بایگانی بخش اطلاعیه های گروه مخابرات

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

برنامه ی دفاعیه کارشناسی مخابرات شهریور 94

برنامه ی دفاعیه کارشناسی مخابرات شهریور 94 :زمانبندی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ -

دفاعیه پروژه کارشناسی