آخرین اخبار
Latest News
آموزش
Education
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی : زهرا عیدی نژاد عنوان پایان نامه: کاربرد روش کاداریو رادو و روش رادو میهت برای وجود جواب یکتا و پایداری ...
دفاعیه دکتری
 نام و نام خانوادگی: مارال سنگی عنوان پایان نامه : وجود جواب برخی معادلات کسری با تکنیک اندازه نافشردگی و عملگر یکنوای مخلوط ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی:ساحل غیبی پوررشته: آمار ریاضی موضوع:تشخیص توده های سرطانی در تصاویر پزشکی بااستفاده از شبکه های عصبینام استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : محمد آزادمرزابادی رشته : ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی استاد راهنما : جناب آقای دکتر جلیل رشیدی نیا عنوان ...
دفاعیه دکتری
 نام و نام خانوادگی: زهره رسایی عنوان پایان نامه : مدل بندی میانگین باقی مانده طول عمر تعمیم یافته و بهینه سازی نگهداری ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :عاطفه عسگری نیا عنوان پایان نامه :موضوع میانگین باقیمانده طول عمر سیستم بر اساس شرایط محیطی  استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :درسا خدمتی عنوان پایان نامه :مدل بندی قابلیت اعتماد سیستم قابل تعمیر با در نظر گرفتن متغیر ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :زهرا جمشیدی عنوان پایان نامه :تشخیص خودکار محل ضایعه مغزی در تصاویرMRIبه کمک شبکه عصبی YOLO استاد ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
Research and technology achievements
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان