بایگانی بخش شرح خدمات واحد سازمانی

img_yw_news
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ -

شرح خدمات واحد سازمانی

شرح خدمات واحد سازمانی  رئیس دانشکده  معاون پژوهشی  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده  اهم وظایف اعضای هیات علمی   سازمان و مدیریت دانشکده ۱- کلیات و تعاریف • تعریف دانشکده: دانشکده نظام هماهنگ و تشکل اجتماعی خاصی از گروههای علمی وابسته و متجانس می باشد که بمنظور آموزش و پژوهش در یکی از زمینه های معارف بشری (علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، علوم دامپزشکی وهنر) تشکیل و حداقل دارای سه گروه آموزشی می باشد و دارای امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه رشته های تحصیلی دائر در آن می باشد. • تعریف گروه آموزشی: اجتماعی از اعضای هیات علمی که در رشته ای از علوم و معارف بشری با یک زمینه کاملاً تخصصی و یا کاربردی متخصص باشند و عهده دار آموزش و ارائه خدمات پژوهشی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشند، هر گروه آموزشی حداقل دارای ۵ نفر عضو هیات علمی تمام وقت می باشند که لااقل سه نفر از آنان در مرتبه استادیاری و یا بالاتر باشند، گروه آموزشی واحد تابعه دانشکده می باشد. ۲- ارکان مدیریت دانشکده هر دانشکده بوسیله، رئیس آن که توسط رئیس دانشگاه انتخاب و برای مدت ۳ سال منصوب شده است اداره می شود. رئیس هر دانشکده برای اجرای وظایف محوله و بر اساس حجم عملیات و استانداردهای تشکیلاتی می تواند معاونینی داشته باشد. تعداد عناوین سازمانی معاونین بر اساس سازمان اداری مصوب دانشگاه که به تصویب مراجع قانونی ذیربط می رسد تعیین می شود. معاونین دانشکده بر اساس پیشنهاد رئیس دانشکده و تأیید و حکم رئیس دانشگاه برای یک دوره دو ساله منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. ۳- سازمان اداری و علمی دانشکده دانشکده مجموعه متشکل و هدفمندی است که از تعدادی واحدهای اداری و آموزشی و پژوهشی تشکیل می شود و هر یک از واحدهای تابعه، مسئولیت اجرای بخشی از اهداف دانشکده را بعهده دارند. ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی هر دانشکده براساس حجم عملیات و استانداردهای تشکیلاتی تنظیم و پس از تصویب هیات امناء دانشگاه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد. در حال حاضر واحدهای پشتیبانی علمی و اداری دانشکده در قالب واحد کتابخانه و اداره آموزش و دبیرخانه سازماندهی شده اند و واحدهای علمی تابعه دانشکده را گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی وابسته تشکیل می دهند که عهده دار امر آموزش دانشجویان و ارائه خدمات علمی و پژوهشی می باشند. دستورالعمل وظایف کلی دانشکده و واحدهای تابعه ۱- وظائف کلی دانشکده - آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب - انجام تحقیقات علمی در زمینه های مربوط بر حسب نیازهای اقتصادی/اجتماعی و تکنولوژی کشور در چهارچوب برنامه های دانشگاه - تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی از طریق همکاری با مقامات و واحدهای ذیربط دانشگاه - ایجاد تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده - ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاههای داخلی و خارجی و تبادل اعضاء هیات علمی و دانشجو از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه - تأمین کادر آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده ها در صورت نیاز - انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجوئی و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه - انجام امور کتابداری دانشکده با هماهنگی و همکاری کتابخانه مرکزی - پیش بینی نیروی انسانی دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط - همکاری با دفتر برنامه، بودجه و طرح در زمینه تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه دانشکده - انجام خدمات اداری و مالی دانشکده در حدود اختیارات تفویض شده و امکانات ارائه گردیده ۲- اداره امور آموزش و دبیرخانه دانشکده - اجرای کلیه مقررات آموزشی از طریق برقراری ارتباط با مدیریت امور آموزش دانشگاه - همکاری با مدیران گروههای آموزشی درتنظیم برنامه های آموزشی و ارسال برنامه فوق به رئیس دانشکده (توسط مدیران گروهها) - ثبت نام و تعیین حذف و تغییر واحدهای درسی دانشجویان با مشارکت مدیران گروههای آموزشی و اساتید راهنما براساس مقررات کلی آموزشی - تنظیم کارت تحصیلی دانشجویان و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده - تنظیم سیستمهای اسامی دانشجویان ورودی هر ترم و هر رشته ونمایش واحدهای اخذ شده و جمع واحدهای انتخابی - تکمیل فرمهای مربوط به قرارداد حق التدریس استادان مطابق دستور رئیس دانشکده و ارسال آن به مدیریت آموزشی دانشگاه - ثبت نام و برنامه ریزی دروس عمومی با هماهنگی گروهها و دانشکده های مربوطه - کنترل تشکیل کلاسهای دانشکده ها طبق برنامه پیش بینی شده و ارسال گزارش به گروه و ریاست دانشکده - ارسال اخطاریه به دانشجویانی که در مهلت مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننموده اند. -همکاری در تنظیم برنامه امتحانات با مدیران گروههای آموزشی - برگزاری امتحانات و تنظیم گزارش از نحوه اجرای امتحانات و ثبت اسامی دانشجویانی که شرکت ننموده و یا مرتکب خلاف شده اند. - اخذ نمرات و اوراق امتحانی در تاریخ تعیین شده و اعلام نتایج - نگهداری سوابق تحصیلی و اوراق امتحانی مطابق برنامه زمان بندی مصوب و امحاء زائد طبق ضوابط مصوب - اعلام اسامی دانشجویانی که مشروط و یا اخراج می شوند به ریاست دانشکده و مدیریت آموزش - تهیه و تنظیم مدارک دانشجویان متقاضی مرخصی و ارسال آن به رئیس دانشکده جهت طرح در شورای دانشکده و ابلاغ نظرات شورا به دانشجویان - انجام اقدامات لازم در مورد دانشجویان متقاضی انصراف دائم از تحصیل و حذف ترم و ارسال و مدارک اخذ شده به مدیریت آموزشی - ارسال درخواست تجدیدنظر در نمره امتحانی دانشجویان متقاضی به رئیس دانشکده جهت صدور دستور مقتضی - تهیه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان متقاضی و ارسال یک نسخه از آن به مدیریت آموزشی - ارسال کارت نمرات تحصیلی به امور فارغ التحصیلان و ارسال یک نسخه از آن جهت تأیید گروه مربوطه - کنترل و بررسی وضعیت کلاسهای درسی از لحاظ کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی - سرپرستی، تنظیم برنامه کار، هدایت و نظارت بر فعالیتهای متصدیان خدمات عمومی دانشکده -حفظ و حراست کلیه وسایل و تجهیزات مستقر در انبارهای تابعه دانشکده با همکاری گروههای آموزشی ذیربط - ابلاغ قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورات اداری به واحدها و گروههای آموزشی طبق دستور رئیس دانشکده - انجام کلیه امور دفتری و بایگانی دانشکده - انجام کلیه امور مربوطه به تحریرات دانشکده - انجام سایر امور مشابه عندالزوم - ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به رئیس دانشکده هر سه ماه یکبار ۳- کتابخانه دانشکده -جمع آوری کتب و مجلات و نشریات مورد نیاز دانشکده به منظور استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی - امانت دادن کتب و تهیه فهرست نام و مشخصات آخرین کتب و نشریات علمی مورد نیاز دانشکده با هماهنگی گروههای آموزشی دانشکده - اجرای دستورالعمل های صادره از کتابخانه مرکزی وهماهنگی و همکاری با آن در ارائه خدمات مربوطه - فراهم کردن تسهیلات لازم و محیط مناسب برای مطالعه دانشجویان، استادان و سایر اعضاء - تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به رئیس دانشکده هر سه ماه یکبار