بایگانی بخش Research of Dr.naimi

img_yw_news
شنبه ۹ مهر ۱۳۹۰ -

Lectures

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ -

Synthetic organic chemistry incl.

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ -

Conferences

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ -

Publications

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ -

Professional Experiences

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ -

Awards