حوزه تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1393/1/11 | 

تخصص به انگلیسی

تخصص

گرایش

مرتبه علمی

نام خانوادگی

نام

Inorganic Ion-Exchangers, Mesoporous Adsorbents, Nano Structure New Materials, Chromatography (HTPLC, HPLC & GSC). Removal of Organic and Inorganic Pollutants from Industrial Effluents. Purification Methods for Recovery of Different Chemical Compounds from Industrial Waste. Application of New Materials for Use in Different Industrial Plants.مبادله کننده های یونی، جاذب های مزوپروس، مواد جدید نانو ساختار، کروماتو گرافی  (HTPLC, HPLC & GSC) ، حذف آلاینده های آلی و معدنی از فاضلاب صنعتی، روشهای خالص سازی برای بازیافت ترکیب های شیمیایی مختلف از پساب صنعتی ، کاربرد مواد جدید برای استفاده در واحد های صنعتی مختلفشیمی تجزیهدانشیارانبیاءمنصور 
Crystallography, Nanomaterials, Coordination Chemistryکریستالوگرافی، نانو مواد، شیمی کوئوردیناسیونشیمی معدنیدانشیارتجردیآزاده
Synthesis of biologically active compounds, Heterocyclic chemistry, Medicinal chemistry, Green chemistry, Multi-component reactions, OrganoCatalysts and catalytic reactionsسنتز موادآلی فعال بیولوژیکی,شیمی هتروسیکل , شیمی دارویی, شیمی سبز, واکنشهای چندجزیی, ارگانو کاتالیزور ها و واکنشهای کاتالیزوری شیمی آلیاستادیارجوانشیرشهرزاد
1. Green Chemistry
a) Clean Technology and Heterogeneous Catalysis (Design, Preparation, Characterization and Their Application in Organic Synthesis).
b) Environmental and Sustainable Chemistry (Solvent- Free Reactions, Reactions in Aqueous Media,  and Production of Chemicals from Agriculture Supplies).
2. Pharmaceuticals (Nano-Scale Pharmaceuticals, Green Approach, New Methodologies).
3. New Methodologies in Organic Synthesis (Multicomponent Reactions, Rearrangement Reactions and Heterocycles).
4. Microwave Promoted Organic Reactions 
روش های نوین سنتز مواد آلی بویژه ترکیبات هتروسیکل ,  سنتز مواد دارویی و فعال بیولوزیک ,  کاربرد اصول شیمی سبز در سنتز مواد آلی (کاتالیزورهای نا همگن معدنی، هیبرید و همگن آلی- واکنش های آلی در شرایط بدون حلال)
شیمی آلیدانشیاردکامینمحمد قربان
Porphyrins, Metallo Porphyrins, Nano Porphyrins and their Applicationsپورفیرین ها ,  متالو پورفیرین ها , نانو پورفیرین ها و کاربرد ﺁنهاشیمی معدنیاستادرحیمیرحمت الله
Atomic & molecular spectroscopy, Optical Sensors, Batteries,Natural gas sweetening, Instrumental
Analysis, Environmental pollutants
اسپکتروسکوپی اتمی و مولکولی، سنسورهای نوری، باتری های ویژه،شیرین سازی گاز طبیعی، آنالیز دستگاهی، آلاینده های محیط زیستشیمی تجزیهاستادیارزارع دورابیروح الله
 The study of surfactants in presence of additives (salt, alcohol, oil and ionic liquids)., The interaction of surfactants with Macromolecules and DNA, The investigation of surfactants mixture and its applications in sanitary and petroleum industrials, The application of surfactants in synthesis of nanoparticles, corrosion and kinetic of reactions, The interaction of surfactants with dye in presence of macromolecules, Dispersion of carbon nanotubes by surfactants, Computational chemistry.
 مطالعه ی مواد فعال سطحی در حضور افزاینده ها (مانند نمک، الکل، روغن و مایعات یونی)، بررسی برهم کنش مواد فعال سطحی با ماکرو مولکولها (پلیمرهاو DNA)، بررسی مخلوط مواد فعال سطحی و کاربرد آن در صنایع بهداشتی و نفتی،  کاربرد مواد فعال سطحی در سنتز نانو ذرات، جلوگیری از خوردگی و سینتیک واکنشها، مطالعه ی برهم کنش مواد فعال سطحی با رنگ در حضور ماکرومولکولها، بررسی پراکندگی نانولوله های کربنی به کمک ماکرو مولکولها و مواد فعال سطحی، شیمی محاسباتی
شیمی فیزیکاستادیارسهرابیبهشته
Electrochemistry, kinetics, Thermodynamicsالکتروشیمی، سینتیک، ترمودینامیکشیمی فیزیکاستادسید سجادیسید ابوالفضل
Electrocatalytic reactions, Electrochemical Hydrogen Generation, Electrochemical sensors for biological and pollutant compoundsواکنش های الکتروکاتالیزوری ، تولید الکتروشیمیایی هیدروژن ، حسگرهای الکتروشیمیایی برای گونه های زیستی و آلاینده محیط زیست شیمی تجزیهاستادیارغفاری نژادعلی
Heterocyclic Chemistry, Reaction in water, Organo-Catalyst, Graph Theory in Chemistry-Theorretical and Computational  Chemistryشیمی هتروسیکل ،  بررسی انجام واکنش های آلی در حلال آب ، اورگانوکاتالیزور ها در سنتز ترکیبات آلی ،تئوری گراف در شیمی، شیمی تئوری محاسباتی   شیمی آلیاستادیارغفوریحسین
Separation (Micro and Nano), Environmental pollutants, Electropolymerization, Composites,Chromatography (GC, GC/MS)
 جداسازی (میکرو و نانو)، آلاینده های محیط زیست، پلی مریزاسیون الکترو شیمیایی، کامپوزیت ها، کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی گازی/طیف سنج جرمی
شیمی تجزیهاستادیارملا حسینیافسانه
Multicomponent reactions - synthesis of organic compounds,Catalysts and catalytic reactions,Electrospinning of polymer nanofibers,Green chemistry واکنشهای چندجزیی- سنتز ترکیبات آلی، کاتالیزورها و واکنشهای کاتالیزوری ،الکتروریسندگی نانوالیاف پلیمری ،شیمی سبز
شیمی آلیاستادیارملکیعلی
Synthesis of Inorganic Compounds and Complexes, Crystal Structure Determinationسنتز ترکیبات معدنی و کمپلکس ها، تعیین ساختار بلوریشیمی معدنیاستادیارمنطقیفرانک 
Ab initio Calculation, Molecular Simulationروشهای محاسباتی ab initio, شبیه سازی مولکولیشیمی فیزیکاستادیارموسوی خوشدلسید مرتضی
Instrument Analysis, Chromatography, Spectroscopy, Electroanalyticall Chemistryشیمی تجزیه دستگاهی، کروماتوگرافی،  اسپکتروسکوپی،  الکتروشیمی تجزیه ایشیمی تجزیهاستادیارمیلانی حسینیسید محمد رضا
Green Organic Chemistry, Synthetic Organic Chemistry, Topographical, Mechanical and Thermal Properties of Materialsشیمی  آلی سبز، شیمی آلی سنتزی، خواص سطحی، مکانیکی و حرارتی موادشیمی آلیدانشیارنعیمی جمالمحمد رضا
Solar cells,Water Spiliting, Gas Storage, Gas Separation,Surfactants, Computational Chemistry سل خورشیدی، تفکیک آب، ذخیره سازی گاز، جداسازی گاز، مواد فعال سطحی، شیمی محاسباتیشیمی فیزیکدانشیارهاشمیان زادهسید مجید

دفعات مشاهده: 9163 بار   |   دفعات چاپ: 1862 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 130 بار   |   0 نظر