[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی ::
معرفی قطب ::
معرفی افراد ::
امکانات و توانمندیها ::
تفاهم نامه ها::
کتابخانه الکترونیکی::
معرفی کتاب ::
نشریه ::
اخبار ::
فرم عضویت::
تماس با ما ::
تسهیلات پایگاه::
::
مجله پژوهشهای معماری اسلامی
AWT IMAGE
..
شبکه خبری و تحلیلی مهندس نیوز

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
مجله همشهری معماری
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت قطب علمی معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر غلامرضا اسلامی ::

  سید غلامرضا اسلامی AWT IMAGE

دانشیار دانشگاه تهران

 

  مقالات ارائه شده در نشریات، سخنرانی و کنفرانس های داخلی

 

  ../0۸/13۹۱

  ۰۰/۰۰/۰۰۰0

  "بایسته های مسجد از دیدگاه اسلام در رویکردی اجتهادی"

  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ...، صفحه: ...

  پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

  نویسنده اول: محسن اکبر زاده،نویسنده دوم: دکتر سید غلامرضا اسلامی، نویسنده سوم: دکتر سید مصطفی مختاباد امریی و نویسنده چهارم: دکتر رسول درسخوان

  ۰۹/0۲/13۹۱

  "باز شناسی اصل افقی گرایی در معماری اسلامی"

  فصلنامه کیمیای هنر، سال اول، شماره ۲، صفحه: ۴۱-۶۴

  فصلنامه پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی و نویسنده دوم: مهنوش شاهین راد

 

 

  ۱۰/0۳/13۹۱

  "رویکردی تحلیلی به کیفیت محیط مسکونی معاصر"

  دو فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر، سال ۶، شماره ۱۰، صفحه: ۴۷-۵۸

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

  نویسنده اول: مهدیه معینی، نویسنده دوم: دکتر علیرضا عینی فر و نویسنده سوم: دکتر سید غلامرضا اسلامی

 

 

 

 

  ۱۰/0۷/13۹۱

  "کارایی نظریه ها و روش های آموزش خلاقیت در روانشناسی معاصر غرب"

  نشریه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال ..، شماره ۱۳، صفحه: ..

  معاونت پژوهشی، دانشگاه هنر اصفهان

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی، نویسنده دوم: خانم فریبا شاپوریان

 

 

  ۱۲/۱۲/13۹۱

 

  "مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربیات کذشته"

  دوفصلنامه علمی پژوهشی معماری، طراحی و برنامه ریزی آرمانشهر، شماره ۹، سال پنجم، صفحه: ۱-۱۷

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی، و نویسنده دوم: مهندس رضا نقدبیشی

 

 

  ۲۵/۱۰/13۹۱

  "نقش تجربه با واسطه و تجربه محیطی در آموزش معماری معاصر ایران: بررسی موردی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 85-86"

  فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره سوم، صفحه: ۱۱۹-۱۳۳

  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران، انجمن متخصصان محیط زیست ایران

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی، نویسنده دوم: دکتر غلامحسین معماریان و نویسنده سوم: دکتر پریسا علیمحمدی

 

  ۰۰/۰۰/13۹۱

  "زبان فضا و معماری و بررسی انتقال مفاهیم اثر گذار فرم در فضای معماری"

  نشریه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال ..، شماره ۱۳، صفحه: ..

  معاونت پژوهشی، دانشگاه هنر اصفهان

  نویسنده اول: میثم منصوری، نویسنده دوم: دکتر سید غلامرضا اسلامی و نویسنده سوم: دکتر مهروش کاظمی

 

  ۰۰/۰۰/13۹۱

  "مدیریت تغییر و تحول در عرصه های فرهنگی از طریق به کارگیری ساز و کار ارزیابی کیفیت"

  نشریه علمی پژوهشی ...، سال ..، شماره ..، صفحه: ..

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی، نویسنده دوم: خانم سیده الهام جلادتی

 

  ۲۶/۰۲/۱۳۹۲

  "بررسی نقش اکسپو بر معماری از گذشته تا امروز"

  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان

  نویسنده اول: کیومرث سبحانی و نویسنده دوم: دکتر سید غلامرضا اسلامی

 

  ۱۰/0۷/13۹۲

  "کهن ماشین قنات و بازبودگی به میدان آگاهی، تکنولوژی شعورمند در ایران"

  فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر، سال ..، شماره ، صفحه: ..

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  نویسنده اول: علی اصغرزاده و نویسنده دوم: دکتر سید غلامرضا اسلامی

 

  ۱۰/0۷/13۹۲

  "تعامل عوامل تاثیرگذار بر روش و محصول طراحی"

  نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، سال ،شماره ، صفحه:

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی و نویسنده دوم: احسان درری جبروتی

 

 

  ۱۳/۰۳/۱۳۹۲

 

  "فرهنگ و هویت دو مولفه مهم پایدار شاکله معماری و شهرسازی ایران: نمونه موردی کرمانشاه"

  در دست اقدام

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی و نویسنده دوم: رحمت الله کماندار

 

  ۰۹/۱۰/13۹۱

  "رویکرد تحلیلی به عملکرد برگزاری مسابقات معماری در ایران"

  فصلنامه کیمیای هنر، سال دوم، شماره ۵، صفحه: ۹۳-۱۰۸

  فصلنامه پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی و نویسنده دوم: محمد رضا سلیمانی

 

 

 

  مقالات ارائه شده در نشریات و کنفرانس های بین المللی

 

  ۰۰ / ۰۰ / ۰۰۰

  “Impact of In-between Spaces on Residential Quality”, in METU Journal of Faculty of Architecture, receiving acceptance, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, ISI.

  Authors: DrMahdiyehMoeini, DrAlirezaEinifar, and DrSeyedGolamrezaIslami.

 

  ۰۰ / ۰۰ / ۰۰۰

  “Emergence process in built environment: Twoards the biological approach to architectural design”, European Journal of Scientific Research, receiving acceptance , ISI .

  Authors: DrshahindoukhtBarghjelveh, DrSeyedGholamrezaIslami and BehrangEghbali.

 

 

  ۰۰ / ۰۰ / ۰۰۰

  “Pathology of Studio Learning Process Based on Analysis of Donald Schon’s Research on Design Studios”, …, ISI

  Authors: OmidDezhdar, Prof. IrajEtesam and DrSeyedGholamrezaIslami.

 

  05/06/2013

  “Language of Space and Architecture and Analysis of Transferring influential Concepts on Form in Architectural Spaces”, inEuropean Journal of Scientific Research,published in European Journal of Scientific Reserch, Volumfe 102 Issue 3, Page 301-306 , ISI .

  Authors: MeisamMansouri, DrSeyedGholamrezaIslami and DrMehrvashKazemi.

 

 

  گفتمان پژوهشی، کارگاه آموزشی، سخنرانی و مصاحبه

 

  ۲۰/۰۶/۱۳۹۱

  "طراحی الگوی اسلامی شهر مشهد"

  معاون امور تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شهرداری مشهد

  سخنران

 

  ۲۰/۰۶/۱۳۹۱

  "از ایده تا مکان"

  کارگاه های عالی آموزش معماری،

  پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

  مدرس اصلی کارگاه

 

  ۰۴/۰۷/۱۳۹۱

  "طرح چهار باغ"

  مصلای امام خمینی (ره) تهران

  عضو شورای مشورتی

 

  ۰۷/۱۲/۱۳۹۱

  "مبانی اسلامی پیشرفت در معماری و شهرسازی"

  سمینار و کارگاه روش تحقیق

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

  مدرس کارگاه و سخنران

 

  ۱۹/۱۱/۱۳۹۱

  ۲۰/۱۱/۱۳۹۱

  "مشارکت طراحی در قلمرو فضای همکاری طراحان و کاربران"

  همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ، صفحه ۱-۸

  هفتمین سمپوزیوم بین المللیپیشرفت های علوم و تکنولوژی

  موسسه آموزش عالی خاوران

  نویسنده اول: دکتر سید غلامرضا اسلامی، نویسنده دوم: دکتر منوچهر فروتن و نوسینده سوم: خانم پریا شهربانو پورمحمدی

 

  ۱۵/۰۴/۱۳۹۱

  ۱۶/۰۴/۱۳۹۱

  "روش شناسی معماری با رویکرد محوری نقش هویت"

  اولین همایش ملی معماری و هویت با رویکرد مسکن اسلامی ایرای، صفحه ۱۹-۲۳

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

  عضو کمیته علمی همایش و سخنران علمی

 

  ۱۵/۰۷/۱۳۹۱

 

  "همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران"

  اولین همایش ملی معماری و هویت با رویکرد معماری معاصر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  عضو کمیته علمی همایش و سخنران علمی

 

  ۹/۰۵/۱۳۹۱

  ۲/۱۱/۱۳۹۱

  "تبیین مدل توسعه درون زا، از طریق باز تعریف الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت"

  چهل و چهارمین و چهل و پنجمین نشست هم اندیشی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

  سخنران و اریه کننده نظریه

 

  ۲۶/۰۲/۱۳۹۲

 

  "معماری پایدار در اقلیم سرد و کوهستانی ایران"

  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری - بوکان

  نویسنده اول: ایمان حریری و نویسنده دوم: دکتر سید غلامرضا اسلامی

 

  ۰۴/۰۷/۱۳۹۱

  "گلگشت مصلای بزرگ امام خمینی (ره)"

  مصلای امام خمینی (ره) تهران

  عضو شورایعالی معماری

 

 

  گزارش علمی و طرح پژوهشی

 

 

 

  ۰۲/۰۹/۱۳۹۰

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۱

  "مدلسازی راهکارهای اجرایی دانشکده معماری بر اساس آسیب شناسی وضع موجود و سامان دهی حال"

  دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

  مجری طرح: دکتر سید غلامرضا اسلامی و دکتر سید یحیی اسلامی

 

  ۰۲/۰۹/۱۳۹۰

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۱

  "رابطه دلبستگی به مکان و رفتارهای زیست محیطی"

  باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

  مجری طرح: خاطره احسنی و همکاران طرح: دکتر سید غلامرضا اسلامی (استاد راهنما)، دکتر شهیندخت برق جلوه (استاد مشاور) و دکتر محمد علی خبری (استاد مشاور)

 

  ۰۲/۰۹/۱۳۹۰

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۱

  "نقش زمان در دلبستگی به مکان"

  معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

  مجری طرح: خاطره احسنی، و همکاران طرح: دکتر سید غلامرضا اسلامی، دکتر شهیندخت برق جلوه و دکتر محمد علی خبری

 

 

  هدایت رساله دکتری

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "بازشناسی پیوندهای میان نور و معماری"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اعتصام، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: فریبا البرزی ورکی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "الگویی برای برنامه ریزی در فرآیند معماری با رویکرد توسعه پایدار"

  دکتری معماری (اساتید راهنما: دکتر مفیدی و دکتر معماریان، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: حیدر جهانبخش)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

  02/10/1387

  00/00/0000

  "مطالعه تطبیقی نظم ساختارهای زنده (گیاه) در ساخت محیط"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر برق جلوه، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: بهرنگ اقبالی تبریزی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

  02/10/1387

  00/00/0000

  "مبانی طراحی اسکان موقت پس از زلزله: سکونت گاه های روستایی استان اردبیل"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر فلاحی، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: فرزانه هدفی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  02/10/1387

  00/00/0000

  "ماهیت خلاقیت و تاثیر آن بر فرآیند طراحی معماری معاصر"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اعتصام، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: مهران خیرالهی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  06/03/1387

  00/00/0000

  "تبیین ماهیت مسکن با پردازش مکان (نمونه موردی کرمان)"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر عینی فر، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: مهدیه معینی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "زیبا شناسی کاربردی رنگ در ظروف غذاخوری ایران"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر حلیمی، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: بهزاد سلیمانی)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر دیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

  12/12/1387

  00/00/0000

  "تبیین فرآیند طراحی در آموزش خلاق: مطالعه موردی کارگاه طراحی معماری دانشگاه آزاد زنجان"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر امیر سعید محمودی، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: زهره ترابی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

 

  22/10/1387

  00/00/0000

  "تحلیل مبانی نظری و عوامل موثر در شکل گیری معماری معاصر ایران (1357-1387)"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر اقبالی و دانشجو: رضا فرمهینی فراهانی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  27/12/1387

  00/00/0000

  "رویکردی تحلیلی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر معماری معاصر ایران"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر دیبا، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: سمیه ابراهیمی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "Comparative Studies between the Elements of Bazar in Iranian Architecture and Urban Design and Modern Shopping Centers"

  PhD in Architecture (Supervisors: DrAnoushterMinassian and DrSeyedGholamrezaIslami and PhD Candidate: Mohsen Ramezani)

  International Scientific-Educational Center,

  National Academy of science of the Republic of Armenia

  20/07/1388

  00/00/0000

 

 

 

  04/04/1388

 

 

 

  ../../1389

  00/00/0000

 

 

  20/07/1388

  00/00/1388

 

 

 

  15/11/1387

  28/11/1388

  "طراحی مقدماتی معماری در ایران ( با اساس نظریات دیوید کلب)"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اعتصام، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: امید دژدار)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  "تاثیر کیفیت معماری محیط بر سلامت روانی انسان" معماری درمان

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر آیوازیان، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: عقیل امامقلی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی IMG_9516.JPG

 

  "واکاوی اندیشه زنان در جستجوی مسکن مطلوب در ایران"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر ... و دانشجو: معصومه یعقوبی سنقرچی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  "تعامل عوامل اقلیمی در طراحی پوسته های بیرونی ساختمان های بلند مرتبه اداری ایران با رویکرد معماری پایدار"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر طاهباز، اساتید مشاور: دکتر اسلامی و دکتر مفیدی و دانشجو محمد مهدی غیایی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  "پارادایم های نقاشی قهوه خانه ای"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر آژند و دکتر دیباج، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: زهرا موسوی خامنه)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر دیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

  "رخداد"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر رهنورد و دانشجو: پویا رفویی)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر دیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

  

 

  "وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر دیباج، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: محمد رضا سوداگر)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر دیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "نقش ذهن در فرآیند خلق فضا"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر حبیب و دانشجو: میثم شفیعی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "محتوا یابی شهر معمار"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر حبیب و دانشجو: محمد علی تربیت جو)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "مسکن و زنان"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر حبیب و دانشجو: معصومه یعقوبی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "فرآیند غیر خطی طراحی با تاکید بر در هم تنیدگی عناصر پیچیده مفهومی و محیطی معماری ایران"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر ... و دانشجو: علی اصغر زاده)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 سوابق خدمت دانشگاهی و غیر دانشگاهی فعالیت در سازمان هاو کمیته های داخل و خارج از دانشگاه تهران

 و2 و1- کمیسیون مشورتی شهرهای جدید بهارستان و صدرا

  3- نشریه تخصصی « هفت شهر » ( فصلنامه عمارن و بهسازی شهری )

  4- هسته قطب علمی معماری

  5- شورای پژوهش هنر

  6- شورای مفاخر تمدن ایرانی – اسلامی

  7- اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه

  8- اتاق فکر هنرهای سنتی و صنایع دستی

 9- مسابقه طراحی ترمینال زیارتی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره )

  10- حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی

 11- نشریه تخصصی « هویت شهر »

 12- نشریه « معماری »

 13- کمیته تدوین منشور اخلاقی دانشگاه تهران

  14- کمیسیون علمی فناوری

 15- «قرآن در عمل »

 16- شورای علمی اولین کنفرانس « سازه و معماری »

 17- هیأت راهبردی پایگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بیستون

  18- طرح جامع حرمین مقدس کربلای معلی

 19- مسابقه طراحی حرمین مقدس کربلای معلی

 20- شورای سیاست گزاری نمازخانه تهران 21- خبر گزاری بین المللی تصویری 22- شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری 23- هیات راهبردی مشورتی شورای پژوهش هنر 24- شورای عملی همایش چند صدایی در هنر ایرانی 25- کمیته علمی اولین اجلاس کارشناسی آموزش هنر منطقه آسیای میانه و غربی 26- کانون تفکر و مدل های برتر 27- شورای طرح جامع دانشکده معماری 28- مدیران امور فرهنگی دانشگاه های کشور 29- همایش ملی بافت فرسوده شهری چشم انداز توسعه پایدار، ارزش های و چالش ها 30- حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی 31- شورای پژوهشی پژوهشکده هنر 32- همایش ملی « رویکردی نوین به معماری مساجد» 33- مجله مدیریت شهری 34- حلقه علمی کرسی هنر 35- فراکسیون حمایت از مخترعان و نوآوران مجلس شورای اسلامی 36- کمیته منتخب بررسی صلاحیت علمی اعضاء هیات علمی پژوهشکده هنر 37- همایش منطقه ای معماری و فرآیند طراحی 38- اولین همایش شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیر عامل 39- چهارمین همایش آموزش معماری 40- دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه 41- سومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار 42- کار گروه ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 43- کمیسیون فرهنگ و هنر

دفعات مشاهده: 16601 بار   |   دفعات چاپ: 3928 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر
>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .