بایگانی بخش دانشجویان دکتری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ -

دانشجویان دکترای گروه الکترونیک

دانشجویان دکترای گروه الکترونیک.دانشجویان دکتری گروه بیوالکتریک.دانشجویان دکتری گروه قدرت.دانشجویان دکتری گروه کنترل.دانشجویان دکتری گروه مخابرات. گروه الکترونیکدانشجویان دکتری گروه الکترونیکنام دانشجونام استاد راهنماگروهعنوان پروژهاحمد آل احمدد.ابریشمی‌فرالکترونیکطراحی و پیاده‌سازی مبدل قدرت با مدیریت انرژی برای سیستم‌های پیل سوختیفرزاد گلشند.ابریشمی‌فرالکترونیکلیلا صفرید.ازهریالکترونیکتقویت کننده جریانی همه منظوره ولتاژ و توان پایین با مشخصات بهبود یافتهمصطفی شاطریاند.ازهریالکترونیکآتیلا اسکندرنژادد.رحمتیالکترونیکمهدی آموند.رضایی‌رادالکترونیکخدیجه افهامید.شاه‌حسینیالکترونیکطراحی شبکه شناختی براساس معماری لایه‌های متقاطع برای مدیریت امنیت شبکه‌های مقیاس بزرگامیرحسین جعفرید.شاه‌حسینیالکترونیکمصطفی ذوالفقاری نژادد.صدرالکترونیکطراحی و پیاده‌سازی یک رمزنگاری مقاوم در برابر نسخه برداری با استفاده از PUFSراضیه السادات اخوتد.صدرالکترونیکامیر روشنی طالشد.عرفانیانالکترونیکجمشید فریبرزد.محدث کساییالکترونیکطراحی و رشد سلولهای خورشید Tandem با ساختار AlxCa As/GaAsنیما جوینده آبکنارد.محدث کساییالکترونیکطراحی و رشد سلول خورشیدی Tandem از جنس لایه‌های نامتجانس Al GaAs/GaAs/GAINAS بر روی ویفر Ga Asمهدی محمدخانید.محدث کساییالکترونیکاحسان رحیمید.محمدنژادالکترونیکطراحی و مدلسازی نانو افزاره و نانوسامانه QCA مولکولی بر مبنای مولکول آویراممعصومه طاهرخانید.محمدنژادالکترونیکمهدی نصیری سروید.محمدنژادالکترونیکفرزاد گلشند.محمدیالکترونیکمقاوم سازی هوشمند و شکل دهی مفهومی در نهان نگاری تصویر دیجیتالهادی جهانی رادد.محمدیالکترونیکبهینه‌سازی قابلیت اطمینان در مدارات پیاده‌سازی شده بر روی FPGA با استفاده از روش‌های چندهدفه و تکامل ترکیبیرضا امیدی قوشه بلاغد.محمدیالکترونیکمحمد همقلمد.میرزاکوچکیالکترونیکمهشید دلاورد.میرزاکوچکیالکترونیکمعصومه صفخانید.نادریالکترونیکتحلیل سیستمهای رمزنگاری و طراحی یک پروتکل امنیتی برای RFID

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۸ -

دانشجویان دکترای گروه بیو الکتریک

گروه بیوالکتریکدانشجویان دکتری گروه مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)نام دانشجونام استاد راهنماگروهعنوان پروژهاحمد شالبافد.بهناممهندسی‌پزشکیارائه ویژگیهای مناسب جهت شناسایی ناهنجاریهای حرکت قلب از روی تصاویر اکوکاردیوگرافیرضا شالبافد.بهناممهندسی‌پزشکیحمید کبروی رضاد.عرفانیانمهندسی‌پزشکیکاهش سطح مقطع راداری با استفاده از مواد متامتریالوهاب نکوکارد.عرفانیانمهندسی‌پزشکیکنترل مقاوم گام برداشتن در افراد نخاعی پارپلژیک با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی علیرضا اسدید.عرفانیانمهندسی‌پزشکی

img_yw_news
جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ -

دانشجویان دکتری گروه قدرت

گروه قدرتدانشجویان دکتری گروه قدرتنام دانشجونام استاد راهنماگروهعنوان پروژهبهنام علیزادهد.جدیدقدرتپیام ربانی‌فرد.جدیدقدرتمیثم خجسته سالکویهد.جدیدقدرتمهدی ثواقبید.جلیلیانقدرتطراحی و هماهنگی کننده‌های مبدل‌های واسط سیستم‌های تولید پراکنده و بهسازهای کیفیت توان در ریزشبکه‌هامهدی اسدید.جلیلیانقدرتحسین شاطرید.جمالیقدرتبررسی اثرات Facts در عملکرد حفاظت دیستانسنوید غفارید.جمالیقدرتتشخیص و محل یابی خطای گذرا درخطوط انتقال نیروشبنم وحدتید.حیدریقدرتطراحی بهینه ترانسفورماتور توزیع سه فاز ابررسانا با استفده از روشهای هوشمندمرتضی رضائید.حیدریقدرتعلی اکبر ابریشمید.حیدریقدرتایمان پورفرد.شایانفرقدرتطراحی و هماهنگی حلقه‌های کنترلی میراکننده نوسانا محلی و بین ناحیه‌ای در سیستم‌های قدرت در حضور توربین‌های بادی سرعت متغیرامین صفرید.شایانفرقدرتقاسم درخشان هورهد.شایانفرقدرتروزبه اسدد.شرکت معصوم-م کاظمیقدرتحمیدرضا عبدالمحمدید.شرکت معصوم-م کاظمیقدرتعباس شیرید.شولاییقدرتطراحی بهینه موتورهای القائی خطی یک طرفه مبتنی بر تحلیل سه بعدی نیروهای مغناطیسی با استفاده از روش هوشمندآرش دهستانید.شولاییقدرتمدلسازی طراحی و کنترل ساختاری نوین، جهت سیستم تغذیه کوره‌ای قوی الکتریکی جریان مستقیمپگاه همدانید.شولاییقدرتفرهاد حق‌جود.شهرتاشقدرتتشخیص، طبقه‌بندی و مکان‌یابی on-line تخلیه‌های جزئی در شبکه‌های کابلیحمید خوشخود.شهرتاشقدرتعباس بابایید.شهرتاشقدرتاحسان اسماعیلید.عرب‌خابوریقدرتسجاد صدرد.عرب‌خابوریقدرتوحید عباسید.غلامیقدرتتحلیل الکترومغناطیسی- هیدرو دینامیکی کلیدگازی با قوس چرخشی به منظور بهبود ساختار آن دیاکو عزیزید.غلامیقدرتسعید شهابید.غلامیقدرتروح‌اله شفائید.کلانترقدرتمحمود صادقید.کلانترقدرتحسین عزیزی مقدمد.واحدیقدرتطراحی و کنترل ذخیره‌ساز انرژی فلایریل با هدف بهبود کیفیت توان و پایداری شبکه قدر Micro-Grid و ساخت نمونه آزمایشگاهیامیر بکتاشد.واحدیقدرتشهاب دهقانم.کاظمیقدرت

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۸ -

دانشجویان دکترای گروه کنترل

گروه کنترلدانشجویان دکتری گروه کنترلنام دانشجونام استاد راهنماگروهعنوان پروژهمصطفی عابدید.بلندیکنترل محمدحسن اشترید.بلندیکنترل نرگس صادق‌زادهد.پشتانکنترل حسن گل محمدد.جلالیکنترلطراحی و پیاده‌سازی کنترلگر مقاوم- تطبیقی برای سکوی پایدار شده ژیروسکپیساحره بیدقید.جلالیکنترل ایرج خیری‌زادد.جلالیکنترل علی کاظمید.فرخیکنترلپایداری مقاوم سیستم‌های دینامیکی خطی تاخیردار به همراه عدم قطعیت و ترم‌های غیرخطیهدی مودید.فرخیکنترل حامد جباری اصلد.محمدشهریکنترل محمد رضایید.محمدشهریکنترل 

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ -

دانشجویان دکترای گروه مخابرات

گروه مخابراتدانشجویان دکتری گروه مخابرات نام دانشجونام استاد راهنماگروهعنوان پروژهمهران مشرفید.ابوالحسنیمخابرات مجید روح‌اله اردستانید.بهشتی شیرازیمخابراتکدینگ وفقی ویدئو به روش توصیف چندگانه مقیاس پذیر و کاربرد آن در لینکهای توزیع شده همتا به همتاسیدعلیرضا حسینید.بهشتی شیرازیمخابرات زهراصادقی گلد.بهشتی شیرازیمخابرات مرتضی کازرونید.چلداویمخابراتتحلیل و مدلسازی ساختارهای DGS, EBG و کاربرد آنها در طراحی بهینه آنتن‌های مایکرواستریپی پهن باندحمید خدابخشید.چلداویمخابراتشبیه‌سازی و تحلیل اثرات امواج الکترومغناطیس سیستم مخابرات سلولی روی بدن انسانمحمد آل‌بویهد.چلداویمخابرات سیروس بهرامید.چلداویمخابرات معصومه شفیعیاند.حجت کاشانیمخابراتطراحی پخشاگری مطلوب با استفاده از تابع تبدیل محیط و روش موجی عددیمحسن فلاحد.حجت کاشانیمخابراتشبیه سازی و ساخت آنتن آرایه‌ای میکرواستریپ صفحه‌ای با بهره dB26 در باند X با ساختار Eba به منظور کاهش SLL و بهبود راندمانفاطمه صادقی کیاد.حجت کاشانیمخابراتتحلیل و طراحی آرایه خطی از آنتن‌های ستونی پلاسما با تحریک امواج سطحیسیدحسین محسنی ارمکید.حجت کاشانیمخابراتتحلیل و شبیه‌سازی و ساختن آنتن تغذیه تک پنجره موتوپالس بهینه با پلاریزاسیون دایرویمحسن جانی‌پورد.حجت کاشانیمخابرات سیدمحمدجواد رضوید.خلج امیرحسینیمخابراتتحلیل و بهینه‌سازی اتاق‌های شیلد بزرگ به شکل دلخواه و حاوی قطعات جاذب با استفاده از روش ردگیری پرقوحبیب قربانی‌نژادد.خلج امیرحسینیمخابراتتحلیل و طراحی بهینه فیلترهای موجبری و فضائی فشرده دارای دی الکترونیکمهدی مرادیاند.خلج امیرحسینیمخابراتبهبود مشخصات تشعشعی آنتن شکافی طولیمجتبی معینی‌فردد.خلج امیرحسینیمخابراتطراحی و تحلیل آنتنهای آرایه انعکاسی عایقی سیدحسن صدیقید.خلج امیرحسینیمخابرات امیرحبیب‌زاده شریفد.سلیمانیمخابراتتحلیل خطی و غیرخطی موجبر شیاری نوریوحید نیرید.سلیمانیمخابرات سیدمحمد هاشمید.سلیمانیمخابرات سلماسادات میرهادید.سلیمانیمخابرات علی ایمانید.سلیمانیمخابرات داریوش عباسی مقدمد.طباطباوکیلیمخابراتطراحی و تحلیل عملکرد تکنیک ارسال معکوس زمانی در سیستم‌های باند فوق وسیعمحمدحسین اکبرید.طباطباوکیلیمخابرات سیدیاسر حسینیان برزید.طباطباوکیلیمخابرات پیمان رضائید.طیرانیمخابراتروندی جدید در طراحی فیلترهای میانگذر مایکرواستریپ مایکروویو با استفاده از روشهای استنتاج فازینسرین نصر اصفهانید.طیرانیمخابراتروش جدید در آنالیز ساختارهای پریودیک با تاکید بر مگترون‌های هارمونیک فضایی سکینه تونید.طیرانیمخابرات علی عبدالعالید.عریضیمخابراتکاهش سطح مقطع راداری با استفاده از مواد متامتریالعلیرضا شریفید.عریضیمخابراتبهبود کارآئی تقسیم کننده توان با تکنیکهای MTM, DGS و کاربرد مدارهای معادل آنها در WLANنیما آزادی طینتد.عریضیمخابراتطراحی و بهینه‌سازی و ساخت فیلترهای میکرواستریپ چندلایه با پاسخ فرکانسی مطلوب و کاربرد آن در WLAN و UWBرضا پازوکید.عریضیمخابراتتحلیل طراحی و بهینه‌سازی آنتن مایکرواستریپ چندلایه به منظور افزایش پهنای باند فرکانسی با حفظ پرتو تشعشعی بهرام رضائید.عریضیمخابرات طراحی، تحلیل، بهینه‌سازی و ساخت آنتن‌های کوچک دوبانده با روش مالتی پورت برای کاربرد در سیستم‌های موبایل (GSM, Wlan)فرداد کارشناسد.عریضیمخابرات یاسر عطار ایزید.فلاحتیمخابراتسیستم‌های مشارکتی چند رله‌ای چند آنتنی در کانالهای فیدینگ کندالهام حسینید.فلاحتیمخابرات فرزادحسین پناهید.فلاحتیمخابرات محسن تورانید.فلاحتیمخابرات هدی جنتید.فلاحتیمخابرات مهدی رجبید.کمجانیمخابراتبهبود پاسخ فرکانس الگوریتم TCM در شبیه‌سازی پاشندگی مربوط به ناپیوستگی‌های میکرواستریپی و متامتریالمحمد محمدی‌رادد.کمجانیمخابراتتحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی چند پرتوی در باند KU جواد قالیبافاند.کمجانیمخابرات محمدرضا ذوقید.کهائیمخابراتمدیریت انتخاب حسگرها جهت افزایش کارائی شبکه‌های حسگر بی‌سیم در کاربرد ره‌"یری هدفمحمود آتشبارد.کهاییمخابراتارائه مدل‌های سریع جهت‌یابی چندگوینده براساس تنک فضایی مهدی مهدی‌خانید.کهاییمخابراتجداسازی کور منابع با استفاده از الگوریتم ICA در شرایط Underdetermined و حل مشکل [جایگشت آن حسین مؤمن‌زادهد.کهاییمخابرات محمد جباریاند.کهاییمخابرات حسن آقابابائیاند.واجدسمیعیمخابراتبررسی نور کند در کریستالهای فوتونی و طراحی ادوات نوری مبتنی بر آنمحمود تلافید.واجدسمیعیمخابرات