بایگانی بخش دانشجویان

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ -

آمار دانشجویان

دانشجویان مقطع ارشد رشته روزانه شبانه پردیس مجازی جمع مدیریت اجرایی 17 8 31 435 591 مدیریت فناوری 31 7 21 150 209 مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی 12 - 17 - 29 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 21 9 - - 30 جمع 81 24 69 585 759 دانشجویان مقطع دکتری مدیریت تکنولوژی 3 - - - 3