بایگانی بخش لینک پژوهشکده ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو

https://antenna.iust.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران

https://www.iust.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=۷۶

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی

http://cemtm.iust.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل فاوا

https://ict-sis.iust.ac.ir/

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

پژوهشکده الکترونیک

https://www.iust.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=۴۵

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت

https://cepsao.iust.ac.ir/