دانشگاه علم و صنعت ایران- تاریخچه انجمن
تاریخچه انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

                                                                                                                

تاریخچه انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

پس از تهیه اساســنامه انجمن توسط هیات مــوسس و تصویـب و تایید آن در تاریخ سی و یکم فروردین ماه 1380 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دعـوت از دانش آموختـگان از طریق  روزنامه های کثیرالانتشار و نشریه یاد ایامی و ... هـم زمان با برگزاری مراسم جشنواره خاتـم در روز پنج شنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 1381 اولین مجمع عمومی با حضور دانش آموختگان و اعضای هیات موسس در سالن شهید بهرامی دانشگاه به ریاست دکتر محمدعلی برخورداری و همرای دکتر حمیدرضا طیبی و دکتر حسین خوشکیش، نماینـدگان  هیات موسس انجمن، تشکیل شد. سپـــس با توجه به آییــــن نامه اجرای انجمن های دانش آموختگان، چون تعیین دبیر انجمـن بر عهده مجمع عمومی گذاشته شده است، مجمع تصمیم گرفت عضوی از هیات مدیره را بالاتری رای را اخذ می کند به عنوان دبیر انجمن معرفی نماید. نهایتاً مطابق اساسنامه، اولین انتخابات با حضور دانش آموختگان و دکتر محمدعلی برخورداری، دکتر حسین خوشکیش و دکتر حمیدرضا طیبی به عنوان هیات رییسه و مهندس محمدصادق سلاجقه و مهندس حشمت السادات کازرانی قانع به عنوان ناظر و همچنین آقای امیرمحمد محمودیان نماینده کمیسیون انجمن های علمی دانش آموختگان برگزار شد.

نتیجه انتخابات به شرح زیر است:

هیات مدیره: مهندس عبدا... نوروزی، مهندس علی وکیلی، مهندس حمیده فتوره چی، دکتر محمد شیخ شاب بافقی، مهندس مرتضی بدیعی، دکتر محمدعلی رحیم خانی و دکتر مهران علی الحسابی

بازرسان: مهندس رمضان بوداغی و دکتر علی نورزاد

اعضای علی البدل: مهندس رویا افشار و مهندس بهمن کلانتر

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/kanon/find-1.18.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب