بایگانی بخش گروه قدرت

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۱ -

دکتر دشتی

• مشخصات فردی • دانشگاههای محل تحصیل• زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات•مقالات کنفرانس• تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی• مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی• افتخارات کسب شده• آزمایشگاه (های) تحقیقاتی 1-مشخصات فردی: نام خانوادگی: دشتینام: رضاتخصص: الکترونیک- قدرترتبه علمی:تلفن: داخلی - 5756ایمیل: rdashti(At)iust.ac.ir2- دانشگاههای محل تحصیل • دکترای مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تهران 1383-1389• فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تربیت مدرس 1381-1383• لیسانس مهندسی برق-قدرت، دانشگاه تهران 1377-13813- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی :1. مدیریت سرمایه در شبکه های توزیع برق 2. اقتصاد سیستمهای توزیع 3. نظام حاکمیت سیستمهای توزیع 4. مدیریت سیستمهای توزیع 5. طرح ریزی و برنامه ریزی سیستم توزیع 6. خصوصی سازی شرکتهای توزیع 7. بهره برداری از سیستمهای توزیع 8. پیاده سازی بازار برق در سیستم های توزیع پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق 4- دروس ارائه شده :*کارشناسی: مدارهای الکتریکی2، تاسیسات انرژی الکتریک*کارشناسی ارشد: قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی :6- مقالات مجلات :1. مجلات علمی و پژوهشی1- Reza Dashti, Saeed Afsharnia; “Modeling the Impacts of Governance, Social and Urban Factors on Long Term Load Forecasting”, IREMOS, 2009. Volume 2, Issue 5, Pages 599-605 2- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Hassan Ghasemi; “ A new long term load management model for asset governance of electrical distribution systems ”; Applied Energy, 2010, Volume 87, Issue 12, Pages 3661-3667. 3- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Farid Ghaderi; “Asset Governance Assessment For Analyzing Affect Of Subsidy On Marginal Cost In Electricity Distribution Sector”; Energy, 2010. 4- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Behnam Bayat, Ali Barband; “Asset Management Infrastructures in Electrical Distribution System ” ; Australian Journal of Basic and Applied Sciences ; 2010. 5- Reza Dashti, Saeed Afsharnia; “Demand Response Regulation Modeling Based on Distribution System Asset Efficiency”; Electric Power Systems Research; 2010. 6- Reza Dashti, Saeed Afsharnia; "Asset Management Based Distribution System Framework"; IEEE Power and Energy Magazine; 2012. 7- Reza Dashti, Behnam Bayat; “ Effects of Gas Service on the Electricity Distribution System Assets ”; Scientific Research and Essays; 2012 . 7- مقالات کنفرانس :*کنفرانسهای خارجی 1- Dashti, R.; Ghaleh-Golabi, M.; “Voltage Stabilization of Synchronous Generator by Self-Tuning Controller”; Universities Power Engineering Conference, 2006. UPEC '06. Proceedings of the 41st International, 2006; Volume: 2; Page(s): 511 – 515. 2- Dashti, R., Kalantar, M.; “ Combination of Network Reconfiguration and Capacitor Placement for Loss Reduction in Distribution System with Based Genetic Algorithm”; Universities Power Engineering Conference, 2006. UPEC '06. Proceedings of the 41st International; 2006; Volume: 1; Page(s): 308 – 312. 3- Dashti, R., Yousefi sh.; “A Statistical Analysis of Incidents of Damage to Distribution Transformers”; Universities Power Engineering Conference, 2006. UPEC '06. Proceedings of the 41st International; 2006. 4- Dashti, R.; Vahedi, A.; Ranjbar, B.; Babachahi, D.; “Transient analysis of induction generator jointed to network at balanced and unbalanced short circuit faults”; Universities Power Engineering Conference, 2007. UPEC 2007. 42nd International; 2007; Page(s): 102 – 108. 5- Dashti, R.; “A New method presentation for Loss Reduction in Distribution System”; IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT) 21st; 2008. 6- Dashti, R., Afsharnia, S., Bayat, B., Barban, A.; “Energy Efficiency based Asset Management Infrastructures in Electrical Distribution System”; IEEE 3rd International Power and Energy Conference (PECON); 2010 7- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Shaghayegh Yousefi; "A New Model for Long Term Load Forecasting"; CIRED; 2011. *کنفرانسهای داخلی 1- رضا دشتی، حمید لسانی؛" تحلیل کلید تنظیم دمای قطار "؛ چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق؛ 1382. 2- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " کنترل ‌توان ‌تولیدی نیروگاه‌ بادی از‌‌‌ طریق ‌کنترل ‌زاویه پره‌ها با توجه به سرعت متغیر باد "؛ پنجمین همایش ملی انرژی؛ 1383 . 3- رضا دشتی، رئوفی، نوری؛ " طرح جدید سیستم اطلاعات ایمنی در شبکه های توزیع"؛ سومین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای؛ 1383. 4- رضا دشتی، رحمن دشتی؛ "استفاده از تحلیل آماری جهت آسیب شناسی ترانسفورماتورهای توزیع"؛ بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC ؛ 1384. 5- رضا دشتی، علی نیکنام، رحمن دشتی؛ "بررسی فیدر پر عارضه شهر صنعتی در غرب استان تهران"؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1384. 6- رضا دشتی، پژمان قمصریان، ایاد زرمسلک، ابوالقاسم کریمی؛ " بررسی و مطالعه علل اتصالی کابلهای شبکه فشار متوسط (مطالعه موردی مناطق برق تهرانپارس و نارمک از شرکت توزیع شمال شرق تهران)"؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1384 7- رضا دشتی، پژمان قمصریان، ایاد زرمسلک؛ "بررسی و مطالعه فیدرهای پرعارضه شبکه فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران (منطقه برق دماوند)"؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1384. 8- رضا دشتی، محمودرضا حقی فام، حمید لسانی، شقایق یوسفی؛ " بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات به کمک تئوری گراف "؛ سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران؛ 1384. 9- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " مکان یابی سیستمهای فتوولتائیک در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفا ت "؛ بیستمین کنفرانس بین المللی برق ( PSC 2005 )؛ 1384. 10- رضا دشتی، رحمن دشتی، مرتضی اخوان، قادر جابر؛ "مدیریت طرح در کاهش تلفات شبکه توزیع"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در ایران؛ 1385. 11- رضا دشتی، رحمن دشتی، محسن کلانتر؛ " ارائه یک روش ترکیبی نوین جهت کاهش تلفات در شبکه های توزیع"؛ بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC ؛ 1385. 12- رضا دشتی، رحمن دشتی، احمد غلامی؛ "بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر"؛ بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC ؛ 1385. 13- رضا دشتی، رحمن دشتی، پرویز فرزین پور؛ " امکان سنجی استفاده از انرژی جذر و مد دریا در استان بوشهر"؛ اولین کنفرانس مدیریت مصرف برق ( OEC مشهد)؛ 1385. 14- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " تلفیق آلگوریتم گراف و تحلیل حساسیت جهت مکان یابی سیستمهای فتوولتاییک در شبکه های توزیع با هدف اصلاح پروفیل ولتاژ "؛ چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق؛ 1385. 15- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " برآورد اقتصادی سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه در داخل و خارج از کشور "؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 16- رضا دشتی، شقایق یوسفی؛ " اثرات ناشی از قطع گاز و برآورد خسارات وارده ناشی از آن بر شبکه توزیع برق تهران"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 17- رضا دشتی، شقایق یوسفی، محمد نوروزی قزوینی؛ " استراتژی مدیریت بحران در شبکه‌های توزیع نیروی برق "؛ دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی؛ 1385. 18- رضا دشتی، بهروز روزبهانی، داریوش معدنیان؛ " ارزیابی دقیق بهره وری نشانگرهای خطا "؛ دوازدهمین کنفرانس توزیع، 1385. 19- رضا دشتی، بهروز روزبهانی، داریوش معدنیان؛ "ارزیابی دقیق بهره وری از نشانگرهای خطا به منظور کاهش انرژی توزیع نشده"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 20- رضا دشتی، امیرحسین اعتمادی، حمید لسانی؛ "جایابی بهینه خازن بر اساس روشی پیشنهادی مبتنی بر کاوش گرادیان جهت کاهش تلفات انرژی در شبکه های توزیع"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 21- رضا دشتی، شقایق یوسفی، پرویز فرزین پور، جهانگیر تل اشکی؛ " ارزیابی عملکرد و برآورد اقتصادی بکارگیری مقره ها در شبکه ‌ های توزیع مناطق آلوده "؛ دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع؛ 1386. 22- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " ارزیابی تاثیر سیستمهای پراکنده بر عملکرد شبکه ‌ های توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییک "؛ ششمین همایش ملی انرژی؛ 1386. 23- رضا دشتی، رحمن دشتی، بابک رنجبر؛ "جایابی خازن درشبکه توزیع با لحاظ بارهای وابسته به ولتاژ "؛ هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1387. 24- رضا دشتی؛ " تحلیل قطع فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع بوشهر "؛ همایش نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شهری در بوشهر؛ 1387. 25- رضا دشتی، سعید افشارنیا، بهنام بیات، سید علی بربند؛ "معرفی چارچوب مدیریت سرمایه و بازرگانی برق جهت تعیین نحوه تجدید ساختار سیستم توزیع؛ چهاردهمین کنفرانس توزیع انرژی برق؛ 1389. 26- رضا دشتی، امیر کاظم بخشی، حبیب ترابی؛ "چارچوب حاکمیت و مدیریت سرمایه در سیستمهای توزیع برق"؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ 1390. 27- رضا دشتی، بهنام بیات؛ "پیاده سازی نگرشی جدید به مدیریت توزیع و ارائه الگوی مدیریت دارایی"؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ 1390. 28- رضا دشتی؛ "بهره برداری از لوازم اندازه گیری چالش بزرگ راه اندازی بازار خرده فروشی برق ایران"؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ 1390. 29- رضا دشتی، حمیدرضا سهیلی، رضا خدادادنیا؛ "ارزیابی توابع هدف در امکان سنجی اجرای اتوماسیون به منظور بهینه سازی فرماندهی و کنترل شبکه های توزیع برق در راستای پدافند غیرعامل"، پنجمین کنفرانس فرماندهی و کنترل، 1390 30- رضا دشتی،‌ حمیدرضا سهیلی، رضا خدادادنیا؛ "بررسی تاثیرات بمبهای الکترومغناطیسی بر شبکه های توزیع برق و ارائه راهکارهای مقابله با آن"، پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک، 1390 8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) 1. تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی بیم بهارا (جلد اول)، انتشارات قائم، 1383-ش.ش.: 5-34-6139-964 2. تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی بیم بهارا (جلد دوم)، انتشارات قائم، 1384-ش.ش.:7-64-6139-964 3. ماشینهای الکتریکی، انتشارات سنجش، 1385-ش.ش.:7-764-383-964 4. طرح تکریم در شرکتهای توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:6-0-90729-964-978 5. نشانگر خطا در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:7-07-5023-600-978 6. ریکلوزر در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:2-8-90729-964-978 7. خازن در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:1-5-90725-964-978 8. اهداف و برنامه های توزیع برق بوشهر در سال 1386، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:8-00-5023-600-978 9. مباحث ویژه در مدیریت توزیع برق، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:2-02-5023-600-978 10. توسعه برق استان بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:1-09-5023-600-978 11. اطلس بار و انرژی 1386 بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:6-04-5023-600-978 12. اهداف و برنامه های توزیع برق بوشهر در سال 1387، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:0-06-5023-600-978 13. بودجه در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:5-01-5023-600-978 14. برنامه های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر جهت تحقق چشم انداز 1404، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.: 3-05-5023-600-978 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :*فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی1. بررسی خازنگذاری در شبکه های توزیع جنوبشرق تهران 2. امکان سنجی استفاده از سیستمهای خورشیدی به عنوان DG در شبکه های توزیع 3. مطالعه و بررسی فیدرهای پرعارضه در شرکت برق منطقه ای تهران 4. بررسی علل اتصالی کابل در شرکت برق منطقه ای تهران 5. بررسی علل آسیب دیدگی ترانسفورماتورها در شبکه توزیع برق تهران 6. مطالعه رویه جدید اجرایی دستورالعمل و فهرست بهای روشنایی معابر در برق منطقه ای تهران 7. تحلیل و بررسی ساختمان پستهای 4*4 توزیع برق تهران 8. مطالعه مکان یابی تابلوهای بارانی در شبکه های توزیع برق تهران 9. ارزیابی استفاده از ریکلوزرها در شبکه توزیع برق تهران 10. ارزیابی استفاده از نشانگرهای خطا در شبکه توزیع برق تهران 11. برآورد خسارات ناشی از قطع گاز در شبکه توزیع برق تهران 12. برآورد خسارات ناشی از بارش برف در شبکه توزیع برق تهران 13. جایابی کلیدها و نقاط مانور در شبکه توزیع در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر 14. جایابی پستهای فوق توزیع در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر 15. تدوین نقشه راه تحقیقات توزیع سیستم توزیع سیستان و بلوچستان 16. بررسی مزایا و روشهای ارتقاء دیسپاچینگ توزیع در شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 17. پیاده سازی سیستم کنترل پروژه و هدفگذاری استراتژیک بهره برداری سیستم توزیع در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت توزیع نیروی برق بوشهر 18. بررسی علل ضایعات و خاموشیهای شرکتهای توزیع ایران برای شرکت مادر تخصصی توانیر 19. بررسی بنگاهی خاموشیها در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 20. اطلس بار و انرژی 1385 بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1386. 21. سند توسعه 1385 و شش ماهه اول 1386 توزیع برق بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1386. 22. انجام طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر پاسخگویی بار بر بازدهی فعالیتهای شرکتهای توزیع" در دانشگاه تهران به همراهی دکتر سعید افشارنیا در سال 1389 23. "جنگ الکتریسیته در سیستمهای توزیع برق" در نزاجا در سال 1390 "پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق" در دانشگاه مالک اشتر در سال 1389 و 1390 *فعالیت های آموزشی1. برگزاری دوره آموزشی "جایابی پست در شرکت توزیع نیروی برق" در غرب استان تهران 2. برگزاری دوره آموزشی "جایابی کلید در شبکه های توزیع" در موسسه انرژی 3. برگزاری دوره آموزشی "جایابی کلیدها و نقطه مانور در شبکه های توزیع" در سیستان و بلوچستان 4. برگزاری کارگاه آموزشی" مدیریت سرمایه در شبکه های توزیع" در چهاردهمین کنفرانس توزیع 5. برگزاری کارگاه آموزشی " چالشهای هوشمندسازی شبکه های توزیع " در اولین همایش شبکه های هوشمند 6. برگزاری کارگاه آموزشی "مدیریت بهره برداری از سیستمهای توزیع برق" در شرکت توزیع نیروی برق کردستان 10- مسئولیت‌های اجرایی :11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی :12- افتخارات کسب شده 13- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی :• مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی کیفیت توان

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ -

گروه قدرت

گروه قدرتمدیر گروه : دکتر ابوالفضل واحدی مدیر گروه : دکتر ابوالفضل واحدی دکتر عباس شولائی دکتر شایانفر دکتر صادق جمالی دکتر محسن کلانتر دکتر شهرام جدید دکتر محمدعلی شرکت‌معصوم دکتر احمد غلامی مهندس احد کاظمی دکتر ابوالفضل واحدی دکتر علیرضا جلیلیان دکتر سیدمحمد شهرتاش دکتر حسین حیدری دکتر داود عرب خابوری مهندس فرامرز کازرانی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ -

دکتر دشتی

• مشخصات فردی • دانشگاههای محل تحصیل• زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات•مقالات کنفرانس• تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی• مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی• افتخارات کسب شده• آزمایشگاه (های) تحقیقاتی 1-مشخصات فردی: نام خانوادگی: دشتینام: رضاتخصص: الکترونیک- قدرترتبه علمی:تلفن: داخلی - 5756ایمیل: rdashti(At)iust.ac.ir2- دانشگاههای محل تحصیل • دکترای مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تهران 1383-1389• فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تربیت مدرس 1381-1383• لیسانس مهندسی برق-قدرت، دانشگاه تهران 1377-13813- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی :1. مدیریت سرمایه در شبکه های توزیع برق 2. اقتصاد سیستمهای توزیع 3. نظام حاکمیت سیستمهای توزیع 4. مدیریت سیستمهای توزیع 5. طرح ریزی و برنامه ریزی سیستم توزیع 6. خصوصی سازی شرکتهای توزیع 7. بهره برداری از سیستمهای توزیع 8. پیاده سازی بازار برق در سیستم های توزیع پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق 4- دروس ارائه شده :*کارشناسی: مدارهای الکتریکی2، تاسیسات انرژی الکتریک*کارشناسی ارشد: قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت5- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی :6- مقالات مجلات :1. مجلات علمی و پژوهشی1- Reza Dashti, Saeed Afsharnia; “Modeling the Impacts of Governance, Social and Urban Factors on Long Term Load Forecasting”, IREMOS, 2009. Volume 2, Issue 5, Pages 599-605 2- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Hassan Ghasemi; “ A new long term load management model for asset governance of electrical distribution systems ”; Applied Energy, 2010, Volume 87, Issue 12, Pages 3661-3667. 3- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Farid Ghaderi; “Asset Governance Assessment For Analyzing Affect Of Subsidy On Marginal Cost In Electricity Distribution Sector”; Energy, 2010. 4- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Behnam Bayat, Ali Barband; “Asset Management Infrastructures in Electrical Distribution System ” ; Australian Journal of Basic and Applied Sciences ; 2010. 5- Reza Dashti, Saeed Afsharnia; “Demand Response Regulation Modeling Based on Distribution System Asset Efficiency”; Electric Power Systems Research; 2010. 6- Reza Dashti, Saeed Afsharnia; "Asset Management Based Distribution System Framework"; IEEE Power and Energy Magazine; 2012. 7- Reza Dashti, Behnam Bayat; “ Effects of Gas Service on the Electricity Distribution System Assets ”; Scientific Research and Essays; 2012 . 7- مقالات کنفرانس :*کنفرانسهای خارجی 1- Dashti, R.; Ghaleh-Golabi, M.; “Voltage Stabilization of Synchronous Generator by Self-Tuning Controller”; Universities Power Engineering Conference, 2006. UPEC '06. Proceedings of the 41st International, 2006; Volume: 2; Page(s): 511 – 515. 2- Dashti, R., Kalantar, M.; “ Combination of Network Reconfiguration and Capacitor Placement for Loss Reduction in Distribution System with Based Genetic Algorithm”; Universities Power Engineering Conference, 2006. UPEC '06. Proceedings of the 41st International; 2006; Volume: 1; Page(s): 308 – 312. 3- Dashti, R., Yousefi sh.; “A Statistical Analysis of Incidents of Damage to Distribution Transformers”; Universities Power Engineering Conference, 2006. UPEC '06. Proceedings of the 41st International; 2006. 4- Dashti, R.; Vahedi, A.; Ranjbar, B.; Babachahi, D.; “Transient analysis of induction generator jointed to network at balanced and unbalanced short circuit faults”; Universities Power Engineering Conference, 2007. UPEC 2007. 42nd International; 2007; Page(s): 102 – 108. 5- Dashti, R.; “A New method presentation for Loss Reduction in Distribution System”; IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT) 21st; 2008. 6- Dashti, R., Afsharnia, S., Bayat, B., Barban, A.; “Energy Efficiency based Asset Management Infrastructures in Electrical Distribution System”; IEEE 3rd International Power and Energy Conference (PECON); 2010 7- Reza Dashti, Saeed Afsharnia, Shaghayegh Yousefi; "A New Model for Long Term Load Forecasting"; CIRED; 2011. *کنفرانسهای داخلی 1- رضا دشتی، حمید لسانی؛" تحلیل کلید تنظیم دمای قطار "؛ چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق؛ 1382. 2- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " کنترل ‌توان ‌تولیدی نیروگاه‌ بادی از‌‌‌ طریق ‌کنترل ‌زاویه پره‌ها با توجه به سرعت متغیر باد "؛ پنجمین همایش ملی انرژی؛ 1383 . 3- رضا دشتی، رئوفی، نوری؛ " طرح جدید سیستم اطلاعات ایمنی در شبکه های توزیع"؛ سومین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای؛ 1383. 4- رضا دشتی، رحمن دشتی؛ "استفاده از تحلیل آماری جهت آسیب شناسی ترانسفورماتورهای توزیع"؛ بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC ؛ 1384. 5- رضا دشتی، علی نیکنام، رحمن دشتی؛ "بررسی فیدر پر عارضه شهر صنعتی در غرب استان تهران"؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1384. 6- رضا دشتی، پژمان قمصریان، ایاد زرمسلک، ابوالقاسم کریمی؛ " بررسی و مطالعه علل اتصالی کابلهای شبکه فشار متوسط (مطالعه موردی مناطق برق تهرانپارس و نارمک از شرکت توزیع شمال شرق تهران)"؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1384 7- رضا دشتی، پژمان قمصریان، ایاد زرمسلک؛ "بررسی و مطالعه فیدرهای پرعارضه شبکه فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران (منطقه برق دماوند)"؛ ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1384. 8- رضا دشتی، محمودرضا حقی فام، حمید لسانی، شقایق یوسفی؛ " بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات به کمک تئوری گراف "؛ سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران؛ 1384. 9- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " مکان یابی سیستمهای فتوولتائیک در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفا ت "؛ بیستمین کنفرانس بین المللی برق ( PSC 2005 )؛ 1384. 10- رضا دشتی، رحمن دشتی، مرتضی اخوان، قادر جابر؛ "مدیریت طرح در کاهش تلفات شبکه توزیع"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در ایران؛ 1385. 11- رضا دشتی، رحمن دشتی، محسن کلانتر؛ " ارائه یک روش ترکیبی نوین جهت کاهش تلفات در شبکه های توزیع"؛ بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC ؛ 1385. 12- رضا دشتی، رحمن دشتی، احمد غلامی؛ "بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر"؛ بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق PSC ؛ 1385. 13- رضا دشتی، رحمن دشتی، پرویز فرزین پور؛ " امکان سنجی استفاده از انرژی جذر و مد دریا در استان بوشهر"؛ اولین کنفرانس مدیریت مصرف برق ( OEC مشهد)؛ 1385. 14- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " تلفیق آلگوریتم گراف و تحلیل حساسیت جهت مکان یابی سیستمهای فتوولتاییک در شبکه های توزیع با هدف اصلاح پروفیل ولتاژ "؛ چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق؛ 1385. 15- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " برآورد اقتصادی سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه در داخل و خارج از کشور "؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 16- رضا دشتی، شقایق یوسفی؛ " اثرات ناشی از قطع گاز و برآورد خسارات وارده ناشی از آن بر شبکه توزیع برق تهران"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 17- رضا دشتی، شقایق یوسفی، محمد نوروزی قزوینی؛ " استراتژی مدیریت بحران در شبکه‌های توزیع نیروی برق "؛ دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی؛ 1385. 18- رضا دشتی، بهروز روزبهانی، داریوش معدنیان؛ " ارزیابی دقیق بهره وری نشانگرهای خطا "؛ دوازدهمین کنفرانس توزیع، 1385. 19- رضا دشتی، بهروز روزبهانی، داریوش معدنیان؛ "ارزیابی دقیق بهره وری از نشانگرهای خطا به منظور کاهش انرژی توزیع نشده"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 20- رضا دشتی، امیرحسین اعتمادی، حمید لسانی؛ "جایابی بهینه خازن بر اساس روشی پیشنهادی مبتنی بر کاوش گرادیان جهت کاهش تلفات انرژی در شبکه های توزیع"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی؛ 1385. 21- رضا دشتی، شقایق یوسفی، پرویز فرزین پور، جهانگیر تل اشکی؛ " ارزیابی عملکرد و برآورد اقتصادی بکارگیری مقره ها در شبکه های توزیع مناطق آلوده "؛ دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع؛ 1386. 22- رضا دشتی، محسن پارسامقدم، شقایق یوسفی؛ " ارزیابی تاثیر سیستمهای پراکنده بر عملکرد شبکه های توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییک "؛ ششمین همایش ملی انرژی؛ 1386. 23- رضا دشتی، رحمن دشتی، بابک رنجبر؛ "جایابی خازن درشبکه توزیع با لحاظ بارهای وابسته به ولتاژ "؛ هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق؛ 1387. 24- رضا دشتی؛ " تحلیل قطع فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع بوشهر "؛ همایش نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شهری در بوشهر؛ 1387. 25- رضا دشتی، سعید افشارنیا، بهنام بیات، سید علی بربند؛ "معرفی چارچوب مدیریت سرمایه و بازرگانی برق جهت تعیین نحوه تجدید ساختار سیستم توزیع؛ چهاردهمین کنفرانس توزیع انرژی برق؛ 1389. 26- رضا دشتی، امیر کاظم بخشی، حبیب ترابی؛ "چارچوب حاکمیت و مدیریت سرمایه در سیستمهای توزیع برق"؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ 1390. 27- رضا دشتی، بهنام بیات؛ "پیاده سازی نگرشی جدید به مدیریت توزیع و ارائه الگوی مدیریت دارایی"؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ 1390. 28- رضا دشتی؛ "بهره برداری از لوازم اندازه گیری چالش بزرگ راه اندازی بازار خرده فروشی برق ایران"؛ شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق؛ 1390. 29- رضا دشتی، حمیدرضا سهیلی، رضا خدادادنیا؛ "ارزیابی توابع هدف در امکان سنجی اجرای اتوماسیون به منظور بهینه سازی فرماندهی و کنترل شبکه های توزیع برق در راستای پدافند غیرعامل"، پنجمین کنفرانس فرماندهی و کنترل، 1390 30- رضا دشتی،‌ حمیدرضا سهیلی، رضا خدادادنیا؛ "بررسی تاثیرات بمبهای الکترومغناطیسی بر شبکه های توزیع برق و ارائه راهکارهای مقابله با آن"، پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک، 1390 8- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) 1. تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی بیم بهارا (جلد اول)، انتشارات قائم، 1383-ش.ش.: 5-34-6139-964 2. تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی بیم بهارا (جلد دوم)، انتشارات قائم، 1384-ش.ش.:7-64-6139-964 3. ماشینهای الکتریکی، انتشارات سنجش، 1385-ش.ش.:7-764-383-964 4. طرح تکریم در شرکتهای توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:6-0-90729-964-978 5. نشانگر خطا در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:7-07-5023-600-978 6. ریکلوزر در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:2-8-90729-964-978 7. خازن در شبکه های توزیع، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:1-5-90725-964-978 8. اهداف و برنامه های توزیع برق بوشهر در سال 1386، انتشارات ستاره جنوب، 1386. -ش.ش.:8-00-5023-600-978 9. مباحث ویژه در مدیریت توزیع برق، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:2-02-5023-600-978 10. توسعه برق استان بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:1-09-5023-600-978 11. اطلس بار و انرژی 1386 بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:6-04-5023-600-978 12. اهداف و برنامه های توزیع برق بوشهر در سال 1387، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:0-06-5023-600-978 13. بودجه در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.:5-01-5023-600-978 14. برنامه های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر جهت تحقق چشم انداز 1404، انتشارات ستاره جنوب، 1387. -ش.ش.: 3-05-5023-600-978 9- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :*فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی1. بررسی خازنگذاری در شبکه های توزیع جنوبشرق تهران 2. امکان سنجی استفاده از سیستمهای خورشیدی به عنوان DG در شبکه های توزیع 3. مطالعه و بررسی فیدرهای پرعارضه در شرکت برق منطقه ای تهران 4. بررسی علل اتصالی کابل در شرکت برق منطقه ای تهران 5. بررسی علل آسیب دیدگی ترانسفورماتورها در شبکه توزیع برق تهران 6. مطالعه رویه جدید اجرایی دستورالعمل و فهرست بهای روشنایی معابر در برق منطقه ای تهران 7. تحلیل و بررسی ساختمان پستهای 4*4 توزیع برق تهران 8. مطالعه مکان یابی تابلوهای بارانی در شبکه های توزیع برق تهران 9. ارزیابی استفاده از ریکلوزرها در شبکه توزیع برق تهران 10. ارزیابی استفاده از نشانگرهای خطا در شبکه توزیع برق تهران 11. برآورد خسارات ناشی از قطع گاز در شبکه توزیع برق تهران 12. برآورد خسارات ناشی از بارش برف در شبکه توزیع برق تهران 13. جایابی کلیدها و نقاط مانور در شبکه توزیع در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر 14. جایابی پستهای فوق توزیع در شرکت توزیع نیروی برق بوشهر 15. تدوین نقشه راه تحقیقات توزیع سیستم توزیع سیستان و بلوچستان 16. بررسی مزایا و روشهای ارتقاء دیسپاچینگ توزیع در شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 17. پیاده سازی سیستم کنترل پروژه و هدفگذاری استراتژیک بهره برداری سیستم توزیع در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت توزیع نیروی برق بوشهر 18. بررسی علل ضایعات و خاموشیهای شرکتهای توزیع ایران برای شرکت مادر تخصصی توانیر 19. بررسی بنگاهی خاموشیها در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 20. اطلس بار و انرژی 1385 بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1386. 21. سند توسعه 1385 و شش ماهه اول 1386 توزیع برق بوشهر، انتشارات ستاره جنوب، 1386. 22. انجام طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر پاسخگویی بار بر بازدهی فعالیتهای شرکتهای توزیع" در دانشگاه تهران به همراهی دکتر سعید افشارنیا در سال 1389 23. "جنگ الکتریسیته در سیستمهای توزیع برق" در نزاجا در سال 1390 "پدافند غیرعامل در سیستمهای توزیع برق" در دانشگاه مالک اشتر در سال 1389 و 1390 *فعالیت های آموزشی1. برگزاری دوره آموزشی "جایابی پست در شرکت توزیع نیروی برق" در غرب استان تهران 2. برگزاری دوره آموزشی "جایابی کلید در شبکه های توزیع" در موسسه انرژی 3. برگزاری دوره آموزشی "جایابی کلیدها و نقطه مانور در شبکه های توزیع" در سیستان و بلوچستان 4. برگزاری کارگاه آموزشی" مدیریت سرمایه در شبکه های توزیع" در چهاردهمین کنفرانس توزیع 5. برگزاری کارگاه آموزشی " چالشهای هوشمندسازی شبکه های توزیع " در اولین همایش شبکه های هوشمند 6. برگزاری کارگاه آموزشی "مدیریت بهره برداری از سیستمهای توزیع برق" در شرکت توزیع نیروی برق کردستان 10- مسئولیت‌های اجرایی :11- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی :12- افتخارات کسب شده 13- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی :• مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی کیفیت توان