مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی

  1. Determination of L-histidine by modified carbon paste electrode using tetra-3,4-pyridinoporphirazinatocopper(II)

  چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم، تهران، 28-30 بهمن 1382

 2. Determination of cyanide using tetra-3,4-pyridinoporphyrazinatocobalt(II) modified carbon paste electrode

  سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد مقدس،29-31 اردیبهشت 1383

 3. Electrocatalytic oxidation of l-cysteine with a stable copper–cobalt hexacyanoferrate electrochemically modified carbon paste electrode

  First regional symposium on Bioelectrochemistry, 13-15 October, 2008, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.

 4. Fast and simple method for preparation of sol-Gel-derived carbon ceramic electrode using microwave irradiation

  ششمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، دانشگاه کردستان، سنندج،22-25 تیرماه 1388 ( ارائه به صورت سخنرانی )

 5. Fast and simple method for preparation of sol-Gel-derived carbon nanotube ceramic electrode by microwave irradiation, and its application for determination of adenine and guanine

  شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،6-8 مرداد ماه 1388 ( ارائه به صورت سخنرانی )

 6. Doping copper oxide nanoparticles in sol–gel-derived carbon ceramic electrode by microwave irradiation, and its application for determination of adenine at very low potentia

  هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران، دانشگاه کاشان، 21-23 شهریور ماه 1389 ( ارائه به صورت سخنرانی)

 7. Metal hexacyanoferrates for hydrogen evolution reaction

  نهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، دانشگاه یزد، 2-4 بهمن 1389

 8. Improvement of HER on the MnO modified carbon paste electrode by electrodeposited metal hexacyanoferrates on the electrode

  پانزدهمین سمینار شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 13-15 شهریورماه 1390

 9. Electrochemical hydrogen production with Shimalite Ni catalyst

  پانزدهمین سمینار شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 13-15 شهریورماه 1390

 10. Electrochemical determination of D-penicillamine drug in presence of mercury

  پانزدهمین سمینار شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 13-15 شهریورماه 1390

 11. Penicillamine Determination at Very Low Potential on Bare Carbon Paste Electrode

  هفتمین سمینار سالانه الکتروشیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 18 و 19 آبان ماه 1390 (سخنرانی)

 12. Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Shimalite-Nickel modified Carbon Paste Electrode

  هفتمین سمینار سالانه الکتروشیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 18 و 19 آبان ماه 1390

 13. Electrochemical Hydrogen Production by MoO3/ Shimalite-Nickel modified Carbon Paste Electrode

  هفتمین سمینار سالانه الکتروشیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 18 و 19 آبان ماه 1390(سخنرانی)

  14- تولید الکتروشیمیایی هیدروژن با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید منگنز و اکسید آهن

  اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، تهران، 26 تیر ماه 1391،مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران (ارائه به صورت سخنرانی)

  15 - تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن بر روی نانو ذرات اکسید منگنز - نانو لوله کربنی و تاثیر فیلم های هگزاسیانو فرات بر روی الکترد اصلاح شده

  اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، تهران، 26 تیر ماه 1391،مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران

  16 . A novel voltammetry sensor for cephalexin based on electropolymerized molecular imprinted polymer

  دهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه، 29-27 تیرماه 91

 17 . Cobalt oxide nanoparticles modified electrode for electrocatalytic hydrogen production

  هشتمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، بابلسر، دانشگاه مازندران، ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه 91

  18 - ساخت الکترود اصلاح شده با نانولوله کربنی پوشیده از پلیمر قالب مولکولی جهت تشخیص کلسترول و بهینه سازی با استفاده از روش کمومتریکس، کنفرانس نانومحاسباتی، 27 بهمن ماه 91، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

  19 - تهیه الکترود گرافیتی اصلاح شده با نانو ذرات نیکل و استفاده از آن به عنوان الکترود برای اکسیداسیون گلوکز، سیزدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 18 و 19 اردیبهشت 92

  20 - بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکتروکاتالیست نانوذرات اکسید آهن، اولین همایش ملی هیدروژن، 16 آبان 92، اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  21 - بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکتروکاتالیست تیتانیم اکسید نشانده شده بر روی گرافن، اولین همایش ملی هیدروژن، 16 آبان 92، اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  22 - سنتز گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل به روش الکترولیز و استفاده از آن به عنوان الکترود در پیل های سوختی گلوکوزی، سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، 6 و 7 آذر ماه 92، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 23 . Application of Metal–organic frameworks (MOFs) as catalysts for electrochemical hydrogen production

  هشتمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 13 و 14 آذر ماه 92

 24 . Malva sylvestris flower as low cost sorbent for the removal of Pb (II) ions from

  Wastewaters

  بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 6-8 اسفند 92

 25. Synthesis and Photocatalytic Activity of Semiconducting Lamellar Calcium Niobate Prepared by Polymerized Complex (PC) Method, 6th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, 29-30 Oct 2013, Tabriz University, Tabriz, Iran

 26. Hydrothermal Synthesis of Wormhole-like Potassium Hexaniobate Nanoparticles and Its Application in Photocatalysis, 6th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, 29-30 Oct 2013, Tabriz University, Tabriz, Iran

27. A rechargeable Zn/Poly aniline-Graphene oxide nanocomposite battery, 2ed National battery conference, 9 Oct 2013, Tehran, Iran

28. Application of CuBDC Metal Organic Framework as electrocatalyst for hydrogen production, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 26 & 27 Nov. 2014, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

29. Application of palladium nanoparticles supported on ethylenediamine-functionalized cellulose as catalysts for electrochemical hydrogen production, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 26 & 27 Nov. 2014, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

30. Malava sylvestris flower extracts as green corrosion inhibitor for mild steel in HCl solution, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 26 & 27 Nov. 2014, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
31. Photoelectrochemical Investigation of TiO2-Graphene Nanocomposites, 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC), 1–30 November 2014

32. Fe3O4@C Core shell Nanoparticles for Dye Removal from Aqueous Solution, 7th seminar of chemistry anf environment, 26-27 Augest 2015, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

33. Congo red Dye Removal from Aqueous Solution by S-doped Fe3O4@C Nanocomposite, 7th seminar of chemistry anf environment, 26-27 Augest 2015, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

34. Application of Copper (II)-based Metal Organic Framework Synthesized by Electrochemical Method for Oxygen Reduction Reaction,11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, 18-19 Nov, 2015

35. Effect of surfactants on electrochemical hydrogen productionEffect of surfactants on electrochemical hydrogen production, ,11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, 18-19 Nov, 2015,11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University, 18-19 Nov, 2015

36. Electrochemical Hydrogen Production by NiHCF Modified Electrode, International Conference on Science and Engineering, Dubai, UAE, 1th December, 2015 

37. Effect of orange peel extract on the corrosion of mild steel in 1 M HCl solution, 6th Conference on Thermal Power Plants, CTPP 2016, 19-20 Jan. 2016, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

38. In situ one-step electrodeposition of graphene supported palladium-silver bimetallic nanocatalyst on carbon cloth and its catalytic activity towards methanol electrooxidation, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 30Aug-01Sep 2016, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

39. Construction of uranyl ion-selective electrode based on ionic imprinted polymer nanoparticles, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 30Aug-01Sep 2016, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

40. Voltammetric Determination of Chlorpromazine Hydrochloride at Layered Double Hydroxide Modified Glassy Carbon Electrode, 12th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 19- 20 oct, 2016, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

41. Synthesis of Polyaniline Nanofibers for Non-enzymatic Glucose Sensor, 12th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 19- 20 oct, 2016, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran


دفعات مشاهده: 5575 بار   |   دفعات چاپ: 619 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 31 بار   |   0 نظر

مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی

# Title Year
۱ Corrosion protection of CrCu alloy coating on stainless steel
R Vatani, MR Zamani-Meymian, A Ghaffarinejad, S Khalilzadeh
Surface and Coatings Technology ۴۷۴, ۱۳۰۱۰۶
۲۰۲۳
۲ Enhancing aqueous aluminum ion batteries performance by tin oxide quantum dots/graphene cathode material
MB Sobhanmanesh, A Ghaffarinejad, SMRM Hosseini, R Daneshtalab
Materials Today Communications ۳۷, ۱۰۷۲۵۳
۲۰۲۳
۳ Molybdenum-doped Ni–S nanostructure towards energy saving for hydrogen production coupling urea oxidation reaction
Z Bagheri, A Ghaffarinejad, GB Darband
Materials Today Sustainability ۲۴, ۱۰۰۵۸۴
۲۰۲۳
۴ Removal of lead and cadmium ions from wastewater using magnetic alginate impregnated sulfur
AS Abboud, A Ghaffarinejad, A Mollahosseini
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management ۲۰, ۱۰۰۸۷۴
۲۰۲۳
۵ White turnip bark extract as a new green and cost-effective corrosion bio-inhibitor for carbon steel in ۱.۰ M HCl solution: experimental and theoretical studies
MM Alemnezhad, A Ghaffarinejad, F Omidali
Chemical Physics Letters ۸۳۱, ۱۴۰۸۵۵
۲۰۲۳
۶ The comparison of different deposition methods to prepare thin film of silicon-based anodes and their performances in Li-ion batteries
Z Karimi, A Sadeghi, A Ghaffarinejad
Journal of Energy Storage ۷۲, ۱۰۸۲۸۲
۲۰۲۳
۷ Investigation of corrosion inhibition of ۴-(۴-nitrophenyl) thiazol-۲-amine on the copper in HCl: experimental and theoretical studies
R Farahati, A Ghaffarinejad, SM Mousavi-Khoshdel
World Journal of Engineering ۲۰ (۶), ۱۱۲۸-۱۱۳۵
۲۰۲۳
۸ Synthesis of NiBTC metal-organic framework thin layers on nickel foam by different electrochemical methods: A comparative study for hydrogen evolution reaction
A Sadeghi, A Ghaffarinejad
Applied Catalysis A: General ۶۶۷, ۱۱۹۴۶۳
۲۰۲۳
۹ Biosynthesis of ZnO and CuO nanoparticles using sunflower petal extract
H Khoshsang, K Abbasi, A Ghaffarinejad
Inorganic Chemistry Communications ۱۵۵, ۱۱۱۰۸۳
۲۰۲۳
۱۰ Copper corrosion prevention in ۳.۵% NaCl solution by Spartium junceum petals extract as an eco-friendly bio-inhibitor: kinetic and thermodynamic studies
M Askari, A Ghaffarinejad
Analytical Sciences, ۱-۱۳
۲۰۲۳
۱۱ Fast and facile electrosynthesis Ni-PtBTC MOF-derived nanocomposite as highly efficient electrocatalysis for HER
M Malekzadeh, JB Raoof, A Ghaffarinejad, R Ojani
Journal of Applied Electrochemistry, ۱-۱۱
۲۰۲۳
۱۲ Carpobrotus edulis leaf extract as green corrosion bio-inhibitor for copper in ۳.۵% NaCl solution
MM Alemnezhad, A Ghaffarinejad, F Omidali
Journal of Adhesion Science and Technology, ۱-۲۰
۲۰۲۳
۱۳ Electrodeposition of Ni-Fe on graphite rod as an efficient and binder-free electrocatalyst for oxygen and hydrogen evolution reactions
A Abdollahi, A Ghaffarinejad, M Arabi
Journal of Alloys and Compounds ۹۳۷, ۱۶۸۴۰۰
۲۰۲۳
۱۴ Improving the Cyclability and Rate Capability of Li۴Ti۵O۱۲ Anode Material by Cu۲+ and F coDoping
M Kahrizi, H Kashani, A Ghaffarinejad
ChemistrySelect ۸ (۵), e۲۰۲۲۰۴۱۹۸
۲۰۲۳
۱۵ The synthesis, properties, and potential applications of CoS۲ as a transition metal dichalcogenide (TMD)
SYS Jaberi, A Ghaffarinejad, Z Khajehsaeidi, A Sadeghi
International Journal of Hydrogen Energy
۲۰۲۳
۱۶ Highly sensitive electrochemical sensor based on carbon paste electrode modified with graphene nanoribbon–CoFe۲O۴ NiO and ionic liquid for azithromycin antibiotic monitoring …
R Mostafazadeh, H Karimi-Maleh, A Ghaffarinejad, F Tajabadi, ...
Applied Nanoscience, ۱-۱۰
۲۰۲۳
۱۷ Alginate caged graphene oxide-modified metformin beads for the removal of Arsenic (III) and (V) from aqueous media; kinetic and equilibrium, thermodynamic studies
AS Abboud, A Mollahosseini, A Ghaffarinejad
Separation Science and Technology ۵۷ (۱۸), ۲۸۹۴-۲۹۰۷
۲۰۲۲
۱۸ A caffeic acid electrochemical sensor amplified with GNR/CoFe۲O۴ NiO and ۱-Ethyl-۳-methylimidazolium acetate; a new perspective for food analysis
R Mostafazadeh, A Ghaffarinejad, F Tajabadi
Food and Chemical Toxicology ۱۶۷, ۱۱۳۳۱۲
۲۰۲۲
۱۹ Electrochemical synthesis of polyaniline silver-palladium composite coated nickel foam as an electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction
H Khoshsang, A Ghaffarinejad
Inorganic Chemistry Communications ۱۴۲, ۱۰۹۶۳۱
۲۰۲۲
۲۰ Turnip peel extract as green corrosion bio-inhibitor for copper in ۳.۵% NaCl solution
MH Fekri, F Omidali, MM Alemnezhad, A Ghaffarinejad
Materials Chemistry and Physics ۲۸۶, ۱۲۶۱۵۰
۲۰۲۲
۲۱ Early detection of multiple sclerosis (MS) as a neurodegenerative disease using electrochemical nano-aptasensor
S Shariati, A Ghaffarinejad, E Omidinia
Microchemical Journal ۱۷۸, ۱۰۷۳۵۸
۲۰۲۲
۲۲ Screening of hepatitis B virus DNA in the serum sample by a new sensitive electrochemical genosensor-based Pd-Al LDH substrate
M Heidari, A Ghaffarinejad, E Omidinia
Journal of Solid State Electrochemistry
۲۰۲۲
۲۳ Electrocatalytic Disinfection of E. coli using Ni-Fe/Fe۳O۴ Nanocomposite Cathode: Effect of Fe۳O۴ Nanoparticle, Humic Acid, and Nitrate
ZA Jonoush, A Rezaee, A Ghaffarinejad
Separation and Purification Technology ۲۹۴, ۱۲۱۱۴۰
۲۰۲۲
۲۴ Metformingraphene oxide/alginate beads for the removal of toxic lead ions from aqueous media; kinetic and equilibrium studies
AS Abboud, A Ghaffarinejad, A Mollahosseini
Environmental Progress & Sustainable Energy, e۱۳۸۶۰
۲۰۲۲
۲۵

دفعات مشاهده: 5747 بار   |   دفعات چاپ: 601 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 33 بار   |   0 نظر

پایان نامه های راهنمایی شده

1- بررسی فرایند ساخت کاتالیزور آهن-مولیبدن برای اکسایش متانول به فرمالدهید (دانشجو : حسن محمودی، تابستان 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
2- بررسی تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده ازاکسیدها و هگزاسیانوفراتهای فلزی بر روی خمیرهای کربن و نانولوله کربنی (نغمه صادقی، تابستان 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
3- اندازه گیری الکتروشیمیایی داروی پنیسیل آمین با استفاده از یون های جیوه و مس (فاطمه هاشمی، تابستان 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
4- بررسی آزاد سازی هیدروژن بر روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نیکل شیمالیت (عین الله مقصودی، بهمن 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
5- اکسایش الکتروشیمیایی متانول با استفاده از کاتالیزور نیکل شیمالیت ( حسین مرادی کوچی، بهمن 90، دانشگاه آزاد اسلامی)
6- استفاده از کاتالیزگرهای نانو ذرات اکسید کبالت و نانو ذرات اکسید کبالت نشانده شده بر روی نانو لوله های کربنی برای تولید الکتروشیمیایی هیدروژن (سید حسین حسینی خضری، اسفند 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
7- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از نانولوله‌های کربنی پوشش داده شده با نانوکاتالیست‌های اکسید آهن ( Fe2O3 ) (ابوالفضل اختر، مهر ماه 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
8- طراحی و ساخت الکترود طلای اصلاح ‌ شده با نانولوله کربنی پوشیده از پلیمر هوشمند (قالب مولکولی) برای شناسایی کلسترول ( شیوا همتی، شهریور 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
9- سنتز و شناسایی ترکیبات جدید نانو متخلخل آلی فلزی اصلاح شده با یون های سدیم و لیتیم و استفاده از آن برای ذخیره سازی گاز هیدروژن (مجتبی فریادرس، آبان 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
10- سنتز و شناسایی فوتوکاتالیستهای نانوساختار بر پایه نئوبیم (Nb) و بررسی کاربردهای فوتوکاتالیستی این ترکیبات (فاطمه هاشم زاده، اسفند 92، دانشگاه علم و صنعت ایران)
11- استفاده از گل پنیرک به عنوان جاذب زیستی برای حذف سرب از محلول آبی و به عنوان بازدارنده ی خوردگی آلیاژ فولاد کربنی در محلول کلریدریک اسید ( راضیه صلاح اندیش، شهریور 93، دانشگاه علم و صنعت ایران)
12- تولید هیدروژن با استفاده از الکتروکاتالیزگر سلولز- اتیلن دی آمین اصلاح‌شده توسط مقادیر کم نانو ذرات پالادیوم (علی مرادپور، شهریور 93، دانشگاه علم و صنعت ایران)
13- کاربرد چارچوب های فلزی-آلی MOF-199 اصلاح شده و CuBDC برای تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن (زهرا قیامتی اسفروشانی، مهرماه 93، دانشگاه علم و صنعت ایران)

دفعات مشاهده: 5362 بار   |   دفعات چاپ: 625 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 50 بار   |   0 نظر

اختراعات ثبت شده

  1- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با Co3O4

  2- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از Ag/MoO3

  3- تولید الکتروشیمیایی گاز هیدروژن با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با NiO


دفعات مشاهده: 4160 بار   |   دفعات چاپ: 501 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 37 بار   |   0 نظر

عضویت در انجمن های علمی

 عضویت در انجمن های علمی

  1- عضو انجمن الکتروشیمی ایران

  2- عضو انجمن شیمی ایران

  3- عضو انجمن مخترعین ایران

 


دفعات مشاهده: 3724 بار   |   دفعات چاپ: 498 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 43 بار   |   0 نظر