بایگانی بخش صفحه شخصی دکتر کرمانی

img_yw_news
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ -

صفحه شخصی دکتر کرمانی

"دکتر مهرداد آقا محمد علی کرمانی"   استادیار گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی  دانشکده مهندسی پیشرفت Email: m_kermani AT iust.ac.ir - m_kermani AT aut.ac.ir  - Kermani.m.a.m.a AT gmail.com ORCID: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۹۷۲-۵۸۵۲ پروفایل‌ها: Google Scholar - Scopus  تحصیلات دانشگاهی - دکتری تخصصی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران(۱۳۹۶)  - کارشناسی ارشد در مهندسی صنایع از دانشگاه شاهد (۱۳۹۰). - کارشناسی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۸۸). زمینه‌های تخصصی تحلیل شبکه‌های اجتماعی (Social Network Analysis) حداکثرسازی اثر در شبکه های اجتماعی (Influence Maximization in Social Networks) مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Business Process Management) فرآیند کاوی (Process Mining)