بایگانی بخش دکتر سبحانی فرد

img_yw_news
جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ -

دکتر یاسر سبحانی فرد

" دکتر یاسر سبحانی فرد " دانشیار عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت Email : sobhanifard AT gmail.com تلفن : ۸۰۲۵ - ۷۳۲۲