بایگانی بخش گروه مخابرات

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۷ -

گروه مخابرات

گروه مخابرات گروه مخابرات مدیر گروه : دکتر کمجانی دکتر فرخ حجت کاشانی دکتر محمد سلیمانی دکتر همایون عریضی دکتر وحید طباطباوکیلی دکتر محمد خلج امیرحسینی دکتر احمد چلداوی دکتر ابوالفضل فلاحتی دکتر محمدحسین کهایی دکتر بهمن ابوالحسنی دکتر هاشم واجدسمیعی دکتر سیدعلی‌اصغر بهشتی شیرازی دکتر مجید طیرانی دکتر نادر کمجانی