بایگانی بخش تاریخ رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

شروع انتخاب واحد

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

شروع کلاس ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

حذف و اخذ

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

حذف اضطراری

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

پایان کلاس‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

شروع امتحانات

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ -

پایان مهلت قفل نمرات