بایگانی بخش جزوات و کتب مفید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ -

شبکه های توزیع هوشمند

کتابهای منتشر شده با موضوع برق مشاور دانشکده مهندسی برقعنوان کتاب: سیستم های کنترل گسسته زمانتالیف: دکتر سید حجت سبز پوشانچاپ اول سال 1392قیمت: 220000 ریالعنوان کتاب : شبکه های توزیع هوشمندتالیف : دکتر شهرام جدید-مهندس علیرضا ذکریازاده چاپ اول سال1391قیمت :160000 ریالنام کتاب: اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوریمولفان: دکتر شهرام محمد نژاد ومهندس معصومه طاهر خانیچاپ اول: 1391موضوع: کوانتوم و فوتون