long-Distance Quantum Communication".Experience2003 - 2004lecturer, Electrical and Electronic Engineering - Malek-Ashtar University Of TechnologyLecture: Optical FibersDigital Signal Processing (DSP)1999 - 2004lecturer, Electrical and Electronic Engineering - Islamic azad University of Kazeroon Lecture: Electrical circuit I, II Electronics I, II Numerical AnalysisComputer fundamentals2002 - 2004lecturer, Electrical and Electronic Engineering - Islamic azad University of MarvdashtLecture: Electrical circuit I, II Electronics I, II EducationPh.D student, Electronic Engineering, from 2005 up to nowIran University of Science and Technology Specialization: Opto-electronic (Quantum communication)M. S., Electronic Engineering, 2001Iran University of Science and Technology B. S., Electronic Engineering, 1998Shiraz University PublicationsJournal Papers:1. Sh. Salemian and Sh. Mohammadnejad , "Quantum Entanglement Implementation Using Interferometric Electro-Optic Modulator and Coupled Mode Theory", Journal of Applied Sciences 8 (5): 743-752, 2008 2. Sh. Salemian and Sh. Mohammadnejad, "Quantum Hadamard Gate Implementation Using Planar Lightwave Circuit and Photonic Crystal Structures" , American Journal of Applied Sciences 5(9): 1144-1148, 2008 Conference Papers:1. Sh. Salemian and Sh. Mohammadnejad, "Quantum NOT and CNOT Gates Implementation Using Interferometric Electro-Optic Modulator", 16th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tarbiat Modares University, 20082. Sh. Salemian and Sh. Mohammadnejad, " A Novel Approach to Implementation of Quantum Entanglement Purification in Optical Quantum Communication", 6th Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Graz University of Technology, 20083. Sh. Salemian and Sh. Mohammadnejad, "Design and implementation of an adaptive algorithm to Solve the Correspondence problems in Stereo Visions", 13th ICOP2007-ITRC, Tehran, 20074. Sh. Salemian and Sh. Mohammadnejad, "Design and Implementation of Polarization Filter for Quantum States Discriminator in Optical Quantum Communication", 17th Iranian Conference on Electrical Engineering, IUST, 2009 5. Sh. Salemian and Sh. Mohammadnejad, " The Generation of Polarization-Entangled Photon Pairs Using Grating Structures of Ti-Diffused Lithium Niobate Waveguides in Integrated Optics", International Conference on Applied Electronics, Pilsen, Czech Republic, 2010

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸ -

دکتر سجادیان

• مشخصات فردی• دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی 1-مشخصات فردی: نام خانوادگی: سجادیاننام: هومنتخصص: کنترلرتبه علمی: استادیارتلفن: 77240492-21(98+)ایمیل: hsadjadian(At)iust.ac.ir 2- دانشگاههای محل تحصیل • فوق دکترای مهندسی برق در گرایش کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1386• دکترای مهندسی برق در گرایش کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1385• فوق لیسانس مهندسی برق در گرایش قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1378• لیسانس مهندسی برق در گرایش کنترل، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1374 3- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • کنترل صنعتی پیشرفته • کنترل تطبیقی و پیش بین • بازوهای رباتیکی موازی • شبیه سازی و مدلسازی سیستم های مکاترونیکی 4- دروس ارائه شده دروس مقطع کارشناسی• معادلات دیفرانسیل • تجزیه و تحلیل سیستم ها • کنترل خطی • کنترل مدرن • کنترل صنعتی • شبیه سازی و مدلسازی سیستم های دینامیکی دروس تحصیلات تکمیلی• کنترل تطبیقی • رباتیک • کنترل خودکار پیشرفته • شبیه سازی و مدلسازی سیستم های مکاترونیکی • سیستم های دیجیتال و کنترل صنعتی، مکاترونیک 5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی 6- مقالات مجلات • Kinematic, singularity and stiffness analysis of the Hydraulic Shoulder: a 3-DOF. redundant parallel manipulator, Advanced Robotics, RSJ, Vol. 20, No. 7, pp. 763-781, July 2006. • Comparison of different methods for computing the forward kinematics of a redundant parallel manipulator, Journal of Intelligent and Robotic Systems, Springer online publication, January 17, 2006. • Neural Networks Approaches for computing the forward kinematics of a redundant parallel manipulator, International Journal of Computational Intelligence, Vol. 2, No.1, pp. 40-47, April 20057- مقالات کنفرانس • Neural Predictive Control for wide range of process systems, In the Proceedings of the International Conference on Control, Sep. 2008, Manchester, UK. • Disturbance Rejection in Neural network Model predictive control, Proceedings of the 17th World Congress, The International Federation of Automatic Control, Seoul, Korea, July 2008. • Position Controller Synthesis for the Redundant Hydraulic Shoulder Manipulator, In the Proceedings of the 15th ICEE, May 2007, Tehran, Iran. • Impedance Control of the Hydraulic Shoulder: a 3-DOF parallel manipulator, IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Dec. 2006, China. • Kinematic and Singularity Analysis of the Hydraulic Shoulder: A 3-DOF Redundant Parallel Manipulator, The International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, pp 125-131, Sep. 05, Barcelona, Spain. • Numerical Methods for Computing the Forward Kinematics of a Redundant Parallel Manipulator, IEEE Conference on Mechatronics and Robotics, pp 557-562, Sep. 2004, Aachen, Germany. • A Quasi-Closed Solution Method for Computing the Forward Kinematics of a Redundant Parallel Manipulator, In the Proceedings of the 12th International Conference on Electrical Engineering, pp 292-297, May 2004, Mashad, Iran. • Polynomial Neural Networks in Modeling Robot Kinematics, 6th Conf. on Intelligent Systems, Dec. 2004, Kerman, Iran. • Hardware Design of a Hybrid Controller Card for a Redundant Parallel Manipulator, 7th ISCEE, Sep. 2004, Tehran, Iran. • Student Activities, A Note for the 7th Iranian Student Conference on Electrical Engineering, Sep. 2004. • Optimum Allocation of Multiple APLCs to Minimizing Harmonic Voltage Distortion in a Power System. The 8th Iranian conf. On Electrical Engineering. May 2000, Isfahan, Iran. • Design of Nonlinear System Robust Stablizer Based on Sliding Mode Technique, 15th Int'l Power System Conference. Nov. 2000, Tehran, Iran8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، انتشارات آهنگ، مدرسان شریف، 1384 • سیستم های کنترل خطی، انتشارات فراآموزش، مدرسان شریف، 1385 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 10- مسئولیت‌های اجرایی 11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی پایان نامه های کارشناسی ارشد1- محمد قاضی مغربی ، "تنظیم پارامترهای کنترل ماتریس دینامیکی" ، خواجه نصیر الدین طوسی ، 13882- امیررضا نشاسته ریز ، "تنظیم خودکار کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1388.3- جعفر جلالی ، "کنترل کننده چندگانه بدون مدل با سوئیچ‌زنی فازی" ، خواجه نصیر الدین طوسی ، 1387.4- سمانه حشمت زاده ، "کنترل PH با رگولاتورهای خودتنظیم" ، خواجه نصیر الدین طوسی ، 1387.5- علی جزایری مقدس ، "کنترل تطبیقی هوشمند برمبنای مدل فرایندهای صنعتی"، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1387.6-محمدرضا صباغیان ، "کنترل چند متغیره ربات شانه هیدرولیکی" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1384.7- سیاوش فخیمی درخشان ، "شناسایی و کنترل مقاومت ربات هیدرولیکی" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1384.پایان نامه های کارشناسی1- مسعود بهمنی ، مدلسازی تجربی و کنترل کامپیوتری فرایند حرارتی نمونه ، علم و صنعت ایران ، 13882- محسن خوش سیرت ، "کنترل یک سامانه متحرک از طریق رایانه شخصی به کمک بلوتوث" ، علم و صنعت ایران ، 1388.3- حامد مروی ، " هوشمندسازی روشنایی کف جاده ‌های کوهستانی ، علم و صنعت ایران ، 1388.4- ابوذر برزگری ، "طراحی و ساخت ارتفاع سنج فراصوت" ، علم و صنعت ایران ، 1388.5- سامان سیروس ، "راه‌اندازی و کنترل دستگاه نمونه feedback procon 38001" علم و صنعت ایران ، 1388.6- ادهم بیکی خشک ، "تنظیم پارامترهای PID به روش جستجوی بهینه" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1387.7- صدف شریعتی ، ثمره مصطفوی ،"شبیه سازی رباتهای صنعتی در محیط واقعیت مجازی" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1386.8- ساسان باریسی ، "مدلسازی و شبیه سازی گرافیکی بازوهای رباتیکی" ، خواجه نصیر الدین طوسی ، 13869- بهنانه صادق پور ، سارا چراغی ، "شناسایی و کنترل فرایندهای صنعتی با شبکه‌های عصبی" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1386.10- بابک حسینی ، "پیاده سازی کنترل کننده PID تنظیم خودکار" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 1385.11- حمیده قدیانی ، "تخمین معادلات سیستماتیکی بازوهای مکانیکی به کمک شبه عصبی چند جمله‌ای" ، خواجه نصیرالدین طوسی ، 138412- افتخارات کسب شده • پژوهشگر نمونه دوره دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، 1385 • پژوهشگر نمونه دوره دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، 1384 • دبیر هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران 1383 • طراحی و ساخت سیستم های رباتیکی و سیستم های خودکار صنعتی، شرکت دانا، 1383-1381 • برنده جایزه طلایی دومین دوره مسابقات طرح اقتصادی بنیاد رونقی، 1382 • عضو انجمن مهندسین کنترل وابزار دقیق ایران • مسئول کمیته علمی شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران،1375-1374 • مسئول آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی، دانشگاه تهران، 1378-1374 • راه اندازی و مسئولیت آزمایشگاه سیستم های کنترل دیجیتال، دانشگاه تهران، 1377-1374 • مدرس دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق، 1376 تا کنون 13- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی

img_yw_news
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸ -

زیر شاخه بخش گنجینه افتخارات

1- افتخارات2- اختراعات