خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- دبیر کمیته
دکتر قائمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

دکتر احد قائمی

  دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

  دبیر کمیته­ی ناظر بر نشریات دانشگاه
از پاییز ۹۱ - بهمن ۹۷

  پست الکترونیک: aghaemiiust.ac.ir

  تلفن: ۷۷۲۴۰۴۶۲

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.66.11.fa
برگشت به اصل مطلب