بایگانی بخش دکترا

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ -

برنامه درسی

  طول دوره ۴ سال است که شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی می باشد. مرحله آموزشی از زمان پذیرش دانشجو در امتحان ورودی آغاز و حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به طول می انجامد که با امتحان جامع پایان می یابد طول مدت آموزشی حد اقل یکسال و نظام آموزشی آن واحدی بوده و طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته کامل می باشد.     توجه : کلیه ضوابط ومقررات مربوط به چگونگی پذیرش دانشجو ، مرحله آموزشی و مرحله پژوهشی این دوره بر اساس آیین نامه ها و ضوابط مصوب موجود دوره دکتری می باشد.   تعداد واحد های درسی این دوره بدون در نظر گرفتن دروس جبرانی مطابق با جدول های ۱و۲ و برابر ۳۶واحد می باشد:   جدول۱- توزیع واحد در کل دوره :     ردیف     تعداد واحد   ۱   مرحله آموزشی   حداقل حد اکثر   ۱۵ ۱۸   ۲   مرحله پژوهشی   حداقل حد اکثر   ۱۸ ۲۱     جمع   ۳۶   جدول ۲-توزیع واحد در مرحله آموزشی     ردیف   نوع درس   تعداد واحد   ۱   دروس جبرانی   حداکثر۹واحد   ۲   دروس پایه   ۳ واحد   ۳   تخصصی الزامی   ۶ واحد   ۴   تخصصی اختیاری   حداقل حد اکثر   ۶ ۹   جمع واحد (بدون در نظر گرفتن دروس جبرانی)   حداقل حداکثر   ۱۵ ۱۸