دروس مصوب دکتری

برنامه دکتری مهندسی شیمی

  فهرست دروس اصلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی (علاوه بر دروس اصلی کارشناسی ارشد)

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  ۱۱

  ۱۲

  ۱۳

  ۱۴

  ۱۵

  ۱۶

  ۱۷

  ۱۸

  ۱۹

  ۲۰

  ۲۱

  انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)

  انتقال حرارت پیشرفته (تابش)

  پدیده‌های انتقال پیشرفته

  کنترل پیشرفته

  محاسبات عددی پیشرفته

  جداسازی چند جزئی

  بهینه سازی در مهندسی شیمی

  مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها

  ترمودینامیک مخلوطها

  طراحی راکتورهای صنعتی و ویژه

  پدیده‌های سطحی

  رئولوژی پیشرفته و سیالات غیرنیوتنی

  مهندسی محیط زیست پیشرفته

  طراحی مفهومی فرآیندها

  پدیده‌های انتقال در سیستم‌های بیولوژیک

  مهندسی بیوشیمیایی پیشرفته

  مهندسی فرایندهای پلیمری

  مطالب ویژه

  سمینار دکتری

  پروژه دکتری

  …

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

 

پیوست ۲ برنامه دکتری مهندسی شیمی

  فهرست دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

  گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  ۱۱

  ۱۲

  ۱۳

  ۱۴

  ۱۵

  ۱۶

  ۱۷

  ۱۸

  ۱۹

  ۲۰

  ۲۱

  ترمودینامیک پیشرفته

  سینتیک و طرح راکتور پیشرفته

  ترمودینامیک آماری

  پیش بینی خواص سیالات (فیزیکی، شیمیایی و ترمودینامیکی)

  کاتالیستهای صنعتی و ناهمگن

  طراحی راکتورهای صنعتی و ویژه

  طراحی راکتورهای بیوشیمیایی

  سینتیک و راکتورهای پلیمریزاسیون

  پدیده‌های سطحی

  مهندسی احتراق پیشرفته

  استخراج فوق بحرانی

  مهندسی الکتروشیمی پیشرفته

  مهندسی سیمان

  بهینه سازی انرژی

  تکنولوژی پینچ (Pinch)

  اکسرژی (Exergy)

  مهندسی سیال شدن

  مطالب ویژه

  سمینار دکتری

  پروژه دکتری

  …

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  

  پیوست ۲ برنامه دکتری مهندسی شیمی (ادامه)

  فهرست دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

  گرایش پدیده‌های انتقال و فرآیندهای جداسازی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

 

 

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  ۱۱

  ۱۲

  ۱۳

  ۱۴

  ۱۵

  ۱۶

  ۱۷

  ۱۸

  ۱۹

  علاوه بر دروس سیالات و حرارت وجرم و ریاضیات پیشرفته دروس زیر توصیه می‌شوند.

  پدیده‌های انتقال پیشرفته

  جداسازی چند جزئی

  تئوی لایه مرزی

  جریانهای متلاطم

  جریانهای چند فازی

  مهندسی سیال شدن

  تبلور صنعتی

  پدیده خشک شدن

  مهندسی مخازن هیدروکربنی

  روشهای خاص جداسازی

  فرایندهای جداسازی غشایی

  استخراج فوق بحرانی

  هیدرودینامیک ماکرومولکولها

  مهندسی سیمان

  فرایندهای پالایش پیشرفته

  مطالب ویژه

  سمینار دکتری

  پروژه دکتری

  …

 

 

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

 

 

  پیوست ۲ برنامه دکتری مهندسی شیمی (ادامه)

  فهرست دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

  گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندها

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  ۱۱

  ۱۲

  ۱۳

  ۱۴

  ۱۵

  ۱۶

  ۱۷

  ۱۸

  ۱۹

  ۲۰

  ۲۱

  ۲۲

  طراحی فرایندهای شیمیایی

  طراحی تجهیزات فرایندی

  طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)

  مدلسازی و شبیه سازی

  سینتیک و طراحی راکتورهای پیشرفته

  طراحی راکتورهای صنعتی ویژه

  تجزیه و تحلیل آماری فرایندها

  روش اجزاء (المانهای) محدود

  افزایش مقیاس فرایندها

  کنترل پیشرفته

  کنترل واحدهای صنعتی

  کنترل مدرن و دیجیتال

  بهینه سازی در مهندسی شیمی

  بهینه سازی انرژی

  تکنولوژی پینچ (Pinch)

  اکسرژی (Exergy)

  مهندسی احتراق پیشرفته

  فرایندهای پالایش پیشرفته

  مطالب ویژه

  سمینار دکتری

  پروژه دکتری

  …

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  

  پیوست ۲ برنامه دکتری مهندسی شیمی (ادامه)

  فهرست دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

  گرایش بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  جداسازی در سیستمهای بیولوژیک

  اصول تکنولوژی تخمیر

  تکنولوژی آنزیمها

  طراحی راکتورهای بیوشیمیایی

  کاربرد مهندسی شیمی در پزشکی

  مهندسی محیط زیست پیشرفته

  مطالب ویژه

  سمینار دکتری

  پروژه دکتری

  …

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

    پیوست ۲ برنامه دکتری مهندسی شیمی (ادامه)

  فهرست دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

  گرایش مهندسی محیط زیست

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  ۹

  ۱۰

  مهندسی محیط زیست پیشرفته

  تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته

  مهندسی آلودگی هوا

  دفع و مدیریت مواد زائد جامد

  مهندسی بیوشیمیایی پیشرفته

  طراحی راکتورهای بیوشیمیایی

  مهندسی احتراق پیشرفته

  مطالب ویژه

  سمینار دکتری

  پروژه دکتری

  …

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  

  

  پیوست ۲ برنامه دکتری مهندسی شیمی (ادامه)

  فهرست دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

  گرایش مهندسی پلیمر

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ۱

  ۲

  ۳

  ۴

  ۵

  ۶

  ۷

  ۸

  رئولوژی پیشرفته و سیالات غیرنیوتنی

  هیدرودینامیک ماکرومولکولها

  سینتیک و راکتورهای پلیمریزاسیون

  خواص مهندسی پلیمرها

  مطالب ویژه

  سمینار دکتری

  پروژه دکتری

  …

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

 

 


دفعات مشاهده: 41404 بار   |   دفعات چاپ: 3485 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 188 بار   |   0 نظر