آخرین اخبار
Latest News
آموزش
Education
دفاعیه دکتری
نام نام خانوادگی: هند البدیری نام استاد: دکتر مهدی نجفی خواه نام پروژه: تجزیه و تحلیل هندسی حل تقریبی سیستم دینامکی ...
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی :زهرا سعیدی عنوان پایان نامه: استفاده از چند جمله ای رخ در نهان نگاری تصاویر دیجیتال در حوزه ...
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی :فاطمه آقاگلی عنوان پایان نامه: رویکردی جدید براساس مدل تحلیل عاملی آمیخته اصلاح‌شده و هم‌خوشه‌بندی برای تشخیص و محلی‌سازی تومور ...
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی : زهرا عیدی نژاد عنوان پایان نامه: کاربرد روش کاداریو رادو و روش رادو میهت برای وجود جواب یکتا و پایداری ...
دفاعیه دکتری
 نام و نام خانوادگی: مارال سنگی عنوان پایان نامه : وجود جواب برخی معادلات کسری با تکنیک اندازه نافشردگی و عملگر یکنوای مخلوط ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی:ساحل غیبی پوررشته: آمار ریاضی موضوع:تشخیص توده های سرطانی در تصاویر پزشکی بااستفاده از شبکه های عصبینام استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : محمد آزادمرزابادی رشته : ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی استاد راهنما : جناب آقای دکتر جلیل رشیدی نیا عنوان ...
دفاعیه دکتری
 نام و نام خانوادگی: زهره رسایی عنوان پایان نامه : مدل بندی میانگین باقی مانده طول عمر تعمیم یافته و بهینه سازی نگهداری ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
Research and technology achievements
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان