مقالات چاپ شده ISI


مقالات چاپ شده ISI


 

102-Biological investigation of a novel nanocomposite based on functionalized graphene oxide nanosheets with pectin, silk fibroin and zinc chromite nanoparticles, Journal of Biotechnology,2022.
101-Synthesis and characterization of graphitic carbon nitride supported Tris (hydroxymethyl) aminomethanes) g-C3N4/THAM) as a novel catalyst for the synthesis of poly …Polyhedron,2022.
100-Design and preparation of nanoarchitectonics of LDH/polymer composite with particular morphology as catalyst for green synthesis of imidazole derivatives, Scientific reports, 2022.
99-1, 4 Butanesultone Functionalized Graphitic Carbon Nitride: Efficient Catalysts for the One-Pot Synthesis of 1, 4-Dihydropyridine and Polyhydroquinoline Derivative through … Polycyclic Aromatic Compounds, 2022.
98-Modified chitosan-zeolite supported Pd nanoparticles: A reusable catalyst for the synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles from aryl halides, International Journal of Biological Macromolecules ,2022
97-A novel, bioactive and antibacterial scaffold based on functionalized graphene oxide with lignin, silk fibroin and ZnO nanoparticles, Scientific Reports, 2022.
96-Design and preparation the novel polymeric layered double hydroxide nanocomposite (LDH/Polymer) as an efficient and recyclable adsorbent for the removal of methylene blue dye Environmental Technology & Innovation,2022
95-Tandem oxidative amidation of benzylic alcohols by copper (II) supported on metformin-graphitic carbon nitride nanosheets as an efficient catalyst, Scientific reports, 2022.
94-Copper (II)-β-cyclodextrin immobilized on graphitic carbon nitride nanosheets as a highly effective catalyst for tandem oxidative amidation of benzylic alcohols, Scientific Reports ,2022.
93-Lignosulfonate, A Promising Biomass-Based Building Block in the Preparation of Recyclable Nanocomposite and Its Application in Condensation Reactions, Polycyclic Aromatic Compounds, 2022.
92-Biowaste-and nature-derived (nano) materials: Biosynthesis, stability and environmental applications, Advances in Colloid and Interface Science,2022.

91-Synthesis of Cu(OH)2 nanowires modified by Fe3O4SiO2 nanocomposite via green and innovative method with antibacterial activity and investigation of …
Royal Society Open Science, 2022.
90- Investigating the application of caffeine-based ionic liquid modified by zinc bromide as an effective electrode in supercapacitor, Journal of Energy Storage, 2021.
89- Graphene Oxide-Lignin/Silk Fibroin/ZnO Nanobiocomposite: A Novel Bioactive Scaffold With Antibacterial Activity, Research Square, 2021.
88- Platinum and palladium complexes with tetrazole ligands: Synthesis, structure and applications, Coordination Chemistry Reviews, 2021.
87- Synthesis and Characterization of Graphitic Carbon Nitride Supported Tris (Hydroxymethyl) Aminomethanem) G-C3N4/THAM) as Novel Catalyst for the Synthesis of Poly Hydroquinoline and Pyranopyrazole Derivatives, Research Square, 2021.
86- Novel magnetic organic–inorganic hybrids based on aromatic polyamides and ZnFe2O4 nanoparticles with biological activity, Scientific reports, 2021.
85- Preparation and characterization of graphitic carbon nitride-supported l-arginine as a highly efficient and recyclable catalyst for the one-pot synthesis of condensation reactions, Scientific reports, 2021.
84- Cu (II)-N-benzyl-amino-1H-tetrazole complex immobilized on magnetic chitosan as a highly effective nanocatalyst for CN coupling reactions, Journal of Organometallic Chemistry, 2021.
83- Fe3O4 SiO2 nanoparticles-supported Cu (II) complex: An efficient and reusable nanocatalyst for treating environmental pollutants in aqueous medium, Colloid and Interface Science Communications, 2021.
82- Preparation And Characterization Of g-C3N4 L-Arginine As A Highly-Efficient And Recyclable Catalyst For The Synthesis of 1, 4-Dihydropyridine, 4H-Chromene, And 2, 3-Dihydro Quinazoline Derivatives, Scientific reports, 2021.
81- Synergistic effect of iodine doped TiO2 nanoparticle/g-C3N4 nanosheets with upgraded visible-light-sensitive performance toward highly efficient and selective photocatalytic oxidation of aromatic alcohols under blue LED irradiation, Molecular Catalysis, 2021.
80- Catalytic Strecker reaction: gC 3 N 4-anchored sulfonic acid organocatalyst for the synthesis of α-aminonitriles, Research on Chemical Intermediates, 2021.
79- Lignin-derived (nano) materials for environmental pollution remediation: Current challenges and future perspectives, International Journal of Biological Macromolecules, 2021.
78- State-of-the-art technology: Recent investigations on laser-mediated synthesis of nanocomposites for environmental remediation, Ceramics International, 2020.
77- 1, 4 Butanesultone Functionalized Graphitic Carbon Nitride: Efficient Catalysts for the One-Pot Synthesis of 1, 4-Dihydropyridine and Polyhydroquinoline Derivative through Hantzsch Reaction, Polycyclic Aromatic Compounds, 2020.
76- Tandem oxidative amidation of alcohols catalyzed by copper modified well-ordered mesoporous graphitic carbon nitride, Solid State Sciences, 2020.
75- Copper‐immobilized ionic liquid as an alternative to organic solvents in the one‐pot synthesis of bioactive dihydropyrano [2, 3‐c] pyrazole derivatives, Applied Organometallic Chemistry, 2020.
74- Design and development of natural and biocompatible raffinose-Cu2O magnetic nanoparticles as a heterogeneous nanocatalyst for the selective oxidation of alcohols, Molecular Catalysis, 2020.
73- Graphitic Carbon Nitride Nanosheet/FeWO4 Nanoparticle Composite for Tandem Photooxidation/Knoevenagel Condensation, ACS Applied Nano Materials, 2020.
72- ompg-C 3 N 4/SO 3 H organocatalyst-mediated green synthesis of 1, 2-dihydro-1-arylnaphtho [1, 2-e][1, 3] oxazin-3-ones under solvent-free and mild conditions: a fast and facile one-pot three-component approach, Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly, 2020.
71- Facile preparation of CuS-g-C3N4/Ag nanocomposite with improved photocatalytic activity for the degradation of rhodamine B, Polyhedron, 2020.
70- Pd-based nanoparticles: Plant-assisted biosynthesis, characterization, mechanism, stability, catalytic and antimicrobial activities, Advances in colloid and interface science, 2020.
69- Investigation of Acridinedione Derivative Synthesis with Versatile Morphologies of Bi2O3 Nanoparticles, Chemistry Proceedings, 2020.
68- Cu. BTC MOF as a Novel and Efficient Catalyst for the Synthesis of 1, 8-Dioxo-octa-hydro Xanthene, Chemistry Proceedings, 2020.
67- Improved visible-light photocatalytic activity of g-C3N4/CuWO4 nanocomposite for degradation of methylene blue, Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 2020.
66- g-C3N4/Ni nanocomposite: an efficient and eco-friendly recyclable catalyst for the synthesis of quinoxalines, Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 2019.
65- ZnBr2 functionalized ionic liquid: An efficient solvent and catalyst for the facile synthesis of 1-benzamino-1, 4-dihydropyridine, Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 2019.
64- Sulfonated Graphitic Carbon Nitride (Sg-C3N4): A Highly Efficient Heterogeneous Organo-Catalyst for Condensation Reactions, Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 2019.
63- Synthesis and characterization of a bifunctional nanomagnetic solid acid catalyst (Fe3O4 CeO2/SO42−) and investigation of its efficiency in the protection process of alcohols and phenols via hexamethyldisilazane under solvent‐free conditions, Journal of the Chinese Chemical Society, 2019.
62- Improvement on physical properties of polyethersulfone membranes modified by poly(1‐vinylpyrrolidone) grafted magnetic Fe3O4SiO2 nanoparticles, Applied Organometallic Chemistry, 2019.
61- Biocompatibility and Hyperthermia Efficiency of Sonochemically Synthesized Magnetic NanoparticlesSpin, 2019.
60- Zinc‐containing ionic liquid as a dual solvent‐catalyst in base‐free condensations under ultrasonic irradiation, Applied Organometallic Chemistry, 2019.
59- ompg-C3N4/SO3H: an efficient and recyclable organocatalyst for the facile synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones, Research on Chemical Intermediates, 2019.
58- Co2+ immobilized on highly ordered mesoporous graphitic carbon nitride (ompg-C3N4/Co2+) as an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for one-pot tandem selective photo-oxidation/Knoevenagel condensation, Molecular Catalysis, 2019.
57- Graphitic Carbon Nitride Nanosheets Covalently Functionalized with Biocompatible Vitamin B1: Synthesis, Characterization, and Its Superior Performance
for Synthesis of Quinoxalines, ACS Omega, 2019.

56- A green Procedure for one-pot synthesis of N,N'-alkylidene bisamides under solvent- and catalyst-free condition, Scientia Iranica, 2019.
55- Study on Oxidative Condensation of Toluene and Hydrazine/Aniline Catalyzed by Copper Complex Immobilized on Functionalized Graphene Oxide, Industrial & Engineering Chemistry Research2019.
54- Synthesis and characterization of magnetic nanocomposite Fe3O4TiO2/Ag,Cu and investigation of photocatalytic activity by degradation of rhodamine B (RhB) under visible light irradiation, Optik, 2019.
53- Sulfonated highly ordered mesoporous graphitic carbon nitride as a super active heterogeneous solid acid catalyst for Biginelli reaction, Microporous and Mesoporous Materials, 2019.
 52- Investigating the Catalytic Performance of Graphene Oxide –Polyaniline –Lignosulfonate Nanocomposite in the Synthesis of Polysubstituted Pyridines via a Four‐Component Reaction, Applied Organometallic Chemistry, 2018.
 51- Lewis Acidic Ionic Liquid Immobilized on Graphene Oxide: Synthesis, Characterization, and Application in the Ultrasound‐Assisted Condensation Reactions, Chemistry Select, 2018.
 50- Synergetic catalytic effect of rGO, Pd, Fe3O4 and PPy as a magnetically separable and recyclable nanocomposite for coupling reactions in green media, Applied Organometallic Chemistry, 2018.
 49- Synthesis and characterization of a bifunctional nanomagnetic solid acid catalyst (Fe3O4CeO2/SO42-) and investigation of its efficiency in the protection process of alcohols and phenols via hexamethyldisilazane under solvent‐free conditions, Journal of the Chinese Chemical Society, 2018.
48-Synthesis of Bis(indolyl)methane Derivatives Catalyzed by Recyclable Nano Fe3O4ZrO2/SO4 2-, Letters in Organic Chemistry, 2018.
47-Graphene Oxide-Supported Hypervalent Organoiodine (III): Recyclable Reagent for Selective and Metal-Free Oxidation of Alcohols, Chemistry Select, 2018.
46-Synthesis and characterization of a magnetic Fe3O4CeO2 nanocomposite decorated with Ag nanoparticle and investigation of synergistic effects of Ag on photocatalytic activity, Optik, 2018.
45-4,5-Imidazoledicarboxylic acid immobilized on Fe3O4 magnetic nanoparticles: Preparation, characterization, and application as a recyclable and efficient nanocatalyst in the sonochemical condensation reaction, J. Chin. Chem. Soc., 2018.

44-Nano Fe3O4ZrO2/SO42−: A highly efficient catalyst for the protection and deprotection of hydroxyl groups using HMDS under solvent-free condition, PHOSPHORUS, SULFUR, AND SILICON, 2017.
43-A new procedure for synthesis of α-aminophosphonates by aqueous formic acid as an effective and environment-friendly organocatalyst, Journal of Chemical Sciences, 2017.
42-Covalent Modification of Graphene Oxide with Vitamin B1: Preparation, Characterization and Catalytic Reactivity for Synthesis of Benzimidazole Derivatives, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2017.
41-Fe3O4ZrO2/SO42: A recyclable magnetic heterogeneous nanocatalyst for synthesis of βamino carbonyl derivatives and synthesis of benzylamino coumarin derivatives through Mannich reaction, Applied Organometalic Chemistry, 2017.
40-Covalent Modification of Graphene Oxide with Vitamin B1: Preparation, Characterization and Catalytic Reactivity for Synthesis of Benzimidazole DerivativesIndustrial & Engineering Chemistry Research (ACS), 2017.
39-Preparation and application of a magnetic organic-inorganic hybrid nanocatalyst for the synthesis of α-aminonitrilesJournal of Chemical Sciences, 2017.
38-Nano Fe3O4 ZrO2/SO42−: A highly efficient catalyst for the protection and deprotection of hydroxyl groups using HMDS under solvent-free conditionPhosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2017.
37-Ball-Milling Promoted Monobromination Reactions: One-pot Regioselective Synthesis of Aryl Bromides and α-Bromoketones by NBS and Recyclable MCM-41-SO3, SynOpen, 2017.
36-Water-Soluble Phosphated Graphene: Preparation, Characterization, Catalytic Reactivity, and Adsorption Property, Industrial & Engineering Chemistry (ACS) 2016.
35-Synthesis and charactrization of a new magnetic nanocomposite with metalloporphyrin (Co-TPyP) and sulfated tin dioxide (Fe3O4 SnO2/SO42-), and investigation of its photocatalytic effects on degradation of Rhodamine B, RSC Advances, 2016.
34-Nanomagnetic zirconia-based sulfonic acid (Fe3O4 ZrO2-Pr-SO3H): a new, efficient and recyclable solid acid catalyst for the protection of alcohols via HMDS under solvent free conditions, RSC Advances, 2016.
33-Synthesis and characterization of benzilic alcohol metaloporphyrin and its nanocomposite with graphene oxide (GO-CoTHMP) and investigation of their efficiency in removal of environmental pollutants, RSC Advances, 2016.
32-Highly efficient solvent free synthesis of α-aminophosphonates catalyzed by recyclable nano-magnetic sulfated zirconia (Fe3O4 ZrO2-Pr-SO3H), RSC Advances, 2016.
31-Fe 3 O 4 SiO 2/collagen: An efficient magnetic nanocatalyst for the synthesis of benzimidazole and benzothiazole derivatives, Comptes Rendus Chimie, 2016.
30-Nano-ordered MCM-41-SO3H an efficient catalyst for the synthesis of N-substituted pyrroles in water, ScientiaIranica2016.
29-Synthesis of Fe3O4 nonoparticles via a fast and facile mechanochemicl method: Modification of surface with porphyrin and photocatalytic study, Materials Letters, 2016.
28-An efficient catalyst-and solvent-free method for the synthesis of medicinally important dihydropyrano [2, 3-c] pyrazole derivatives using ball milling technique, Journal of the Iranian Chemical Society, 2016.
27-Synthesis of 5, 10, 15, 20-tetrakis [4-(naphthalen-2-yloxycarbonyl) phenyl] porphyrin (TNBP) and its complexes with zinc and cobalt and an investigation of the photocatalytic, RSC Advances, 2015.
26- Synthesis of 5, 10, 15, 20-tetrakis [4-(naphthalen-2-yloxycarbonyl) phenyl] porphyrin (TNBP) and its complexes with zinc and cobalt and an investigation of the photocatalytic, RSC Advances, 2015. 
25-Nano magnetic sulfated zirconia (Fe3O4 ZrO2/SO4 2−): an efficient solid acid catalyst for the green synthesis of α-aminonitriles and imines, New Journal of Chemistry, 2015.
24-Aqueous formic acid: an efficient, inexpensive and environmentally friendly catalyst for diastereoselective synthesis of β-amino carbonyl derivatives, Journal of the Iranian Chemical Society, 2015.
23-Transition metal-free oxidation of benzylic alcohols to carbonyl compounds by hydrogen peroxide in the presence of acidic silica gel, Current Chemistry Letters, 2015.
22-Green Synthesis of N-pyrroles in water via Paal-Knorr reaction using ZrOCl2.8H2O as an efficient and eco-friendly catalyst, Journal of Applied Chemical Research, 2015.
21-Nano-ordered MCM-41-SO3H an efficient catalyst for the synthesis of N-substituted pyrroles in water, ScientiaIranica, 2015.
20-Aqueous formic acid: an efficient, inexpensive and environmentally friendly organocatalyst for three-component Strecker synthesis of α-aminonitriles and imines with excellent, RSC Advances, 2014.
19-Fast and green synthesis of biologically important quinoxalines with high yields in water, Current chemistry letters, 2014.
18-facile solvent-free one-pot three-component method for the synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-chromenes at ambient temperature, Monatsh fur Chem , 2013.
17-One-pot reductive amination of aldehydes by the dihydropyridine in water, ScientiaIranica, 2012.
16- Catalyst-free synthesis of dihydropyridine from barbituric acid in water,Research on Chemical Intermediates , 2012.
15 - Deep eutectic solvent promoted highly efficient synthesis of N, N'-diarylamidines and formamidesComptes Rendus Chimie , 2012.
14- Natural deep eutectic salt promoted regioselective reduction of epoxides and carbonyl compoundsRSC Advances , 2012.
13 - Toward a practical and waste-free synthesis of thioureas in waterMolecular Diversity , 2011.
12- LiOH-catalyzed simple ring opening of epoxides under solvent-free conditionsPhosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements , 2010.
11- Highly chemoselective reductive amination by one pot reaction of aldehydes, amines and dihydropyridine catalyzed by TMSClJournal of the Iranian Chemical Society , 2010.
10- Prediction of relative solvent accessibility by support vector regression and best-first method 101, EXCLI Journal , 2010.
9- Silicon tetrachloride catalyzed aza-michael addition of amines to conjugated alkenes under solvent-free conditions,Synlett , 2010.
8- A simple, economical, and catalyst-free oxidation of thiols to disulfides ,Journal of Sulfur Chemistry , 2009.
7- A highly efficient, operationally simple and selective thia-Michael addition under solvent-free condition, Green Chemistry Letters and Reviews , 2009.
6- Iron-catalyzed inexpensive and practical synthesis of N-substituted pyrroles in waterSynlett , 2009.
5- Silica sulfuric acid as a reusable catalyst for efficient and simple silylation of hydroxyl groups using hexamethyldisilazane (HMDS)Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements , 2007.
4 -Simple and practical protocol for the silylation of phenol derivatives using reusable NaHSO4 dispread on silica gel under neutral conditionsPhosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements , 2007.
3- N-Chlorosuccinimide: A simple and efficient reagent for the preparation of symmetrical disulfidesJournal of Sulfur Chemistry , 2006.
2- Room temperature catalytic aromatization of Hantzsch 1,4-dihydropyridines by sodium nitrite in the presence of acidic silica gelMonatshefte fur Chemie , 2006.
1 - Aromatization of Hantzsch 1,4-dihydropyridines by hydrogen peroxide in the presence of cobalt(II) acetateMonatshefte fur Chemie , 2003.


مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
 
31- Imidazole dicarboxylic acid as a new catalyst for the synthesis of 1,4- dihydropyridines in ball mill, The 21 st Interntional Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, Spain, 2017.
30- Basic GO-Imidazolium ionic liquid as a recoverable nanocatalyst for the synthesis of pyrrole derivatives, The 21 st Interntional Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, Spain, 2017.
29- Oxidative bromination reaction using NBS and magnetic IBX, The 21 st Interntional Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, Spain, 2017.
28- Synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles via a one-pot reaction by using novel carbonaceous magnetic nanocomposite, The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, 2017.
27- Novel carbonaceous magnetic nanocomposite photocatalyst for degradation of methylene blue, The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, 2017.  
26-Magnetized IBX: a highly efficient catalyst for one-pot synthesis of benzimidazoles, The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, 2017. 
25- Introduction and applications of nano-catalysts based on functionalized graphene oxide, The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, 2017. 
24- GO-imidazolium based ionic liquid: well-organized and recoverable nanocatalyst for the Knoevenagel condensation, The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, 2017. 
 23-Graphene-based polymer nanocomposite, a new and efficient catalyst for synthesis of Benzimidazole derivatives, The 20th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-20), Spain, 2016.
22-Thiamine: an efficient, biodegradable, green catalyst for one-pot synthesis of functionalized dihydropyridines, The 20th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-20), Spain, 2016.
21-Graphene-based polymer nanocomposite catalyzed one pot multicomponent synthesis of Chromene derivatives, The 20th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-20), Spain, 2016.
20- Optimization of simultaneous removal conditions of Cu, Pb, Hg, Cd, Co and Ni using central composite design method in the water samples, 5thInternational Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials,2015.
19- Absorption of methylene blue by using nano particles magnetic Fe3O4m ZrO2-Pr-SO3H ,7 th Seminar of Chemistry and Environment ,2015.
18-Photodegradation of Rhodamine B by nanosized Fe3O4ZrO2-PO4, 7th Seminar of Chemistry and Environment , 2015.
17-Removal of toxic pollutants using functionalizated Graphene Oxide, 7th Seminar of Chemistry and Environment, 2015.
16- Photodegradation Rhodamine B by nanosized Fe3O4ZrO2-PO43-     7th Seminar of Chemistry and Environment,  2015 .   
15-Synthesis and Characterizationof Core-ShellFe3O4Collagen Nanoparticle, and Application as Catalyst Ingreen Synthesis of Benzimidazoles and Benzithiazoles" The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1 - 30 November 2014.
14- Fe3O4 ZrO2/SO42- as a Nano Magnetic Solid Acid Catalyst for one Pot Synthesis of Benzylamino Coumarin Derivatives" The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1 - 30 November 2014.
13-Nano Magnetic Sulfated Zirconia (Fe3O4ZrO2/SO42-) as a Solid Acid and Reusable Catalyst for the Protection of Hydroxyl Groups Under Solvent-Free Condition," The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 31 October 2014.
12-Synthesis, Characterization and Photocatalytic Activity of Co(III) 5,10,15,20-Tetrakis (Carboxyphenyl) Porphyrin-supported Chitosan" The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1 - 30 November 2014.
11-Synthesis and Characterization of Tin(II) 5,10,15,20-Tetrakis (4-Phenylbenzoate) Porphyrin and Tin(II) 5,10,15,20-Tetrakis (4-[1,1?-Biphenyl]-4ylbenzoate)Porphyrin" The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1 - 30 November 2014.
10-Synthesis and characterization of 5, 10, 15, 20-Tetrakis-(4-Tolyl) Porphyrin, its Tin complexes and application in the photodynamic degradation of Methylene blue" 16th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, 27-29 August 2014.
9-Synthesis and characterization of 5, 10, 15, 20-Tetrakis-(4-CarboxyMethylPhenyl) Porphyrin and its application in the photodynamic degradation of Methylene blue" 16th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, 27-29 August 2014.
8-Metaloporphyrin functionalized TiO2-graphene composite with excellent visible-light photocatalytic activity, 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), 22-24 October 2014.
7- TMSCl; Highly efficient and simple organ catalyst for the fast and clean synthesis of bis(indolyl )methanes At room temperature. [21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March 2014].
6- Fe3O4ZrO2/SO42- Nanocatalyst magnetic solid super acide for the synthesis of ?- amino Ketones in Mannich reaction. [21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March 2014].
5- Fe3O4ZrO2/SO42- Nanocatalyst magnetic solid super acide: An efficient and recoverable solid acid catalyst for three component strecker reaction. [21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March 2014].
4- Fromic acid (organ catalyst): an efficient, inexpensive and environmentally friendly catalyst for three- component Strecker synthesis of ?-aminonitriles with excellent yields. [21 st Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March 2014].
3-Synthesis of 2-aryl quinazolin-4(3H)-ones, The 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry,Tabriz University,Iran,20 August 2014  .
2 -Synthesis of N-substituted pyrroles using ZrOCl2·8H2O as a highly efficient, ecofriendlyand recyclablecatalyst in water .[20TH Iranian Seminar of Organic Chemistry, BU-Ali Sina University, Iran, 3-5 July 2013].
1-Formic acide as an efficient catalyst for Mannich reaction, [National conference on multi-compounnent reaction, Kerman, 2012.


دفعات مشاهده: 8694 بار   |   دفعات چاپ: 1805 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 129 بار   |   0 نظر

مقالات چاپ شده در مجلات


دفعات مشاهده: 7963 بار   |   دفعات چاپ: 1397 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 97 بار   |   0 نظر

عضویت در شوراها، کمیته ها و مجامع علمی و بین المللی

  عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران.

  عضویت در انجمن بلور شناسی ایران

  


دفعات مشاهده: 6655 بار   |   دفعات چاپ: 1169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 95 بار   |   0 نظر

پایان نامه های هدایت شده کارشناسی ارشد

 
 

 دفعات مشاهده: 11217 بار   |   دفعات چاپ: 2314 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 102 بار   |   0 نظر

سوابق اجرایی

  سوابق اجرایی:

- سرپرست آزمایشگاه های شیمی صنایع شیمی معدنی از سال 1372-1379

- مسئول آزمایشگاه آنالیز مواد 2 از سال 1379-1381

- مدیر امور خلاقیت های علمی دانشجویان از سال 1387

- مدیر آزمایشگاه شیمی آلی تحقیقاتی از سال 1388

مدیر گروه شیمی آلی 92-94

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 94-


دفعات مشاهده: 6840 بار   |   دفعات چاپ: 1167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 95 بار   |   0 نظر

انتشار کتاب

تالیف، ترجمه کتاب:

- کاتالیز ناهمگن، طراحی، ساخت وکاربرد کاتالیزورهای جامد.انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران 1381

- Catalyse de contact conception, préparation et mise en oeuvre des catalyseurs industrielles, Editions Technip: Translated into Persian from french 2002.


دفعات مشاهده: 6988 بار   |   دفعات چاپ: 1268 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 106 بار   |   0 نظر