بایگانی بخش رزومه اساتید استخراجی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ -

دکتر سیدحسین رضوی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ -

دکتر محمد شیخ شاب بافقی

img_yw_news
شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۰ -

دکتر سیدحسین سیدین

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۰ -

دکتر محمدرضا ابوطالبی

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹ -

دکتر مسعود گودرزی

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۸۷ -

دکتر جلیل وحدتی خاکی