بایگانی بخش مصاحبه دکتری

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ -

زمان بندی مصاحبه دکتری

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

بدون آزمون

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

زمان بندی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ -

تست

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

لیست اعضای هیات علمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

اطلاعیه اولیه