بایگانی بخش گرایش های کارشناسی ارشد

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ -

گرایش های تحصیلات تکمیلی

الکترونیکقدرت - حفاظتقدرت - سیستمقدرت - الکترونیک قدرت - ماشین های الکتریکیکنترلمخابرات (میدان، سیستم)مخابرات امنمهندسی پزشکی