پرسش‌های متداول


:: معاون آموزشی
# به چه دانشجويانی طرح پژوهانه تعلق می گيرد
1ـ دانشجویان دکتری  واجد شرایط باید علاوه بر شرایط ذکر شده در شیوه نامه اجرایی به شماره 7548/3 مورخ 21/11/88 واجد شرایط بند 2 نیز باشند.

  2ـ الف : دانشجویان ورودی نیمسال دوم 1386 به بعد باشند.

  ب : پیشنهاد رساله آنها در بازه زمانی 15/11/88 الی 31/6/89 ثبت شده باشد.

  3ـ دانشجویان مذکور باید اطلاعات مربوط به خود و پیشنهاد رساله خود را در پایگاه http://thesis. Irandoc.ac.ir ثبت نمایند.


1389/8/2 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید