دانشگاه های مهم داخل کشور


# عنوان پیوند یا نام پایگاه نشانی ارسال کننده مشاهده
 1   دانشگاه آزاد   www.azad.ac.ir/   mateng  ::
 2   دانشگاه پیام نور   www.pnu.ac.ir   mateng  ::
 3   دانشگاه يزد    www.yazduni.ac.ir   mateng  ::
 4   دانشگاه سمنان    www.semnan.ac.ir/   mateng  ::
 5   دانشگاه شهيد چمران اهواز    www.scu.ac.i   mateng  ::
 6   دانشگاه بوعلي سينا همدان   www.basu.ac.ir/   mateng  ::
 7   دانشگاه صنعتي شاهرود    www.shahroodut.ac.ir/   mateng  ::
 8   دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)   www.ikiu.ac.ir/Farsi/   mateng  ::
 9   دانشگاه شیخ مفید (ره)   www.mofidu.ac.i   mateng  ::
 10   دانشگاه شهید باهنر کرمان   www.uk.ac.ir/Index/index.jsp   mateng  ::
صفحه 1 از 41
اولین
قبلی
1
...
 
براى برگشت به صفحه اول بخش معرفى پایگاه‌ اینجا را کلیک کنید.