جستجو در مقالات منتشر شده


64 نتیجه برای نوع مطالعه: پژوهشي

وحید چوپانکاره، میثم خداشناس،
دوره 5، شماره 6 - ( 10-1392 )
چکیده


عبدالحمید نقره کار، صلاح الدین مولانایی، سارا سلیمانی،
دوره 5، شماره 6 - ( 10-1392 )
چکیده


علی نمازیان، فاطمه قارونی،
دوره 5، شماره 6 - ( 10-1392 )
چکیده


زینب وکیل باشی، محمد علی خانمحمدی،
دوره 5، شماره 6 - ( 10-1392 )
چکیده


پردیس بهمنی، محمد تقی آشوری،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

چکیده
معماری و اشیای خانگی بجا مانده از قرون اولیه اسالمی در ایران، از جمله مظاهر مادی فرهنگ و تمدن پیشین می باشند. 
همچنین نمادها و اعتقادات بکار رفته در طراحی ظروف خانگی و معماری، چه از دید شکل و فرم و چه از دید نقش و تزیین، 
از جمله مظاهر معنوی جلوه گر شده در این آثار هستند. با بررسی فرم و نقش و تزیینات بکار رفته در معماری و اشیای خانگی 
در دوره های تاریخی، که یکی از جلوه های اعتقادات مردم هستند، می توان به چگونگی تأثیر نماد ها و اعتقادات در طراحی 
معماری و اشیای خانگی دست یافت. 
در بسیاری از هنرهای سنتی گذشته نوعی ارتباط با طبیعت و جهان هستی و امر قدسی مشاهده می شود. گویی انسان طراح 
یا صنعتگر، هنگامی که به آفرینش صنعتی و هنری دست می یازد، خود را با طبیعت و جهان هستی و خالق کل جهان هستی 
 در ارتباط قرار میدهد. شاید بتوان گفت اهمیت نقش نمادها و اعتقادات در زندگی و هنر ایرانیان در گذشته، تا اندازه ای است 
که باعث جامعه ای نماد پرور شده بود و هنر و زندگی از یکدیگر جدا نمی نمود. در مقاله حاضر تالش شده است به تبیین تاثیر 
اندیشه های اسالمی و نمادهای آنها در شکل گیری تزئینات خانه و ظروف خانگی قرون اولیه اسالمی پرداخته شود. به عبارت 
دیگر، کار اصلی این مقاله، نمایاندن تجلی اندیشه های اسالمی در شک لگیری و فرم و نقش پردازی معماری و اشیای خانگی 
ایران است. روش انجام این تحقیق بر اساس هدف، تاریخی - تطبیقی و تحلیل محتواست و فرضیه این تحقیق عبارت است از: 
در طراحی و شکل گیری معماری و اشیای خانگی قرون 5-3 هجری در ایران اندیشه ها و نمادهای اسالمی نقش داشته اند. 
جهت بررسی این فرضیه، ابتدا به معرفی و گونه شناسی ظروف خانگی از یک سو و نیز معرفی برخی نمونه های به جای مانده 
از معماری این قرون پرداخته می شود و سپس مبانی شکل گیری این ظروف و اندیشه های اسالمی بوسیله تفسیر نمادهای 
نقش پردازی شده بر آنها، تحلیل و تبیین می گردد. در نتیجه می توان تاثیر اندیشه های اسالمی را در دو گروه نقوش غیر 
پیکره ای و نمادهای معنوی طبقه بندی نمود .

مهدی خاک زند، آنوشا کیا،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

شناخت ارزش ها، تفاوت های رفتاری و نحوه استفاده از پارک های شهری در طراحی مناسب فضای سبز شهری و مدیریت استراتژیک آن بسیار مهم است. بنابراین نگرش شهروندان نسبت به فضاهای سبز شهری می تواند تاثیر شایسته ای در بهبود نقش عملکردی و پویایی آن داشته باشد. با توجه به کمبود اطالعات درباره نگرش کاربران ایرانی نسبت به فضای سبز شهری، در این پژوهش سعی شده تا به مطالعه الگوهای استفاده، ترجیحات و نیازهای کاربران در فضاهای سبز شهری تحت دو محور کلی »نگرش های عملکردی و گرایشات فرهنگی کاربران فضای سبز شهری« و »بعد احساسی و منافع بدست آمده از فضاهای سبز شهری« پرداخته شود. جهت شناخت ویژگی های رفتاری کاربران تهرانی در فضای سبز شهری، در روش توصیفی- تحلیلی، متون تخصصی مختلف بررسی و معیارهای بدست آمده، از طریق پیمایش میدانی و تکمیل 430 پرسشنامه در شش پارک شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از این اطالعات و قیاس آن با تحققات صورت گرفته در ایران و سایر کشورها، بیانگر شباهت ها و تفاوت هایی می باشد. کاربران تهرانی در پارک های شهری کمترین حضور را به منظور شرکت در جمع های بزرگ خانوادگی دارا می باشند و همچنین الویت اول در استفاده از فضای سبز شهری برای شهروندان تهرانی، پیاده روی و بهره بردن از امکانات ورزشی آن است. فاصله گرفتن از اضطراب شهری، رسیدن به آرامش، سرزندگی و تفکر - تمرکز از دیگر قابلیت های مورد توجه استفاده کنندگان در فضاهای سبز شهری تهران است.
رائیکا خورشیدیان، حسن صادقی نائینی، علیرضا اژدری،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

در این مطالعه توصیفی، تبیین و ارائه نمونه های تاریخی و معاصر »تجربه خوشآیند« مورد توجه بوده و به عنوان یک تحقیق مبتنی بر جامعهایرانی سعی دارد، به این سؤال پژوهشی پاسخ دهد که: »آیا بین معیارهای نسل جوان امروز و نسل گذشته ایرانی در مورد تجربه خوشایند اختالف وجود دارد؟« پژوهش پیش رو با بررسی تأثیر فردگرایی و جمعگرایی فرهنگی در درک تجربه خوشایند و برشمردن اختالف در دی دگاه دو نسل امروز و گذشته جامعهایرانی در این مورد، به دنبال کشف معیارهایی همخوان با فرهنگ امروز ایران در مورد تجربه خوشایند برای هر دو نسل ایرانی است. از آنجایی که تفکر طراحی امروز نشئت گرفته از جوامع فردگرا به نظر می رسد؛ این تفکر و طراحی حاصل از آن، جوامع جمعگرا را خواه نا خواه به سمت ً تعارضات ناشی از آن در جامعه کاهش یابد؛ فردگرایی سوق میدهد. برای آنکه شتاب به سمت فردگرایی، شوک و نهایتا شناخت جنبه های مثبت و منفی هر دو نوع تفکر امری الزم است. این پژوهش به معرفی سطوح طراحی احساسگرا، سطوح نرم افزار ذهنی و انواع لذت می پردازد؛ سپس جمعگرایی و فردگرایی را به عنوان دو بعد فرهنگی در مورد ایران مورد بررسی قرار میدهد و در آخر لذت های مورد نیاز هر نسل که لزوم تقویت آن ها از طریق طراحی برای تفاهم بیشتر به نظر می رسد را استنتاج می نماید.
عبد الهادی دانشپور، نریمان عوض دوانی،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

در گذر از دیروز به امروز، همچنان که با بحران گسیختگی فرهنگی و اجتماعی جوامع مواجه هستیم، چندپارگی شهرها به عنوان ظرفی که پذیرنده وضعیت جدید است به روشنی رخ می نماید. عبور بزرگراه از میان محالت قدیمی و با هویت، ایجاد تقاطع های غیر همسطح با سرعت باال در خیابان های شهری، ساختمان های عظیم و خارج از مقیاس از مظاهر وضعیتی است که ذکر آن رفت. پژوهش حاضر با دغدغه یافتن راه حل بهبود وضعیت از هم گسیخته فضاهای شهری معاصر و با هدف تعدیل شرایط محیطی موجود، انسجام کالبدی ـ فضایی جسم شهر را مورد بررسی قرار داده است؛ در این راستا از مطالعه و بررسی » مبانی نظری مفهوم انسجام« و » رویکردهای عام ایجاد انسجام در شهر« و تطبیق و قیاس نتایج آنها، »هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری منسجم«استنتاج شده است و مفهوم هر یک تشریح شده و در پایان تعریفی از فضای شهری منسجم ارائه گردیده است.
منصور سپهری مقدم، ساسان سوادکوهی فر،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

در اکثر شهرهای ایران، مکان یابی سایت و ای ستگاه راهآهن بیش از شصت سال پیش صورت پذیرفته است. بنا به توسعه بیش از حد شهرها و به موازات اهمیت یافتن نقش بی ن المللی، منطقهای و محلی حمل و نقل ریلی چه به لحاظ گردشگری، مسافر و بار، بازنگری و ساماندهی فضاهای شهری فوق بسیار حائز اهمی ت میباشد. در کشورهای اروپایی و خاصه آلمان در قلب فرانکفورت، مجموعه شهری با تولدی دوباره روبرو شده است. مجموعه طراحی شهری با هدف ایجاد نخستی ن شهر آسمانخراش اروپایی با 3 و دستی ُ ارانش در شرف تکوین است. 2 و همکاران، و اسپیر 1 ، فان حمایت بانک اتحادیه اروپایی توسط مشاورانی چون جردن و مولر 4، نوشتار حاضر با سیری اجمالی از روند پروژه هایی مشابه با توجه به تعدد و پیچیدگی نظری ههای 1980 تاکنون )چون واسازی 9، نازیک10، هنجاری و ارزشی11 و گایا12( به بررسی و ارزیابی اجمالی آن پرداخته 8، اکوتک 7 ، ارگانیتک 6، سطوح نرم 5، حباب لب شده است. از این رو با مد نظر قراردادن تجارب فوق برای ارتقاء سایت و ای ستگاه راهآهن تهران امید است این تالش بسترسازی الزم جهت اخذ تصمی م های منطقیتر را صورت دهد.
منصور سپهری مقدم، ساسان سوادکوهی فر،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

در اکثر شهرهای ایران، مکان یابی سایت و ای ستگاه راهآهن بیش از شصت سال پیش صورت پذیرفته است. بنا به توسعه بیش از حد شهرها و به موازات اهمیت یافتن نقش بی ن المللی، منطقهای و محلی حمل و نقل ریلی چه به لحاظ گردشگری، مسافر و بار، بازنگری و ساماندهی فضاهای شهری فوق بسیار حائز اهمی ت میباشد. در کشورهای اروپایی و خاصه آلمان در قلب فرانکفورت، مجموعه شهری با تولدی دوباره روبرو شده است. مجموعه طراحی شهری با هدف ایجاد نخستی ن شهر آسمانخراش اروپایی با 3 و دستی ُ ارانش در شرف تکوین است. 2 و همکاران، و اسپیر 1 ، فان حمایت بانک اتحادیه اروپایی توسط مشاورانی چون جردن و مولر 4، نوشتار حاضر با سیری اجمالی از روند پروژه هایی مشابه با توجه به تعدد و پیچیدگی نظری ههای 1980 تاکنون )چون واسازی 9، نازیک10، هنجاری و ارزشی11 و گایا12( به بررسی و ارزیابی اجمالی آن پرداخته 8، اکوتک 7 ، ارگانیتک 6، سطوح نرم 5، حباب لب شده است. از این رو با مد نظر قراردادن تجارب فوق برای ارتقاء سایت و ای ستگاه راهآهن تهران امید است این تالش بسترسازی الزم جهت اخذ تصمی م های منطقیتر را صورت دهد.
کوشا عنایتی، عباس ترکاشوند،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

استفاده از نمای دو پوسته، از اوایل قرن بیستم آغاز شد. از سه دهه ی پیش به این سو، استفاده از آن در میان طراحان، روز به روز در حال گسترش است. کارایی نمای دو پوسته در هر منطقه، وابستگی زیادی به اقلیم آن منطقه دارد. به همین دلیل اگر نمای دو پوسته به درستی طراحی نشود؛ نه تنها مصرف انرژی در ساختمان را کاهش نمیدهد، بلکه می تواند باعث افزایش مصرف شود. این در حالی است که مطالعات الزم در مورد کارایی نماهای دو پوسته در اقلیم های مختلف، از گستردگی مناسبی برخوردار نیست. این تحقیق به دنبال افزایش بهره وری نما های دو پوسته ی جنوبی در رشت، با استفاده از ترفند های طراحی می باشد. برای این منظور ابتدا چارچوب نظری پژوهش، بر اساس مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است. سپس با استفاده از روش گسسته ی بررسی جریان هوا و به وسیله ی نرم افزار انرژی پالس )با رابط کاربری دیزاینبیلدر( مدل سازی حالت های مورد نظر در پژوهش، انجام شده اند. برای انجام ارزیابیها، بار های سرمایشی و گرمایشی سالیانه برای مدل های ارائه شده از نمای دو پوسته، محاسبه شده است. در این مطالعه، از میان عوامل موثر بر کارایی نمای دو پوسته، فاکتورهای نسبت سطوح شفاف )پنجره( به دیوار برای الیه ی خارجی، عرض حفره ی هوا و تناسبات عرض به ارتفاع نما مورد بررسی قرار گرفته و حالت بهینه ی هر کدام از این عوامل مشخص شده است.
مهدی فاضلی، الهام فالح،
دوره 6، شماره 7 - ( 4-1393 )
چکیده

شهر یزد به عنوان شهر خشت خام جهان، صدها خانه تاریخی را در دل خود جای داده است که عمومادر ادوار مختلف تاریخی، تغییرات فراوانی در کل و اجزاء به خود دیده اند. پژوهش حاضر تغییرات تناسبات بازشو در- پنجره از دوره قاجار تا پهلوی مدنظر قرار می دهد تا به این موضوع پرداخته شود که آیا سیر تحول رابطه تناسبی در دوره مذکور معنی دار است یا خیر؟ برای این منظور شاخصه های کالبدی و ابعاد سطح در- پنجره در 20 نمونه و در سه دوره زمانی، به تفکیک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق این پژوهش، استفاده از شاخص های میانگین آماری با فاصله اطمینان 95% می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین نسبت ارتفاع به عرض قسمت بازشو و قاب اصلی در دوره سوم نسبت به دوره دوم و قاب اصلی در دوره دوم نسبت به دوره اول در جهت کاهش معنی دار بوده ولی در قسمت بازشو دوره دوم نسبت به دوره اول اختالف معنی داری وجود ندارد.
دکتر سید باقر حسینی، آقای بهمن بابایی، آقای محسن پورحمزه،
دوره 6، شماره 8 - ( 2-1393 )
چکیده

همواره نحوه برقراری ارتباط بین دانش آموز و مدرسه به عنوان خانه دوم، یکی از عوامل تاثیرگزار بر میزان علاقه و در پی آن یادگیری مباحث درسی توسط دانش آموز بوده است. همانطور که اگر دانش آموز رغبتی به ماندن در مدرسه و کلاس درس خود نداشته باشد با کاهش روند یادگیری وی روبرو هستیم، رضایتمندی او از مدرسه نیز می تواند سبب افزایش میزان یادگیری مطالب درسی شود. هدف از این پژوهش یافتن راهکارهایی است تا بتوان موانع یادگیری حاصل از طراحی نامناسب کلاس های درسی را از بین برد و کلاس ها را با توجه به نیازهای روحی و فطری دانش آموزان طراحی کرد ، بدین ترتیب می توان رضایتمندی دانش آموزان از کلاس درس را افزایش داد. این تغییرات در مدارس ابتدایی بیشتر مورد نیاز است چرا که در این مقطع سنی کودکان بیشتر متاثر از محیط پیرامون خود قرار می گیرند . بدین منظور این پژوهش پنج عامل تاثیرگذار را که برای کودکان بیشتر قابل لمس است بررسی می کندکه شامل فرم و پلان، چیدمان، طبیعت و جداره ها، رنگ و نور می باشد. بدین ترتیب این مقاله از دو بخش اصلی تشکیل شده است، دربخش اول به مطالعه کتابخانه ای عوامل ذکر شده پرداختیم و در بخش دوم از کودکان مقطع چهارم دبستان 120 نقاشی گرفته شد و با مقایسه آن ها میزان و نوع علاقه مندی ایشان از پنج عامل گفته شده بدست آمد. چنان که اکثریت کودکان فرم های مستطیل شکل، چیدمان به شکل گروه های کوچک، بهره گیری از گلدان و عناصر طبیعت، رنگ آبی روشن برای دیوار ها و استفاده از نیمکت های با تنوع رنگی و بهره گیری از نور طبیعی روز را ترجیح دادند.
دکتر ساناز لیتکوهی، مهندس مهسا مجنهدی،
دوره 6، شماره 8 - ( 2-1393 )
چکیده

امروزه دستیابی به توسعه‌پایدار از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع است چراکه موجب تأمین نیازهای اساسی، بهبود سطح زندگی و حفظ بهتر اکوسیستم می‌باشد. از آن‌جایی‌که شهرها مهم‌ترین عوامل ناپایداری هستند، دستیابی به توسعه ‌پایدار شهری از مهم‌ترین اولویت‌ها در رسیدن توسعه ‌پایدار است. در این راستا دانشمندان بر توسعه گردشگری ‌پایدار (فرهنگی) به عنوان رکن اصلی توسعه‌پایدار شهری تأکید می‌نمایند که می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی و شناسایی پتانسیل‌های آن، موجبات توسعه مناطق شهری را فراهم آورد. شهر خوی به به علت موقعیت استراتژیک و بهره‌مندی از منابع گسترده گردشگری، دارای قابلیت بالایی در دستیابی به توسعه‌پایدار از طریق گردشگری است. تحقیق حاضر در راستای شناخت بیشتر این قابلیت‌ها صورت پذیرفته است. در این پژوهش که از نوع توصیفی-‌تحلیلی است؛ جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر بررسی‌های اسنادی-کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام شده است. یافته‌ها توسط ابزارSOWT طبقه‌بندی و سپس از طریق پرسشنامه و با به‌کارگیری مقایسه زوجی بر پایه روشAHP به وزن‌دهی و اولویت‌بندی عوامل پرداخته و درنهایت راهبردهایی برای توسعه گردشگری فرهنگی شهر خوی معرفی شده است. نتایج نشان می‌دهد که تبلیغات درباره عناصر ارزشمند تاریخی و از بین بردن ذهنیت بد درباره کشور با تاکید بر فرهنگ غنی منطقه، مهم‌ترین راهبردها در توسعه گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار شهر خوی می‌باشد
مهندس فرنوش مینوئی، دکتر لیدا بلیلان، مهندس فرزاد درخشان، مهندس وحید سلماسی،
دوره 6، شماره 8 - ( 2-1393 )
چکیده

در فرهنگ اسلامی ، گنبد هنگامی که خود مظهر روشنی از کیهان زائی بنیادی اسلامی می گردد ، تصویرپردازی باستان خود را القاء می کند. علائم اسلامی چون مرکز ، دایره و کره ، که خود فطری گنبدند ، از طریق انتقالی نمادین یکسره تحقق می یابند. اگرچه گنبد مساجد، ارتباطی گریز ناپذیر با سایر عناصری دارد که به عملکرد و شکل مساجد ایرانی معنا می بخشد ولی خود به تنهایی رمز و رازها و نیز گفته  ها و ناگفته  هائی را در بر دارد که به طور مستقل مباحث مختلفی را فراروی محققان قرار داده است و در برخی موارد به خصوص در سالهای اخیر روند این مطالعات فزونی یافته است.گنبد مساجد ایرانی مقوله  های متنوعی نظیر نحوه پیدایش و تمایز آنها با گنبدهای ساخته شده در سایر ممالک، تفاوت شکل، سیستم‌های سازه‌ای و فرایندی که برای اجرای آنها طی قرون متمادی طی شده است، مقاومت و پایداری سازه ای، و نیز مبانی نظری مرتبط با منشاء شکوه و زیبایی را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار ضمن اشاره مختصر به موارد برشمرده شده، به طور اجمالی به بررسی سازه ای گنبد مساجد جامع ایرانی پرداخته شده است.
دکتر مازیار آصفی، مهندس الناز ایمانی،
دوره 6، شماره 8 - ( 2-1393 )
چکیده

خلاقیت جهت رهیافت به تعالی در عین تکامل در معماری معاصر با کاربرد عوامل مؤثر بر ایجاد تعامل بین ارزش ها و سنت های پایدار و اصیل منطقه و نواندیشی جهانی، از دغدغه های جوامعی همانند ایران است که با گنجینه غنی هنر و فرهنگ ضعف‌های متعددی در پاسخگویی به نیازهای جدید دارند. هدف نهایی تحقیق شناخت اهم عوامل و شاخص هایی است که بیشترین کمک را در تجلی گوهر هویت در جان مایه معماری معاصر می نمایند.کسب دانش عینی از طریق بررسی نمونه های موفق متناسب شرط لازم رفع چالش های معماری معاصر در جوامع مورد بررسی است. از اینرو نمونه های موردی از پروژه های برگزیده جایزه معماری آقاخان انتخاب شده اند که بر روی شناخت ارزش ها و سنت های اصیل و بومی از جمله اسلامی و راهکردهای معماری نوین در توسعه متمرکزند. در تحقیق حاضر، به علت گستردگی منابع مورد تحلیل، از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. پس از شناخت عوامل اصلی به صورت پیمایشی، نمونه های موردی جهت شناخت شاخص های مؤثر، تحلیل و الویت بندی کارآیی عوامل و شاخص های حاصل از تحلیل های کیفی به صورت کمی و با تحلیل سلسله مراتبی توسط پرسشنامه های هدفمند بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نیازها و فرصت های جدید موجود در یک جامعه را هرگز نباید جدا، بلکه باید در تعامل با ارزش های پایدار سنتی، فرهنگی، بومی و معنوی آن جامعه در نظر گرفت. در این راه عوامل با الویت های مختلفی مؤثرند. شناخت عمیق و انتخاب آگاهانه آنها با توجه به مواردی همچون مسئله طراحی، شرایط جامعه و ارزش های پایدار آن، پرورش اندیشه معماران و ایجاد جنبش های فرهنگی در میان مردم، لازمه رفع عطش هویتی و بازگرداندن معماری پویا با جهتی متعالی در جوامع مورد بحث است تا هم مبتنی بر سنت باشد و هم همگام با زمان.
دکتر مریم چرخچیان، دکتر مهیار عارفی،
دوره 6، شماره 8 - ( 2-1393 )
چکیده

ضرورت توجه به فضاهای عمومی شهری و اهمیت آن در زندگی روزمره شهروندان مقوله ای ست که بارها و بارها در مطالعات گوناگون مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. وجود چنین فضاهایی در عرصه شهرها و تضمین موفقیت آن ها در پاسخگویی به زندگی جمعی شهروندان، زمینه ساز دستیابی به اهداف عدالت شهری می باشد. با این نگاه، تحقیق حاضر با توجه به اهمیت تئوری لینچ در مورد دستیابی به طراحی شهرهایی مطلوب در رابطه با نیاز شهروندان و طرح مقوله کارایی و عدالت به عنوان دو فرامعیار، به بررسی معیارهای مذکور در یکی از فضاهای شهری مهم در شهر تهران براساس مشاهده مستقیم می پردازد که محور خیابان آزادی می باشد. با توجه به وسعت و کیفیات متنوع این فضا، محور مذکور به چهار بخش متفاوت تقسیم گردید و نتایج نیز به صورت کلی و به تفکیک بخش های چهارگانه ارائه گردیده است. تحلیل نتایج حاصل از مشاهدات نشان می دهد که عامل معنا بیش ترین میزان و کارایی فضا از کمترین میزان برخوردار است که با توجه به تعاریف هر یک از معیارهای مذکور، نشان دهنده ضعف فضا به لحاظ رضایتمندی و مناسب بودن و حداقل تضاد میان سایر ابعاد در فضا می باشد. این عوامل حاکی از آن است که گرچه فضا توانسته به لحاظ معنا، عدالت و دسترسی تا حدودی پاسخگو باشد ولی مدیریت شهری در به حداقل رساندن تضاد سواره و پیاده و حمایت از زندگی پیاده در آن موفق نبوده است.

صفحه 3 از 4     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی و پژوهشی طرح و نماد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb