بایگانی بخش افتخارات

img_yw_news
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

افتخارات

 افتخارات: استاد نمونه آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱ پژوهشگر منتخب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۲ استاد نمونه آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۱