بایگانی بخش دکتر محمد علی شرکت معصوم

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ -

دکتر محمد علی شرکت معصوم

• مشخصات فردی • دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی ۱-مشخصات فردی: نام خانوادگی: شرکت معصوم نام: محمدعلی تخصص: قدرت رتبه علمی: دانشیار تلفن: ۷۷۲۴۰۴۹۲-۲۱(۹۸+) ایمیل: m_masoum (At) iust.ac.ir ۲- دانشگاههای محل تحصیل دکترای مهندسی برق ، دانشگاه کلرادو، آمریکا، سال اخذ ۱۳۶۹ فوق لیسانس مهندسی برق ، دانشگاه کلرادو، آمریکا، ۱۳۶۵ لیسانس مهندسی برق ، دانشگاه کلرادو، آمریکا، ۱۳۶۳ ۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی ۴- دروس ارائه شده ۱. هارمونیکهای سیستم قدرت (کارشناسی ارشد) ۲. الکترونیک قدرت (کارشناسی ارشد) ۳. کنترل دور ماشینهای الکتریکی (کارشناسی ارشد) ۴. مدارهای الکتریکی ۵. مبانی مهندسی برق ۶. ماشنهای الکتریکی ۱ و ۲ ۷. الکترونیک صنعتی ۸. آزمایشگاه ماشنهای الکتریکی ۹. آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی "Power Quality in Power Systems”, Research Division, Iran University of Science & Technology, Narmak, Tehran, Iran, ۱۹۹۹-۲۰۰۱. “Analysis, Simulation and Derating of Induction Watt-hour Meters under Nonsinusoidal Operating Conditions”, Phars Public Service Corporation, Phars, Shiraz, Iran, ۲۰۰۱-۲۰۰۲. “Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Systems”, Research Division, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, ۲۰۰۲-۲۰۰۳. “Analysis and Simulation of Parallel and Series Capacitor Compensations in Power Systems Under Nonsinusoidal Operating Conditions ”, Research Division, Iran University of Science & Technology, Narmak, Tehran, Iran, ۲۰۰۳- ۲۰۰۴. “Optimal Placement of Active Power Line Conditioners (APLCs) in Karaj Distribution Network”, Karaj Public Service Corporation, Karaj, Tehran, Iran, ۲۰۰۳- present. “Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in Tehran Distribution Network in the Presence of Harmonics”, Tehran Public Service Corporation, Tehran, Tehran, Iran, ۲۰۰۳- present ۶- مقالات مجلات ۷- مقالات کنفرانس M.A.S. Masoum, S.M. Mosavi, "Analysis and Construction of a DC/DC Buck Converter with PWM and Sliding Mode Controls", International Journal of Engineering Science, Iran,Vol.۱۴, No.۱, pp. ۱۷-۲۹, January ۲۰۰۳. M.A.S. Masoum, S.M. Mosavi, " مقالات منتشر شده نام نویسندگان: عنوان مقاله: Analysis of Photovoltaic Systems with DC/DC Converters using PWM and Sliding Controllers نام مجله / کنفرانس: International Journal of Renewable Energy Engineering, Australia, شماره صفحات: Vol.۴, No.۱, pp. ۴۲۹-۴۳۸ سال انتشار: January,۲۰۰۲ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum عنوان مقاله: Analysis of Small Satellite Power System نام مجله / کنفرانس: Iran University of Science & Technology Publishing Company شماره صفحات: . سال انتشار: January,۲۰۰۲ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, E.F. Fuchs عنوان مقاله: Derating of Anisotropic Transformers under Nonsinusoidal Conditions نام مجله / کنفرانس: International Journal of Electrical Power and Energy Systems, UK, شماره صفحات: Vol.۲۵,No.۱, pp.۱-۱۲ سال انتشار: January,۲۰۰۳ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, A. Badri عنوان مقاله: Derating of Induction Watthour Meters under Nonsinusoidal Operating Conditions نام مجله / کنفرانس: International Journal of Engineering Science شماره صفحات: Vol.۱۳, No.۴, pp. ۱۰۱-۱۱۱ سال انتشار: January,۲۰۰۲ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, H. Dehbonei عنوان مقاله: Detailed Analysis of Microprocessor Current-Based Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Systems نام مجله / کنفرانس: International Journal of Engineering Science, Iran شماره صفحات: Vol.۱۳, No.۱, pp. ۹۱-۱۰۵ سال انتشار: January,۲۰۰۲ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, M. Ghassemi عنوان مقاله: Electrical and Thermal Analysis of an Environmentally Safe Microprocessor-Based Ni-Cd Fast Battery cha;rger نام مجله / کنفرانس: International Journal of Environmentally Conscious Design & Manufacturing (ECDM), USA شماره صفحات: Vol.۱۱, No. ۱ سال انتشار: January,۲۰۰۸ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, A. Jafarian, M. Ladjevardi عنوان مقاله: Fuzzy Approach for Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in the Presence of Harmonics نام مجله / کنفرانس: IEEE Trans. on Power Delivery شماره صفحات: Vol.۱۹, No۲۴, pp.۸۲۲-۸۲ سال انتشار: January,۲۰۰۴ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum عنوان مقاله: Introduction to Small Satellite Design نام مجله / کنفرانس: Iran University of Science & Technology Publishing Company شماره صفحات: . سال انتشار: January,۱۹۹۹ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, J. Arrillaga عنوان مقاله: Power System Harmonic Analysis نام مجله / کنفرانس: Iran University of Science & Technology Publishing Company شماره صفحات: . سال انتشار: January,۲۰۰۲ نام نویسندگان: M.A.S. Masoum, H. Dehboneei, E.F. Fuchs عنوان مقاله: Theoretical and Experimental Analysis of Photovoltaic Systems with Voltage and Current-Based Maximum Point Tracking نام مجله / کنفرانس: IEEE Trans. on Energy Conversion شماره صفحات: Vol.۱۷, No.۴, pp.۵۱۴-۵۲۲ سال انتشار: January,۲۰۰۲ ۸- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) M.A.S. Masoum, “Power System Harmonic Analysis”, by J. Arrillaga, et al, Iran University of Science & Technology Publishing Company, translated from English to Persian, ۲۰۰۲. M.A.S. Masoum, “Analysis of Small Satellite Power System”, Iran University of Science & Technology Publishing Company, in Persian, ۲۰۰۲. M.A.S. Masoum, et al, “Introduction to Small Satellite Design”, Iran University of Science & Technology Publishing Company, in Persian, ۱۹۹۹ ۹- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ۱۰- مسئولیت‌های اجرایی ۱۱- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی ۱۲- افتخارات کسب شده ۱۳- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی