کنفرانس ها

کنفرانس ها:

A Green Reaction Media Protocols: From Solvent-Free to Catalysis State-of-the-Art

6th International IUPAC Conference on Green Chemistry — 4th-8th September, 2016 – Venice-Italy

A highly active polymeric magnetic nanocatalyst for the preparation of 3-carboxycoumarins derivatives under mild conditions

The 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-20), Spain, 2016.

New multicomponent approach for the synthesis of coumarin derivatives by using environmental-friendly core/shell nanocatalyst

The 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-20), Spain, 2016.

Application of chitosan-based magnetic organic-inorganic hybrid nanocatalyst for the multicomponent synthesis of 𝛼-aminonitriles

The 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-20), Spain, 2016.

A new synthesis of cellulose-based silver nanocomposite and its catalytic performance

The 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-19), Spain, 2015.

Preparation and characterization of silica-supported magnetic nanocatalyst and application in the synthesis of 2-amino-4H-chromene-4-carboxylate and 2-amino-5H pyrano[3,2-c]chromene-4-carboxylate derivatives

The 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-19), Spain, 2015.

Preparation and catalytic application of graphene oxide-chitosan bionanocomposite

The 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-20), Spain, 2016.

A New Synthesis of Cellulose/Fe2O3/Ag Nanocomposite and Its Catalytic Application

2nd Iranian National Zeolite Conference (2INZC2015 (IUST, Tehran, 27-28 May 2015.

Preparation and Catalytic Application of Mesoporous Fe­3O4@SBA-15

2nd Iranian National Zeolite Conference (2INZC2015 (IUST, Tehran, 27-28 May 2015.

Multicomponent synthesis of multifunctionalized 2-amino-4H-pyrans under mild conditions promoted by magnetic CuFe2O4

2nd Iranian National Zeolite Conference (2INZC2015 (IUST, Tehran, 27-28 May 2015.

Synthesis of 1,3-oxazines via a one-pot pseudo-four-component reaction by using CuFe2O4 as a green and reusable magnetic nanocatalyst

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kurdistan University, Iran, 08-10 September 2015.

CuFe2O4@chitosan as a magnetic organic-inorganic hybrid nanocatalyst for the multicomponent synthesis of pyran heterocycles

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kurdistan University, Iran, 08-10 September 2015.

CuFe2O4 nanoparticles: An efficient magnetically recoverable and reusable catalyst for the one-pot synthesis of substituted benzodiazepines

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kurdistan University, Iran, 08-10 September 2015.

One Cellulose@Fe2O3-SO3H: A novel magnetic composite nanomaterial for the synthesis of chromene derivatives

1st International Electronic Conference on Materials (ECM-1 (Basel, Swiss, 26 May-10 June 2014.

Preparation of a novel biopolymer cellulose-based nanocomposite by coating of gamma-Fe2O3/Cu nanoparticles and catalytic application in chemical reactions

1st International Electronic Conference on Materials (ECM-1 (Basel, Swiss, 26 May-10 June 2014.

Magnetic hybrid iron oxide-based composite nanocatalyst for the synthesis of polyhydroquinolines under solvent-free conditions at room temperature

1st International Electronic Conference on Materials (ECM-1 (Basel, Swiss, 26 May-10 June 2014.

Synthesis of dihydroquinazolinone derivatives using Fe3O4@GO as an efficient and reusable composite nanocatalyst

1st International Electronic Conference on Materials (ECM-1 (Basel, Swiss, 26 May-10 June 2014.

Rapid, one-pot synthesis of pyranopyrazole derivatives catalyzed by magnetic nanocomposite at room temperature

Highly efficient one-pot synthesis of 1-carbamato-alkyl naphthols by magnetic nanocomposite supported on biopolymerA highly efficient synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles catalyzed by composite magnetic nanoparticle under mild reaction conditions

The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-18), Spain, 2014.

Synthesis of 4H-pyran derivatives via a green one-pot multicomponent reaction catalyzed by CuFe2O4­ magnetic nanoparticles as a reusable catalyst

The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-18), Spain, 2014.

One-pot multicomponent synthesis of pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives catalyzed by supported magnetic nanoparticles

The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-18), Spain, 2014.

The preparation of Fe3O4 nanoparticles encapsulated in mesoporous silica SBA-15 and its application for photodegradation of methylene blue under visible LED light irradiation

The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) Tehran, Iran, 22 – 24 October 2014.

Fe3O4/SBA-15: Preparation, characterization and application as a magnetically recoverable nanocatalyst for the one-pot three-component synthesis of quinazolinone derivatives

The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) Tehran, Iran, 22 – 24 October 2014.

One-pot Multicomponent Synthesis of 2-Amino-4H-chromene Derivatives Using UHP as a Mild and Highly Efficient Catalyst

21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March 2014.

The Synthesis of Substituted Imidazoles By Using Functionalized Ferrate Catalyst Under Green Chemistry Conditions

21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March 2014.

Optimization of removing of lead ion by magnetic nanoparticles modified by chitosan from real samples

20th Analchem, Isfahan University of Technology, Iran, 25-27 February 2014.

UHP as a mild and efficient catalyst for the synthesis of substituted imidazoles via multicomponent condensation strategy

The 17th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-17), Spain, 2013.

A three-component one-pot procedure for the synthesis benzimidazolo-quinazolinone derivatives in the presence of chitosan-supported metal nanocomposite as a green and reusable catalyst

The 17th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-17), Spain, 2013.

Biopolymer-supported iron oxide nanocomposite: Preparation and catalytic application in the synthesis of benzodiazepine derivatives

The 17th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-17), Spain, 2013.

Preparation of biodegradable polymer-supported iron oxide nanocomposite and using in the selective synthesis of benzimidazoles

20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, 3-5 July 2013.

Preparation of polymer-supported metal nanocomposite and using in the synthesis of diazepine derivatives

20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, 3-5 July 2013.

On water synthesis of 2-amino-tetrahydrobenzo[b]pyrans catalyzed by a green, efficient and simple organocatalyst

The 16th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-16), Spain, 2012.

Synthesis of Copper Porphyrin into SBA-16 Walls as Catalyst for Oxidation Reaction

The 16th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-16), Spain, 2012.

Novel and efficient organocatalyst for the clean synthesis of 2-amino-4H - chromene

MCR2012, Kerman, Iran, 2012.

Efficient synthesis of highly functionalized pyrroles via a one-pot four-component reaction

MCR2012, Kerman, Iran, 2012.

Facile synthesis of imidazo[1,2-a]pyridines via a one-pot three-component reaction

MCR2012, Kerman, Iran, 2012.

Removal of Heavy Metal from Aqueous Solution by tetrakis(4-carboxyphenyl) Porphyrin-Functionalized SBA-15 Mesoporous Silica

3rd IIZC 2012, Arak, Iran, 2012.

Investigation on Photocatalytic Activity of Porphyrin into Mesoporous Silica as Biomimetic Heterogeneous Catalyst for Degradation of Azo Dyes

3rd IIZC 2012, Arak, Iran, 2012.

PTSA-catalyzed synthesis of quinolines via Friedlander reaction under ballmilling conditions

19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Rafsanjan, Iran, 2012.

Synthesis of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone derivatives via a three-component reaction catalyzed by MCM-41

19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Rafsanjan, Iran, 2012.

Facile synthesis of imidazo[1,2-a]pyridines via a one-pot three-component reaction accelerated by MCM-41 anchored sulfonic acid as a recoverable catalyst

19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Rafsanjan, Iran, 2012.

MCM-41-SO3H-catalyzed tritylation of alcohols under solvent-free conditions

19th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Rafsanjan, Iran, 2012.

Multicomponent Electrospinning of Bio/Synthetic Polymer Nanofibers

Envchem5, Ahvaz , Iran, 2011.

Solvent-Free Synthesis of Bis(indolyl)methanes Using Sulfonic Acid Functionalized MCM-41 as Efficient Heterogeneous Catalyst by Mechanically Ball-Milling

Envchem5, Ahvaz , Iran, 2011.

Nano-Ordered MCM-41-SO3H as a Heterogeneous and Efficient Catalyst for Synthesis of Bis(indolyl)methanes Under Solvent-Free Conditions

The 15th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-15), Spain, 2011.

Facile and One-Pot Synthesis of a-Aminonitriles by Strecker Reaction Catalyzed by [BMIM][PINO] as a New Ionic Liquid

The 15th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-15), Spain,2011.

An efficient synthesis of 2-amino-4H-chromenes and 2-amino-4H-pyrans derivatives via ultrasound assisted one-pot three-component reaction

The 15th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-15), Spain, 2011.

Snapshot on the new inter- and intra-field researches of chemistry, medicine and enginieering: Nanofibers of biopolymers

Iranian Chemistry Congress-ICC2011 , Hamedan, Iran, 4-6 September, 2011.

Simultaneous reaction of ring opening of epoxide and pinacol-pinacolone rearrangement with sulfonic acid functionalized MCM-41

Iranian Chemistry Congress-ICC2011 , Hamedan, Iran, 4-6 September, 2011.

One-pot Synthesis of bis(indolyl)methanes using sulfonic acid functionalized MCM-41 as efficient heterogeneous catalyst

Iranian Chemistry Congress-ICC2011 , Hamedan, Iran, 4-6 September, 2011.

Cellulose Sulfuric Acid: A New Bio-Supported Solid Acid Catalyst in Organic Syntheses

International Catalysis Conference-ICC 2008 , Tehran, Iran, 28-30 April, 2008.

Xanthan Sulfuric Acid: A New and Efficient Bio-supported Solid Acid Catalyst for the Synthesis of α -Amino Nitriles by Condensation of Carbonyl Compounds, Amines, and Trimethylsilylcyanide

International Catalysis Conference-ICC 2008 , Tehran, Iran, 28-30 April, 2008.

Efficient Synthesis of Quinoxaline Derivatives Using Cobalt-Phthalocyanine via in Situ Oxidation of α -Hydroxy Ketones and α -Keto Oximes

International Catalysis Conference-ICC 2008 , Tehran, Iran, 28-30 April, 2008.

Ceric Ammonium Nitrate-Mediated Efficient Three-Component Synthesis of Trisubstituted Imidazoles under Aerobic Oxidation Conditions

International Catalysis Conference-ICC 2008 , Tehran, Iran, 28-30 April, 2008.

Design and Development of Novel Isocyanide-Based MCRs: Synthesis of Highly Substituted Imidazo[1,5-a]pyrazine Derivatives

15th Iranian Seminar of Organic Chemistry , Kermanshah, Iran, 27-29 August, 2008.

Novel Isocyanide-Based Three-Component One-Pot Synthesis of Cyanophenylamino-acetamide Derivatives

15th Iranian Seminar of Organic Chemistry , Kermanshah, Iran, 27-29 August, 2008.

Novel Isocyanide-Based Three-Component One-Pot Synthesis of Benzoxazines and Benzothiazines Derivatives

15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kermanshah , Iran, 27-29 August, 2008.

Water-promoted One-pot Synthesis of Pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-c]isoquinolin-5(6H)-ones

15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kermanshah , Iran, 27-29 August, 2008.

A novel isocyanide-based three-component reaction: synthesis of highly substituted 1,6-dihydropyrazine-2,3-dicarbonitriles

8th Tetrahedron Symposium , Berlin, Germany, 27-29 June, 2007.

Microwave assisted synthesis of metal-free phthalocyanine and metallophthalocyanines

12th Iranian Seminar of Organic Chemistry , Ahwaz, Iran, 7-9 March, 2006.

Ionic liquid promoted one-pot multi-component reaction: synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines, pyrazines and pyrimidines

13th Iranian Seminar of Organic Chemistry , Hamedan, Iran, 7-9 September, 2006.

Bromodimethylsulfonium bromide-catalyzed one-pot three-component synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-one derivatives

13th Iranian Seminar of Organic Chemistry , Hamedan, Iran, 7-9 September, 2006.


دفعات مشاهده: 5460 بار   |   دفعات چاپ: 1211 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 68 بار   |   0 نظر

مقالات

Publications (Selected ISI Papers):

Functionalized magnetic nanoparticles for the separation and purification of proteins and peptides
Trends in Analytical Chemistry (IF = 9.8) 2021, 141, 116291.

Chitosan hydrogel/silk fibroin/Mg(OH)2 nanobiocomposite as a novel scaffold with antimicrobial activity and improved mechanical properties
Scientific Reports (IF = 4.0) 2021, 11, 650.

Bifunctional PVA/ZnO/AgI/Chlorophyll Nanocomposite Film: Enhanced Photocatalytic Activity for Degradation of Pollutants and Antimicrobial Property under Visible-Light Irradiation
Langmuir (IF = 3.6) 2021, 37, 4700–4713.

Studies on effective interaction parameters in extraction of Pr and Nd using Aliquat 336 from NdFeB magnet-leaching solution: Multiple response optimizations by desirability function
Journal of Molecular Liquids (IF = 5.1) 2021, 324, 115123.

Magnetic nanocatalysts utilized in the synthesis of aromatic pharmaceutical ingredients
New Journal of Chemistry (IF = 3.3) 2021, 45, 4135–4146.

A numerical investigation into the magnetic nanoparticles hyperthermia cancer treatment injection strategies
Biocybernetics and Biomedical Engineering (IF = 2.5) 2021, 41, 516–526.

Metal oxide electron transport materials for perovskite solar cells: a review
Environmental Chemistry Letters (IF = 5.9) 2021, 19, 2185–2207.

A comparative study on the effects of increase in injection sites on the magnetic nanoparticles hyperthermia
Journal of Drug Delivery Science and Technology (IF = 2.7) 2021, 63, 102542.

Green and eco-friendly mica/Fe3O4 as an efficient nanocatalyst for the multicomponent synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives
Green Chemistry Letters and Reviews (IF = 3.3) 2021, 14, 60–70.

Experimental study on classical and metaheuristics algorithms for optimal nano-chitosan concentration selection in surface coating and food packaging
Food Chemistry (IF = 6.4) 2021, 335, 127681.
 
A green, and eco-friendly bionanocomposite film (poly(vinyl alcohol)/TiO2/chitosan/chlorophyll) by photocatalytic ability, and antibacterial activity under visible-light irradiation
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (IF = 3.1) 2021, 404, 112906.

 
A historical overview of the activation and porosity of metal–organic frameworks
Chemical Society Reviews (IF = 42.8) 2020, 49, 7406-7427.
 
Multi-Stimuli Nanocomposite Therapeutic: Docetaxel Targeted Delivery and Synergies in Treatment of Human Breast Cancer Tumor
Small (IF = 11.5) 2020, 16, 2002733.
 
Enhanced activity of vancomycin by encapsulation in hybrid magnetic nanoparticles conjugated to a cell-penetrating peptide
Nanoscale (IF = 6.9) 2020, 12, 3855-3870.
 
High-performance HTL-free perovskite solar cell: An efficient composition of ZnO NRs, RGO, and CuInS2 QDs, as electron-transporting layer matrix
Progress in Photovoltaics: Research and Applications (IF = 7.7) 2020, 28, 956-970.
 
Development of biosensors for detection of alpha-fetoprotein: As a major biomarker for hepatocellular carcinoma
Trends in Analytical Chemistry (Review) (IF = 9.8) 2020, 130, 115961.
 
Development of biosensors for detection of alpha-fetoprotein: As a major biomarker for hepatocellular carcinoma
Trends in Analytical Chemistry (Review) (IF = 9.8) 2020, 130, 115961.
 
Synthesis of nickel nanoparticles by a green and convenient method as a magnetic mirror with antibacterial activities
Scientific Reports (IF = 4.0) 2020, 10, 12627.
 
Development of novel and green NiFe2O4/geopolymer nanocatalyst based on bentonite for synthesis of imidazole heterocycles by ultrasonic irradiations
Scientific Reports (IF = 4.0) 2020, 10, 11671.
 
Graphene oxide/alginate/silk fibroin composite as a novel bionanostructure with improved blood compatibility, less toxicity and enhanced mechanical properties
Carbohydrate Polymers (IF = 7.2) 2020, 248, 116802.
 
High-performance sono/nano-catalytic system: Fe3O4Pd/CaCO3-DTT core/shell nanostructures, a suitable alternative for traditional reducing agents for antibodies
Ultrasonics Sonochemistry (IF = 6.5) 2020, 61, 104824.
 
Recent advances in the application of mesoporous silica-based nanomaterials for bone tissue engineering
Materials Science & Engineering C (Review) (IF = 5.8) 2020, 107, 110267.
 
Magnetic dextrin nanobiomaterial: An organic-inorganic hybrid catalyst for the synthesis of biologically active polyhydroquinoline derivatives by asymmetric Hantzsch reaction
Materials Science & Engineering C (IF = 5.8) 2020, 109, 110502.
 
A brief survey on the advanced brain drug administration by nanoscale carriers: With a particular focus on AChE reactivators
Life Sciences (Review) (IF = 3.6) 2020, 240, 117099.
 
Preparation of a novel magnetic bionanocomposite based on factionalized chitosan by creatine and its application in the synthesis of polyhydroquinoline, 1,4-dyhdropyridine and 1,8-dioxodecahydroacridine derivatives
International Journal of Biological Macromolecules (IF = 5.2) 2020, 144, 29-46.
 
Alginate hydrogel-polyvinyl alcohol/silk fibroin/magnesium hydroxide nanorods: A novel scaffold with biological and antibacterial activity and improved mechanical properties
International Journal of Biological Macromolecules (IF = 5.2) 2020, 162, 1959-1971.
 
Fe3O4/GOmelamine-ZnO nanocomposite: A promising versatile tool for organic catalysis and electrical capacitance
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF = 4.0) 2020, 587, 124335.
 
Preparation of a trihydrazinotriazine-functionalized core-shell nanocatalyst as an extremely efficient catalyst for the synthesis of benzoxanthenes
Materials Today Chemistry (IF = 4.6) 2020, 18, 100362.

Facile Peptide Bond Formation: Effective Interplay between Isothiazolone Rings and Silanol Groups at Silver/Iron Oxide Nanocomposite Surfaces
ACS Omega 2019, 4, 10629−10639.

Multicomponent synthesis of pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives via a direct one-pot strategy executed by novel designed copperated Fe3O4polyvinyl alcohol magnetic nanoparticles
Materials Today Chemistry 2019, 13, 110−120.
 
Cellulose matrix embedded copper decorated magnetic bionanocomposite as a green catalyst in the synthesis of dihydropyridines and polyhydroquinolines
Carbohydrate Polymers 2019, 208, 251–260.
 
Synthesis and characterization of an acidic nanostructure based on magnetic polyvinyl alcohol as an efficient heterogeneous nanocatalyst for the synthesis of α-aminonitriles
Journal of Organometallic Chemistry 2019, 881, 58-65.
 
L-Proline functionalized magnetic nanoparticles: A novel magnetically reusable nanocatalyst for one-pot synthesis of 2,4,6-triarylpyridines
Scientific Reports 2018, 8, 17303.
 
Recent progress in optical and electrochemical biosensors for sensing of Clostridium botulinum neurotoxin
Trends in Analytical Chemistry (Review) 2018, 103, 184–197.
 
A novel poly (ethyleneoxide)-based magnetic nanocomposite catalyst for highly efficient multicomponent synthesis of pyran derivatives
Green Chemistry Letters and Reviews 2018, 11, 573-582.

Green multicomponent synthesis of four different classes of six-membered N-containing and O-containing heterocycles catalyzed by an efficient chitosan-based magnetic bionanocomposite
Pure and Applied Chemistry
2018, 90, 387–394.
 
Recent advances on nanomaterial based electrochemical and optical aptasensors for detection of cancer biomarkers
Trends in Analytical Chemistry (Review) 2018, 100, 103–115.

Green oxidation protocol: Selective conversions of alcohols and alkenes to aldehydes, ketones and epoxides by using a new multiwall carbon nanotube-based hybrid nanocatalyst via ultrasound irradiation
Ultrasonics Sonochemistry 2018, 40, 460–464.

Eco-friendly functionalization of magnetic halloysite nanotube with SO3H for synthesis of dihydropyrimidinones
Microporous and Mesoporous Materials 2018, 259, 46-53.

Poly(ethylene imine)-modified magnetic halloysite nanotubes: A novel, efficient and recyclable catalyst for the synthesis of dihydropyrano [2,3-c] pyrazole derivatives
Molecular Catalysis 2018, 460, 87-93.

Magnetic guanidinylated chitosan nanobiocomposite: A green catalyst for the synthesis of 1,4-dihydropyridines
International Journal of Biological Macromolecules 2018, 116, 320-326.

Ultrasonic-Assisted Preparation, Characterization, and Use of Novel Biocompatible Core/Shell Fe3O4GAIsinglass in the Synthesis of 1,4-Dihydropyridine and 4H-Pyran Derivatives
ACS Omega 2018, 3, 5012-5020.

Biological Applications of Bacterial Nano-Surface Layers: A Brief Overview
Nanomedicine Journal (Review) 2018, 5, 62–66.

Green composite nanostructure (Fe3O4PEG-SO3H): Preparation, characterization and catalytic performance in the efficient synthesis of β-amino carbonyl compounds at room temperature
Nano-Structures and Nano-Objects 2018, 16, 31-37.

Green in water sonochemical synthesis of tetrazolopyrimidine derivatives by a novel core-shell magnetic nanostructure catalyst
Ultrasonics Sonochemistry 2018, 43, 262–271.

Synthesis and characterization of the novel diamine-functionalized Fe3O4SiO2 nanocatalyst and its application for one-pot three-component synthesis of chromenes
Applied Organometallic Chemistry 2018, 32, e3916.

MCM-41 mesoporous silica: a highly efficient and recoverable catalyst for rapid synthesis of α-aminonitriles and imines
Green Chemistry Letters and Reviews 2018, 11, 36-46.

Surface modified SPIONsCr(VI) ionsimmobilized organicinorganic hybrid as a magnetically recyclable nanocatalyst for rapid synthesis of polyhydroquinolines under solventfree conditions at room temperature
Applied Organometallic Chemistry 2018, 32, e4245.

An efficient magnetic heterogeneous nanocatalyst for the synthesis of pyrazinoporphyrazine macrocycles
Polycyclic Aromatic Compounds 2018, 38, 402-409.

Synthesis of dihydroquinazolinone and octahydroquinazolinone and benzimidazoloquinazolinone derivatives catalyzed by an efficient magnetically recoverable GO-based nanocomposite 
Journal of Porous Materials 2018, 25, 1789-1796.

Surface modification of graphene oxide by citric acid and its application as a heterogeneous nanocatalyst in organic condensation reaction
Carbon Letters 2018, 27, 42-49.

Novel Leaking-Free, Green, Double Core/Shell, Palladium-Loaded Magnetic Heterogeneous Nanocatalyst for Selective Aerobic Oxidation
Catalysis Letters 2018, 148, 2929–2934.

Surface functionalization of magnetic nanoparticles via palladiumcatalyzed DielsAlder approach
ChemistrySelect 2018, 3, 13057-13062.

Fe3O4SiO2TiO2-OSO3H: An efficient hierarchical nanocatalyst for the organic quinazolines syntheses
Journal of Porous Materials 2017, 24, 1481–1496.

Facile one-pot synthesis of a series of 7-aryl-8H-benzo[h]indeno[1,2-b]quinoline-8-one derivatives catalyzed by cellulose-based magnetic nanocomposite
Applied Organometallic Chemistry, 2017, 31, e3814.

Green cellulose-based nanocomposite catalyst: Design and facile performance in aqueous synthesis of pyranopyrimidines and pyrazolopyranopyrimidines
Carbohydrate Polymers 2017, 175, 409–416.

A mild, efficient and highly selective oxidation of sulfides to sulfoxides catalyzed by Lewis acid-urea-hydrogen peroxide complex at room temperature
Catalysis Letters 2017, 147, 2173–2177.

Solvent, metal and halogen-free synthesis of sulfoxides by using a recoverable heterogeneous urea-hydrogen peroxide silica-based oxidative catalytic system
Catalysis Communications 2017, 100, 62–65.

MgFe2O4/cellulose/SO3H nanocomposite: a new biopolymer-based nanocatalyst for one-pot multicomponent syntheses of polysubstituted tetrahydropyridines and dihydropyrimidinones
Journal of the Iranian Chemical Society 2017, 14, 1801–1813.

Magnetic cellulose/Ag as a novel eco-friendly nanobiocomposite to catalyze synthesis of chromene-linked nicotinonitriles
Carbohydrate Polymers 2017, 156, 259–267.
 
Ultrasonic treatment of CoFe2O4B2O3-SiO2 as a new hybrid magnetic composite nanostructure and catalytic application in the synthesis of dihydroquinazolinones
Ultrasonics Sonochemistry 2017, 37, 260-266.
 
Highly efficient protocol for the aromatic compounds nitration catalyzed by magnetically recyclable core/shell nanocomposite
Journal of the Iranian Chemical Society 2017, 14, 485–490.
 
Fe3O4PEG-SO3H rod-like morphology along with the spherical nanoparticles: novel green nanocomposite design, preparation, characterization and catalytic application
RSC Advances 2016, 6, 110928–110934.
 
Bionanostructure-catalyzed one-pot three-component synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives under solvent-free conditions
Reactive and Functional Polymers 2016, 109, 120–124.
 
Facile in situ synthesis and characterization of a novel PANI/Fe3O4/Ag nanocomposite and investigation of catalytic applications
RSC Advances 2016, 6, 98777–98787.
 
Facile synthesis of tetrahydrobenzoxanthenones via a one-pot three-component reaction using an eco-friendly and magnetized biopolymer chitosan-based heterogeneous nanocatalyst
Applied Organometallic Chemistry 2016, 30, 939–942.

 
Photocatalytic degradation of p-nitrophenol and methylene blue using Zn-TCPP/Ag doped mesoporous TiO2 under UV and visible light irradiation
Desalination and Water Treatment 2016, 57, 25848–25856.
 
Efficient oxidation and epoxidation using a chromium(VI)-based magnetic nanocomposite
Environmental Chemistry Letters 2016, 14, 195–199.
 
Design, synthesis, characterization and catalytic performance of a new cellulose-based magnetic nanocomposite in the one-pot three-component synthesis of α-aminonitriles
Applied Organometallic Chemistry 2016, 30, 382–386.
 
Design and Development of Novel Cellulose/γ-Fe2O3/Ag Nanocomposite: A Potential Green Catalyst and Antibacterial Agent
RSC Advances 2016, 6, 13657-13665.
 
An efficient protocol for the one-pot multicomponent synthesis of polysubstituted pyridines by using a biopolymer-based magnetic nanocomposite
Comptes Rendus Chimie 2015, 18, 1307–1312.
 
Preparation and characterization of silica-based magnetic nanocomposite and application as a recoverable catalyst for the one-pot multicomponent synthesis of quinazolinone derivatives
Applied Organometallic Chemistry 2015, 29, 809–814.
 
Efficient photo-oxidation of phenol and photo-inactivation of bacteria by cationic tetrakis(trimethylanilinium)porphyrins
Water Science and Technology: Water Supply 2015, 15, 1099–1105.
 
Low loaded palladium nanoparticles on ethylenediamine-functionalized cellulose as an efficient catalyst for electrochemical hydrogen production
RSC Advances 2015, 5, 70668–70674.
 
Synthesis of tetrazoles via isocyanide-based reactions
RSC Advances (Review) 2015, 5, 60938-60955.
 
Synthesis of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone derivatives via a three-component reaction catalyzed by nanoporous MCM-41
  Dyes and Pigments 2015, 122, 46-49.
 
Design, preparation and characterization of urea-functionalized Fe3O4/SiO2 magnetic nanocatalyst and application for the one-pot multicomponent synthesis of substituted imidazole derivatives
Catalysis Communications 2015, 69, 29–33.
 
Synthesis and characterization of copper porphyrin into SBA-16 through “ship in a
Solid State Sciences 2015, 46, 7-13.
 
Graphene oxide-chitosan bionanocomposite: a highly efficient nanocatalyst for the one-pot three-component synthesis of trisubstituted imidazoles under solvent-free conditions
RSC Advances 2015, 5, 33177-33184.
 
Synthesis of benzimidazolo[2,3-b]quinazolinone derivatives via a one-pot multicomponent reaction promoted by chitosan-based composite magnetic nanocatalyst
Chemistry Letters 2015, 44, 259–261.
 
A review of syntheses of 1,5-disubstituted tetrazole derivatives
Molecular Diversity (Review) 2015, 19, 189–212.
 
Preparation and characterization of a new surface modified dichromate/triethylamine/silica/iron oxide magnetic hybrid nanomaterial
Journal of the Iranian Chemical Society 2015, 12, 191–196.
 
One-pot three-component synthesis of pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-c]isoquinoline s using Fe3O4SiO2-OSO3H as an efficient heterogeneous nanocatalyst
RSC Advances 2014, 4, 64169–64173.
 
Efficient synthesis of benzodiazepine derivatives via a one-pot three-component reaction accelerated by chitosan-supported superparamagnetic iron oxide nanocomposite
Tetrahedron Letters 2014, 55, 6931-6934.
 
Synthesis and characterization of magnetic bromochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface modified iron oxide nanoparticles and the catalytic application in multicomponent reactions
RSC Advances 2014, 4, 29765–29771.
 

Facile synthesis of imidazo[1,2-a]pyridines via a one-pot three-component reaction under solvent-free mechanochemical ball-milling conditions
RSC Advances 2014, 4, 30229–30232.
 

Fe3O4cellulose composite nanocatalyst: Preparation, characterization and application in the synthesis of benzodiazepines
Catalysis Communications 2014, 53, 67–71.
 
Highly efficient protection of alcohols as trityl ethers under solvent-free conditions and recovery catalyzed by reusable nanoporous MCM-41-SO3H
Comptes Rendus Chimie 2014, 17, 994–1001.
 
PTSA-Catalyzed Synthesis of Polysubstituted Quinolines via Friedlander Reaction under Ball-Milling Conditions at Room Temperature and Theoretical Study on the Mechanism using a DFT Method
Journal of Physical Organic Chemistry 2014, 27, 589–596.
 
Synthesis, characterization and morphology of new magnetic fluorochromate hybrid nanomaterials with triethylamine surface modified iron oxide nanoparticles
Synthetic Metals 2014, 194, 11–18.
 
Synthesis of imidazo[1,2-a]pyridines using Fe3O4SiO2 as an efficient nanomagnetic catalyst via a one-pot multicomponent reaction
Helvetica Chimica Acta 2014, 97, 587-593.
 

Synthesis of pyrido[2',1':2,3]imidazo[4,5-c]isoquinolines via a one-pot three-component reaction
Tetrahedron Letters 2014, 55, 1848-1850.
 
Chitosan-supported Fe3O4 nanoparticles: a magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the syntheses of multifunctional benzimidazoles and benzodiazepines
RSC Advances 2014, 4, 9416-9423.
 

Preparation of magnetic fluorochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface modified iron oxide nanoparticles and their characterization
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2014, 355, 300–305.
 
Synthesis and characterization of magnetic dichromate hybrid nanomaterials with triphenyl phosphine surface modified iron oxide nanoparticles 
Solid State Sciences 2014, 28, 9-13.
 
One-pot multicomponent synthesis of diazepine derivatives using terminal alkynes in the presence of silica-supported superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Tetrahedron Letters 2013, 54, 2055–2059.
 
Potassium phthalimide-N-oxyl: A novel, efficient and simple organocatalyst for the one-pot three-component synthesis of various 2-amino-4H-chromene derivatives in water
Tetrahedron 2013, 69, 1074-1085.
 
Synthesis of a new class of tetronic acid derivatives: a one-pot three-component condensation reaction between isoquinoline or pyridine and dialkyl acetylenedicarboxylate with tetronic acid
Monatshefte für Chemie 2013, 144, 1051-1055.
 
Fe3O4/SiO2 nanoparticles: an efficient and magnetically recoverable nanocatalyst for the one-pot multicomponent synthesis of diazepines
Tetrahedron 2012, 68, 7827 -7833.
 
An efficient synthesis of 4H-chromene, 4H-pyran and oxepine derivatives via one-pot three-component tandem reactions
Tetrahedron Letters 2012, 53, 6977–6981.
 
Recent progress of isocyanide-based multicomponent reactions in Iran
Molecular Diversity (Review) 2011, 15, 41–68.
 
Electro-Organic Synthesis of 2-Amino-3-cyano-benzofuran Derivatives Using Hydroquinones and Malononitrile
Synthetic Communications 2011, 41, 561–568.
 

Novel isocyanide-based one-pot multicomponent syntheses of tetrahydrobenzo[b][1,4]oxazepine and malonamide derivatives
Journal of Combinatorial Chemistry 2010, 12, 630–632.
 
Diketene as an alternative substrate for a new Biginelli-like multicomponent reaction: one-pot synthesis of 5-carboxamide substituted 3,4-dihydropyrimidine- 2(1H)ones
Tetrahedron 2010, 66, 4040-4042.
 
A new one-pot three-component synthesis of 2,4-diamino-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile derivatives
Molecular Diversity 2010, 14, 179-182.
 
Novel syntheses of tetrahydrobenzodiazepines and dihydropyrazines via isocyanide-based multicomponent reactions of diamines
Journal of Combinatorial Chemistry 2010, 12, 186–190.
 
A four-component, one-pot synthesis of highly substituted 1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxamides
Tetrahedron Letters 2009, 50, 6355–6357.
 
Simmons–Smith reagent (Et2Zn, CH2I2): an efficient reagent in organic synthesis
Synlett (Review) 2009, 2009, 1690-1691.
 
A new one-pot four-component synthesis of disubstituted pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide derivatives
Journal of Combinatorial Chemistry 2009, 11, 375-377.
 
A novel class of extended pi-conjugated systems: one-pot synthesis of bis-3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines, pyrimidines and pyrazines
Molecular Diversity 2009, 13, 269-274.
 
Synthesis of fully substituted pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxamide derivatives via a one-pot four-component reaction
Tetrahedron Letters 2009, 50, 2911-2913.
 
Cellulose sulfuric acid: An efficient biopolymer-based catalyst for the synthesis of oxazolines, imidazolines and thiazolines under solvent-free conditions
Applied Catalysis A: General 2009, 358, 146-149.
 
Tin(II) chloride dihydrate catalyzed Groebke condensation: An efficient protocol for the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines and pyrazines
Chinese Journal of Chemistry 2009, 27, 369-371.
 
A novel synthesis of highly substituted imidazo[1,5-a]pyrazine derivatives by 3-CR/2-CR sequence
Molecular Diversity 2009, 13, 63-67.
 
Xanthan sulfuric acid: A new and efficient bio-supported solid acid catalyst for the synthesis of α-amino nitriles by condensation of carbonyl compounds, amines, and trimethylsilylcyanide
Catalysis Communications 2009, 10, 945-949.
 
Tandem oxidation process using ceric ammonium nitrate: three-component synthesis of trisubstituted imidazoles under aerobic oxidation conditions
Synthetic Communications 2009, 39, 102-110.
 
A novel one-pot pseudo-five-component synthesis of 4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepine-5-carboxamide derivatives
Journal of Organic Chemistry 2008, 73 , 3925-3927.
 
Novel isocyanide-based three-component synthesis of 3,4-dihydroquinoxalin-2-amine derivatives
Journal of Combinatorial Chemistry 2008, 10, 323-326.
 
Novel multicomponent one-pot synthesis of tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine-2-carboxamide derivatives
Journal of Combinatorial Chemistry 2008, 10, 595-598.
 
Novel isocyanide-based three-component one-pot synthesis of cyanophenylamino-acetamide derivatives
Journal of Combinatorial Chemistry 2008, 10, 883-885.
 
A facile electrochemical method for the synthesis of phenazine derivatives via an ECECC pathway
Tetrahedron Letters 2008, 49, 5622-5624.
 
Click reaction: Highly efficient synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones
Synthetic Communications 2008, 38, 3751 -3759.
 
Rapid synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines and pyrazines
Synthetic Communications 2008, 38, 1090-1095.
 
Green and efficient synthesis of quinoxaline derivatives via ceric ammonium nitrate promoted and in situ aerobic oxidation of α-hydroxy ketones and α-keto oximes in aqueous media
Chemical & Pharmaceutical Bulletin 2008, 56, 79-81.
 
A novel isocyanide-based three-component reaction: synthesis of highly substituted 1,6-dihydropyrazine-2,3-dicarbonitrile derivatives
Journal of Organic Chemistry 2007, 72, 6309-6311.
 
Cellulose sulfuric acid as a bio-supported and recyclable solid acid catalyst for the one-pot three-component synthesis of α-amino nitriles
Applied Catalysis A: General 2007, 339, 149-151.
 
Microwave assisted synthesis of metal-free phthalocyanine and metallophthalocyanines
Dyes & Pigments 2007, 74, 279-285.
 
Cellulose sulfuric acid catalyzed one-pot three-component synthesis of imidazoazines
Chemical & Pharmaceutical Bulletin 2007, 55, 957-958.
 
Ionic liquid promoted one-pot three-component reaction: Synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]azines using trimethylsilylcyanide
Monatshefte für Chemie 2007, 138, 51-56.
 
One-pot three-component synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines and pyrazines in the presence of silica sulfuric acid
Monatshefte für Chemie 2007, 138, 73-76.
 
Solid acid promoted synthesis of quinoxaline derivatives at room temperature
Chinese Journal of Chemistry 2007, 25, 818-821.
 
Three-component, one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones catalyzed by bromodimethylsulfonium bromide
Chemical Papers 2007, 61, 333-336.
 
A fast and efficient method for the synthesis of 1,5-benzodiazepine derivatives under solvent-free conditions
Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 2007, 26, 93-97.
 
Ionic liquid promoted one-pot synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines
Tetrahedron Letters 2006, 47, 3031-3034.
 
Rapid and efficient synthesis of metal-free phthalocyanine derivatives
Journal of Porphyrins & Phthalocyanines 2006, 10, 1253-1258.


دفعات مشاهده: 7970 بار   |   دفعات چاپ: 1033 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 71 بار   |   0 نظر

کتاب

 | تاریخ ارسال: 1391/10/12 | 

1. کتاب تخصصی بین المللی "مواد هیبریدی بر پایه نانوذرات مغناطیسی: اصول و کاربردها" فصل 18
Chapter 18: MAGNETIC HYBRID NANOCATALYSTS. In: Nguyen T.A. (ed) “MAGNETIC NANOPARTICLES BASED HYBRID MATERIALS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS, Book in the Micro & Nano Technologies Series.” Elsevier 2020. ISBN: 9780128236895.

2. کتاب تخصصی بین المللی "ابرجاذبهای هیدروژلها بر پایه سلولز: پلیمرها و کامپوزیتهای پلیمری"

Chapter 15: Modification of Cellulose. In: Mondal M. (eds) Cellulose-Based Superabsorbent Hydrogels. Polymers and Polymeric Composites: A Reference Series. Springer Nature 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-76573-0_17-1.


3. کتاب تخصصی بین المللی "شیمی ایزوسیانیدها: کاربردها در سنتز و علم مواد"

  Isocyanide Chemistry: Applications in Synthesis and Material Science , Wiley-VCH, Germany, 2012

  فصل هشتم (صفحات 298-263): Zwitterions and Zwitterion-Trapping Agents in Isocyanide Chemistry


دفعات مشاهده: 3822 بار   |   دفعات چاپ: 474 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظر

پایان نامه های هدایت شده

 | تاریخ ارسال: 1391/10/12 | 

  دانشجویان (راهنمایی/مشاوره)
 

مقطع

مسئولیت

تعداد (نفر)

دانش آموخته

درحال تحصیل

دکتری

راهنمایی

4

6

مشاوره

4

3

کارشناسی ارشد

راهنمایی

30

6

مشاوره

15

3

پسادکتری

استاد میزبان و مسئول پروژه 1 1 

دفعات مشاهده: 4720 بار   |   دفعات چاپ: 511 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر

افتخارات

افتخارات:

   * عضو فدراسیون سرآمدان علمی ایران (از ۱۰۰ نفر منتخب کل کشور در سال ۱۴۰۰)

  * دانشمند جوان برجسته تقدیرشده ویژه توسط فرهنگستان علوم ایران (در سال ۱۳۹۹)

  * استاد نمونه منتخب در چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (۱۳۹۹ )

  * دانشمند یک درصد برتر جهان (۱۳۹۹)(۱۳۹۸)(۱۳۹۷)

  * کسب جایزه جهانی دو سالانه شیمی سبز (۱۳۹۵)
 

  * برگزیده آیوپاک (اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی) پژوهشگر جوان برجسته بین المللی در سال ۲۰۱۶

 
  * رتبه اول پژوهشگران علوم و فناوری نانو ایران، دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۴)
 

  * پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۹) (۱۳۹۸) (۱۳۹۷) (۱۳۹۶) (۱۳۹۴)
 

  * پژوهشگر جوان برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۱)
 

  * پژوهشگر برتر دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۱)
 

  * جزء ده درصد اول پژوهشگران علوم و فناوری نانو ایران (۱۳۹۳)
 

  * رئیس دانشکده شیمی (از ۱۳۹۹ تاکنون)

   * عضو هیات ممیزه دانشگاه (از ۱۳۹۹ تاکنون)

  * معاون پژوهشی دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۷-تاکنون)

  * عضو شورای نشر مجلات دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۸-تاکنون)


  * دبیر علمی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران (تهران ۱۳۹۶)

  * دبیر علمی دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران (تهران ۱۳۹۴)
 

  * عضو کمیته علمی اولین همایش ملی واکنش های چندجزیی (کرمان ۱۳۹۱)
 

  * عضو کمیته علمی نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران (رفسنجان ۱۳۹۱)
 

  * عضو شورای سردبیری و هیات تحریریه مجلات بین المللی (تاکنون-۱۳۹۰). از جمله:

Editorial Board Member of Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (ISI, IF = ۱.۳)

Editorial Board Member of Current Chemistry Letters (Scopus)
 
Editorial Board Member of
Asian Journal of Green Chemistry (ISC)
 
Editorial Board Member of
Journal of Medicinal and Chemical Sciences (ISC)

 Editorial Board Member of Current Green Chemistry (ISI)

 
* دبیر کمیته منتخب دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۳-۱۳۹۰)
 

  * معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۳-۱۳۸۹)
 

  * عضو شورای چاپ و نشر مجلات دانشگاه علم و صنعت ایران (تاکنون-۱۳۹۸)
 
  * عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران (تاکنون-۱۳۹۷)

  * عضو شورای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۳-۱۳۸۹)
 

  * عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۳-۱۳۸۹)
 

  * عضو شورای مرکزی دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران (از سال ۱۳۹۰ تاکنون)
 

  * داور معتمد مجلات ISI JCR-Q۱ در انتشارات بین المللی از جمله ACS-RSC-Wiley-Elsevier-Springer

 
  *  استاد منتخب از منظر کیفیت آموزشی و آداب علمی و اجتماعی (۱۳۹۶)

  * استاد برتر آموزشی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۱)
 

  * دانشجوی نمونه کشوری (۱۳۸۸)
 

  * عضو برگزیده بنیاد ملی نخبگان کشور (۱۳۸۷)
 

  * دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۷)
 

  * دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۶)
 

  * دانش­ آموخته رتبه اول دکترای دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۸)
 

  * دارای چندین مقاله پراستناد (۲۰۲۰-۲۰۱۰)
 

  * کسب رتبه اول آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۴)
 

  * کسب رتبه سوم آزمون دکترای دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۴)


دفعات مشاهده: 5390 بار   |   دفعات چاپ: 730 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 102 بار   |   0 نظر

طرح های پزوهشی

  1) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( تاکنون - 1391 ) تحت عنوان:

  تهیه نانوکامپوزیتهای مغناطیسی با پایه پلیمرهای زیستی و استفاده از آن در سنتز ترکیبات دارویی با راهبرد واکنش های چندجزیی و دارورسانی هدفمند

  2) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1391 - 1390 ) تحت عنوان:

  تولید نیمه صنعتی نمونه های استاندارد شبه بافتی

  3) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1391 - 1390 ) تحت عنوان:

  طراحی و بهینه سازی فرمولاسیون ترکیبات شبه بافتی

  4) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1391 - 1390 ) تحت عنوان:

  طراحی و سنتز ترکیبات هتروسیکل دارویی جدید به روش واکنشهای چندجزیی

  5) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1390-1389 ) تحت عنوان:

  تهیه نانوفیبرهای نوین از پلیمرهای سنتزی و طبیعی

  6) همکار اصلی در طرح پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی ( 1388-1387 ) تحت عنوان:

  الکتروریسندگی نانوالیاف کیتوسان/پلی اتیلن اکسید

  7) همکار اصلی در طرح پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی ( 1388-1387 ) تحت عنوان:

  تثبیت کربن اکتیو در فوم­ پلیمری

  8) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی ( 1387-1386 ) تحت عنوان:

  سنتز ترکیبات دی هیدروکینوکسالین-2-آمین بر اساس واکنش تراکمی سه جزیی نوین از ایزوسیانیدها

  9) مجری طرح پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی (1385- 1384 ) تحت عنوان:

  سنتز مشتقات بنزودیازپین در حضور کاتالیست اسید جامد در دمای اتاق تحت شرایط بدون حلال

  10) همکار اصلی در طرح پژوهشی شرکت ملی نفت ایران ( 1387-1384 ) تحت عنوان:

  ارائه روشهای فیزیکی و شیمیایی جهت رفع آلودگیهای نفتی از بسترهای آب و خاک جزیره خارگ


دفعات مشاهده: 5041 بار   |   دفعات چاپ: 779 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 97 بار   |   0 نظر