بایگانی بخش کتابخانه

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

کتابخانه دانشکده

                            کتابخانه دانشکده مهندسی برق به کتابخانه مرکزی دانشگاه انتقال یافت. لطفا تمام کتاب هایی که قبلا از کتابخانه دانشکده برق امانت گرفته اید به بخش امانت کتابخانه مرکزی تحویل دهید.