بایگانی بخش تقویم آموزشی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ -

برنامه آموزشی

برنامه هفتگی دانشکده نیم سال دوم۱۴۰۳-۱۴۰۲ برنامه امتحانات نیم سال دوم دانشکده شیمی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی دانشکده شیمی   برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه دانشکده شیمی برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک دانشکده شیمی برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی دانشکده شیمی برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی دانشکده شیمی برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نانو مجازی دانشکده شیمی برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی آلی دانشکده شیمی برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی تجزیه دانشکده شیمی برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی نانو دانشکده شیمی برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی معدنی دانشکده شیمی برنامه درسی فرهنگیان- مقطع کارشناسی دانشکده شیمی نیم سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برنامه هفتگی سرویسی و آزمایشگاه دانشکده شیمی نیم سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲  

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

برنامه امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱

برنامه امتحانات نیم سال اول ۱۴۰۲

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ -

تقویم آموزشی دانشکده