خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- استعلامات جدید آذر 96
استعلامات جدید شورای مرکزی ناظر بر نشریات آذر96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
استعلامات صورت گرفته از شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
(آخرین بازنگری و ویرایش :آذر ماه 1396)
 
پرسش 1:آیا شرکت در دوره های آموزشی برای صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر نشریاتی که قبل از ابلاغ دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دارای مجوز بودند الزامی است؟
پاسخ:با توجه ماده 15و49 دستورالعمل اجرایی شرکت در دوره های آموزشی الزامی و در صورت عدم گذراندن دوره    آموزشی فوق،مطابق تبصره ماده 49عمل گردد.
پرسش2:آیا تشکل ها،کانون ها و نهادهای حقوقی دانشجویی می توانند بیش از یک نشریه منتشر نمایند؟
پاسخ:با رعایت مفاد تبصره یک و دو ماده 12 و به شرطرعایت محدودیت و شرایط مدیر مسئول و سردبیر انتشار بیش از یک نشریه منعی ندارد.
پرسش 3:در دانشگاه هایی که معاونت دانشجویی و فرهنگی به تفکیک وجود دارند ریاست کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با کدام معاونت است؟
پاسخ:در این دسته از دانشگاه ها،ریاست کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با معاونت فرهنگی است.
پرسش 4: آیا تشکل های غیر اداری کارمندی از جمله شورای صنفی کارمندان،حق انتشار نشریات دانشگاهی را دارند؟
پاسخ:با توجه به بند یک ماده 13 که مقرر می دارد متقاضی امتیاز نشریه می تواند یکی از دانشجویان یا اعضای هیأت علمی به عنوان شخص حقیقی یا تشکل،نهاد ،انجمن ،کانون یا یکی از بخش های دانشگاه یا هر شخص حقوقی دیگر باشد،این گونه تشکل ها نیز حق انتشار نشریه دانشگاهی را دارند.
پرسش۵:نشریات دانشجویی که درخواست انتشار در کلیه دانشگاه های کشور را دارند چگونه باید نسبت به صدور مجوز اقدام کنند؟
پاسخ:طبق ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی اقدام گردد.
پرسش۶:آیا تبلیغ نشریه قبل از اخذ مجوز جایز است؟
پاسخ:بله جایز است.
پرسش۷:آیا درج بیانیه ها،اطلاعیه ها،و مواضع احزاب و گروه های سیاسی که طبق قانون ممنوعیت فعالیت داشته و
غیر قانونی اند در نشریات دانشجویی جایز است؟
پاسخ:انتشار هر گونه محتوا در حدود ماده 6 قانون مطبوعات آزاد است. حدود فعالیت نشریات دانشگاهی در بند 1 ماده 3 مصوبه ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی و ماده 30 دستورالعمل آن آمده است.
 
پرسش8:آیا استفاده از نام نشریاتی که سال ها قبل فعالیت داشته و به دلیل فارغ التحصیل شدن یا عدم معرفی جایگزین مدتی فعال نبوده اند،برای متقاضی جدید مجاز است؟
پاسخ:در صورت لغو امتیاز نشریه قبلی به یکی از دلایل قانونی مندرج در مواد 13یا 14 یا 24 یا 25،استفاده از نام آن برای متقاضی انتشار نشریه جدید بلامانع است.
پرسش9:آیا دانشجو می تواند به طور همزمان در دو نشریه مسئولیت های متفاوتی داشته باشد،مثلا در نشریه«الف»مدیر مسئول بوده و در نشریه «ب» صاحب امتیاز یا سردبیر باشد؟
پاسخ:بله،مفاد ماده 16 دستورالعمل تنها دلالت بر منع تصدی هم زمان هر سه سمت در بیش از یک نشریه در زمان واحد دارد.
پرسش10:آیا انتشار نشریات دانشجویی که در گذشته مجوز گرفته و هنوز مجوز آن باطل نگردیده است منوط به حضور کارگاه آموزشی می باشد؟
پاسخ:مستندا به ماده 15 دستورالعمل،تنها انتشار نخستین شماره یک نشریه منوط به گذراندن دوره آموزشی است.
پرسش 11:آیا دانشجو می تواند هر سه مسئولیت یک نشریه را(صاحب امتیاز،مدیر مسئول،سردبیر)به تنهایی دارا باشد؟
پاسخ: بله ،با عنایت به مفاد ماده16 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی منعی ندارد.
پرسش 12:در صورتی که یکی از مسئولان واحدهای اداری دانشگاه هیأت علمی و کارمند نباشد،ولی دارای قرارداد پژوهشی باشد،آیا می تواند صاحب امتیاز یا مدیر مسئول یا سردبیر شود؟
پاسخ:طبق بند 1 ماده 14 و تبصره های 2 و 5 آن هر یک از مدیران واحدهای اداری دانشگاه می تواند صرفا مدیر مسئول یا سردبیر نشریه دانشگاهی اداره متبوع خود باشد.
پرسش 13:آیا کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می تواند نشریه ای را به خاطر عدم درج نام نویسنده مطلب و عدم درج منبع مطلب نوشته شده در نشریه مورد مواخذه قرار دهد؟
پاسخ:خیر
پرسش 14:آیا مصوبات کمیته ناظر بر نشریات را شورای فرهنگی دانشگاه باید تأیید کند یا نیازی به تأیید شورا نمی باشد؟
پاسخ:ضرورتی ندارد،مصوبات تنها در صورت شکایت یا اعتراض یا تجدید نظرخواهی یا اختلاف به شورای فرهنگی ارجاع
داده می شود.
پرسش 15:آیا به دلیل مشابهت اسمی یک نشریه دانشجویی با یک نشریه سراسری لزومی به تغییر نام نشریه وجود دارد یاخیر؟
پاسخ:خیر، نام متشکل از لوگو، اسم،محدوده فعالیت و ...است.اگر بین دو نشریه تشابه کامل وجود داشته باشد،ذی نفع(صاحب امتیاز نشریه ای که پیشتر امتیاز انتشار دریافت داشته) می تواند تغییر نام نشریه جدید را از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در خواست نماید.
 
پرسش ۱۶:چنانچه دانشجویی در سوابق تحصیلی خود دارای یک ترم مشروطی است،؟ پس از اخذ مجوز و فعالیت در نشریه یه عنوان مدیر مسئول،در ترم متوالی بعد نیز مشروط گردد وضعیت مدیر مسئولی وی چگونه خواهد بود؟
پاسخ: طبق بند 3 ماده 14 دستورالعمل،عدم سابقه مشروطی بیش از دو نیم سال متوالی یا سه نیم سال متناوب،تنها در هنگام معرفی فرد به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر شرط است و پس از آن ،اثری در امتیاز انتشار نشریه ای که قبلا صادر شده ندارد.
پرسش 17:مطابق بند 7ماده 3دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 23/2/1382 برد و تابلو مطابق نشریه در کمیته ناظر بایستی از لحاظ محتوا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.آیا تعیین مدیر مسئول برای بردها با توجه به اینکه ممکن است تحلفی صورت گیرد و یا شکایتی صورت بگیرد نیازاست یا خیر؟
پاسخ : خیر،لازم نیست.مسئولیت مطالب برد بر عهده تشکل و مرجع رسیدگی هیأت نظارت بر تشکل ها می باشد.
پرسش ۱8:لوگوی یک نشریه از نظر حقوقی متعلق به صاحب امتیاز است یا مدیر مسئول یا هردوی آن ها؟
پاسخ:نام و لوگوی  یک نشریه از نظر حقوقی متعلق به صاحب امتیاز است.
پرسش ۱9:اعطای مجوز به نشریات کانون ها و نهادهای دانشجویی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری چگونه است؟
پاسخ:طبق ماده 1 دستورالعمل احرایی ضوابط ناظر بر نشریات ،باید مجوز نشریه خود را از کمیته ناظر بر نشریات اخذ نمایند.
پرسش 20:آیا نشریات دانشجویی مجاز به درج آگهی تبلیغاتی در نشریه به منظور تأمین بخشی از هزینه های خود    می باشند؟
پاسخ:بله، جذب  و درج آگهی تبلیغاتی از جمله حقوق نشریات دانشگاهی است.
پرسش 21:با توجه به بند 5 ماده 14،آیا جهت تعیین عدم شهرت به فساد اخلاقی مدیر مسئول و سردبیر،می بایست از حراست دانشگاه استعلام گردد یا خیر؟
پاسخ: خیر،تحقیق و تفحص در امور شخصی افراد به هر نحو ممنوع است.
پرسش 22:انتخاب نام و انتشار نشریات به زبان و یا گویش های غیر از زیان فارسی چگونه است؟
پاسخ::صدور پروانه امتیاز انتشار برای نشریات دانشگاهی با هر زبان و هر گویشی بلامانع است. از این رو زبان مورد استفاده در نشریات دانشگاهی اختصاصی به زبان فارسی ندارد.مفاد این مصوبه شامل انتخاب نام نشریه به هر زبان و گویشی نیز می شود.فعالیت این نشریات در حدود ماده 6 قانون مطبوعات و بند 4 آن (ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی)می باشد.
پرسش 23:آیا برای اعطای مجوز مدیر مسئولی و سردبیری نشریات،شرط داشتن فعالیت نشریاتی (فعالیت در نشریات دیگر به عنوان نویسنده یا هیئت تحریریه)را می توان جزء شروط اعطای مجوز در نظر گرفت؟
پاسخ: خیر،بر اساس ماده 15 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی انتشار نخستین شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره توسط صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر بر اساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.
 
پرسش 24:استفاده از نام مستعار یا خلاصه نویسی نام مثلا «ع.ک» در مقالات دانشجویی مجاز است؟
پاسخ:بله،ضمنا طبق ماده 23 دستورالعمل،مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه بر عهده مدیر مسئول می باشد.
پرسش 25:در صورتی که مدیر مسئول یا سردبیر از اساتید دانشگاه باشند آیا لزومی به گذراندن کارگاه آموزشی نشریات و اخذ گواهی است؟
پاسخ:این افراد ملزم هستند طی نامه ای اطلاع از مقررات و التزام به آن ها را متعهد شوند.همچنین پیشنهاد می شود که بسته دوره های اموزشی برای این افراد ارسال شود.
پرسش 26:منظور از انتشاردهنده در ماده 38 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت های نشریات دانشگاهی فقط مدیر مسئول است و یا سردبیر و صاحب امتیاز نیز شامل می شود؟
پاسخ:در ماده 38 منظور از انتشار دهنده ،فردی است که در انتشار نشریه نقش اصلی داشته و عامل اصلی انتشار نشریه بوده است.
پرسش 27: آیا دست اندر کاران نشریه می توانند از بیش از یک دانشگاه باشند مثلا صاحب امتیاز از دانشگاه الف، مدیر مسئول از دانشگاه ب و سردبیر از دانشگاه ج باشد؟
پاسخ:خیر ،زیرا امکان رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیر مسئول توسط دانشگاه صادر کننده مجوز نشریه وجود ندارد.
پرسش 28:آیا انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را می توان به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟
پاسخ:فعلا با توجه به عدم پیش بینی در شیوه نامه  برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته های ناظر و
شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی ،منع قانونی دارد.
پرسش ۲۹:اگر یک تشکل دانشجویی صاحب امتیاز نشریه ای باشد و نشریه به دلیلی لغو امتیاز یا توقیف شود،آیا سایر نشریات آن تشکل نیز مشمول این حکم می شود؟
پاسخ:خیر،در مواردی که یکی از نشریات تشکل محکوم شود ،سایر نشریات تشکل مشمول آن حکم نیستند.
پرسش 30:اگر دانشجویی دارای گواهی روزنامه نگاری باشد،آیا جهت انتشار نشریه خود نیاز به حضور در کارگاه آموزشی نشریات دارد؟
پاسخ:دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه شاخه های رشته علوم ارتباطات و متقاضیان انتشار نشریه دانشجویی که قبلا در هر دانشگاه دیگری دوره آموزشی مندرج در ماده 15 دستورالعمل را گذرانده اند و هم چنین متقاضیانی که در دوره های آموزشی که تحت نظارت وزارت خانه های علوم،بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود،شرکت کرده و گواهی پایان دوره دریافت نموده اند،نیازی به گذراندن مجدد دوره آموزشی مندرج در ماده15 برای انتشار نخستین شماره نشریه ندارند.مفاد این استفساریه ،نافی تکلیف دانشگاه در برگزاری حداقل دو دوره آموزشی در هر نیم سال تحصیلی نیست.
پرسش 31:در دستورالعمل اجرایی در بخش شرایط صاحب امتیاز،مدیر مسئول،و سردبیر قید شده است«دو نیم سال تحصیلی و حداقل 28 واحد درسی گذرانده شود»آیا هردو باهم ملاک می باشد؟یعنی اگر دانشجویی دو نیم سال تحصیلی را گذرانده باشد و در این دو نیم سال موفق به گذراندن 28واحد درسی نشده باشد تکلیف چیست؟
پاسخ:طبق ماده 14،بند4،یکی از شرایط مدیر مسئول گذراندن دو نیم سال تحصیلی و حداقل 28 واحد درسی می باشد که طبق مقررات آموزشی حداقل واحد برای احتساب نیم سال(ترم)14واحد است،لذا فرد باید دوترم و 28 واحد گذرانده باشد.
پرسش 32:با توجه به تبصره 2 ماده 12 دستورالعمل اجرایی در صورتی که نشریه ای تخلف کند مطابق کدام ماده با آن باید برخورد شود؟
پاسخ:در مرتبه نخست طبق بند 2 ماده 6دستورالعمل(تذکر اولیه)و در صورت تکرار،طبق مراتب تنبیه مقرر در ماده 37دستورالعمل اقدام گردد.
پرسش 33:در صورتی که نشریه ای بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر مدیر مسئول را عوض نماید آیا می توان مطابق ماده سی و هشتم با آن نشریه برخورد کرد یا خیر؟
پاسخ:این ماده متناسب نمی باشد .در صورتی که نام فرد دیگری به عنوان مدیر مسئولدر ناسنامه نشریه درج شود،در مرتبه نخست طبق بند 2 ماده 6 دستورالعمل(تذکر اولیه)و در صورت تکرار،طبق مراتب تنبیه مقرر در ماده 37دستورالعمل اقدام گردد.
پرسش 34:اعضای دست اندر کار در انتشار ویژه نامه ها(که تحت عنوان یک نشریه منتشر می شوند)باید اعضای همان نشریه باشند؟
پاسخ:تصمیم گیری در این خصوص بر عهده مسئولان نشریه است.
پرسش 35:آیا لازم است محتوای ویژه نامه متناب با زمینه انتشار باشد؟
پاسخ:بله.
پرسش 36:آیا ویژه نامه ها می توانند نام یا لوگوی مستقل داشته باشند و فقط به درج(ویژه نامه نشریه...)بسنده نمایند؟
پاسخ:بله می توانند،ضمنا باید کنارنام یا لوگوی ویژه نامه،عبارت « ویژه نامه نشریه ...» درج گردد.
پرسش 37:آیا صاحب امتیاز باید حداقل 5 اسم به ترتیب اولویت برای نام نشریه به کمیته ناظر پیشنهاد دهد یا خیر؟
پاسخ:خیر لزومی ندارد.
پرسش 38:کمیته ناظر در تصویب نامنشریه میبایست چه ملاک و معیارهایی را در نظر بگیرد؟
پاسخ:ملاک و معیار در تمامی تصمیم گیری های کمیته ناظر،مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و دستورالعمل اجرایی آن است و انتخاب نام نشریه در چارچوب این مقررات بر عهده متقاضی انتشار نشریه است.
پرسش 39:آیا همه نهادها و تشکل های دانشگاه جهت انتشار نشریه دانشگاهی میبایست از کمیته ناظر اخذ مجوز کنند؟
پاسخ:بله. با توجه به ماده 1و بند 1 ماده 6 دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی،کلیه نشریاتی که از سوی هر یک از دانشجویان ، تشکل ها و نهاد های دانشگاهی،استادان و اعضای هیأت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاه ها منتشر و در محدوده دانشگاه توزیع شوند،نشریات دانشگاهی محسوب شده و مرجع صدور مجوز آنها حسب مورد کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مربوطه یا شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم است.
 
پرسش 40:آیا غیر دانشجو می تواند در نشریه دانشجویی مطلب و مقاله بنویسد؟
پاسخ:بله،بلامانع است.
پرسش 41:آیا نشریات اجازه دارندتبلیغ نشریه خود را در سطح دانشگاه بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی و دیوار دانشگاه نصب نمایند؟
پاسخ:بله ، منعی وجود ندارد.
پرسش42:با در نظر گرفتن ماده 16دستورالعمل اجراییضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی آیا انجمن علمی دانشجویی می تواند چند نشریه داشته باشد؟
پاسخ:در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی مانند تشکل ،انجمن،نهاد و ... باشد منعی ندارد، اما اگر صاحب امتیاز شخص حقیقی(دبیر و ...)باشد رجوع به ماده16.
پرسش 43:آیا میتوان از افرادی غیر از اعضای کمیته ناظر مانند بسیج دانشجویی و یا حراست و یا دیگر افراد جهت شرکت در جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دعوت نمود؟
پاسخ:خیر ،ترکیب اعضای کمیته ناظر همان است که در ماده 4 دستورالعمل آمده است.
پرسش 44:حداقل و حداکثر زمانی که در فرم درخواست مجوز نشریه برای گاهنامه تعیین شده چقدر است؟
پاسخ:انتخاب حداقل و حداکثر برای ترتیب انتشار گاهنامه،با متقاضی امتیاز نشریه است.
پرسش45:آیا اعضای هیأت علمی باز نشسته می توانند در نشریه دانشگاهی فعالیت داشته باشند؟
پاسخ:بله ،منعی وجود ندارد.
پرسش 46:در بخش نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی و ماده 13 مربوط به شرایط متقاضی انتشار نشریه هیچ اشاره ای به سوابق تحصیلی دانشجو نشده است.آیا شرط عدم سابقه مشروطی برای صاحب امتیاز نیز وجود دارد؟
پاسخ:شرایط لازم برای تصدی سمت صاحب امتیازی نشریه دانشگاهی ،همان است که در ماده 13 دستورالعمل صوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی آمده است.
پرسش 47:اعضای هیأت علمی کمیته ناظر بر نشریات از چه مر جعی معرفی می شوند؟
پاسخ:طبق دستورالعمل اجرایی تمام اعضای شورای فرهنگی دانشگاه می توانند اعضای پیشنهادی را معرفی نمایند.
پرسش 48:نحوه مدیریت و فعالیت نشریات دانشجویی در فضای مجازی چگونه است؟و راه اندازی وبلاگ به چه صورتی می باشد؟
پاسخ:تمام نشریات الکترونیک مانند نشریات کاغذی برای انتشار می توانند حسب مورد از کمیته ناظر یا شورای مرکزی ناظر در خواست صدور مجوز انتشار کنند . تفاوت این دو در این است که نشریات الکترونیکی محدود به زمان و مکان نمی باشند.
 
پرسش49:نحوه انتخاب رئیس کمیته ناظر بر نشریات در صورت نبودن معاون فرهنگی-اجتماعی و یا معاون دانشجویی-فرهنگی به چه صورت می باشد؟
پاسخ:با توجه به ماده 3 دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،که مقرر می دارد کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود،بنابراین ترجیحا رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته انتخاب شود.
پرسش 50:آیا امکان صدور مجوز نشریه برای دانشجویانی که در کمتر از شش ماه فارغ التحصیل می شوند،وجود دارد؟
پاسخ:به استناد بند 1 ماده 13 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی،مادامی که دانشجو فارغ التحصیل نشده است،می تواند از حق داشتن مجوز نشریه برخوردار باشد.
پرسش 51:آیا دریافت تذکر کتبی از کمیته ناظر موجب نقض(یا از دست دادن)شرط مندرج در بند 2 ماده 14 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی می شود؟
پاسخ:به استناد بند 2 ماده 14 و مفاد ماده40(بخش تنبیهات)دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،تذکر کتبی در پرونده انضباطی درج نمی شود.در نتیجه محرومیتی برای ادامه فعالیت نشریه ایجاد نمی کند.
پرسش52:آیا شاکی می تواند حکم ابلاغ شده توسط کمیته ناظر دانشگاه را در نشریات عمومی منتشر نماید؟
پاسخ:در صورت قطعیت یافتن حکم،از نظر قانونی منعی وجود ندارد.
پرسش53:آیا شورای فرهنگی دانشگاه با وجود مخالفت کمیته ناظر بر نشریات مبنی بر صدور مجوز برای نشریه می تواند مجوز نشریه صادر کند؟
پاسخ:به استناد ماده 7 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدیدنظر در تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه می باشد.
پرسش 54:آیا مسئولان فرهنگی و حراست دانشگاه مجاز به ممیزی قبل از چاپ نشریات دانشجویی می باشند؟
پاسخ:با توجه به بند 2 ماده 27 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی،هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا  مقاله ای در صدد اعمال فشار برآید یا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد. هرگونه نظارت،کنترل و سانسور پیش از انتشار به هر نحو و توسط هر شخصی به هر دلیلی ممنوع است.
پرسش 55:حکم در خصوص توزیع نشریات دانشگاهی در مکان ها (اردوگاه های)خارج از دانشگاه،که به مناسبت های مختلف دانشجویان در آن حضور می یابند(مانند اردوی معارفه دانشجویان ورودی جدید)و در خارج از دانشگاه برگزار   می گردد،چگونه است؟
پاسخ:با توجه به تبصره 5 ماده 1 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی توزیع نشریات دانشگاهی در این محدوده بلامانع است.
 
 
 
 
پرسش 56:آیا دانشجوی سنواتی می تواند درخواست نشریه داتشه باشد یا مدیر مسئول و سردبیر نشریه باشد؟
پاسخ:طبق تبصره1 ماده 14تا زمانی که دانشجو فارغ التحصیل نشده است،می تواند در خواست مجوز نشریه داشته باشد.
پرسش 57:آیا تشکل های دانشجویی می توانند دوره آموزشی مربوط به نشریات برگزار نموده و گواهی صادر نمایند؟
پاسخ:موضوع امکان برگزاری دوره آموزشی نشریات و ارائه گواهی توسط تشکل ها مطابق آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان و دستورالعمل اجرایی آن است،اما در صورت برگزاری و ارائه گواهی،کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مختار  به پذیرش یا عدم پذیرش آن برای انتشار نخستین شماره نشریه(موضوع ماده 15 دستورالعمل)است.
پرسش 58:آیا شخصی که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز نشریه دریافت نموده است برای نشر الکترونیکی نیز باید جداگانه مجوز بگیرد؟
پاسخ:در فرض سوال متقاضی باید با تکمیل فرم اعمال تغییرات،افزودن نشر الکترونیک را به کجوز نشریه خود تقاضا نماید.
پرسش 59:آیا مدیران مسئول نشریاتی که طبق دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی از اعضای هیئت علمی و یا مسئول امور اداری واحدهای دانشگاهی می باشند،می توانند به عنوان کاندیدا معرفی شوند و یا دارای حق رأی باشند؟
پاسخ:طبق بند 1 ماده 14 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،مدیر مسئول می تواند دانشجو یا عضو هیئت علمی و یا مدیر یکی از واحدهای اداری باشد در نتیجه می تواند به عنوان کاندیدا هم معرفی شده و حق رأی نیز داشته باشد.
پرسش 60:ایا فرمانداری شهر یا واحد سیاسی آن می تواند درخواست نماید نشریه دانشجویی بلافاصله پس از چاپ به واحد سیاسی فرمانداری ارسال گردد؟
پاسخ:طبق قانون هیچ الزامی به این کار نمی باشد.
پرسش 61:بروشورهایی با محتوای علمی و فرهنگی یا سیاسی که در حواشی برنامه ها و مراسم برگزار شده توسط تشکل های دانشجویی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرند، با اینکه بعضا دارای تخلفاتی از مقررات ناظر بر نشریات      می باشند، رسیدگی به تخلفاتشان چگونه است؟
پاسخ:براساس قوانین بالادستی به حوزه های خود ارجاع داده شود.(مانند هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان)
پرسش 62:آیا مدیر مسئول نشریه ای که عضو کمیته ناظر دانشگاه است و این نشریه به  دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی توقیف شده می تواند هم چنان به عنوان مدیر مسئول در جلسات کمیته ناظر شرکت کند؟
پاسخ:با توجه به اینکه حکم صادره،مربوط به نشریه می باشد نه مدیر مسئول،بنابراین عضویت مدیر مسئول در جلسات
بلامانع است.
پرسش 63:در تبصره 1 ماده 13 «دانشجویی که سابقه محکومیت داشته،پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت     می تواند به عنوان صاحب امتیاز فعالیت کند و در صورت محکومیت مجدد به طور دائم محروم می شود». سوال این است که محکومیت مطرح در این ماده مربوط به مقطع فعلی دانشجو است یا شامل مقاطع پیشین وی نیز می گردد؟به عبارت دیگر دانشجوی دوره دکتری که متقاضی انتشار نشریه است اما یک بار در دوره کارشناسی و یک بار در دوره کارشناسی ارشد محکومیت داشته باشد،می تواند مجوز انتشار دریافت کند؟
پاسخ:محرومیت و یا محکومیت مندرج در تبصره 1 ماده 13 وتبصره 3 ماده 14با نظر به بند 2 ماده 13 و بند 2ماده 14و تبصره 5 آن درباره صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی،ناظر بر مقطع تحصیلی کنونی است و لفظ دائم مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 13 و تبصره 3 ماده 14،ناظر به همان مقطع تحصیلی است و قابل استناد در مقطع یا مقاطع تحصیلی بعدی نمی باشد.
پرسش64:آیا درج بیانیه و یا اطلاعیه توسط گروه های غیر مشخص(نظیر جمعی از دانشجویان)در نشریات دانشجویی جایز است؟
پاسخ:هر مطلبی می تواند در نشریه چاپ شود ولی اگر شاکی داشته باشد و موارد بیانیه دارای تخلف باشد مسئولیت آن با مدیر مسئول نشریه است و عناوین مبهم در صورتی می تواند چاپ شود که سند آن نزد مدیرمسئول موجود باشد و موارد توسط مدیر مسئول قابل استناد باشد.به طور کلی مدیر مسئول باید از اشاعه و چاپ بیانیه های کذب و بدون سند خودداری کند.
پرسش65:خواهشمند است  در خصوص انتشار نشریات دانشگاهی در فضای مجازی به صورت مشخص و واضح نظر آن شورای محترم را در خصوص ماده 1 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و نحوه فعالیت،انتشار و توزیع نشریات دانشگاهی(فایل الکترونیکی نشریات چاپی(PDF) و یا نشریات الکترونیک)در فضای مجازی را مشخص فرمایید.لازم به ذکر است که در حال حاضر بخشی از دانشگاه ها و سایت هایی مانند pand.snn.ir در حال انتشار فایل الکترونیکی نشریات دانشجویی دانشگاه ها در فضای مجازی می باشند و نشریات دانشجویی این دانشگاه به دلیل مبهم بودن این ماده،از انتشار و تعامل با نشریات و مخاطبان در این فضا محروم مانده اند.لذا خواهشمند است نظر تفصیلی شورای محترم مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی را در جهت رفع ابهامات این ماده اعلام فرمایید.
پاسخ: نشریات دانشگاهی می توانند با اخذ امتیاز انتشار الکترونیکی از مراجع ذی صلاح (حسب مورد کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی ) در فضای مجازی منتشر شوند. یک نشریه دانشگاهی می تواند به صورت کاغذی، الکترونیکی ویا هر دو طریق منتشر شود.نوع انتشار میبایست در فرم درخواست انتشار نشریه توسط متقاضی قید گردد.قید محدودیت توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از فضای دانشگاه اختصاص به نشریات دانشگاهی کاغذی دارد.
پرسش 66:مهادهایی در دانشگاه درخواست دارند که نشریات دانشجویی پس از چاپ به آن ها ارسال شوند.آیا الزامی برای ارسال این نشریات به آن نهادها وجود دارد؟
پاسخ:خیر،چنین الزامی نیست.
پرسش 67:نهادهایی در دانشگاه-که عضویت در کمیته ناظر بر نشریات ندارند-تقاضای دریافت کلیه صورت جلسات کمیته ناظر را دارند.آیا کمیته ناظر موظف به این کار می باشد؟
پاسخ:خیر مکلف نیست.
 
 
پرسش68:چنانچه شخصی حقیقی از نشریه ای به دلیل عدم ذکر دقیق شناسنامه نشریه شکایت نماید(در صورتی که شخص مذکور هیچ نقشی در این نشریه نداشته باشد و از ناحیه عدم ذکر دقیق شناسنامه هیچ خسارت مادی و معنوی به ایشان وارد نشده باشد)آیا کمیته ناظر موظف به پاسخگویی به چنین شکایتی می باشد؟
پاسخ:موظف به رسیدگی است ولی موظف به پاسخگویی نمی باشد.
پرسش69:ترتیب ابلاغ احکام صادره به دانشجو چگونه است؟
پاسخ:دانشگاه ها می بایست احکام صادر شده را به دانشجو تحویل و از ایشان امضا بگیرند.
پرسش 70:آیا نشریات اجازه دارند که نشریه خود را در فضای مجازی منتشر کنند؟در صورت انتشار بدون مجوز ،تنبیهات در این خصوص چگونه خواهد بود؟
پاسخ:بله.نظارت بر انتشار هرگونه محتوا به صورت الکترونیک بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در صلاحیت این کمیته نمی باشد.
پرسش 71:در صورت عدم رسیدگی به اعتراض متقاضی انتشار نشریه یا مدیر مسئول یا صاحب امتیاز نسبت به رأی کمیته ناظر بر نشریات در شورای فرهنگی دانشگاه و عدم صدور رأی در مهلت مقرر یک ماهه مندرج در ماده46 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،آیا حسب مورد متقاضی انتشار یا مدیر مسئول یا صاحب امتیاز می تواند رأسا اعتراض خود را به شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم تقدیم کند و این شورا موظف به رسیدگی به اعتراض وارده می باشد؟
پاسخ:در صورت عدم رسیدگی به اعتراض در مهلت یک ماهه مقرر در شورای فرهنگی،حسب مورد متقاضی انتشار یا مدیر مسئول یا صاحب امتیاز حق اعتراض به رأی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم را دارد و شورای مرکزی ناظر بر نشریات موظف است ضمن تذکر کتبی به شورای فرهنگی دانشگاه،نسبت به رسیدگی به اعتراض متقاضی انتشار یا مدیر مسئول یا صاحب امتیاز و صدور رأی در مهلت مقرر دو ماهه(مندرج در ماده 47دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر برفعالیت نشریات دانشگاهی)اقدام نماید.
پرسش72:آیا توقیف نشریه دانشجویی به استناد ماده36 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و تبصره آن، می تواند بیش از 10روز باشد و در صورت عدم صدور رأی در کمیته ناظر در مهلت10 روزه،تکلیف چیست؟
پاسخ:رسیدگی و صدور رأی در کمیته ناظر درباره نشریات دانشگاهی که مستندا به ماده 36 دستورالعمل اجرایی و تبصره آن توقیف شده اند،نباید بیش از 10 روز به طول بیانجامد ودر صورت عدم رسیدگی و صدور رأی در کمیته ناظر در مهلت ده روز، دستور توقیف موقت رئیس کمیته ناظر بلااثر بوده و نشریه دانشجویی کما فی السابق حق انتشار خواهد داشت.
پرسش 73:با عنایت به وصول درخواست مجوز انتشار نشریه دانشجویی به صورت صوتی،پادکست،کانال تلگرام،صفحات اینستاگرام یا نشریات چند رسانه ای و...،درباره چمیم درخواست هایی چه باید کرد؟ فعالیت نشریات دانشجویی در فضای مجازی و نظارت کمیته ناظر بر آن چگونه است؟آیا نشریات دانشجویی دارای مجوز می توانند نسبت به بارگذاری نشریات در کانال ها و گروه های ایجاد شده در شبکه های مجازی یا در فضای مجازی اقدام می کنند یا نسبت به راه اندازی سایت ویژه نشریات و یا فروش الکترونیک یا فروش از طریق اپلیکیشن ها و یا بارگذاری بر روی سایت دانشگاه و... اقدام کنند؟
 
 
پاسخ:نشریات الکترونیک اعم از هرگونه نشر الکترونیک محتوا به هر طریق(اعم از کانال تلگرام،پادکست،نشریه چند رسانه ای،صفحه اینستاگرام،وبسایت،اپلیکیشن و...)است و نظارت بر آن ها تنها در صورت اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه،بر آن نشریه و یا نشر الکترونیک در صلاحیت کمیته ناظر نیست.
پرسش74:آیا دفاتر تشکل های دانشجویی مانند بسیج دانشجویی،انجمن اسلامی و... در دانشکده ها و...،می توانند درخواستصدور مجوز نشریه بدهند؟
پاسخ:به استعلام های شماره 2 و 42 شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم مراجعه شود.
پرسش 75:آیا در درخواست انتشار نشریه،به جای سردبیر می توان شورای سردبیری معرفی نمود؟
پاسخ:بله،مستندا به ماده 18 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی،چنین امکانی وجود دارد.
پرسش 76:آیا انتشار نشریات به صورت الکترونیکی در فضای خارج از دامنه دانشگاه مجاز می باشد یا خیر؟مرجع صدور مجوز انتشار نشریات الکترونیکی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی می باشد یا خیر؟
پاسخ:1-بله مجاز است.طبق مصوبه شورای مرکزی ناظر ،نشریات الکترونیک مقید به شرایط زمانی و مکانی نشریات چاپی نمیباشند.2-مرجع صدور مجوز برای نشریات دانشگاهی الکترونیک،مورد کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه یا شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم می باشد.
پرسش 77:حضور اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دارای حکم انضباطی در جلسات کمیته مجاز است؟
پاسخ:وفق ماده 14 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی،تا زمانی که عضو دانشجویی کمیته ناظر ،شرایط مدیر مسئولی نشریه را از دست نداده اند،می تواند در جلسات حضور داشته باشد.ضمنا ملاک،حکم انضباطی قطعیت یافته است.
پرسش 78:از آنجا که تعدادی از نشریات دانشگاه در نشریه خود اقدام به چاپ عکس آقایان میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی می کنند،خواهشمند است در خصوص  وجود یا عدم وجود تخلف در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
پاسخ:در خصوص درج تصاویر آقایان میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در نشریات دانشگاهی به اطلاع می رساند تا کنون هیچ ممنوعیت رسمی به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ابلاغ نشده است.
پرسش 79:وضعیت حضور اعضای علی البدل دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه چگونه باید باشد؟
پاسخ:عضو علی البدل به غیر از حق رأی،از کلیه حقوق حضور در جلسات کمیته ناظر برخوردار است.
پرسش 80:آیا نشریه دانشجویی می تواند مهر ویژه خود را داشته باشد و از آن استفاده کند؟
پاسخ:بله بلامانع است.
پرسش81:چنانچه مدیر مسئول نشریه دانشجویی تغییر یابد و نشریه در یک سال اخیر حداقل یک شماره منتشر شده باشد،آیا مدیر مسئول جدید که در دوره مسئولیت او هیچ شماره ای از نشریه منتشر نشده است،حق رأی دادن و یا کاندیداتوری در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات را دارد؟
 
 
پاسخ:بله،شرکت مدیر مسئول در انتخابات و یا کاندیداتوری وی بلامانع است.
پرسش 82 :آیا باید مدیرمسئول نشریه دانشگاهی که صاحب امتیاز آن تشکل است، از میان اعضای شورای مرکزی همان تشکل باشد؟
پاسخ:خیر،الزامی به انتخاب شدن ایشان از بین اعضای شورای مرکزی تشکل صاحب امتیاز نشریه نیست.
پرسش 83:نحوه فعالیت نشریات دانشگاهی در موضوع انتخابات و تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی چیست؟
پاسخ:1- ممنوعیتی برای ورود نشریات دانشگاهی در انتخابات وجود ندارد.2- با بررسی مفاد مقررات ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،ممنوعیتی در خصوص انجام تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد.
پرسش 84:مجوز نشریه دانشجویی  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه در سال 1391 لغو شده است.این تشکل در سال 1394پس از دریافت امتیاز انتشار نشریه ای با همان نام،بنای انتشار آن را دارد.در خصوص شروع شماره گذاری نشریه از شماره 1یا ادامه شماره های قبل اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:نشریه تشکل مورد نظر باید از شماره اول منتشر شود.
پرسش 85:آیا با توجه به ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد دو مدیریت «امور فرهنگی-اجتماعی» و «برنامه ریزی و نظارت فرهنگی»امکان واگذاری دبیری کمیته ناظر به مدیریت برنامه ریزی و نظارت فرهنگی وجود دارد؟
پاسخ:مطابق بند 5 ماده 4 «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی»دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه،مدیر امور فرهنگی دانشگاه است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مصوبات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری درباره تفسیر مفاد
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
مصوبه 1:سایت ها و وبلاگ های دانشجویی که از آرم و نشان دانشگاه استفاده می کنند جزء نشریات الکترونیک محسوب می شوند و برای انتشار نشریه بر روی سایت،وبلاگ و یا لوح فشرده نیاز به اخذ دوباره مجوز نیست.
مصوبه 2:پس از صدور حکم کمیته ناظر پیرامون یک نشریه حق اعتراض به رأی صادره،تنها به شاکی و متشاکی محدود می گردد.
مصوبه3:شورای فرهنگی دانشگاه مرجع تجدید نظر در آرای صادره در کمیته ناظر بوده و می تواند آرای صادره در کمیته ناظر را تأیید یا حکم جدید صادر نماید.
مصوبه 4:تا زمانی که رابطه عضو اصلی با شورای ناظر بر نشریات به طور کامل قطع نشده باشد،عضو علی البدل حق رأی در جلسات را نخواهد داشت.
مصوبه 5:صاحب امتیاز حقوقی،اعم از هر تشکل و نهاد دانشجویی و دانشگاهی،می تواند صاحب امتیاز چند نشریه باشد.
مصوبه 6:در تعداد دفعات انتشار ویژه نامه،محدودیتی وجود ندارد.
مصوبه 7:در مورد دانشجویان اقلیت،داشتن نشریه طبق هیچ کدام از بندهای آیین نامه،تخلف محسوب نمی شود و هیچ ممانعتی در این مورد وجود ندارد.
مصوبه8:مصوب گردید از عضو علی البدل منتخب مدیران مسئول،جهت حضور بدون حق رأی در جلسات دعوت به عمل آید.
مصوبه 9:درج نام نویسنده و فهرست منابع الزامی نیست،اما این امر نافی حقوق معنوی پدید آورنده نمی باشد.
مصوبه 10:در صورت عدم معرفی سردبیر و معرفی شورای سردبیری،استعلامات در خصوص شورای سردبیری باید انجام شود.
مصوبه11:به استناد بند 1 ماده 13 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،مادامی که دانشجو فارغ التحصیل نشده است، می تواند از حق داشتن مجوز نشریه برخوردار باشد.
 
 
 
 
مصوبه 12:دانشگاه ها موظفند احکام صادر شده توسط کمیته ناظر بر نشریات را به دانشجو تحویل و از ایشان امضا بگیرند.
مصوبه 13:در صورت اعتراض به رأی صادره در شورای فرهنگی ،پیش از تشکیل جلسه شورای مرکزی ناظر بر نشریات، میباست تمامی مستندات مربوطه از دانشگاه دریافت گردد.
مصوبه 14:در صورت ارتکاب توهین به هر شخص حقیقی یا حقوقی،پیگیری امر در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
مصوبه 15:ابلاغ تخلف و وقت رسیدگی و یا آرای صادره توسط کمیته های ناظر بر نشریات و شوراهای فرهنگی دانشگاه ها،اساسا نمی تواند محرمانه بوده و لذا هر گونه طبقه بندی و یا درج مهر محرمانه و مانند آن بر روی این قبیل اوراق برخلاف موازین حقوقی و فاقد وجاهت قانونی است.
مصوبه16:در خصوص نحوه انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه های ستادی(پیام نور،جامع علمی -کاربردی، فرهنگیان و فنی و حرفه ای)بر اساس شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی،هریک از دانشگاه های فوق به صورت یک دانشگاه واحد در نظر گرفته می شوند و انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه متبوع به صورت متمرکز برگزار می شود.
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.75.87.fa.html
برگشت به اصل مطلب