بایگانی بخش پرسنل امور آموزشی و پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ -

 

img_yw_news
شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ -

ندا عبودزاده

img_yw_news
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ -

فرنوش امینی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ -

الهام ملک محمدی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

زبیده ابراهیمی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

مریم پوربخش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

خدیجه عسگری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

بهاره دزفولیان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

زهرا طالبی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

ناهید فانی صابری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

اصغر خلیلی کندرود

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

مهربان خادم کلانتری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ -

سکینه پاکباز

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۷ -

علی اکبر کریمی