بایگانی بخش گروه کنترل

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ -

گروه کنترل

گروه کنترلمدیر گروه : دکتر محمد فرخی گروه کنترل مدیر گروه : دکتر محمد فرخی دکتر حسین بلندی دکتر جواد پشتان دکتر محمد رضا جاهد مطلق دکتر علی اکبر جلالی دکتر محمد فرخی دکتر علیرضا محمدشهری دکتر هومن سجادیان