خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای هیأت علمی
دکتر علیرضا معینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

AWT IMAGE

دکتر علیرضا معینی؛

  دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو هیأت علمی کمیته ­ی ناظر بر نشریات دانشگاه
از مهر ۹۴ - ۱۴۰۰

  پست الکترونیک: moiniiust.ac.ir

تلفن: ۷۳۲۲۵۰۲۸

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.69.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب