دانشگاه علم و صنعت ایران- دارندگان نشان ملی
دارندگان نشان ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/6 | 

 دارندگان نشان های ملی


 • مهندس سعیدی کیا، پایه گذار اولین دانشکده مهندسی راه آهن در ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران، نشان درجه یک سازندگی
 • دکتر عبدالله جاسبی، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه، نشان درجه دو لیاقت و مدیریت
 • دکتر وفا غفاریان، دانش آموخته رشته مهندسی صنایع دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس ابوالقاسم آشوری، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس صادق افشار، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس علی وکیلی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه دو سازندگی
 • مهندس محمد جعفر بهرامی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس احتیاطی، دانش آموحته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس حلوایی، دانش آموخته دانشگاه نشان، درجه سه سازندگی
 • مهندس محمود قائلی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس بهلول امیری، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس محمد شهابی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه  کار و تولید

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/kanon/find-1.35.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب