بایگانی بخش مرکز کامپیوتر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۸ -

مرکز کامپیوتر

  مرکز کامپیوتر: مرکز کامپیوتر دانشکده دارای ۳۸ دستگاه کامپیوتر است که از طریق شبکه کامپیوتری به هم متصل بوده و مورد بهره برداری دانشجویان قرار می گیرد و شامل ۲ گروه نرم افزار عمومی و تخصصی است . نرم افزارهای عمومی نرم افزارهای تخصصی Microsoft Office ۲۰۱۳ Matlab R۲۰۱۳a Microsoft Visio ۲۰۱۳ Ansoft Hfss ۱۴ Adobe Acrobat Reader ۱۱ DXP Adobe Acrobat Pro ۱۰ Proteus Pdf Factory Code Vision doPDF BASCOM WinRAR Nero Ultra ISO