بایگانی بخش تقویم آموزشی دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ -

برنامه امتحانات

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ -

تقویم آموزشی مصوب

./files/chemistry/files/%D۸%AA%D۹%۸۲%D۹%۸۸%DB%۸C%D۹%۸۵_%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۴%DB%۸C_۳۹۶۲.docx تقویم آموزشی