بایگانی بخش اطلاعیه های کارشناسی ارشد

img_yw_news
شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ -

عدم برگزاری کلاس درس مباحث ویژه جناب آقای دکتر نظام الحسینی

عدم برگزاری کلاس درس مباحث ویژه جناب آقای دکتر نظام الحسینی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

عدم پذیرایی گروه قدرت

img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ -

خطای تکمیل اطلاعات

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ -

دفاعیه کار شناسی ارشد

 دفاعیه کارشناسی ارشد خانم پریناز رضائی  مقدم  دانشجوی، استاد گرامی جناب آقای دکتر وحید طباطبا وکیلی یکشنبهمورخ 93/1/31 ساعت 15:30در سالن سمینار ابن سینا واقع در دانشکده برق برگزار می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

دفاعیه کارشناسی ارشد خانم کیمیا نیکوئی طهرانی  دانشجوی استاد گرامی جناب آقای دکتر فرخ حجت کاشانی یکشنبه مورخ93/1/31ساعت17 در سالن سمینار ابن سینا واقع در دانشکده برق برگزار می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

         دفاعیه کارشناسی ارشد خانم کیمیا نیکوئی طهرانی دانشجوی، استاد گرامی جناب آقای دکتر فرخ حجت کاشانی                 روز یکشنبه مورخ93/1/31 ساعت:17 در سالن ابن سینا واقع در دانشکده برق برگزار می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

    دفاعیه کارشناسی ارشد آقای کیمیا نیکوئی طهرانی استاد گرامی جناب آقای دکتر فرخ حجت کاشانی روزیکشنبه مورخ 93/1/31                  ساعت 17در سالن ابن سینا واقع در دانشکده برق برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجوی ندا فلاح، استاد گرامی جناب آقای  دکتر سید حجت سبز پوشان روز شنبه مورخ 92/12/24ساعت 15.30محل :کلاس 202 دانشکده برق برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ -

اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

شرحدریافت فایلاخذ گواهیارزشیابی استاد راهنما از پیشرفت دانشجوارزشیابی محصولات پروژهاطلاع از مصوبات پروژهتایید نمراتتخلف پژوهشیتعداد واحد مجاز ارشدتعهدزمان اخذ سمینارشرایط دفاع از پایان نامهمتقاضیان ارائه سمینارمدارک محصولات پایان نامه