گزارش فعالیت در سال 1391

گزارش کارآموزی دانشجویان خارجی پذیرفته شده در دانشگاه علم و صنعت ایران

تحت برنامه تبادل دانشجوی کارآموزی (IAESTE)

  تابستان و پائیز 1391

• کارآموزی آقای Hassan Mustafa Al lawati 

دانشجوی کارشناسی از دانشگاه Sultan Qaboos University عمان

محل کارآموزی: دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات پلیمر

مدت کارآموزی: 6 هفته (24 تیر ماه الی6شهریور ماه 1391)

تحت نظر:‌آقای دکتر مقبلی و دانشجوی دکتری مهندس کریمیان

عنوان کارآموزی: Conducting Polymers, Principles and Application