راهنمایی پایان نامه ها

  1- سنتز و بررسی کمپلکس هایی از لیگاندهای دارای اتم های دهنده اکسیژن و نیتروژن با دو تا سه فلز واسطه، مریم راد ، اسفند 1389.

  2- تهیه نانونیکل اکسید با استفاده از کربوکسیلیک اسیدها و شناسایی آن، لیلا فرودی، مهر 1390.

  3- مطالعه ی نظری اثر لیگاند بر ساختار کمپلکس های تالیم، سیده الهام مداحی، شهریور 1391.

  4- تهیه و شناسایی میکرو و نانو کره های اکسید تالیوم، سرب و قلع با استفاده از کمپلکس های آنها به عنوان پیش ماده، طاهره شالچی ، آذر 1391.

  5- تهیه و بررسی کاربرد نانو رنگدانه های باز تابنده پرتو زیر قرمز حاصل از سرباره ها ، نفیسه ممی نژاد، آذر 1391.

  6- سنتز نانوپوسته تیتانیوم اکسید به روش میسل معکوس و بررسی خصلت فوتوکاتالیستی آن، سحر هداوند، بهمن 1391.

  7- تهیه و شناسایی سریوم اکسید با یک روش نوین، حمیدرضا پناهی، آبان 1392.

  8- تهیه وشناسایی نانو کبالت اکسید با مورفولوژی زنجیری، مسعود پیوندی‌پور، آذر 1392.

  9- تولید و بهبود خاصیت پیزوالکتریک نانوساختارهای تک بعدی روی اکسید به روش شیمیایی تر، متین سادات صانعی موسوی، شهریور 1393.

  10- سنتز نانوباریوم کرومات با استفاده از مواد فعال سطحی طبیعی و سنتزی، نوید شاه میری، آبان 1393.

  11- سنتز و شناسایی نانوذرات فریت Co-Zn آلاییده با سریوم به روش سل-ژل خود احتراقی و بررسی خواص مغناطیسی و ضد سرطانی، یاسره افرا، دی 1393.

  12- کاربرد مواد فعال سطحی طبیعی در سنتز نانوذرات مگنتیت و ازدیاد برداشت نفت (EOR)، اکرم امیدواری،دی 1393.

  13- تهیه و شناسایی نانو ذرات SiO2 و بهبود خواص سطحی آن و بررسی هدایت حرارتی در سیال پایه، محمد امیری، مهر 1394.
14-
سنتز و شناسایی مزوپور سیلیکاتی توخالی کروی (HMSS) و  عامل دار کردن آن (NH2-HMSS) و بررسی بارگیری و آزادسازی داروی دگزامتازون بر روی آنها، سید مهدی امین الرعایا، آبان 1394.

15- تهیه رنگدانه اکسیدهای فلزی مخلوط با تیتانیوم اکسید و بررسی و مقایسه خواص بازتابندگی NIR آنها ، نرجس شریف زاده، آبان 1394.
16- سنتز هیدروکسید لایه­ای مضاعف Mg-Al  و بهبود و بررسی نقش آن در فرآیندهای کاتالیزگری، رضا تندفکر، آبان 1394.
17-
سنتز، شناسایی و بهینه سازی ساختار­های شبکه­ای متخلخل بر پایه فلز­های نیکل و روی با لیگاند­ دهنده اکسیژن، نعمت ا... محمدی، آبان 1394.
18-
سنتزو شناسایی چارچوب فلز-آلی بر پایه زیرکونیوم و بررسی کاربرد و عملکرد آن در بهبود خواص نانو کامپوزیت‌ها، سعید فرهادی، آبان 1394.
19-
سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی کاتالیزگری چارچوب های فلز-آلی بر پایه کبالت و نیکل با مشتقات لیگاند های کربوکسیلاتی، حامد رمضانعلی زاده، شهریور 1395.
20-
سنتز، شناسایی و کاربرد رنگینه های کمپلکس مس با لیگاند های آزو، ابوالقاسم اختری، مهر 1395.


 


دفعات مشاهده: 6039 بار   |   دفعات چاپ: 815 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 56 بار   |   0 نظر

مقالات ارایه شده در مجلات

·مقالات ارایه شده در مجله ها

 1. تهیه کمپلکس پلی اکوا تریس کروماتو بیس (اتیلن دی آمین) کادمیم و تعیین ساختار بلوری آنها، ف. منطقی، ع. طائب، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال سوم، شماره 2، صفحه 27، پاییز 1373
  
 2. معرفی عنصرهای با 
Z >100 ، ف. منطقی، مجله رشد آموزش شیمی، سال 12، شماره 2، صفحه 6، زمستان 1376

 3. مولکول رایانه ای، ف. منطقی، مجله رشد آموزش شیمی، سال 13، شماره 1، صفحه 52، پاییز 1377

 4. تهیه و شناسایی ساختار بلورین کمپلکس [
Cd(phen)2(NO3)] ، ع.طائب، ل. زنیدپور ، ف. منطقی، آ. تجردی ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال هشتم، شماره 1، صفحه 23، بهار و تابستان 1379
 
5. ساماندهی انبار مواد شیمیایی، ف. منطقی، مجله رشد آموزش شیمی، سال 15، شماره 2، صفحه 22، تابستان 1380
 
6. برگهای پاییزی، ف. منطقی، مجله رشد آموزش شیمی، دوره ی 18، شماره 2، صفحه 42، زمستان 1383

7. A Nine-Coordinated Zr(IV) Complex and a Self-Assembling System Obtained from a Proton Transfer Compound Containing 2,6 -Pyridinedicarboxylate and 2,6-Pyridinediammonium; Synthesis and X-ray Crystal Structure, A. Moghimi, H. Aghabozorg, F. Manteghi, M. Ranjbar, Zeitschrift fur anorganische und allgemeine chemie (2005) 631, 1.

8. Novel Complexes of Gallium(III), Indium(III) and Thallium(III) with Pyridine- Containing Proton Transfer Ion Pairs Obtained from Dipicolinic Acid _ Synthesis, Characterization and X-ray Crystal Structure, H. Aghabozorg, F. Ramezanipour, P. D. Kheirollahi, A. A. Saei, A. Shokrollahi, M. Shamsipur, F. Manteghi, J. Soleimannejad, M. A. Sharif, Zeitschrift fur anorganische und allgemeine chemie (2006) 632, 147-154.

9. A Proton Transfer Compound of Piperazine with Pyridine-2,6-dicarboxylic Acid and Its Palladium(II) and Thallium(III) Complexes; Synthesis, Characterization and Crystal Structure, H. Aghabozorg, M. Ghadermazi, F. Manteghi, B. Nakhjavan, Zeitschrift fur anorganische und allgemeine chemie (2006) 632, 2058-2064.
10. Propane-1,3-diaminium pyridine-2,3-dicarboxylate monohydrate, F. Manteghi, M. Ghadermazi, H. Aghabozorg, Acta Crystallographica (2007) E63, o2809.
11. سرگذشت ید، ف. منطقی، مجله رشد آموزش شیمی، دوره ی بیستم، شماره ی 4، تابستان 1386

12. Crystal engineering and molecular architecture, H. Aghabozorg, F. Manteghi, M. Ghadermazi, F. Mohammad Panah, S. Sheshmani, Journal of Technical Education (2007) 1(4), 57-78. 

13. Ammonium 6-carboxypyridine-2-carboxylate, H. Aghabozorg, F. Manteghi, M. Ghadermazi, Acta Crystallographica (2007) E63, o4454.

14. Supramolecular cobalt(II), copper(II) and cadmium(II) complexes obtained from a proton transfer compound including pyridine-2,6-dicarboxylate and propane-1,3-diaminium ions; synthesis, characterization and crystal structure, H. Aghabozorg, M. Ghadermazi, B. Nakhjavan, F. Manteghi, Journal of Chemical Crystallography (2008) 38, 135-145.


15. Bis(piperazinediium) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate hexahydrate, H. Aghabozorg, F. Manteghi, M. Ghadermazi, Acta Crystallographica (2008) E64, o740.

16. Piperazinium pyridine-2,3-dicarboxylate, H. Aghabozorg, F. Manteghi, M. Ghadermazi, Acta Crystallographica (2008) E64, o230.

17. Catena -Poly[triaquacadmium(II)-µ- pyridine-2,3-dicarboxylato-κ3-N,O 2:O3;O3:N,O2), H. Aghabozorg, E. Motyeian, R. Khadivi, M. Ghadermazi, F. Manteghi, Acta Crystallographica (2007) E63, m320-m321.

18. Guanidinium (aqua-2κO)(4-hydroxy-6-carboxypyridine-2- carboxylato-2 κ3 O2,N,O6)(μ-4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato-1:2 κ 4O2,N,O6:O2) (4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato-1 κ 3O2,N,O6)dizincate(II) di hydrate , H. Aghabozorg, S. Saadati, E. Motyeian, M. Ghadermazi, F. Manteghi, Acta Crystallographica (2008) E64, m466-m467.

19. Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium)tris(pyridine-2,6-dicarboxylato)zirconate(IV) tetrahydrate; S. Daneshvar, H. Aghabozorg, F. Manteghi, Acta Crystallographica (2008) E64, m1308- m1309.

20. Catena -Poly[[[aquacadmium(II)]bis(μ -4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)[aquacadmium(II)]di-aqua] tetrahydrate], H. Aghabozorg, N. Ilaie, M. Heidari, F. Manteghi and H. Pasdar, Acta Crystallographica (2008) E64, m1351-m1352.

21. Poly[ethylenediamine[di-aqua-(6-benzene-1,2,4,5-tetracarboxylato-10O1,O1':O2,O2':O2':O4,O4':O5:O5,O5') dithallium(I)]], M. Rafizadeh and F. Manteghi, Acta Crystallographica (2009) E65, m17-m18.

22. (Propane-1,3-diammonium) bis(4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato-O,N,O)zinc(II)3.5-hydrate, M. Ghadermazi, F. Manteghi and H. Aghabozorg, Acta Crystallographica (2009) E65, m1374-m1375.

23. 4,4'-Bipyridinium bis(2-carboxypyridine-3-carboxylate). J. Soleimannejad, H. Aghabozorg, A. Morsali, F. Hemmati and F. Manteghi, Acta Crystallographica (2009) E65, o153.

24. A Novel Supramolecular Compound of Cadmium(II); Synthesis, Characterization, Crystal Structure, ab initio HF, DFT Calculations and Solution Study; H. Aghabozorg, F. Manteghi, M. Ghadermazi, M. Mirzaei, A. R. Salimi, A. Shokrollahi, S. Derki, H. Eshtiagh-Hosseini, Journal of Molecular Structure (2009) 919, 331-338.

25. Synthesis and Crystal Structure of Mn(II) and Hg(II) Compounds and Solution Studies of Mn(II), Zn(II), Cd(II) and Hg(II) Compounds based on Piperazinediium Pyridine-2,3-dicarboxylate, H. Aghabozorg, S. Daneshvar, E. Motyeian, F. Manteghi, R. Khadivi, M. Ghadermazi, A. Shokrollahi, M. Ghaedi, S. Derki, M. Shamsipur, Journal of Iranian Chemical Society (2009) 6(3), 620-637.

26. (2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline)(4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)copper(II) trihydrate, J. Soleimannejad, H. Aghabozorg, F. Manteghi, S. Najafi, Acta Crystallographica (2009) E65, m761–m762.

27. Synthesis, X-ray Characterization and Molecular Structure of a Novel Supramolecular Compound of Antimony(III); Theoretical Investigation on Molecular and Electronic Properties based on the ab initio HF and V arious DFT Methods; H. Aghabozorg, F. Manteghi, M. Ghadermazi, M. Mirzaei, A. R. Salimi, H. Eshtiagh-Hosseini, Journal of Iranian Chemical Society (2010) 7(2), 500-509.

28. Piperazinediium, Zr(IV) and Ce(IV) pyridine-2,6-dicarboxylates: Syntheses, characterizations, crystal structures, ab initio HF, DFT calculations and solution studies, H. Aghabozorg, E. Motieiyan, A. R . Salimi, M. Mirzaei, F. Manteghi, A. Shokrollahi, S. Derki, M. Ghadermazi, S. Sheshmani, H. Eshtiagh-Hosseini, Polyhedron (2010) 29, 1453–1464.

29. Two Novel Metal Organic Frameworks of Sn(II) and Pb(II) with Pyridine-2,6-dicarboxylic Acid and 4,4 -Bipyridine: Syntheses, Crystal Structures and Solution Studies, J. Soleimannejad, H. Aghabozorg, S. Hooshmand, M. Ghanbari, F. Manteghi, M. Shamsipur, Journal of Iranian Chemical Society (2010) 7(2), 405-418.

30. Hexakis(dimethyl sulfoxide-k(O)-thallium(III) trinitrate , M. Ghadermazi, F. Manteghi, Acta Crystallographica (2010) E66, m812.

31. Hexaaquaniickel(II) tetrakis(m-ptridine-26-dicarboxylato)bis(pyridine-26-dicarboxylato)trinickelate(II), octahydrate, J . Safaei Ghomi, E. Motyeian, F. Manteghi, M. Ghadermazi, H. Aghabozorg, Acta Crystallographica (2011) E66, m1016-m1017.

32. Piperazine-1,4-diium pyridine-2,3dicarboxylate methanol monosolvate, F. Manteghi, M. Ghadermazi, N. Kakaei, Acta Crystallographica (2011) E67, o1122.

33. A Proton Transfer and a Nickel(II) Compound Including Pyridine-2,6-dicarboxylate and Phenylhydrazinium Ions: Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Solution Study , M. Ghadermazi, F. Manteghi, S. Mehdizadeh, N. Kakaei, A. Shokrollahi, Z. Malekhosseini and M. Shamsipur, Journal of Iranian Chemical Society (2011) 8(4), 919-930.

34. Synthesis, characterization, solution study and crystal structure of complexes of Cr(III), Co(II), Ni(II) and Cu(II) with chelidamic acid, J . Soleimannejad, H . Aghabozorg, M. Nasibipour, S. Najafi, F . Manteghi, A. Shokrollahi, E. Karami, M . Shamsipur, Journal of Iranian Chemical Society (2012) 9(1), 415-430.

35. Synthesis, identification, crystal structure and theoretical study of a Ce(IV) complex, M. Ghadermazi, N. Kakaei,  F. Manteghi, J. Beheshtian, Journal of Iranian Chemical Society (2014) 11(5), 1353-1361.

36. Electrocatalytic hydrogen production by bulk and nano Fe2O3 and carbon nanotube modified with Fe2O3, A. Akhtar, A. Ghaffarinejad, S.M.R Milani Hossein, F. Manteghi, N. Maminejad, Journal of Electroanalytical Chemistry (2015) 739, 73-83.

37. Preparation and application of cobalt oxide nanostructures as electrode materials for electrochemical supercapacitors, F. Manteghi, S.H. Kazemi, M. Peyvandipour, A. Asghari, RSC Advances (2015) 5, 76458-76463.

38. Modification of green synthesized ZnO nanorods for actuation application, M.S. Saneei Mousavi, F. Manteghi, M. Kolahdouz, R. Soleimanzadeh, M. Norouzi, Z. Kolahdouz Esfahani, Journal of Alloys and Compounds (2015) 650, 936-943.

39. Thermal conductivity of water and ethylene glycol nanofluids containing new modified surface SiO2-Cu nanoparticles Experimental and modeling, M. Amiri, S. Movahedirad, F. Manteghi, Applied Thermal Engineering (2016) 108, 48-53.

40. A novel MOF/BiFeOcomposite as a catalyst for efficient and selective oxidation of alcohols, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, RSC Advances (2016) 6, 99096-99104.
41. Mixed cobalt/nickel metal organic framework an efficient catalyst for one-pot synthesis of substituted imidazoles, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, Monatshefte fur Chemie (2017) 148(2), 347-355.

42. Design and development of a novel BiFeO3/CuWOheterojunction with enhanced photocatalytic performance for the degradation of organic dyes, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2017) 338, 60-71.

43. Immobilization of mixed cobalt/nickel metal-organic framework on a magnetic BiFeO3: A highly efficient separable photocatalyst for degradation of water pollutions, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (2017) 346, 89-104.

44. The effect of cationic surfactant on the structure, morphology and optical band gap of ferrites synthesized by a microwave sol–gel auto-combustion method
, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, R. Fazaeli, M. Ghahari,   
Nanochemistry Research (2017) 2(2) 159-165.  

45. Synthesis of a novel MOF/CuWO
4 heterostructure for efficient photocatalytic degradation and removal of water pollutants, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, Journal of  Cleaner Production (2018) 172, 2655-2666. 
  
46. Efficient degradation of azo dye pollutants on ZnBi38O58 nanostructures under visible-light irradiation. H. Najafian, F. Manteghi, F. Beshkar, M. Salavati-Niasari, Separation and Purification Technology
 (2018) 195, 30-36.
 

47. Cd3Bi10O20 nanostructures: new facile synthesis, characterization and photocatalytic activity under visible light irradiation, H. Najafian, F. Manteghi, F. Beshkar, M. Salavati-NiasariJournal of Materials Science: Materials in Electronics (2018) 29(8) 6639-6647. 
 
48. Doped Nafion-Layered Double Hydroxide Nanoparticles as a Modified Ionic Polymer Metal Composite Sheet for a High-Responsive Humidity Sensor. F. Beigi; M.S. Saneei Mousavi; F. Manteghi; M.R. Kolahdouz, Applied Clay Sciences (2018) 166, 131-136.
 
49. Design of a remote-control drug delivery implantable chip for cancer local on demand therapy using ionic polymer metal composite actuator
, M.S.S. Mousavi, A.H. Karami, M. Ghasemnejad, M.R. Kolahdouz, F. Manteghi, F. Ataei, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials (2018) 86, 250-256.      
 

50. Enhanced photocatalytic activity of a novel NiO/Bi2O3/Bi3ClO4 nano-composite for the degradation of azo dye pollutants under visible light irradiation, H. Najafian, F. Manteghi, F. Beshkar, M. Salavati-Niasari, Separation and Purification Technology (2019) 209, 6-17.
 
51. Elimination of Direct Red 264 using Magnetic Pure and Zn-doped NiFe2O4 Nanophotocatalysts under Visible Light Irradiation: Isothermic and Kinetic Studies, M. Kamel Attar Kar, R. Fazaeli, F. Manteghi, M. Ghahari, Environmental Progress & Sustainable Energy (2019 accepted) https://doi.org/10.1002/ep.1309752. Fabrication of nanocomposite photocatalyst CuBi2O4/Bi3ClO4 for removal of acid brown 14 as water pollutant under visible light irradiation is now available online, containing full bibliographic details. H Najafian, F Manteghi, F. Beshkar, M. Salavati-Niasari, Journal of Hazardous Materials (2019) 361, 210–220.
 
53. Fabrication of ionic polymer metal composite for bio-actuation application: sputtering and electroless plating methods, M.S.S. Mousavi, A. Alaei, R. Hasani, M.R. Kolahdouz, F. Manteghi, F. AtaeiMaterials Research Express
 (2019 accepted), doi:10.1088/2053-1591/aaf61d. 


54. Structural, optical and isothermic studies of CuFe2O4 and Zn-doped CuFe2O4 nanoferrite as a magnetic catalyst for photocatalytic degradation of Direct Red 264 under visible light irradiation, M Kamel Attar Kar, R. Fazaeli, F. Manteghi, M. Ghahari, Environmental Progress & Sustainable Energy, (2019 accepted) https://doi.org/10.1002/ep.13109.
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 10624 بار   |   دفعات چاپ: 2059 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 116 بار   |   0 نظر

پایان نامه ها و کارآموزی

راهنمایی پایان نامه دانشجویان ارشد :

 1. سنتز و  بررسی کمپلکس هایی از لیگاندهای دارای اتم های دهنده اکسیژن و نیتروژن با دو تا سه فلز واسطه، مریم راد ، اسفند 1389.
 2. تهیه نانونیکل اکسید با استفاده از کربوکسیلیک  اسیدها و شناسایی آن، لیلا فرودی، مهر 1390.
 3. مطالعه ی نظری اثر لیگاند بر ساختار کمپلکس های تالیم، سیده الهام مداحی، شهریور 1391.
 4. تهیه و شناسایی میکرو و نانو کره های اکسید تالیوم، سرب, قلع با استفاده از کمپلکس های آنها به عنوان پیش ماده، طاهره شالچی ، آذر 1391.
 5. تهیه و بررسی کاربرد نانو رنگدانه های باز تابنده پرتو زیر قرمز حاصل از سرباره ها، نفیسه ممی نژاد، آذر 1391.
 6. سنتز نانوپوسته تیتانیوم اکسید به روش میسل معکوس و بررسی خصلت فوتوکاتالیستی آن، سحر هداوند، بهمن 1391.
 7. سنتز وشناسایی نانو ذرات سریم اکسید با روش های رسوب گیری و هیدروترمال، حمیدرضا پناهی، دی 1392.
 8.  سنتز و شناسایی نانو کبالت اکسید با مورفولوژی زنجیری، مسعود پیوندی پور، آذر 1392.
 9. کاربرد مواد فعال سطحی طبیعی در سنتز نانوذرات مگنتیت و ازدیاد برداشت نفت (EOR)، اکرم امیدواری، دی ماه 1393
 10.  سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت Co-Zn دوپ شده با سریوم به روش سل_­ژل خود احتراقی و بررسی خواص مغناطیسی و ضد سرطا­نی، یاسره افرا، دی 1393.
 11. تهیه و بهبود خاصیت پیزوالکتریک نانو ساختارهای تک بعدی روی اکسید به روش شیمی تر، متین سادات صانعی موسوی، شهریور 1393.
 12. سنتز نانو باریوم کرومات با استفاده از مواد فعال سطحی طبیعی و سنتزی، نوید شاهمیری، مهر  1393.
 13. سنتز و شناسایی مزوپور سیلیکاتی توخالی کروی (HMSS) و  عامل دار کردن آن (NH2-HMSS) و بررسی بارگیری و آزادسازی داروی دگزامتازون بر روی آنها، سید مهدی امین الرعایا، آبان 1394.
 14. تهیه رنگدانه اکسیدهای فلزی مخلوط با تیتانیوم اکسید و بررسی و مقایسه خواص بازتابندگی NIR آنها، نرجس شریف زاده، آبان 1394.
 15. سنتز هیدروکسید لایه­ای مضاعف Mg-Al و بهبود و بررسی نقش آن در فرآیندهای کاتالیزگری، رضا تندفکر، آبان 1394.
 16. سنتز، شناسایی و بهینه سازی ساختار­های شبکه­ای متخلخل بر پایه فلز­های نیکل و روی با لیگاند­ دهنده اکسیژن، نعمت ا... محمدی، آبان 1394.
 17. سنتزو شناسایی چارچوب فلز-آلی بر پایه زیرکونیوم و بررسی کاربرد و عملکرد آن در بهبود خواص نانو کامپوزیت‌ها، سعید فرهادی، آّبان 1394.

مشاوره  پایان نامه دانشجویان ارشد:

  1- کاربرد مسباره در صنعت سیمان، شهاب الدین فقیهی، آذر 1377.

  2- سنتز و تعیین ساختار کمپلکسهای جدید بر پایه کادمیم نیترات، لونا زنید پور، آذر 1378.

  3- سنتز و شناسایی چند ترکیب اورگانو فسفر، نرگس قاسمی، آبان 1379.

  4- سنتز وشناسایی چند فسفرآمید، بتول استیری، شهریور 1380.

  5- سنتز و مطالعه طیفی چند ترکیب اورگانو فسفر، انسیه شاهسونی، شهریور 1380.

  6- بررسی امکان تهیه و شناسایی کمپلکسهایی از فلزات واسطه سری اول با لیگاندهایی از 1،3-پروپان دی آمین و اگزالیک اسید، ندا حیدری، شهریور 1387.

  7- سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس های نیکل، مس و کبالت به دست آمده از فنیل هیدرازینیوم پیریدین -2،6-دی کربوکسیلات...، ساره مهدی زاده (دانشگاه کردستان)، اسفند 1388.

 8- سنتز،شناسایی و تعیین ساختار کمپلکسهای روی، کبالت به دست آمده از پیپرازیندیوم و پیرازین 2،3-دی کربوکسیلات...، مهدی الماسی (دانشگاه کردستان)، مهر 1389.

 9- بررسی اثر فعالیت استریوشیمیایی زوج الکترونهای آزاد بر روی کمپلکسهای برخی فلزات اصلی به کمک محاسبات مکانیک کوانتومی، لیلا صفری (دانشگاه زنجان)، مهر 1390.

 10- سنتز نانوپوسته های دی اکسید تیتانیوم با هسته کربن، روح ا.. خواجویان، مهر 1391.

سرپرسی کارآموزی دانشجویان کارشناسی:

1- شبنم بهزادی و الهام طاهری ابهری، با عنوان آشنایی با سازمان زمین شناسی کشوری و لیلا عظیمیان با عنوان آشنایی با کارخانه فرآورده های شیمیایی، 1378.


دفعات مشاهده: 9081 بار   |   دفعات چاپ: 1479 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 129 بار   |   0 نظر

پروژه های پژوهشی

  1- تهیه کمپلکسهای جدید از کادمیم نیترات و شناسایی ساختمان بلورین آنها، (همکار) 1372

  2- تهیه و تعیین ساختار ترکیبات جدید از کادمیم، (مجری)1378

  3- تهیه کاتالیزور USHY ،(ه مکار)1377

  4- تجهیز، کدبندی و کامپیوتری کردن انبار مواد دانشکده مهندسی شیمی، (مجری)1378

  5- برج نیترات آمونیم،(همکار)1378

  6- سنتز نانوذرات معدنی،(مجری)1384

  7- سنتز یک ترکیب انتقال پروتون جدید،(مجری)1385

  8- سن تز یک ترکیب انتقال پروتون جدید ابر مولکولی،(مجری)1386

  9- سنتز و شناسایی یک ترکیب انتقال پروتون جدید ابرمولکولی، (مجری)1387

  10- سنتز، شناسایی و تعیین ساختار یک کمپلکس از قلع با لیگاند پیریدین-2،6-دی کربوکسیلات، (مجری)1388

  11- سنتز و شناسایی کمپلکس های معدنی با فلزات دارای جفت الکترون تنهای فعال یا غیرفعال استریوشیمیایی مثل تالیم، قلع، سرب، (مجری)1389

  12- تهیه رنگدانه از اکسیدهای عناصر واسطه با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی، (مجری)1390

  13- تهیه قلع اکسید در مقیاس نانو ، (مجری)1391

  14- سنتز و شنایایی سریوم اکسید به روش هیدروترمال، سولووترمال و هم رسوبی، (مجری) 1393

  15- سنتز و شناسایی نانورنگدانه مخلوط اکسید فلزی  از تیتانیوم، نیکل و منگنز با بازتابش نور زیر قرمز، (مجری) 1394
  16-  سنتز و شناسایی نانو باریوم کرومات با استفاده از مواد فعال سطحی، (مجری) 1395


دفعات مشاهده: 8095 بار   |   دفعات چاپ: 1176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 113 بار   |   0 نظر

مقالات ارایه شده در سمینارها

1) تهیه و شناسایی سه کمپلکس از کادمیم دی کرومات، ف. منطقی، ع. طائب، کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، شهریور 1371، اصفهان

2) سنتز و تعیین ساختار بلورین کمپلکس کادمیم دی کرومات با اتیلن دی آمین ، ف.منطقی، ع. طائب ، سومین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1373 ، تبریز

3) تولید آزمایشگاهی و طراحی واحد صنعتی تولید تری پلی فسفات سدیم، ن. کثیری، س. اسماعیلی تهرانی، ف. منطقی، دومین همایش شیمی و صنایع شوینده، اسفند 1377، تهران

4) تهیه و تعیین ساختار کمپلکس بیس دی کروماتو تتراکیس پیریدین کادمیم، ف.منطقی، آ. تجردی، ع. طائب، هفتمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1378، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

5) تهیه و شناسایی ساختار بلورین کمپلکس [Cd(MeUrea)(NO3)2] ، ل. زنیدپور، ف. منطقی، آ. تجردی، ع. طائب، هفتمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1378، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

6) تهیه و مطالعه ساختار مولکولی کمپلکس [ Cd(phen)(NO3)2 )] با پرتو ایکس ، آ. تجردی، ل. زنیدپور، ع. طائب، ف . منطقی، هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، آبان 1379، دانشگاه فردوسی مشهد

7) تهیه و تعیین ساختار ترکیبات جدید ازکادمیم، اسفند 1378، دانشکده مهندسی شیمی (سمینار داخلی)

8) تجهیز، کدبندی و کامپیوتری کردن انبار مواد دانشکده، آذر 1378 ، دانشکده مهندسی شیمی (سمینار داخلی)

9) ایمنی در آزمایشگاههای شیمی، ف. منطقی، چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم، اسفند 1382، تهران

10) مهندسی بلور، تیر 84، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

11) کمپلکسهای پلیمری، تیر 85، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

12) خوشه های آبی، تیر 85، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

13) سنتز، شناسایی و تعیین ساختار سه ترکیب جدید شامل یک ترکیب انتقال پروتون از پی پرازین و پیریدین-2-کربوکسیلیک اسید و دو کمپلکس نیکل و مس آن، ا. مطیعیان، ژ. سلیمان نژاد، ف. منطقی، ج. عطار قراملکی، م. قادرمزی، ح. آقا بزرگ، چهاردهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1385 ، دانشگاه بیرجند

14) شیمی رنگهای پاییز، اسفند 85، دانشکده شیمی (سمینار داخلی)

15) Synthesis of Inorganic Nano Particles and application in Organic Reactions , F. Manteghi, J. Attar Gharamaleki, 9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 7-8 March 2007, Semnan University, Iran.

16) Synthesis and Characterization of a 3D Coordination Polymer Obtained from Cadmium and Oxalate Ions, J. Soleimannejad, S. Hooshmand, M. Ghadermazi, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 7-8 March 2007, Semnan University, Iran.

17) دو ترکیب انتقال پروتون جدید و سه پلیمر کوئوردیناسیون اَبَرمولکولی جدید از روی ( II ) ، کادمیم ( II ) و جیوه ( II ) مرتبط؛ سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلورین ، ا. مطیعیان، م. قادرمزی، ف. منطقی، ر. خدیوی، ش. دانشور، ح. آقابزرگ، پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

18) رفتارهای متفاوت یک لیگاند در ساختار بلوری و مولکولی دو ترکیب اَبَرمولکولی جدید، از کادمیم (II) و آنتی موان ( III ) ف. منطقی ، م. قادرمزی، ح. آقابزرگ،‌ پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

19) سنتز، شناسایی و تعیین ساختار یک هم بلور جدید، ف.منطقی، ح. آقابزرگ، پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ‌ بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

20) عملکرد کاتالیستی روتنیم (III) در یک ترکیب اَبَر مولکولی؛ سنتز، شناسایی و تعیین ساختار، ا. مطیعیان، ف. منطقی، م. قادرمزی، ش. دانشور، ح. آقابزرگ، پانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

21) استفاده از ضایعات سمی به عنوان کمک سوخت در صنعت سیمان جهت کاهش آلودگی محیط زیست، آ. تجردی، ف.منطقی، ر. راسخ قائم مقامی، ه. بلوکی، همایش ملی محیط زیست، سیمان، بتن و صنایع وابسته، ‌اسفند 1386، تهران.

22) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Two Coordination Polymers of Thallium(I) and Zinc(II) , M. Rafizadeh, F. Manteghi, E. Sahlolbei, V. Amani, 16th seminar of Iran. Crystallogr. Mineral., 2008, Rasht, Iran.

23) Two Novel Supramolecular Structures of Sn(II) and Pb(II), J. Soleimannejad, F. Manteghi, S. Hooshmand, H. Aghabozorg, 16th seminar of Iran . Crystallogr. Mineral., 2008 , Rasht, Iran.

24) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a Mn(II) Compound obtained from pyridine-2,3-dicarboxylic acid and 4,4'-bipyridine , J. Soleimannejad, F. Hemmati, A. Morsali, H. Aghabozorg, F. Manteghi, 16th seminar of Iran. Crystallogr. Mineral., 2008, Rasht, Iran.

25) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a Cr(II) Complex obtained using nitrilotriacetic acid (ntaH2) and 4,4'-bipyridine (4,4'-bipy), J. Soleimannejad, F. Hemmati, A. Morsali, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 16th seminar of Iran. Crystallogr. Mineral., 2008, Rasht, Iran.

26) سنتز، شناسایی و ساختار بلورین دو ترکیب فلزی-آلی از کادمیم (II) و آنتی موان (III) بهمن 1387، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

27) Two Supramolecular Compounds of Co(II) and Ni(II) with Bipyridine and Pyridine-2,6-dicarboxylate ion: Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Solution Studies, J. Soleimannejad, Y. Mohammadzadeh, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2009, Isfahan, Iran.

28) Novel Supramolecular Compounds Containing Pyridinedicarboxylate, 4,4'-Bipyridinium, Ca(II), Sr(II) and Ba(II) ions; Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Solution Study , J. Soleimannejad, Y. Mohammadzadeh, S. Hooshmand, F. Manteghi, H. Aghabozorg, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2009, Isfahan, Iran.

  29) ساختار پروتئین ها، اردی بهشت 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  30) فلزات در پزشکی، خرداد 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  31 ) پلیمرهای زیست تخریب پذیر، شهریور 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  32) سنتز و شناسایی یک هم بلور، آبان 1388، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

  33) سنتز و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس از Mn(II)) وZn(II)  با بوتان-1و4-دی آمین و پیریدین-6,2-دی کربوکسیلیک اسید، ح. آقابزرگ، ن. فیروزی، ف. منطقی، ل. روشن، س. باقری، س. کلامی، ز. قربانی، هفدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1388، همدان، ایران.

  34) سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس 9-کوئوردینه از Y(III) و La(III) با پیریدین-6,2-دی کربوکسیلیک اسید ، ف. منطقی، ح. آقابزرگ، م. قادرمزی، هفدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1388، همدان، ایران.

  35) سنتز و تعیین ساختار بلورین دو کمپلکس ازMn(II)  و Cu(II) با پیریدین-2-کربوکسیلیک اسید، ژ. سلیمان نژاد، ف. منطقی، ح. آقابزرگ، ش. نجفی، هفدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1388، همدان، ایران.

36) Synthesis and Crystal Structure of a Sn(IV) Complex, F. Manteghi, M. Ghadermazi, H. Aghabozorg, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2010, Rasht, Iran.

37) A Ni(II) compound and a proton transfer compound including pyridine-2,6-dicarboxylate and phenylhydrazinium ions: synthesis, characterization and crystal structure, S. Mehdizadeh, F. Manteghi, M. Ghadermazi, N. Kakaei, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2010, Rasht, Iran.

38) Synthesis and Crystal structure of a Nine-coordinated Cerum(IV) Complex with Pyridine-2,6-dicarboxylate and Diethyltriamine, N. kakaei, M. Ghadermazi, F. Manteghi, S. Mehdizadeh, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2010, Rasht, Iran.

39) شیمی طلا، دی 89، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

40) سنتز، شناسایی و ساختار بلورین یک کمپلکس از قلع (II) ، اسفند 89، دانشکده شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

41) سنتز، شناسایی و ساختار بلورین یک پلیمر کوئوردیناسیون از تالیم (I) ، بهمن 90، دانشکده شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران (سمینار داخلی)

42) Synthesis and Characterization of Cobalt(II) Complex Constructed from Biphenyl-2,2'-Dicarboxylic acid, A. Tadjarodi1, F. Manteghi, M. Rad, The National Conference of Chemistry and chemical Engineering, 2011, Islamic Azad University Branch of Gachsaran, Iran.

43) Synthesis and characterization of NiO nanoparticles via thermal decomposition , A. Tadjarodi1, F. Manteghi, L. Forodi, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 2011, Shiraz, Iran.

44) Hydrothermal synthesis and characterization of novel Ni(II) complex constructed from biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid, A. Tadjarodi1, F. Manteghi, M. Rad, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 2011, Shiraz, Iran.

45) Hydrothermal synthesis and characterization of novel Ni(II) complex constructed from biphenyl-2,2-dicarboxylic acid, A. Tadjarodi, F. Manteghi, M. Rad, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 5-6 May 2011, Shiraz, Iran.

46) Synthesis and characterization of NiO nanoparticles via thermal decomposition, A. Tajarodi, F. Manteghi, L. Forodi, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 5-6 May 2011, Shiraz, Iran.

47) The investigation of chemical bonding in tin(II) acetate by computational methods, L. Safari, B. Sohrabi, H. Hosseini Monfared, F. Manteghi, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 5-6 May 2011, Shiraz, Iran.

48) Recovery of Iron Oxide from Iron Waste and Converting it to nanoparticles by Cationic Solution of Surfactant, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

49) Synthesis of Tin Oxide via Decomposition of a Tin Complex, F. Manteghi, T. Shalchi, S. Javanshir, M. Safari, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

50) Green Surfactant-assisted Synthesis of PbO Particles, F. Manteghi, T. Shalchi, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

51) The Theoretical Study of Molecular Structure and Vibrational Frequencies of Thallium(III) Chloride and Bromide, F. Manteghi, B. Sohrabi, J. Beheshtian, E. Maddahi, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2012, Tehran, Iran.

52) Production of Fe2O3 Nanoparticles from Iron Industrial Sludge, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, 4th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2012, Kashan, Iran.

53) The investigation of properties of TlX3(DMSO)2 (X=Cl,Br,I) compounds and the possibility of synthesis of TlF3(DMSO)2 with theoretical method, E. Maddahi, F. Manteghi, B. Sohrabi, J. Beheshtian, 1st National Conference on Computational Science, sep 2012, Damghan, Iran.

54) Production of Fe2O3 Nanoparticles from Iron Industrial Sludge, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), sep 2012, Kashan, Iran.

55) Theoretical molecular structure and vibrational frequencies of TlX3(C2H6OS)2(X= Cl, Br, I) complexes, B. Sohrabi, F. Manteghi, E. Maddahi, 15th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, sep 2012, Tehran, Iran.

56) Preparation and characterization of nano-rod cobalt oxide, F. Manteghi, M. Peyvandipour, M. Sedghi, R. Khajavian, The 16th Iranian Chemistry Congress, sep 2013, Yazd, Iran.

57) Synthesis and characterization of cerium oxide nanoparticles, F. Manteghi, H.R. Panahi, The 16th Iranian Chemistry Congress, sep 2013, Yazd, Iran.

58) بررسی تولید هیدروژن به روش الکتروشیمیایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با الکتروکاتالیست اصلاح شده با نانوذرات اکسید آهن، ابوالفضل اختر، علی غفاری نژاد، سید محمدرضا حسینی میلانی، فرانک منطقی، نفیسه ممی­نژاد، اولین همایش ملی هیدروژن، آبان 1392، اصفهان، ایران.

59) Oxalate-assisted synthesis of nano cobalt oxide, F. Manteghi, M. Peyvandipour, The 17th international electronic conference on synthetic organic chemistry, nov 2013, Spain.

60) Succinic acid as a precursor for synthesis of nano cerium oxide, F. Manteghi, H.R. Panahi, The 17th international electronic conference on synthetic organic chemistry, nov 2013, Spain.

61) Preparation and study of saving Energy Nanopigments by Using Copper Slag, F. Manteghi, M. Ghahari, N. Maminejad, 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), March 2014, Kish Island, Iran.

62) Modification of Hydrothermally Grown ZnO Nanorods for Piezoelectric Applications, M. S. Saneei Mousavi, F. Manteghi, M. Kolahdouz, M. Norouzi, R. Soleimanzadeh, S. Mohammadi, 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014), July 2014, Istanbul University, Turkey.

63) Synthesis and Characterization of a Ce3+ doped Co-Zn Ferrite nanoparticles prepared by sol-gel auto combustion method, F. Manteghi, Y. Afra, 16Th Iranian Inorganic Chemistry Conference, aug 2014, Hamedan, Iran.

64) Surfactant assisted Synthesis of nano iron oxide, A. Omidvari, F. Manteghi, 16Th Iranian Inorganic Chemistry Conference, aug 2014, Hamedan, Iran.

65) Citric acid as an Organic complxing/Fuel Agent for the Synthesis of Ce Doped Co-Zn Ferrite NanoParticles, Y. Afra, F. Manteghi, M. Kamal Attar Kar, A. Omidvari, 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2014, Spain.

66) A herbal extract for the synthesis of magnetite nanoparticles, A. Omidvari, F. Manteghi, B. Sohrabi, Y. Afra, 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2014, Spain.

67) Green synthesis of BaCrO4 nanoparticles using Glycyrrhiza glabra extract, N. Shahmiri, F. Manteghi, B. Sohrabi, S. Golafshan  18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2014, Spain.
68) Solvothermal synthesis and characterization of Ni doped MOF-5, N. Mohammadi, S. Farhadi, F. Manteghi, 2d Iran National Zeolite Conference, 2015, Tehran, Iran.
69) Solvothermal synthesis and characterization of a porous nano size Zr-based MOF with high stability, S. Farhadi, N. Mohammadi, F. Manteghi, 2d Iran National Zeolite Conference, 2015, Tehran, Iran.
70) Acrylic acid in the synthesis of a trimetallic nano oxide as NIR reflectance pigment via polymer pyrolysis method, N. Sharifzadeh, F. Manteghi, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
71) Terephthalic acid as a linker in preparation of a new Ni-doped Zn-based MOF, N. Mohammadi, F. Manteghi,19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
72) Catalyzing the Oxidation of Alcohols to Aldehydes with an Efficient Zr-based Metal-organic framework, S. Farhadi, F. Manteghi, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
73) Catalyzing Strecker Reaction by a Layered Double Hydroxide, R. Tondfekr, F. Manteghi, N. Khatibi, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
74) Investigation of effect of using organic surfactant in structural properties of CuFe2O4 nanoparticles, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, Reza Fazaeli, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
75) 
Synthesis of NiFe2O4 nano particles by organic surfactants assisted sol-gel auto-combustion method, characterization and determination of band gap, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, R. Fazaeli, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.
76) Microwave assisted sol-gel auto-combustion synthesis of NiCuFe2O4 nanoparticles using citric acid as an organic chelating agent: structural and optical studies, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, M. Ghahari, 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2015, Spain.

77) شیمی، ایمنی و آموزش برای توسعه پایا، فرانک منطقی، نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، شهریور 95، زنجان، ایران  
78) Synthesis and Identification of N-[(2-pyridyl)methyliden]-6-coumarin complex of Pt(IV), S. A. Rashidi, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain
79) One-pot synthesis of substituted imidazole derivatives by a new designed BiFeO3/CuWO4 heterojunction nanocatalyst, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
80) Photocatalytic degradation of MB as an organic dye over a novel MOF/BiFeO3 composite, H. Ramezanalizadeh, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
81) Synthesis Identification and Application studies of a Cu(II) complex with 1,1 ((1E, 1E)-1 2-phenylene bis(diazene-2 1-diyl))bis(naphthalen-2-ol), A. Akhtari, S. A. Rashidi, F. Manteghi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
82) Application of a Zr-Metal Organic Framework in NCPE for Lithium Battery, S. Farhadi, F. Manteghi, M. Karimi, 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, nov 2016, Spain.
83) Synthesis and characterization of NiFe2O4 nanoparticles by cationic surfactant-assisted sol-gel auto-combustion method, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, 6th International congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2016), 26-28 oct 2016, Khawrazmi University, Karaj, Iran.  
84) The effect of exchange of metal ion on the structure morphology and optical band gap of CuFe2O4, NiFe2O4 and NiCuFe2O4 nanoferrites synthesized by sol gel auto-combustion method, M. Kamel Attar Kar, F. Manteghi, 6th International congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2016), 26-28 oct 2016, Khawrazmi University, Karaj, Iran.  
85) Synthesis and Characterization of CuFe2O4 as a photocatalyst for azo dye degradation, M. Kamel Attar Kar, R. Fazaeil, M. Ghahari, F. Manteghi, 18th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Ferdowsi University, March 7-9, 2017, Mashhad, Iran.

 


دفعات مشاهده: 9569 بار   |   دفعات چاپ: 1695 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 124 بار   |   0 نظر

تالیف و ترجمه کتاب

تالیف و ترجمه کتاب:

الف) تستهای انتخابی شیمی جهت دوره های کارشناسی ارشد و دکترا (GRE) ، گروه مترجمین، 1371، نشر اتحاد، مترجم

ب) فرهنگ رنگ، محسن قلمکار معظم، ابراهیم بیگدلی، فرانک منطقی، 1373، نشر کیمیای قم، مترجم

پ) شیمی تجزیه کیفی معدنی وگل، آزاده تجردی، فرانک منطقی، 1378، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، مترجم

ت) 1500 پرسش چهار گزینه ای شیمی 1 و 2 پیش دانشگاهی، 1378، نشر شورا، ویراستار

ث) کاربردهای اشعه ایکس درشناسایی تک بلورها، عباس طائب، آزاده تجردی، فرانک منطقی و … ، 1379 مترجم

ث) جدول تناوبی، زهرا ارزانی، فیروزه منتظری، فرانک منطقی،1382، انتشارات محراب قلم، مولف


دفعات مشاهده: 8850 بار   |   دفعات چاپ: 1246 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 141 بار   |   0 نظر

افتخارات

افتخارات :

- برنده جایزه دوم ترجمه در گروه علوم پایه در جشنواره سال دانشجویی به خاطر کتاب شیمی تجزیه کیفی معدنی وگل، 1377


دفعات مشاهده: 6144 بار   |   دفعات چاپ: 1589 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 156 بار   |   0 نظر