بایگانی بخش دروس

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

کنترل خطی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

آز کنترل صنعتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ -

اسلایدهای مبانی مکاترونیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ -

کنترل پیش بین

./files/ee/drshamaghdari_۵a۲۵۱/files/TMPC_Lecture_۱۴_TMPC.pptx

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ -

یادگیری تقویتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ -

بهینه سازی محدب

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ -

دروس