بایگانی بخش جزوات وکتب مفید

img_yw_news
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

جزوات و کتب مفید

نام کتاب:اصول کوانتوم الکترونیک ومحاسبات کوانتومی نوریمولفان: دکترشهرام محمد نژاد و  مهندس معصومه طاهر خانیچاپ اول: 1391موضوع: کوانتوم و فوتون

img_yw_news
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

نام کتاب:اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

img_yw_news
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

نام کتاب: اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

img_yw_news
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

نیرو

شبکه