بایگانی بخش سوابق پژوهشی دکتر تجردی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ -

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ -

افتخارات

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ -

اختراعات

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ -

تالیف، ترجمه کتاب