بایگانی بخش Seminars

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ -

Representation seminars in Feb 2012

Representation seminars in Chemistry Department,15 Feb 2012.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰ -

Representation seminars in Jun 2012

Representation seminars in Chemistry Department,11 Jan 2012. 

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۸۹ -

Representation seminars in Sep.

Representation seminars in Chemistry Department,15 Oct. 

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۸ -

Representation seminars

Representation seminars in Chemistry Department, 21 Oct ...                  

img_yw_news
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ -

representation seminar

img_yw_news
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ -

Representation seminar

img_yw_news
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸ -

representation seminar

img_yw_news
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸ -

representation seminar