بایگانی بخش تعیین پارامتر بر هم کنش ترمودینامیکی پلیمر- پلیمر

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۸۶ -

طرح تحقیقاتی

مجری              مدرک   رشته   نام همکاران طرح   تاریخ تصویب   مدت پیش بینیمحمد رضا مقبلی  دکتری   مهندسی شیمی   -  84  11 ماه   عنوان طرح  تعیین پارامتر بر هم کنش ترمودینامیکی پلیمر- پلیمر  معرفی طرح  یکی از مشخصه های تاثیر گذار در آلیاژ سازی دو پلیمر و پراکنش یک جز دیگر پارامتر بر هم کنش بین دو پلیمر می باشد. در این تحقیق سعی میشود یک مقدار کمی از پارامتر برهم کنش برای آلیاژ های متفاوتی از دو پلیمر به کمک دستگاه ویسکومتر آبلود بدست آید .